De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr P.H.A. Mulder en Mr L.S.F. ten Feld advocaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr P.H.A. Mulder en Mr L.S.F. ten Feld advocaten"— Transcript van de presentatie:

1 Mr P.H.A. Mulder en Mr L.S.F. ten Feld advocaten
Wet Werk en Zekerheid Meer Werk en meer Zekerheid? Mr P.H.A. Mulder en Mr L.S.F. ten Feld advocaten

2 Team MulderVanGeel mr. M.J.J. (Marc) van Geel
mr. P.H.A. (Pieter) Mulder mr. H. (Huib) Scheper mr. L.S.F. (Simon) ten Feld

3 De Wet Werk en Zekerheid
Wat behandelen we tijdens deze presentatie: De wijzigingen per 1 januari 2015 Het non-concurrentiebeding; Het proeftijdbeding; De loondoorbetalingsverplichting; De uitzendovereenkomst; De aanzeggingsplicht. De wijzigingen per 1 juli 2015 De ragetlieregel; De ketenregeling; De transitievergoeding; Het ontslagrecht. De wijzigingen per 1 januari 2016 De WW-uitkering.

4 De wijzigingen per 1 januari 2015
Vóór de pauze behandelen we de volgende wijzigingen: Het non-concurrentiebeding; Het proeftijdbeding; De loondoorbetalingsverplichting; De uitzendovereenkomst; De aanzeggingsplicht; De ragetlieregel (wijzigt per 1 juli 2015).

5 Het non-concurrentiebeding (1)
Wat verandert er na 1 januari 2015? Niet langer mogelijk bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd… tenzij: Schriftelijk overeengekomen; Met een meerderjarige werknemer; En… de werkgever op voorhand schriftelijk de zwaarwegende bedrijfsbelangen op grond waarvan het noodzakelijk is een non- concurrentiebeding overeen te komen, heeft gemotiveerd. Let op! Gevolg is dat men moet oppassen met het gebruik van ‘gestandaardiseerde’ arbeidsovereenkomsten nu het belang van de werkgever per functie (en periode) kan verschillen.

6 Het non-concurrentiebeding (2)
Gevolgen WWZ bij contract voor onbepaalde tijd? Hoe zit het met de lopende arbeidsovereenkomsten? Hoe zit het met een relatiebeding? Tip: bij arbeidsovereenkomsten overeengekomen vóór 1januari 2015 geldt (in principe) het huidige recht!

7 Het proeftijdbeding Hoe is dit nu geregeld?
Gevolgen WWZ per 1 januari 2015 - bepaalde tijd < 6 maanden : niet toegestaan - bepaalde tijd > 2 jaar : max. 1 maand - > 2 jaar : max. 2 maanden Afwijking bij cao is toegestaan; Bij arbeidsovereenkomsten overeengekomen vóór 1 januari geldt het oude recht.

8 De loondoorbetalingsverplichting (1)
Het uitgangspunt: ‘geen arbeid, geen loon’ kent vele uitzonderingen…. (per 1 april 2016: ‘geen arbeid, wel loon’) Hoe werkt dit nu? Geen arbeid, toch loon meer regel dan uitzondering maar schriftelijk afwijken is en blijft ook na 1 januari mogelijk.

9 De loondoorbetalingsverplichting (2)
WWZ: afwijken voor de duur van maximaal 6 maanden of bij cao voor langere periode mits sprake van (I) incidentele werkzaamheden en (II) werkzaamheden zonder vaste omvang. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan besluiten dat het voor bepaalde bedrijfstakken niet mogelijk is om gebruik te maken van de 6 maanden termijn. Overgangsrecht; bij arbeidsovereenkomsten gesloten vóór januari 2015 geldt het oude recht. Regelingen uit cao gesloten vóór 1 januari 2015 blijven van toepassing tot datum dat de cao verloopt of uiterlijk tot 1 juli 2016. Gevolgen van wijziging naar ‘geen arbeid, wel loon’ ?

