De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen rondom de overstap naar het VO,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen rondom de overstap naar het VO,"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen rondom de overstap naar het VO,
in het kader van Passend Onderwijs.

2 Gesprekspunten Passend onderwijs en aannameprocedure Zorgplicht
Rugzak / TLV OKR Gebruik Onderwijs Transparant Overstap Service Onderwijs Warme overdracht Adviezen Screening en LWOO Commissies en overlegorganen, wie doet wat?? Evaluatie

3 Passend Onderwijs & aannameprocedure
Passend Onderwijs start formeel augustus 2014 ….. echter aanname NU betreft Leerlingen die onder de wet passend onderwijs vallen Veranderingen Ja & Nee Wat zijn de grote verschillen: Zorgplicht Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Beslistermijnen 6 (gewone)weken / 10 weken i.v.m. extra onderzoek Ingaand op moment dat informatie middels OT beschikbaar is 15 maart a.s. Ontwikkelingsperspectief Eén regionaal format Uitstroomniveau en extra ondersteuning Scholing AED voorjaar 2014

4 Zorgplicht Voorwaarden aanmelding reguliere school
Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol). Ouders respecteren de grondslag van de school. Voor voortgezet onderwijs: de leerling moet voldoen aan het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent dat een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo. De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. Hoe stelt de school vast of extra ondersteuning nodig is? De school schat op basis van de door de ouders aangeleverde informatie in of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Als de school vindt dat de informatie daar aanleiding voor geeft, kan de school onderzoeken of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Voor info andere instanties moeten ouders toestemming geven. de school kan de extra ondersteuning aan leerlingen op veel manieren vormgeven. De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.

5 Zorgplicht 3. Wanneer geldt de zorgplicht?
De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden (zie 1) en moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft (zie 2). De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar de leerling is aangemeld de zorgplicht in.

6 Zorgplicht Voorwaarden voor plaatsing op een andere reguliere school
Als een reguliere school constateert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft en de school kan die ondersteuning zelf niet bieden, gaat de school in overleg met de ouders. In dat gesprek geeft de school aan of er een reguliere school is die wel een passend programma kan bieden en zo ja, welke school dit is. Dit kan een school binnen het eigen samenwerkingsverband zijn, maar dat is niet verplicht. De school heeft hiermee nog niet aan de volledige zorgplicht voldaan. De school van aanmelding moet op basis van het gesprek met de ouders een voorstel doen voor plaatsing op een andere reguliere school of een school voor speciaal onderwijs. Deze school moet plek hebben en bereid zijn om de leerling toe te laten. Het is dan aan de ouders om hun kind vervolgens op die school in te schrijven. Pas op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. Zijn ouders het niet eens met het voorgestelde aanbod, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school of de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering om een oordeel vragen. Of ze kunnen besluiten om hun kind bij een andere school aan te melden. Deze nieuwe school krijgt dan de zorgplicht.

7 Zorgplicht 5. Verhuizen met extra ondersteuning
Elke school maakt zelf opnieuw de inschatting of de leerling inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en hoe de school dit het beste kan invullen. 6. Wat is het ontwikkelingsperspectief De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief. Scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook de leerling zelf hierbij. Als de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dit zelfs verplicht. 7. Aanmelding bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) De aanmelding bij het (v)so gebeurt altijd schriftelijk. Nadat de leerling schriftelijk is aangemeld, kan de zorgplicht ingaan. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij aanmelding regulier VO.(punt 1)

8 Zorgplicht Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) en wat zijn voorwaarden? Een voorwaarde voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (sbo) of (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so is dat het samenwerkingsverband daarmee instemt. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring. Het bevoegd gezag van de school van aanmelding vraagt de tlv aan. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van de ouders. Voor het sbo is dit een school voor basisonderwijs of sbo-school. Voor een tlv voor het vso, is dit een school voor voortgezet onderwijs of een vso-school. De school en ouders kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar aantekenen tegen het besluit van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet zich dan door de bezwaaradviescommissie van het samenwerkingsverband laten adviseren. Als het samenwerkingsverband geen tlv afgeeft, moet de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. Verhuizen met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) Bij de eerste inschrijving is het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling verantwoordelijk voor het afgeven en betalen van de toelaatbaarheidsverklaring. Ook als de leerling verhuist. Na afloop van de termijn moet hetzelfde samenwerkingsverband indien nodig een nieuwe tlv afgeven. Voorbeeld: een leerling verhuist van Zoetermeer naar Groningen en de tlv is nog geldig. De leerling kan dan direct worden ingeschreven bij een (v)so-school in Groningen. Zoetermeer blijft betalen. Na afloop van de termijn moet het samenwerkingsverband van Zoetermeer bepalen of plaatsing in het (v)so nog steeds aan de orde is en eventueel een nieuwe tlv afgeven. De ouders kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband bezwaar maken.

