De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschillencommissie passend onderwijs Presentatie Joke Sperling tijdens Werkgroep leerrecht en leerplicht 30 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschillencommissie passend onderwijs Presentatie Joke Sperling tijdens Werkgroep leerrecht en leerplicht 30 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Geschillencommissie passend onderwijs Presentatie Joke Sperling tijdens Werkgroep leerrecht en leerplicht 30 oktober 2015

2 Opzet 1.Algemeen 2.Overzicht adviezen GPO 3.Praktijkervaringen bij GPO

3 GPO Algemeen Inwerkingtreding Reden Bevoegdheid Samenstelling Toetsnorm Procedure

4 Bevoegdheid Geschillen die ontstaan bij toepassing van: Aanmelding leerling met extra ondersteuning Zorgplicht Geen plaatsruimte/respecteren/onderschrijven richting Vaststellen OPP Bijstellen OPP Verwijdering Cluster 1 en 2: begeleiding of inschrijving

5 Aanmelding Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

6 GPO en aanmelding Extra ondersteuningsbehoefte? Ja  gegevens bij ouders vragen Ja  precieze ondersteuningsbehoefte vaststellen onderzoek naar bieden ondersteuning inschrijving (én plaatsing)  OPP vaststellen Weigering  zorgplicht

7 Zorgplicht Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteunings- profielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.

8 GPO en zorgplicht Weigering  overleg ouders andere school Zorgdragen dat andere school toelaat Evt. tlv aanvragen

9 OPP 1 Het bevoegd gezag stelt nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders een ontwikkelingsperspectief vast: a.voor leerlingen van een basisschool, die extra ondersteuning behoeven; en b.voor leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs.

10 OPP 2 Nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders kan het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen.

11 GPO en Inhoud OPP Onderwijssoort VO/uitstroomprofiel/vervolgonderwijs/soort arbeid Uitspraak over leerrendementsverwachting per vakgebied/leerdoel uitstroom (106295) Onderbouwing: belemmerende en bevorderende factoren Omschrijving indiv. begeleiding Vermelden evt. afwijking onderwijsprogramma

12 GPO en Procedure OPP OOGO ouders – Open en reëel overleg – Visie ouders verwerken – Oneens: alternatieven onderzoeken – Blijvend oneens: standpunten ouders aanhechten – Dreigen met AMK en Lpa ≠ OOGO Formeel vaststellen

13 Verwijdering Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

14 GPO en Verwijdering Ruime interpretatie: Alle verwijderingen Niet toelaten tot (klassikaal) onderwijs Voornemen tot verwijdering Plaatsing andere school BG

15 Voorwaarden verwijdering bij extra ondersteuning Op deugdelijk onderzoek gebaseerd OPP Gelegenheid inhoud te geven aan OPP Onderzoek naar resterende mogelijkheden Overleg met ouders Inventarisatie scholen die wel ondersteuning kunnen bieden Reistijd is benoemd Voldoende gemotiveerd Bij definitief besluit: schriftelijke aanvaarding andere school

16 ‘Andere’ verwijdering Redelijkheidstoets: niet of een andere beslissing mogelijk is, maar of de beslissing de toets der redelijkheid kan doorstaan


Download ppt "Geschillencommissie passend onderwijs Presentatie Joke Sperling tijdens Werkgroep leerrecht en leerplicht 30 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google