10 De Uitzendovereenkomst (1)
Heeft inlener geen werk? Dan eindigt gedurende de eerste maanden de uitzendovereenkomst mits dit schriftelijk is overeengekomen; Uitzendovereenkomsten eerste 6 maanden van ‘ketenregeling’ uitgesloten; Periode van 6 maanden kan bij cao worden verlengd, hetgeen ook wordt gedaan (NBBU-cao tot 130 weken en ABU-cao tot 78 weken).

11 De Uitzendovereenkomst (2)
Wat verandert door de WWZ? De overeenkomst eindigt gedurende de eerste 6 maanden nog steeds indien de inlener geen werk heeft mits dit schriftelijk is overeengekomen; Echter, periode dat de overeenkomst eindigt kan bij cao worden verlengd tot maximaal 78 weken… Uitzendkracht de enige flexibele kracht onder de WWZ?

12 De aanzeggingsplicht Verplichting bij de werkgever om uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomst de werknemer te informeren of wel of niet wordt verlengd. Tip: reeds in de arbeidsovereenkomst vermelden dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd! Let op! Bij sommige cao’s verplichting om arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk overeen te komen….. Let op! Aanzeggingsplicht geldt ook voor overeenkomsten gesloten vóór 1 januari 2015, maar die eindigen na 1 februari 2015.

13 De wijzigingen per 1 juli 2015
De ragetlieregel; De ketenregeling; De transitievergoeding; De wijzigingen in het ontslagrecht; De WW-uitkering (per 1 januari 2016).

14 De ragetlieregel Wat is de ragetlieregel?
Wat als de werknemer zelf heeft opgezegd? Geldt niet als rechtsgeldige opzegging (Hoge Raad december 2013). Wat als men gelijktijdig een beëindigingsovereenkomst sluit? Hof Den Bosch heeft dit in 2014 geaccepteerd… thans loopt cassatie. Na 1 juli 2015 wijzigt de regel als volgt: Geen tussenpoos van 3, maar van 6 maanden; De WWZ neemt afstand van extra vereiste bij opvolgend werkgeverschap ‘inzage gehad in functioneren werknemer’; Arrest HR december 2013 blijft gelden.

15 PAUZE

16 Wijziging van de ketenregeling (1)
Wat is de ketenregeling? Meer dan 1 arbeidsovereenkomst voor een duur van in totaal langer dan 36 maanden of meer dan 3 arbeidsovereenkomsten zonder tussenpoos van ten minste 3 maanden. Na 1 juli 2015 wijzigt de regel als volgt: Meer dan 1 arbeidsovereenkomst voor een duur van in totaal langer dan 24 maanden of meer dan 3 arbeidsovereenkomsten zonder tussenpoos van ten minste 6 maanden.

17 Wijziging van de ketenregeling (2)
Afwijken per cao blijft mogelijk, maar niet zonder restricties: (behoudens uitzendovereenkomsten) Maximaal 48 maanden met niet meer dan 6 arbeidsovereenkomsten; Dat bij cao wordt afgeweken dient te zijn gemotiveerd waarom dit bij de betreffende functie voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Let op! Bij arbeidsovereenkomsten met voornamelijk educatief karakter geldt ketenregeling niet.

18 Wijziging van de ketenregeling (3)
Hoe zit het met lopende arbeidsovereenkomsten? Overgangsrecht…. De nieuwe ketenregeling geldt pas bij sluiten arbeidsovereenkomst op of na juli 2015; Let op! Oude cao-bepalingen kunnen blijven gelden tot uiterlijk 1 juli 2016. En nu oefenen….

19 De Ketenregeling; oefening
Eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege? WG en WN sluiten 1e overeenkomst op 1 december 2013 tot 1 mei 2014 en willen verlengen tot 1 mei 2016. WG en WN sluiten 1e overeenkomst op 1 december 2013 tot 1 juli 2015 en willen verlengen tot 1 december 2016. WG en WN sluiten 1e overeenkomst op 1 juni 2011 tot juni 2016. WG en WN sluiten 1e overeenkomst van 1 april 2014 tot april 2015, de tweede van 1 augustus 2015 tot 1 april en willen verlengen tot 1 april 2017.

20 De transitievergoeding (1)
De KantonRechtersFormule (AxBxC) wordt na 1 juli 2015 niet langer gehanteerd. De ‘C-factor’ is de ‘verwijtbaarheidsfactor’. Na 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding zonder een equivalent van de C-factor.

