De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep Mensgericht ondernemen.  Geef een korte situatieschets van uw organisatie op dit moment zowel naar werking als naar context. Link dit aan uw kwaliteitsopstap/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep Mensgericht ondernemen.  Geef een korte situatieschets van uw organisatie op dit moment zowel naar werking als naar context. Link dit aan uw kwaliteitsopstap/"— Transcript van de presentatie:

1 Oproep Mensgericht ondernemen

2  Geef een korte situatieschets van uw organisatie op dit moment zowel naar werking als naar context. Link dit aan uw kwaliteitsopstap/ -paper.  Project steeds binnen werking en context van organisatie  Geen algemene informatie, maar relevant voor het project  Link kwaliteitsopstap/paper NIET opnieuw kwaliteitsopstap zelf  Indien vrijstelling hoe verkregen en hoe ingebed  Zijn er al eerdere stappen gezet rond arbeidsorganisatie, sociale innovatie, mensgericht ondernemen, EAD, HR-ontwikkeling, gender, gelijke kansen,...?.  Kaderen in geheel werking organisatie MO - Situatieschets

3  Tot welke werknemers richt u zich in het project?  Geïntegreerde beschrijving relevante kenmerken  Eventuele subgroepen?  Hoe hebt u de werknemers betrokken bij de opmaak van het project?  Consulteren en informeren  Mee beslissen  Hoe zal u tijdens de uitvoering van het project betrokkenheid creëren bij de werknemers en het management?  Breed gedragen MO - Doelgroep

4  Wat zijn de problemen waar de werknemers (inclusief leidinggevenden) mee geconfronteerd worden? Hoe hebt u de problemen en de onderliggende oorzaken gedetecteerd?  Beschrijving alle problemen in de organisatie  Helder en reëel  Samen met werknemers en info  Aan welke problemen wil u concreet werken in het project? Motiveer uw keuze.  Bepaalde problemen (niet) prioritair  Bepaalde doelgroep MO – Problematiek

5  Wat wilt u bereiken met uw project? Omschrijf de doelstelling van uw project.  Gelinkt aan de problemen in de organisatie  Voordeel voor de werknemers! MO – Doelstelling

6  Geef aan wanneer het project voor u succesvol is. Hoe zal u dit meten? Welke indicatoren zal u hiervoor gebruiken?  Meten van de doelstelling  Streefcijfer dus meetbaar  Mix kwantitatief en kwalitatief  Aangeven hoe meten  Startwaarde MO – Indicatoren

7 MO – Activiteiten, mijlpalen, middelen en verantwoordelijkheid

8 Toelichting mijlpal enWaarop kan getoetst worden? A B C D E Hoofdactiviteiten link met problemen en doelstelling Tijdseenheid Mijlpalen Middelen  Detaillering kosten en financiering

9  Geef vanuit de activiteiten en mijlpalen aan hoe u de lessen en principes uit de inhoudelijke fiches meeneemt. Zijn er eigen lessen en ervaringen die u kan toepassen?  Lessen uit bestaand onderzoek, projectevaluaties, bedrijfsanalyses, etcetera  Lessen inhoudelijke fiches  Expliciete link naar activiteiten  NIET meer alle lessen MO – Lessen

10  Hoe zal u tijdens de uitvoering van het project rekening houden met de verschillende doelgroepen, inclusief gender en diversiteit? Voorziet u aangepaste activiteiten voor deze doelgroepen?  Bepaalde groepen hindernissen ervaren?  Aangepaste activiteiten/indicatoren/doelstelling nodig?  Ook gender! Vragen bij Annemie Roets (Annemie.Roets@esf.vlaanderen.be)  Tips in handleiding MO – Diversiteit

11 Oproep Innovatie 2013

12 Innovatie Vernieuwing Dienstverlening  Welke nieuwe of vernieuwde dienstverlening zal het project doorvoeren op de Vlaamse arbeidsmarkt?  Diensten voldoende beschrijven  Nieuwe dienstverlening of een aanpassing van bestaande dienstverlening? Beschrijving Instrumenten  Welke instrumenten zal u ontwikkelen om bovenstaande vernieuwing of verbetering te realiseren?  Instrumenten voldoende beschrijven  Volledig nieuwe instrumenten of reeds bestaande instrumenten die aangepast worden?  Instrumenten de juiste om de nieuwe dienstverlening te realiseren?

