De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen (arbeids-) wetgeving. Wat en wanneer 2013-2014April-Mei 20141 Januari 201530 maart 20151 Juli 2015Januari 2016 Modernisering Ziektewet Wet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen (arbeids-) wetgeving. Wat en wanneer 2013-2014April-Mei 20141 Januari 201530 maart 20151 Juli 2015Januari 2016 Modernisering Ziektewet Wet."— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen (arbeids-) wetgeving

2 Wat en wanneer 2013-2014April-Mei 20141 Januari 201530 maart 20151 Juli 2015Januari 2016 Modernisering Ziektewet Wet Werk en Zekerheid behandeld in 1ste kamer Invoering flexbepaling- en Inlenersbeloning vanaf dag 1 Ketenbepaling2e aanpassing WW Participatiewet Nieuwe ontslagrecht 1e aanpassing WW

3 Wet Werk en Zekerheid Van baanzekerheid naar werkzekerheid Vast minder vast, flex minder flex Ontslag eenvoudiger, goedkoper en eerlijker Het Kabinet streeft met deze wet naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt

4 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (1) 1. Aanzeggen (nieuw per 1-1-2015): 1 maand voor einde tijdelijke arbeidsovereenkomst aanzeggen of wel of niet verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden, tenzij: tijdstip einde arbeidsovereenkomst niet gesteld op kalenderdatum (bij projectduur omschrijving) Arbeidsovereenkomst < zes maanden is uitzendovereenkomst met uitzendbeding Sanctie: niet/te laat aanzeggen: vergoeding maximaal 1 maandsalaris (ook bij verlenging) wel verlengen, maar voorwaarden niet/te laat noemen: voortzetting onder zelfde voorwaarden

5 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (2) 2. Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (wijziging per 1-1-2015): Blijft mogelijk, maar: Voor maximaal 6 maanden indien in individuele arbeidsovereenkomst afgesproken -> 6 maanden, indien in cao afgesproken, in geval van ‘incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang’ nul-urencontract hierdoor (bijna altijd) max. 6 maanden (daarna loon o.b.v. gemiddeld aantal gewerkte uren) Uitzondering: bij een uitzendovereenkomst is de loonuitsluiting maximaal 78 gewerkte weken geen nul urencontracten meer in de zorg

6 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (3) 3. Proeftijd (wijziging per 1-1-2015) geen proeftijd in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden 4. Concurrentiebeding (wijziging per 1-1-2015) geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst, tenzij noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen geldt ook voor relatiebeding 5. Transitievergoeding (wijziging per 1-1-2015) transitievergoeding verschuldigd bij niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst na een periode van 2 jaar

7 * Overgangsrecht tot juli 2016 van kracht voor lopende 7e/8e contracten Ketenbepaling Huidige Ketenregeling Huidige fasensysteem 3 contracten in 3 jaar > Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 3 maanden Fase A: 78 weken Fase B: 2 jaar max 8 contracten Fase C: Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 3 maanden Nieuwe Ketenregeling per 1 juli 2015 Nieuw Fasensysteem per 1 juli 2015 3 contracten in 2 jaar > Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 6 maanden Fase A: 78 weken Fase B: 4 jaar max 6 contracten* Fase C: Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 6 maanden * Overgangsrecht tot juli 2016 van kracht voor lopende 7e/8e contracten

8 Modernisering ontslagrecht Algemeen Opzegging: op redelijke grond en herplaatsing niet mogelijk Nieuw: opzegging tegen of na de dag waarop pensioengerechtigde leeftijd is bereikt

9 Ontslagrecht (2) Instemming: Bij opzegging Bij beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) Herroepbaar binnen 2 weken Geen instemming binnen 2 weken: opzegging heeft niet plaatsgevonden

10 Ontslagrecht (3) Ontslag Economisch Langdurig ziek Persoonlijk UWV Geen vergoeding alleen i.g.v. een Sociaal Plan Geen max € Vergoeding Kantonrechters- formule Kantonrechter Max € 75.000 of als dit hoger is, een jaarsalaris TRANSITIEVERGOEDING HB UWV Kantonrechter Persoonlijk Economisch Langdurig ziek beroep HUIDIG ONTSLAGRECHT NIEUW ONTSLAGRECHT PER 1 JULI

11 Ontslagrecht (4) Geen ontslag via UWV/Kantonrechter: -Faillissement -Ontslag tijdens proeftijd -Dringende reden Ook bij ontbinding in achtnemen van opzegtermijn Proceduretijd in mindering op opzegtermijn Hoger beroep binnen 2 maanden Hoger beroep geen schorsende werking

12 Ontslagrecht (5) Mogelijke uitkomsten beroep: Herstel dienstbetrekking Ontslag en transitievergoeding (billijke) vergoeding: - ernstige verwijtbaarheid werkgever - naast transitievergoeding - niet begrensd

13 Ontslagrecht (6) Transitievergoeding Na 2 jaar in dienst Overgangsregeling oudere werknemers tot 1-1-2020 duurhoogte 1 ste 10 jaar1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar Na 10 jaar1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar 50+ werknemers > 10 jaar in dienst (overgangsrecht tot 2020) 1 bruto maandsalaris per dienstjaar boven de 50 jaar Maximaal € 75.000 of als dit meer is, 1 jaarsalaris