21 De transitievergoeding (2)
Wet blijft desondanks mogelijkheid bieden voor toekenning ‘billijke’ vergoeding… Let op! Transitievergoeding is ook verschuldigd na een dienstverband van 24 maanden indien geen verlenging wordt aangeboden; Mogelijkheid contractueel af te wijken van transitievergoeding (golden parachute); Impact scholingsverplichting? Tot 2020 overgangsrecht voor ‘oudere’ werknemers.

22 Transitievergoeding (3)
Verschil in ontslagvergoeding bij 2 situaties WN geboren 1/6/1985, in dienst per 1/3/2005, loon € 5.000,- Neutrale vergoeding per 1/6/2015: € ,- Transitievergoeding per 1/12/2015: € ,- WN geboren 1/6/1955 in dienst per 1/3/1977, loon € 5.000,- Neutrale vergoeding per 1/6/2015: € ,- Transitievergoeding per 1/12/2015: € ,-

23 Wijziging ontslagrecht (1)
Na 1 juli 2015 is het huidige duale stelsel afgeschaft. Niet langer de vrije keuze tussen UWV of Rechtbank. De wet bepaalt welke weg dient te worden genomen.

24 Wijziging ontslagrecht (2)
De instemming door de werknemer met de rechtsgeldige opzegging van de werkgever wettelijk vastgelegd (NIEUW). De beëindigingsovereenkomst wettelijk vastgelegd (NIEUW). Gevolgen voor de WW-uitkering? Werknemer krijgt twee weken ‘bedenktijd’. Tip: de beëindigingsovereenkomst biedt meer mogelijkheden!

25 Wijziging ontslagrecht (3)
Kantonrechter in de volgende situaties: Disfunctionerende werknemer; Regelmatig ziekteverzuim; Verwijtbaar handelen of nalaten; Werkweigering op grond van gewetensbezwaren; Verstoorde arbeidsverhouding; Overige omstandigheden. Het UWV in de volgende situaties: Bedrijfseconomische redenen; Na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

26 Wijziging ontslagrecht (4)
Partijen kunnen in (hoger) beroep (en cassatie) tegen besluit UWV en/of de Rechtbank (NIEUW!) Geen buitengerechtelijke vernietiging meer mogelijk; Bij gerechtelijke vernietiging (eerste aanleg) treedt WN (in beginsel) met terugwerkende kracht weer in dienst;

27 Wijziging ontslagrecht (5)
Gevolgen hoger beroep? Schorst de tenuitvoerlegging van de beschikking in eerste aanleg niet; Toekenning ‘billijke’ vergoeding.. Herstel dienstbetrekking MvT: vergoeding veelal meer in de rede. Bij herstel dienstbetrekking kan een ‘voorziening’ voor de tussenliggende periode worden toegekend…. Terug naar de KRF? Met terugwerkende kracht?

28 WW-uitkering per 1 januari 2016
Na 1 januari 2016 wordt de maximum duur van de WW-uitkering langzaam afgebouwd naar 24 maanden; Eerder sprake van passend werk dat een uitkeringsgerechtigde moet accepteren; Bij gedeeltelijk werk worden niet de uren, maar de verdiensten (gedeeltelijk) op de uitkering in mindering gebracht.

29 Praktijkadviezen Bij arbeidsovereenkomsten gesloten vóór ingangsdatum wijziging geldt oude BW; Een geldige cao gesloten vóór ingangsdatum wijziging geldt tot uiterlijk 1 juli 2016; Neem bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een bepaling op dat deze niet zal worden verlengd; Arbeidsovereenkomst sluiten voor 6 maanden en 1 dag (i.v.m. proeftijd); Openbreken arbeidsovereenkomst i.v.m. ketenregeling? Let op! Bij dienstverband langer dan 24 maanden is een transitievergoeding verschuldigd; Gebruik geen gestandaardiseerd non-concurrentiebeding….

30 Einde! Voorkomen is voordeliger dan procederen!
Laat je goed adviseren! Vragen?


Download ppt "Mr P.H.A. Mulder en Mr L.S.F. ten Feld advocaten"

Verwante presentaties


Ads door Google