De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Talent behouden bij ontslagrondes mr. Rick van Herk 4 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Talent behouden bij ontslagrondes mr. Rick van Herk 4 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Talent behouden bij ontslagrondes mr. Rick van Herk 4 februari 2016

2 Belang OR bij behouden talent

3 Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) Andere aanpak werkgevers! -meer integer -meer gericht op groei en verbetering van de werknemer Scholing Herplaatsing, al dan niet na scholing Re-integratie verplichting

4 Rol OR bij reorganisaties Handvatten OR Reorganiseren onder de WWZ Afspiegelen Transitievergoeding CAO-Ontslagcommissie Sociaal Plan

5 Handvatten OR Adviesrecht bij reorganisaties (art. 25 WOR) -Ook rol OR bij totstandkoming Sociaal Plan Instemmingsrecht inzake sociaal beleid (art. 27 WOR) -aanstellings- of ontslagbeleid -ziekteverzuim en re-integratiebeleid -personeelsopleiding Overlegvergadering (art. 24 WOR) Initiatiefrecht (art. 23 leden 2 en 3 WOR) Stimulerende taken (art. 28 WOR) Informatierecht (art. 31 e.v. WOR)

6 Tijdpad en tijdbalk

7 Tips & Tricks OR, pak je rol bij: Aanname- en ontslagbeleid HR-beleid Talentregeling Scholing Communicatie

8 Aanname- en ontslagbeleid

9 Afspiegelingsbeginsel Rangorde: 1.Flexibele medewerkers 2.Tijdelijke werknemers (≤26 weken) 3.AOW-gerechtigde werknemers 4.Vaste werknemers (>26 weken) Let op:medewerkers van groepen 1 en 3 tellen niet mee in het aantal werknemers binnen een uitwisselbare functiegroep medewerkers van groepen 2 en 4 tellen wel mee in het aantal werknemers binnen een uitwisselbare functiegroep

10 Aanname- en ontslagbeleid Flexibele schil Uitzendkrachten Gedetacheerden Payrollers?

11 Aanname- en ontslagbeleid Flexibele schil – let op payrollers! Payrollwerknemers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlenende werkgever 26-wekenclausule Payrollbedrijf moet procedure bij UWV voeren Risico: Inlenende werkgever moet eigen werknemers ontslaan, terwijl payrollwerknemers in dienst blijven.

12 Aanname- en ontslagbeleid Tijdelijke werknemers Tijdelijke werknemers met einde contract binnen 26 weken na datum indiening van aanvraag

13 Aanname- en ontslagbeleid AOW-gerechtigde werknemers Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Inwerkingtreding: 1 januari 2016 -De opzegtermijn beperkt tot 1 maand -Kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte -Opzegverbod bij ziekte 6 weken in plaats van 13 -Minder zware re-integratieverplichtingen (geen plan van aanpak en geen 'tweede spoor‘ -Verruiming ketenregeling

14 Aanname- en ontslagbeleid Vaste werknemers Werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd Tijdelijke werknemers met einde contract meer dan 26 weken na datum indiening van de aanvraag

15 Aanname- en ontslagbeleid Instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 WOR) Regeling op het gebied van aanstellingsbeleid (sub e) Regeling op het gebied van ontslagbeleid (sub e) Initiatiefrecht (artikel 23 leden 2 en 3 WOR) Sociale informatie (artikel 31b WOR)

16 Aanname- en ontslagbeleid OR, pak je rol bij het aanname- en ontslagbeleid Bij en voorafgaand aan reorganisaties is het van belang goed zicht te hebben op het personeelsbestand; de flexibele schil, werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd, payrollers. De OR heeft instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid.

17 HR-beleid

18 Opzegverbod tijdens ziekte Gedurende eerste twee jaar van ziekte (104 weken) Tenzij: aanvang ziekte na ontvangst UWV verzoek beëindiging werkzaamheden onderneming (algehele bedrijfssluiting) Niet nakomen re-integratieverplichtingen (artikel 25 lid 9 WIA) Mogelijkheid tot verlenging periode van twee jaar Ernstig verwijtbaar handelen van werkgever (billijke vergoeding)

19 HR-beleid Disfunctionerende werknemers Werknemer moet tijdig in kennis worden gesteld van disfunctioneren Voldoende gelegenheid voor verbetering Voldoende scholing hebben gekregen

20 HR-beleid Instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 WOR) Regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid (sub d) Regeling op het gebied van personeelsbeoordeling (sub g) Regeling op het gebied van het aanstellingsbeleid (sub e) Regeling op het gebied van de personeelsopleiding (sub f) Initiatiefrecht (artikel 23 leden 2 en 3 WOR) Stimulerende taken (artikel 28 WOR) Arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden (lid 1)

21 HR-beleid OR, pak je rol bij het HR-beleid Een goed HR-beleid kan helpen met het behouden van de meest productieve werknemers. Een goede dossieropbouw bij disfunctionerende en zieke weknemers zorgt ervoor dat je afscheid kan nemen van deze werknemers en met de goed functionerende, gezonde werknemers door kan. Bovendien kan een goed HR-beleid onnodige kosten voorkomen. De OR kan actief sturen op een goed beoordelings-, ziekteverzuim- en re- integratiebeleid.

22 Talentregeling

23 Alternatief afspiegelingsbeginsel (artikel 16 Ontslagregeling) 10% afwijking maximaal alleen als geregeld in de cao bovengemiddeld functioneren / ontwikkeling periodieke beoordeling waaruit bovengemiddeld functioneren blijkt kenbaarheid werknemers met deze regeling alle werknemers moeten dezelfde mogelijkheden hebben gekregen zich tot bovengemiddeld werknemer te ontwikkelen

24 Talentregeling Instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 WOR) Regeling op het gebied van personeelsopleiding (sub f) Regeling op het gebied van personeelsbeoordeling (sub g) Regeling op het gebied van bevorderingsbeleid (sub e) Initiatiefrecht (artikel 23 leden 2 en 3 WOR)

25 Talentregeling OR, pak je rol bij de talentregeling Door gebruikmaking van de talentregeling kunnen goede werknemers bij een reorganisatie voor de onderneming behouden blijven. De OR kan door zijn initiatiefrecht en instemmingsrecht bij o.a. regelingen op het gebied van personeelsopleiding, personeelsbeoordeling en het bevorderingsbeleid, een grote rol spelen bij het opzetten van een goede en eerlijke talentenregeling.

26 Scholing

27 Artikel 7:611a BW: “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.”

28 Scholing Instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 WOR) Regeling op het gebied van de personeelsopleiding (sub f) Initiatiefrecht (artikel 23 leden 2 en 3 WOR)

29 Scholing OR, pak je rol bij scholing De WWZ vergt aanmerkelijk meer van HR en management op het gebied van scholing. De OR kan actief sturen op een goed en eerlijk scholingsbeleid, zodat de werknemers bij een reorganisatie breed inzetbaar zijn en beter kunnen worden behouden voor het bedrijf.

30 Communicatie

31 OR, voorkom dat talent zelf afhaakt Om te voorkomen dat bij een reorganisatie talentvolle medewerkers voortijdig zelf vertrekken, is een goede communicatie met de achterban nodig.

32 Rick van Herk r.vanherk@declercq.com (071) 581 53 05


Download ppt "Talent behouden bij ontslagrondes mr. Rick van Herk 4 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google