De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (T)OR: rol, bevoegdheden en taken

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (T)OR: rol, bevoegdheden en taken"— Transcript van de presentatie:

1 De (T)OR: rol, bevoegdheden en taken

2 Waarom wilde jij in de (T) OR?
Waarom een (T) OR? Medezeggenschap is belangrijk: medewerkers kunnen meepraten en worden betrokken bij besluiten die hen ook betreffen Geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden Waarom wilde jij in de (T) OR?

3 Waarom een (T)OR: wat zegt de Wet op de Ondernemingsraden?
artikel 2 in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen

4 Je rol Controlerende rol: wat vinden we van de voorstellen van de bestuurder? Perspectief van en voor de medewerker: wat zijn de gevolgen voor de medewerker? Voorstellende rol: wat vinden we van zaken en hoe zou het anders kunnen? Check-rol: lopen bepaalde zaken op het gebed van personeel zoals afgesproken?

5 Je contacten Met de bestuurder: degene die de leiding heeft van de stichting over lopende zaken in de organisatie en nieuwe voorstellen Met het bestuur van de stichting: 2 maal per jaar, is niet de gewone gesprekspartner! Met de achterban: om hen te informeren over jullie standpunten, hen te betrekken bij jullie meningsvorming, maar niet het behartigen van individuele belangen!

6 Wie is niet je formele gesprekspartner?
De politiek De wethouder Andere organisaties

7

8 5 bevoegdheden Meeweten = informatierecht Meepraten = overlegrecht
Meedenken = adviesrecht Meebeslissen = instemmingsrecht Medeverantwoordelijk = zorgplicht

9

10 Meeweten: de goed goed geïnformeerde partij
Het informartierecht is geregeld in artikel 31. De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

11 Meeweten: geheimhoudingsplicht
De geheimhoudingsplicht is geregeld in artikel 20. De leden van de ondernemingsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer, dan wel de ondernemingsraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

12 Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mee, welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.

13 Meepraten: serieuze gesprekspartner
Het recht op overleg is geregeld in artikel 23. De ondernemer en de ondernemingsraad komen met elkaar bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad hetzij de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. De agenda bevat de onderwerpen die door de ondernemer of door de ondernemingsraad worden aangemeld.

14 De OR als initiatiefnemer
De ondernemingsraad is bevoegd voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De ondernemingsraad is ook buiten de overlegvergadering bevoegd aan de ondernemer voorstellen te doen.

15 Overleg over de algemene gang van zaken: artikel 24.
In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

16 Meedenken: interne adviseur
Het adviesrecht is geregeld in artikel 25. Bij een aantal voorgenomen besluiten moet de ondernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid stellen om advies te geven. Zonder dit advies mag de ondernemer geen besluit nemen. De ondernemer moet tijdig en schriftelijk om advies vragen.

17 Wijkt hij af van het advies, dan moet hij het besluit dertig dagen opschorten. Deze tijd kan de ondernemingsraad gebruiken om zich te beraden. Als de ondernemer zich niet houdt aan het adviesrecht, kan de ondernemingsraad een procedure starten bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Deze toetst of de ondernemer in redelijkheid tot zijn besluit kon komen.

18 In welke gevallen moet advies worden gevraagd?
In artikel 25.1 staat in welke gevallen de ondernemer aan de OR advies moet vragen. De WOR zegt het zo: De OR wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:

19 Overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan.
Het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming.

20 Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan.
d. Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming. e. Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming. f. Wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent.

21 Het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten.
h. Het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming. i. Het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming. j. Het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming.

22 Invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening.
l. Het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu.

23 m. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40 van de Wet financiering sociale verzekeringen. n. Het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.

24 Extra advies: Ook in artikel 30 staat een aangelegenheid waarin de OR om advies gevraagd moet worden: De OR wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

25 Op welk moment moet advies worden gevraagd?
De wet zegt: Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Over wat ‘tijdig’ en ‘wezenlijke invloed’ is lopen de meningen uiteen. Vaak werkt het goed om hierover afspraken te maken. De ondernemer moet wel tijdens het overleg over de algemene gang van zaken (artikel 24) adviesplichtige zaken aankondigen.

26 Meebeslissen: onderhandelaar
Het instemmingsrecht is geregeld in artikel 27. De ondernemer behoeft in een aantal gevallen de instemming van de ondernemingsraad. Ondernemer en ondernemingsraad onderhandelen totdat er een voorstel komt waar beiden zich in kunnen vinden. Als de ondernemingsraad niet instemt, kan de ondernemer zijn voorstel niet invoeren of wijzigen.

27 Wanneer behoeft de bestuurder instemming van de OR?
De ondernemer behoeft in een aantal gevallen de instemming van de OR. Deze onderwerpen staan opgesomd in artikel 27.1:

28 De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling; een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;

29 c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem; d
c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem; d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reintegratiebeleid; e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding; g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;

30 h. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
i. een regeling op het gebied van het werkoverleg; j. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten; k. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;

31 l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen; Een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

32 Medeverantwoordelijk: waakhond
Artikel 28 geeft de ondernemingsraad een taak als waakhond. De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede van de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen.


Download ppt "De (T)OR: rol, bevoegdheden en taken"

Verwante presentaties


Ads door Google