De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOE KOMEN WIJ TOT EEN SCHOOLADVIES?

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOE KOMEN WIJ TOT EEN SCHOOLADVIES?"— Transcript van de presentatie:

1 HOE KOMEN WIJ TOT EEN SCHOOLADVIES?
- We gaan uit van de sterke punten van uw kind. Het kind moet zich thuis voelen op de school. 1) Schoolprestaties. 2) Interesse. 3) Motivatie. 4) Zelfstandigheid. 5) Toetsen LOVS

2 1) De schoolprestaties van uw kind.
Een beslissing wordt nooit alleen door de leerkracht(en) van groep 8 genomen. Wij spreken met: de leerkracht van de groep 7 de intern begeleider (dhr. Polman) de directeur en eventueel met andere leerkrachten die met het kind gewerkt hebben. (lagere groepen of de zorg)

3 Daarbij baseren wij ons op:
-   De LOVS scores. Dit zijn uitslagen van toetsen die (vanaf groep twee) één of twee keer per leerjaar worden afgenomen op de deelgebieden taal, lezen, begrijpend lezen, (lees)woordenschat, spelling en rekenen en wiskunde. De uitslagen worden uitgedrukt in een cijfer I tot en met V, waarbij I de hoogste score is, III is gemiddeld en de V- de laagste score. -  De prognoses die worden gemaakt door het CITO naar aanleiding van de entreetoets. - De uitslag van de drempeltoets. - De uitslag van de NIO-toets

4

5 1. De schoolprestaties

6 2) De interesse en concentratie van uw kind.

7 3) De motivatie en het tempo van uw kind.

8 4) De zelfstandigheid van uw kind.

9 De IEP-Toets Afname 19 en 20 april 2016 En wel eten ‘s morgens!

10 Op dinsdag 12 januari 2016 gesprekken over het schooladvies
Op dinsdag 12 januari 2016 gesprekken over het schooladvies. U krijgt dan:

11 Aanmelden vóór 18 maart op het VO.
- Uitslag Drempel/NIO - Het advies, waarmee u de passende VO-school gaat kiezen - het OKR -Het aanmeldings/advies formulier BOVO: januari voor PrO en LWOO leerlingen januari voor de overige kinderen Met de BOVO kaart kunt u uw kind éénmalig bij een school aanmelden Aanmelden vóór 18 maart op het VO.

12 Uitstroom naar VO PO sbo bao so VO pro vmbo (LWOO) havo vwo vso 12

13 Schooltypen VO vwo PrO havo vmbo basisvorming met of zonder LWOO
6 jaar PrO havo 5 jaar vmbo 4 jaar 3 jaar met of zonder LWOO 2 jaar basisvorming 1 jaar 13

14 Praktijkonderwijs De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding. Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend). 14

15 Onderbouw voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo)
Vakken: Nederlands Engels Geschiedenis en staats- inrichting Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuur- en scheikunde Biologie Informatiekunde Lichamelijke opvoeding Beeldende vorming Muziek, drama en dans andere moderne vreemde talen zoals: Frans en/of Duits

16 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Leerwegen Basisberoeps Kaderberoeps Gemengd/Theoretisch Afkorting BBL KBL GL/TL MAVO ROC-niveau 1 & 2 3 & 4

17 Sectoren VMBO Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw
bouwtechniek, metaaltechniek, elektotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

18 LWOO Leerwegondersteunend onderwijs
LWOO is geen apart onderwijs maar een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo. Bedoeld voor: leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

19 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

20 vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit

21 Welke stappen? Bezoeken open dagen VO vanaf 5 januari 2016
1e aanmeldingsperiode 30 januari t/m 18 maart 2016 ∙ (Voor PrO, VMBO=LWOO vanaf 16 januari t/m 18 maart 2016) Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. 3. 1e behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria. Bericht over plaatsing 24 maart. Voor PrO en LWOO uiterlijk

22 Welke stappen? 4. Bericht van wel/niet plaatsing op 24 maart
Toepassen van eventuele voorrangsregels Plaatsing bij voldoende ruimte Loting bij onvoldoende ruimte Nb. De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school.

23 Welke stappen? 5. 2e aanmeldingsperiode vanaf 24 maart t/m 14 april
Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering:

24 Welke stappen? Uitzondering
Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om op de eerste dag zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. 6. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen. Uiterlijk 21 april.

25 Aanmeldingsformulier
Uniek BOVO aanmeldingsnummer

26 Aanmeldingsformulier
Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken.

27 Tips voor ouders Let bij het kiezen van een VO-school
organisatie (brugklas) begeleiding van leerlingen ondersteuning kosten sfeer Waar letten kinderen op: buitenschoolse activiteiten vriendjes Geef uw oren en ogen de kost op open dagen

28 Leestips: BOVO Ouderfolder Website BOVO Haaglanden Checklist bij schoolkeuze & Handige websites De Wegwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) VO-gids ministerie OCW (zie: - schoolkompas.nl

29 Einde Veel succes!


Download ppt "HOE KOMEN WIJ TOT EEN SCHOOLADVIES?"

Verwante presentaties


Ads door Google