14 Ontslagrecht (7) Transitievergoeding – uitzonderingen Niet van toepassing: - opzegging/beëindiging door werknemer - scholieren met bijbaan: <18 jr en <12 uur - faillissement - ontslag vanwege AOW/pensioen - ernstig verwijtbaar handelen werknemer Afwijkingen: - MKB (<25 wn) en bij ontslag: dienstverband slechts meetellen vanaf 1/5/2013 - bij cao, mits gelijkwaardige voorziening In mindering: kosten investering in duurzame inzetbaarheid, scholing gericht op brede inzetbaarheid

15 WW- Recht Huidige situatie Nieuwe situatie Maximale duur: 38 maanden Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW Passende arbeid: Na 1 jaar alle passende arbeid accepteren Urenverrekening: Werken loont niet altijd boven uitkering Maximale duur: 24 maanden (vanaf 2016 per kwartaal gefaseerd verkort met 1 maand) Opbouw eerste 10 jaar: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW Opbouw na 10 jaar: 1 jaar arbeidsverleden = 0,5 maand WW Passende arbeid (vanaf 1 juli 2015): Na 6 maanden alle passende arbeid accepteren Inkomensverrekening: Werken loont altijd boven uitkering

16 Participatiewet Verantwoordelijkheid en regie bij gemeenten 35 Regionale werkbedrijven (samenwerking publiek – privaat) Wettelijk minimumloon -Loonkostensubsidie voor verschil tussen verdiencapaciteit en minimumloon -Werkgever betaalt eventueel deel boven minimumloon (bijv. CAO) Werkgevers staan garant voor 100.000 banen in 2026 (publieke sector 25.000 banen) - target: 5.000 arbeidsplaatsen per jaar vanaf 2015 - oplopend naar 10.000 per jaar in 2020 Niet gerealiseerd: wettelijk quotum - voor bedrijven met > 25 werknemers - minimum percentage (5%) per werkgever - op straffe van boete van € 5.000 per arbeidsplaats per jaar - eerste toets in 2016 over target 2015

17 marktsectoroverheid 1Groningen535400 2Friesland450280 3Drenthe19585 4IJsselvechtstreek365140 5Twente515275 6Stedenvierkant510340 7Midden-Gelderland315240 8Food Valley255155 9Zuid Gelderland25055 10Achterhoek21060 11Rivierenland18070 12Flevoland250150 13Gooi- en Vechtstreek17555 14Midden-Utrecht835310 15Oost-Utrecht28585 16Noord-Holland-Noord445130 17Zuid-Kennemerland280160 18Zaanstreek-Waterland19545 19Groot-Amsterdam1.405360 20Holland Rijnland400220 Verdeling garantiebanen naar regio’s(1)

18 Verdeling garantiebanen naar regio’s(2) 21Midden-Holland17575 22Haaglanden695685 23Zoetermeer20560 24Rijnmond1.130645 25Drechtsteden220110 26Gorinchem12025 27Zeeland290150 28West-Brabant570145 29Helmond-De Peel18070 30Midden-Brabant38050 31Noordoost-Brabant545280 32Zuidoost-Brabant535145 33Noord-Limburg250105 34Midden-Limburg18545 35Zuid-Limburg470295 Totaal14.0006.500

19 Verdeling garantiebanen naar marktsectoren Marktsector 2014 tot en met 2016 ALandbouw, bosbouw en visserij 200 B-EB-EIndustrie 1.650 FBouwnijverheid 700 GHandel 2.800 HVervoer en opslag 750 IHoreca 750 JInformatie en communicatie 500 KFinanciële dienstverlening 500 LVerhuur en onroerend goed 250 MSpecialistische zakelijke diensten 1.000 NVerhuur en overige zakelijke diensten 1.500 QGezondheids- en welzijnszorg 2.800 RCultuur, sport en recreatie 300 SUOverige dienstverlening 300 Totaal 14.000 Overheid OOpenbaar bestuur en overheid 3.200 POnderwijs 3.300 Totaal 6.500

20 Meer informatie? Werkgeversteam: Annette Bolt Mail: a.bolt@hoogezand-sappemeer.nla.bolt@hoogezand-sappemeer.nl Tel: 06 55 797 037 Inge Westerhof Mail: i.westerhof@hoogezand-sappemeer.nli.westerhof@hoogezand-sappemeer.nl Tel: 06 18 302 304 Jan Dijkhuis Mail: j.dijkhuis@hoogezand-sappemeeer.nlj.dijkhuis@hoogezand-sappemeeer.nl Tel: Richard Foet Mail: r.foet@hoogezand-sappemeer.nlr.foet@hoogezand-sappemeer.nl Tel:


Download ppt "Wijzigingen (arbeids-) wetgeving. Wat en wanneer 2013-2014April-Mei 20141 Januari 201530 maart 20151 Juli 2015Januari 2016 Modernisering Ziektewet Wet."

Verwante presentaties


Ads door Google