De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen (arbeids-) wetgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen (arbeids-) wetgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen (arbeids-) wetgeving

2 Wat en wanneer 2013-2014 April-Mei 2014 1 Januari 2015 30 maart 2015
1 Juli 2015 Januari 2016 Modernisering Ziektewet Wet Werk en Zekerheid behandeld in 1ste kamer Invoering flexbepaling- en Inlenersbeloning vanaf dag 1 Ketenbepaling 2e aanpassing WW Participatiewet Nieuwe ontslagrecht 1e aanpassing WW

3 Wet Werk en Zekerheid Van baanzekerheid naar werkzekerheid
Vast minder vast, flex minder flex Ontslag eenvoudiger, goedkoper en eerlijker Het Kabinet streeft met deze wet naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt

4 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (1)
1. Aanzeggen (nieuw per ): 1 maand voor einde tijdelijke arbeidsovereenkomst aanzeggen of wel of niet verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden, tenzij: tijdstip einde arbeidsovereenkomst niet gesteld op kalenderdatum (bij projectduur omschrijving) Arbeidsovereenkomst < zes maanden is uitzendovereenkomst met uitzendbeding Sanctie: niet/te laat aanzeggen: vergoeding maximaal 1 maandsalaris (ook bij verlenging) wel verlengen, maar voorwaarden niet/te laat noemen: voortzetting onder zelfde voorwaarden

5 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (2)
2. Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (wijziging per ): Blijft mogelijk, maar: Voor maximaal 6 maanden indien in individuele arbeidsovereenkomst afgesproken -> 6 maanden, indien in cao afgesproken, in geval van ‘incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang’ nul-urencontract hierdoor (bijna altijd) max. 6 maanden (daarna loon o.b.v. gemiddeld aantal gewerkte uren) Uitzondering: bij een uitzendovereenkomst is de loonuitsluiting maximaal 78 gewerkte weken geen nul urencontracten meer in de zorg

6 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten (3)
3. Proeftijd (wijziging per ) geen proeftijd in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden 4. Concurrentiebeding (wijziging per ) geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst, tenzij noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen geldt ook voor relatiebeding 5. Transitievergoeding (wijziging per ) transitievergoeding verschuldigd bij niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst na een periode van 2 jaar

7 Ketenbepaling Huidige Ketenregeling Huidige fasensysteem
Huidige fasensysteem 3 contracten in 3 jaar > Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 3 maanden Fase A: 78 weken Fase B: 2 jaar max 8 contracten Fase C: Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 3 maanden Nieuwe Ketenregeling per 1 juli 2015 Nieuw Fasensysteem per 1 juli 2015 3 contracten in 2 jaar > Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 6 maanden Fase A: 78 weken Fase B: 4 jaar max 6 contracten* Fase C: Onbepaalde Tijd Onderbreking: > 6 maanden * Overgangsrecht tot juli 2016 van kracht voor lopende 7e/8e contracten * Overgangsrecht tot juli 2016 van kracht voor lopende 7e/8e contracten

8 Modernisering ontslagrecht
Algemeen Opzegging: op redelijke grond en herplaatsing niet mogelijk Nieuw: opzegging tegen of na de dag waarop pensioengerechtigde leeftijd is bereikt

9 Ontslagrecht (2) Instemming: Bij opzegging
Bij beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) Herroepbaar binnen 2 weken Geen instemming binnen 2 weken: opzegging heeft niet plaatsgevonden

10 Ontslagrecht (3) HUIDIG ONTSLAGRECHT NIEUW ONTSLAGRECHT PER 1 JULI
Economisch Langdurig ziek Persoonlijk Economisch Langdurig ziek Persoonlijk UWV Kantonrechter UWV Kantonrechter beroep Geen vergoeding alleen i.g.v. een Sociaal Plan Vergoeding Kantonrechters- formule HB TRANSITIEVERGOEDING Geen max € Max € of als dit hoger is, een jaarsalaris

11 Ontslagrecht (4) Geen ontslag via UWV/Kantonrechter:
Faillissement Ontslag tijdens proeftijd Dringende reden Ook bij ontbinding in achtnemen van opzegtermijn Proceduretijd in mindering op opzegtermijn Hoger beroep binnen 2 maanden Hoger beroep geen schorsende werking

12 Ontslagrecht (5) Mogelijke uitkomsten beroep: Herstel dienstbetrekking
Ontslag en transitievergoeding (billijke) vergoeding: - ernstige verwijtbaarheid werkgever - naast transitievergoeding - niet begrensd