9 Zorgplicht Nog te organiseren; doorzettingsmacht!
Ouders: informatieplicht om school in staat te stellen om ondersteuningsbehoefte van een leerling in te schatten.

10 Rugzak wordt passende ondersteuning binnen VO
Begeleiders Passend Onderwijs Vaste personen op vaste momenten op school Voorstel verdeelsleutel voorjaar 2014 Ingang Begeleiding ‘rugzakleerlingen’ & leerlingen met een extra onderwijsbehoefte, ter beoordeling van de school. Overgangsregeling Indicaties voor één jaar overgenomen

11 De Rugzak & Passend Onderwijs Overgangsregeling 2014-2015
De begeleiding van rugzakleerlingen cluster 3 en 4 1.Een leerling zit op het VO en zou op beschikken over een geldige indicatie. Ouders ontvangen van de schoolleiding voor de voorjaarsvakantie een brief over de begeleiding in het schooljaar De leerling houdt recht op begeleiding. 2.Een leerling zit op het VO; de indicatiestelling loopt dit schooljaar af. Als in overleg met ouders, school en ambulant begeleider duidelijk is dat de leerling de extra ondersteuning nog nodig heeft, worden er afspraken met ouders gemaakt over deze extra ondersteuning door het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. 3.Een leerling zit op het VO; de indicatiestelling loopt dit schooljaar af. Als in overleg met ouders, school en ambulant begeleider duidelijk is dat de leerling geen extra ondersteuning meer nodig heeft dan wordt er geen ontwikkelingsperspectief opgesteld.

12 De Rugzak & Passend Onderwijs Overgangsregeling 2014-2015
4.Een leerling zit op het basisonderwijs met een rugzak met een geldige indicatie. Per vervalt de rugzak in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, ook al is er nog een geldige indicatie. De ambulant begeleider van het basisonderwijs stelt samen met ouders en school een ontwikkelingsperspectief op als de verwachting is dat extra ondersteuning wenselijk is. Daarbij wordt op 5 punten gekeken wat er van het voortgezet onderwijs mogelijk verwacht wordt m.b.t. de extra ondersteuning. Het ontwikkelingsperspectief en het 5 punten document vormen de basis voor het aanmeldingsgesprek bij het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bepaalt uiteindelijk of de extra ondersteuning wenselijk en mogelijk is en bespreekt dit met ouders. 5. Een leerling zit op het basisonderwijs met een rugzak , de indicatiestelling loopt af, maar uw kind heeft toch extra ondersteuning nodig.

13 De Rugzak & Passend Onderwijs
6. Een leerling zit op het basisonderwijs zonder rugzak maar heeft wel extra ondersteuning nodig. Zie de procedure onder 5 Nu een inschatting maken, in schooljaar OPP De begeleiding van rugzakleerlingen cluster 1 en 2 Deze begeleiding valt buiten de wet passend onderwijs en zal dan ook op een andere manier vormgegeven worden. Er zal voor deze leerlingen wel een indicatie aangevraagd moeten worden.

14 5 punten extra ondersteuning.
Op 5 punten wordt gekeken wat er van het voortgezet onderwijs mogelijk verwacht wordt m.b.t. de extra ondersteuning. De vragenlijst brengt 5 vaardigheden in kaart: Gedrag Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid Plannen & organiseren Schoolse vaardigheden Sociale vaardigheden

15 Van VO naar VSO ToeLaatbaarheidsVerklaring
Ontwikkelingsperspectief Uitstroomniveau en extra ondersteuning In overleg met ouders Adviescommissie toelaatbaarheidsverklaring (Boven regionaal) Bekijkt aanvragen TLV en adviseert directeur SWV omtrent toewijzing / afwijzing

