De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het VO schooljaar 2010 - 2011 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het VO schooljaar 2010 - 2011 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters."— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het VO schooljaar 2010 - 2011 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

2 De grote sprong BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. VO PO

3 Grote veranderingen Meer leerkrachten Verhuizen naar een ander lokaal Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Huiswerkklas Afstand school – huis Nieuwe klasgenoten Weer de jongste van de school Ander schoolklimaat Andere lestijden

4 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het VO

5 Schooltypen vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar

6 Praktijkonderwijs De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding. Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend).

7 Onderbouw voortgezet onderwijs Vakken / leergebieden: Nederlands Engels Rekenen en Wiskunde Mens en Natuur Mens en Maatschappij Kunst en Cultuur Bewegen en Sport (vmbo, havo, vwo)

8 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Leerwegen Basisberoeps Kaderberoeps Gemengd/ Theoretisch Afkorting BBL KBL GL/TL MBO-niveau 1 & 2 3 & 4 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)

9 vmbo: sectoren Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

10 LWOO Leerwegondersteunend onderwijs LWOO is een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo. LWOO is bedoeld voor: leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

11 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

12 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

13 Overige aanbod Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden VO-scholen met Leonardo-onderwijs

14 VSO voortgezet speciaal onderwijs Commissie voor Indicatiestelling beslist over plaatsing Vier clusters: cluster 1: voor visueel gehandicapte leerlingen cluster 2: voor auditief en communicatief gehandicapte leerling cluster 3: voor verstandelijk, lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerling cluster 4: voor leerling met ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure Deze wijkt af van BOVO-procedure Andere formulieren Ander tijdpad Neem contact op met de VSO-school voor uitleg

15 Didactische toetsen Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Soorten toetsen: Drempelonderzoek Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) Cito Eindtoets

16 De Cito Eindtoets wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van: Cito Eindtoets taal studievaardigheden rekenen-wiskunde wereldoriëntatie (op meeste scholen)

17 Intelligentieonderzoek Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek. Voorbeelden van intelligentieonderzoeken: NIO NDT WISC-III

18 Basisschooladvies Bestaat uit: Mening van de basisschool over het onderwijsniveau het functioneren door de jaren heen Onafhankelijke toets- en testgegevens

19 Welke stappen? 1. Bezoeken open dagen VO 2. 1e aanmeldingsperiode Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. 3. Behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria.

20 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum: Toepassen van eventuele voorrangsregels Plaatsing bij voldoende ruimte Loting bij onvoldoende ruimte De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO- scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school. Nb. Welke stappen?

21 5. 2e aanmeldingsperiode Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering: Welke stappen?

22 Uitzondering Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. 6.Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen. Welke stappen?

23 Aanmeldingsformulier Uniek BOVO aanmeldingsnummer

24 Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken. Aanmeldingsformulier

25 Rechten ouders De basisschool maakt het onderwijskundig rapport (OKR). Ouders hebben het recht om het OKR in te zien. BOVO adviseert basisscholen ouders een kopie van het OKR en de bijhorende bijlagen te geven. Indien ouders/verzorgers op- of aanmerkingen hebben over: Het OKR De BOVO-procedure De toelatingscriteria en voorrangsregels van VO-scholen De manier waarop scholen met bovenstaande omgaan kunnen zij eerst terecht bij de direct betrokkenen en indien nodig bij het bevoegd gezag van de school (schoolleiding en het bestuur).

26 Tips voor ouders Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips: - BOVO Ouderfolder - Website BOVO Haaglanden Checklist bij schoolkeuze & Handige websites (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders) - De Wegwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) - VO-gids ministerie OCW (zie: www.rijksoverheid.nl)

27 Einde Veel succes!


Download ppt "Goed op weg naar het VO schooljaar 2010 - 2011 Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters."

Verwante presentaties


Ads door Google