13 Ontslagrecht (6) Transitievergoeding Na 2 jaar in dienst
duur hoogte 1ste 10 jaar 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar Na 10 jaar 1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar 50+ werknemers > 10 jaar in dienst (overgangsrecht tot 2020) 1 bruto maandsalaris per dienstjaar boven de 50 jaar Maximaal € of als dit meer is, 1 jaarsalaris Na 2 jaar in dienst Overgangsregeling oudere werknemers tot

14 Ontslagrecht (7) Transitievergoeding – uitzonderingen
Niet van toepassing: - opzegging/beëindiging door werknemer - scholieren met bijbaan: <18 jr en <12 uur - faillissement - ontslag vanwege AOW/pensioen - ernstig verwijtbaar handelen werknemer • Afwijkingen: - MKB (<25 wn) en bij ontslag: dienstverband slechts meetellen vanaf 1/5/2013 - bij cao, mits gelijkwaardige voorziening In mindering: kosten investering in duurzame inzetbaarheid, scholing gericht op brede inzetbaarheid

15 WW- Recht Huidige situatie Nieuwe situatie Maximale duur: 38 maanden
Nieuwe situatie Maximale duur: 38 maanden Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW Passende arbeid: Na 1 jaar alle passende arbeid accepteren Urenverrekening: Werken loont niet altijd boven uitkering Maximale duur: 24 maanden (vanaf 2016 per kwartaal gefaseerd verkort met 1 maand) Opbouw eerste 10 jaar: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW Opbouw na 10 jaar: 1 jaar arbeidsverleden = 0,5 maand WW Passende arbeid (vanaf 1 juli 2015): Na 6 maanden alle passende arbeid accepteren Inkomensverrekening: Werken loont altijd boven uitkering

16 Participatiewet Verantwoordelijkheid en regie bij gemeenten
35 Regionale werkbedrijven (samenwerking publiek – privaat) Wettelijk minimumloon Loonkostensubsidie voor verschil tussen verdiencapaciteit en minimumloon Werkgever betaalt eventueel deel boven minimumloon (bijv. CAO) Werkgevers staan garant voor banen in 2026 (publieke sector banen) - target: arbeidsplaatsen per jaar vanaf 2015 - oplopend naar per jaar in 2020 Niet gerealiseerd: wettelijk quotum - voor bedrijven met > 25 werknemers - minimum percentage (5%) per werkgever - op straffe van boete van € per arbeidsplaats per jaar - eerste toets in 2016 over target 2015

17 Verdeling garantiebanen naar regio’s(1)
marktsector overheid 1 Groningen 535 400 2 Friesland 450 280 3 Drenthe 195 85 4 IJsselvechtstreek 365 140 5 Twente 515 275 6 Stedenvierkant 510 340 7 Midden-Gelderland 315 240 8 Food Valley 255 155 9 Zuid Gelderland 250 55 10 Achterhoek 210 60 11 Rivierenland 180 70 12 Flevoland 150 13 Gooi- en Vechtstreek 175 14 Midden-Utrecht 835 310 15 Oost-Utrecht 285 16 Noord-Holland-Noord 445 130 17 Zuid-Kennemerland 160 18 Zaanstreek-Waterland 45 19 Groot-Amsterdam 1.405 360 20 Holland Rijnland 220

18 Verdeling garantiebanen naar regio’s(2)
21 Midden-Holland 175 75 22 Haaglanden 695 685 23 Zoetermeer 205 60 24 Rijnmond 1.130 645 25 Drechtsteden 220 110 26 Gorinchem 120 27 Zeeland 290 150 28 West-Brabant 570 145 29 Helmond-De Peel 180 70 30 Midden-Brabant 380 50 31 Noordoost-Brabant 545 280 32 Zuidoost-Brabant 535 33 Noord-Limburg 250 105 34 Midden-Limburg 185 45 35 Zuid-Limburg 470 295 Totaal 14.000 6.500

19 Verdeling garantiebanen naar marktsectoren
Marktsector 2014 tot en met 2016 A Landbouw, bosbouw en visserij 200 B-E Industrie 1.650 F Bouwnijverheid 700 G Handel 2.800 H Vervoer en opslag 750 I Horeca J Informatie en communicatie 500 K Financiële dienstverlening L Verhuur en onroerend goed 250 M Specialistische zakelijke diensten 1.000 N Verhuur en overige zakelijke diensten 1.500 Q Gezondheids- en welzijnszorg R Cultuur, sport en recreatie 300 SU Overige dienstverlening Totaal 14.000 Overheid O Openbaar bestuur en overheid 3.200 P Onderwijs 3.300 6.500

20 Meer informatie? Werkgeversteam: Annette Bolt
Mail: Tel: Inge Westerhof Mail: Tel: Jan Dijkhuis Mail: Tel: Richard Foet Mail:


Download ppt "Wijzigingen (arbeids-) wetgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google