16 ToeLaatbaarheidsVerklaring
Plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school en niet door de ouders. De aanvraag wordt opgesteld in overleg met de ouders. Voor het schooljaar is er een overgangsregeling. Uitgangspunten van de overgangsregeling: 1.Een leerling zit op het VSO met een geldige beschikking. De leerling krijgt automatisch een TLV tot  2. Een leerling zit op het speciaal onderwijs met een geldige beschikking en gaat naar het VSO. De leerling krijgt automatisch een TLV voor 2 jaar.  3. Een leerling op het speciaal onderwijs en de beschikking loopt af. Het speciaal onderwijs stelt (indien wenselijk) een ontwikkelingsperspectief op voor het VSO . De leerling krijgt automatisch een TLV voor 1 jaar.  4.Een leerling zit op het regulier basisonderwijs zonder de begeleiding van de rugzak De basisschool en u denken dat de leerling baat heeft bij plaatsing op het VSO. In overleg met de school, de ambulant begeleider en ouders wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief vormt de basis voor het aanmeldingsgesprek bij het VSO. Het VSO bepaalt uiteindelijk of de extra ondersteuning wenselijk en mogelijk is en bespreekt dit met ouders. Het OPP wordt ingediend bij de adviescommissie toelaatbaarheid. Deze commissie geeft een advies en de directeur van het samenwerkingsverband geeft op grond van dit advies wel of geen TLV af voor 1 jaar.  5.Een leerling zit op het regulier basisonderwijs met een rugzak. De procedure is dezelfde als onder 4.  6.Een leerling zit op het voortgezet onderwijs met een geldige rugzak. De verwachting is dat de leerling baat heeft bij plaatsing op het VSO. In overleg met ouders, de school en de ambulant begeleider wordt een OPP opgesteld met perspectief VSO. De Leerling krijgt een TLV voor 1 jaar.

17 ToeLaatbaarheidsVerklaring
7. Een leerling zit op het voortgezet onderwijs en de rugzak is verlopen. De verwachting is dat de leerling baat heeft bij plaatsing op het VSO. In overleg met ouders, de school en de ambulant begeleider wordt een OPP opgesteld met perspectief VSO. Dit OPP wordt ingediend bij de adviescommissie toelaatbaarheid. Dit advies wordt voorgelegd aan de directeur van het Samenwerkingsverband en deze geeft op grond van dit advies wel of geen TLV af. De geldigheid van de TLV in deze overgangsregeling is 1 jaar ( behalve bij punt 1) In dat jaar is er opnieuw overleg met ouders over het wel of niet voortzetten van de TLV. Ook de duur van de TLV wordt dan besproken. ( er wordt nu gedacht aan een TLV voor maximaal 2 jaar, maar daar is nog geen besluit over genomen) Uitzondering. Als het VSO kan aantonen in het OPP dat de leerling nimmer zicht heeft op een reguliere onderwijsplek ( bijv. uw kind is meervoudig gehandicapt) dan vervalt de TLV aan het einde van het schooljaar dat uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt. Nieuwe toetsing is dan noodzakelijk.

18 OKR 2014-2015 Regionaal; 80 % gelijk 5 verschillende tabbladen
Oudertabblad i.v.m vragen die wettelijk niet door school ingevuld mogen worden. Vervolgvragen die uitklappen bij het geven van bepaalde antwoorden. Leerrendementen naast getalsmatig ook grafisch weergegeven. Naam en contact-gegevens leerling Leervorderingen en cognitieve capaciteiten Ontwikkeling en gedrag Ondersteuningsbehoefte en advies VO Gegevens ouders/verzorgers

19

20 DEMO versie OKR Wanneer;
Na voorjaarsvakantie (eind februari) Pilot voor proefdraaien OKR Uitproberen ; PO en VO Na Proef gebruik OKR; Naar aanleiding van ervaringen wordt overleg gevoerd (met de regio) en aanpassingen gedaan Tot slot; zal per regio zo nodig aangepast worden.

21 Gebruik Onderwijs Transparant
OF Meer…… Leerling-status OT: Naast het ophalen van informatie met de code van het adviesblad, is er meer… vermelden of leerlingen zijn toegelaten/ afgewezen/teruggetrokken in OT. (S)BAO en SWV hebben belang bij deze informatie Leerlingen van buiten onze regio  Alpen aan den Rijn; werkt eveneens met OT Duin en bollenstreek; VO school vraagt zelf gegevens op Let op: Ga alleen met complete dossiers aan de gang.