13 Innovatie Waarom dit innovatieproject  Geef aan dat er vraag is naar de nieuwe of vernieuwde dienstverlening die jullie wensen aan te bieden. Waarom willen jullie dit project uitvoeren? Hoe weten jullie dat deze nieuwe of vernieuwde dienstverlening nodig is?  D uidelijk waarom de nieuwe of vernieuwde dienstverlening dienstverlening zal aangeboden worden?  Bestaat de analyse uit feitelijk aantoonbare problemen of uit opinies? Objectivering aanbrengen. Huidig Aanbod  Is er een huidig aanbod? Zo ja, beschrijf het huidige aanbod. Zo ja, waarom is het eventueel bestaande aanbod ontoereikend?  Is het reeds aanwezige relevante aanbod nagegaan?  Is goed beschreven waarom het eventueel bestaande aanbod ontoereikend is?

14 Innovatie Belanghebbenden  Som op wie breder betrokken is bij dit project, zowel organisaties als de werkenden (werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen). Beschrijf hun belang.  Duidelijk beeld geschetst van de diverse breder betrokkenen?  Meest relevante opgesomd?  Is omschreven waarom deze organisaties van belang zijn? Partnerschap  Geef aan wie u van bovenstaande oplijsting in het project zal betrekken als partner en motiveer uw keuze. Gelieve ons ook aan te geven welke organisaties niet tot het partnerschap zullen behoren, maar wel deel zullen uitmaken van de stuurgroep, werkgroepen of andere.  officiële partners en wie deelname in stuurgroep of andere

15 Innovatie Expertise  Welke expertise moeten jullie extern verwerven?  Lacunes die niet door partnerschap ingevuld worden

16 Innovatie Doelgroepen (incl gender)  Hoe hou je rekening met diversiteit en gender bij de ontwikkeling van het instrument en de dienstverlening? Dit zijn bijvoorbeeld leeftijd, anciënniteit, scholingsniveau, nationaliteit of andere kenmerken aanwezig bij de werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen die in contact zullen komen met uw project of de uitrol van uw project. Plus de aanwezigheid van mannen en vrouwen.  Acties en instrumenten aanpassen aan subgroepen  Ook gender! Vragen bij Annemie Roets (Annemie.Roets@esf.vlaanderen.be)Annemie.Roets@esf.vlaanderen.be  Tips in de handleiding

17 Innovatie Voordelen En Kosten Vlaamse Arbeidsmarkt En Werkenden  Welk voordeel levert de nieuwe of vernieuwde dienstverlening op voor de Vlaamse arbeidsmarkt en voor werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen? Welke kost brengt de dienstverlening met zich mee voor de Vlaamse arbeidsmarkt en voor werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen in verhouding met het huidige alternatief? Vul het rooster aan. Concludeer hieruit wanneer dit project succesvol is voor jullie.  Kosten en baten tussen huidig aanbod en nieuwe/vernieuwde dienstverlening  Kosten om instrument over te nemen en kost om verbeterde/nieuwe dienstverlening te implementeren  Voordelen zoals uitsparen middelen, betere resultaten, meer output

18 Innovatie Meten Effecten/Resultaten  Hoe zal u de effecten/resultaten meten en opvolgen?  Nulmeting, testing en na afloop project  Mix kwantitatieve en kwalitatieve verwachtingen  Hoe meten en opvolgen?

19 Innovatie Opstart Dienstverlening  Hoe zal u aan de hand van het instrument de dienstverlening opstarten? Welke activiteiten voorziet u hiertoe?  Hoe wordt de dienstverlening opgestart?  Specifieke activiteiten voor opstart dienstverlening?  Ondersteuning opstart zowel bij actieve partners en anderen buiten het project

20 Innovatie Disseminatie  Hoe zal u het instrument en de dienstverlening bekend maken en verspreiden, zowel in het werkveld als bij beleidsinstanties? Beschrijf de disseminatie-activiteiten (bekendmaking en verspreiding) die u voorziet in dit project.  Bekend maken en verspreiden van eindproducten en/of resultaten (instrumenten plus dienstverlening)  Bekendmaking tot buiten werkingsgebied van partnerschap door info- uitwisseling  Welke verspreiding voor instrument en dienstverlening?

21 Innovatie - Planning

22 Toelichting mijlpal enWaarop kan getoetst worden? A B C D E Hoofdactiviteiten link met problemen en doelstelling Tijdseenheid Mijlpalen Middelen  Detaillering kosten en financiering Verplichte activiteiten: evaluatie en validering


Download ppt "Oproep Mensgericht ondernemen.  Geef een korte situatieschets van uw organisatie op dit moment zowel naar werking als naar context. Link dit aan uw kwaliteitsopstap/"

Verwante presentaties


Ads door Google