De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2e helft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2e helft"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2e helft
Hein van Stokkom (UvW)

2 Bestuursakkoord Water (2011-2020)
We zijn halverwege… Inleidende sheet om kort terug te kijken waar we staan anno 2015 halverwege de periode : Regionalisering goed op gang gekomen en ingevuld, visitatiecommissie, realisatie financiële ambities halverwege. Maar…uitdagingen voor de tweede helft. Daar hebben wij 15/10 met bestuurders dialoog over gevoerd. 27 februari 2013

3 Basisgedachten aanpak afvalwaterketen VNG / UvW
Geen verlammende discussie over taken (zorgplichten) Structuur volgt inhoud: uitvoering werkprocessen centraal Aanpak gericht op Kosten, Kwetsbaarheid, Kwaliteit en Kennis Intensieve samenwerking gemeenten & waterschap: Beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering Uitvoering operationele taken (schaal) Even terug naar de oorspronkelijke inzet… Nu halverwege kan worden geconstateerd dat intensieve samenwerking goed op gang is gekomen en tegelijkertijd dat een echte gezamenlijke investeringsprogrammering nog moeilijk van de grond komt. Dat is een van de belangrijke uitdagingen voor de tweede helft… 27 februari 2013

4 Omgevingswet 2018 27 februari 2013
Een tweede grote uitdaging voor de tweede helft is de komst van de omgevingswet… De inwerking treding van de Omgevingswet betekent een verdere toename van de beleidsvrijheid voor gemeenten en waterschappen. Deze beleidsvrijheid brengt ook een aantal risico’s met zich mee. In de regionale samenwerking kan worden geanticipeerd op deze risico’s. 27 februari 2013

5 Omgevingswet en stedelijk waterbeheer (1)
Planverplichting GRP vervalt vanaf 2020 Vastleggen rolverdeling tussen burgers/bedrijven en gemeente hemelwater en grondwater? Borgen afspraken lozingen gemeente en waterschap (o.a. overstorten)? Transparante bekostiging rioleringszorg (lange termijn doorkijk) Bestuurlijk borgen kwaliteit rioleringsbeheer Inspraak besluitvorming? De consequenties voor het stedelijk waterbeheer zijn relatief groot….. Het vervallen van het GRP vormt een risico en vraagt om een andere aanpak en werkwijze in de regio. 27 februari 2013

6 Omgevingswet en stedelijk waterbeheer (2)
2. Ontheffingsbevoegdheid buitengebied (GS) verdwijnt Hoe wordt vastgelegd of de gemeente of de perceeleigenaar aan zet is in het buitengebied? Wie bepaalt of de gemeente al dan niet moet zorgen voor inzamelen van afvalwater? En hoe is inspraak mogelijk over de keuzes? De consequenties voor het stedelijk waterbeheer zijn relatief groot….. 27 februari 2013

7 Omgevingswet en stedelijk waterbeheer (3)
3. Aansluitverplichting riolering vervalt Hoe kan een doelmatigheidsafweging meegenomen 4. Deregulering algemene lozingsregels Hoe kan voorkomen worden dat deregulering leidt tot regulering op lokaal/regionaal niveau via gemeentelijke verordeningen en keur? NB: Van alle dossiers, is deregulering het grootste in waterdossier! De consequenties voor het stedelijk waterbeheer zijn relatief groot….. Voor het waterdossier geldt dat er sprake is van de grootste deregulering tov andere dossier. Dus voor ons is de verandering het grootst!!!!! De vraag is dan: hoe kan de omgevingswet voor het onderdeel stedelijk waterbeheer worden geïmplementeerd. Eventueel vragen aan de zaal: wie heeft suggesties? 27 februari 2013

8 Samenwerken aan water.nl
Handelingsperspectief Omgevingswet… Inzet: gezamenlijke ondersteuning BAW-partners BAW-partners werken gezamenlijke set met acties uit. Ook Stichting RIONED speelt hierbij een rol. Daarnaast werken VNG, UvW en VEWIN aan bestuurlijke afspraken gericht op leidende principes en een perspectief op de invulling van de beleidsvrijheid dir ontstaat voor met name gemeenten en waterschappen. Wij komen hier de komende maanden op terug…


Download ppt "Samenwerking in de waterketen De uitdagingen voor de 2e helft"

Verwante presentaties


Ads door Google