22 aanmeldingen verwerken in OT
: aanmeldingen verwerken in OT Per individuele leerling        ga naar overzicht aanmelden verwerken (bevat alle aangemelde leerlingen) click op leerling-naam en je kan kiezen; (afgewezen/toegelaten/teruggetrokken) Per groep leerlingen Selecteer een groep leerlingen met dezelfde uitkomst Links in scherm bij iconen staat een doosje met een + Click op doosje met + en kies voor alle leerlingen kiezen tussen: afgewezen, toegelaten, teruggetrokken.

23 OSO OSO staat voor: OverstapServiceOnderwijs Wat doet OSO
OSO ondersteund het overdragen van leerling-gegevens en documenten op een veilige manier, het bevat min of meer dezelfde gegevens als het huidige DOD bestand en kan gezien worden als de opvolger van het DOD Wat doet OSO OSO zal op den duur het DOD bestand gaan vervangen in Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant werkt samen met Schoolinfo, PO- en VO-raad om ervoor te zorgen dat de digitale overdracht van leerling-gegevens makkelijker en veiliger zal gaan in de nabije toekomst. Gaat OSO Onderwijs Transparant vervangen? Nee, OSO en Onderwijs Transparant zijn twee aanvullende diensten. OSO wordt op dit moment ingebouwd in Onderwijs Transparant, en vormt slechts een onderdeel van het gebruik en de mogelijkheden van Onderwijs Transparant. Wanneer kan er met OSO binnen Onderwijs Transparant gewerkt worden? OSO wordt op dit moment ingebouwd in Onderwijs Transparant, maar de OSO planning biedt pas in schooljaar de mogelijkheid tot gebruik ervan binnen OT.

24 Warme overdracht Voor wie…. PO-VO leerlingen met een VMBO-LWOO advies
PO en de brede VMBO scholen Meerwaarde.. verkrijgen totaal beeld, wat werkt voor deze leerling etc.. Ter aanvulling op het OKR, niet dat wat je in OKR niet zou mogen vermelden. Spelregels.. De informatie moet goed vooraf gewogen worden, in hoeverre is het noodzakelijke informatie. Informatieoverdracht moet “handelingsgericht” zijn; wat werkt wel/niet, ondersteuningsbehoefte, stimulerende/belemmerende factoren, niet te veel terugkijken (max 2 jaar). Hou bij alles terminologie OPP in je gedachten; wat heeft leerling nodig om te succesvol te zijn in VO. Zie ook bijgevoegde “Leidraad Warme Overdracht PO-VO Leiden”. Wanneer… woensdag 25 juni (en Woensdag 2 juli )

25 Adviezen VMBO(-LWOO) Screening
Screeningsadvies hoe ga je daar mee om? VMBO (-LWOO) hoe ga je daar mee om? CITO normeringen Als er scholen zijn die werken met een plaatsingswijzer. In OT staan nieuwe juiste normeringen. Wij hebben geen zicht of basisscholen op basis van oude/nieuwe normeringen hun advies hebben bepaald.

26 Commissies; Wie doet wat?
Adviescommissie PO-VO Adviseert op basis van LVS en PO-VO toetsen of advies haalbaar is (Pro/ VMBO-LWOO/VMBO(-LWOO) screening) PCL Bekijkt aanvragen (OPP) plaatsing boven-schoolse-voorziening en wijst plaatsingen toe of af. Adviescommissie toelaatbaarheidsverklaring (Boven regionaal) Bekijkt aanvragen TLV en adviseert directeur SWV omtrent toewijzing / afwijzing Werkgroep PO-VO Beleidsvoorbereidend voor het PO-VO traject Netwerk Informatie-uitwisseling Directeurenoverleg en Bestuur Beleidsbeslissingen

27 Evaluatie PO-VO Op één moment;
Na afloop aanname-procedure Termijn: juni 2014 Via site & mail aantal open vragen m.b.t. procedure en inhoud.

28 Vragen


Download ppt "Ontwikkelingen rondom de overstap naar het VO,"

Verwante presentaties


Ads door Google