De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Johannes 17 Tekst: Zondag 47.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Johannes 17 Tekst: Zondag 47."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Johannes 17 Tekst: Zondag 47

2 Donderdag 6 september Startavond voor de ouders van de jeugd van 12+ in het Morgenlicht om 20:00 uur Van harte welkom!! Thema: “Tijd voor God” Spreker: Prof. Dr. J. Douma

3 Donderdag 6 september Startavond voor de ouders Spreker: Prof. Dr. J. Douma Op 2 sept. ligt de groepsindeling van de catechisaties in de hal van de kerk voor u klaar. Graag 1 ex. per gezin meenemen.

4 Ben je 16 jaar of ouder?? Kom dan op woensdag 5 september naar de informatie bijeenkomst over de catechisatie in het Morgenlicht.. Het begint om: 19.30 uur

5 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Johannes 17 Tekst: Zondag 47

6  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164 Voor de dienst: Ps. 48: 1, 4

7 1 De HEER is groot en hooggeëerd op Sions berg, waar Hij regeert, Zijn stad, zo schoon en hooggelegen, geeft heel de aarde vreugd en zegen. Koninklijk ligt Gods domein Sion, aan de noorderzij. Wie in haar paleizen wonen, zal God zich een burcht betonen, aan zijn volk zich openbaren als een toevlucht in gevaren.

8 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd, juicht, Juda’s dochters, vol van vreugd. Gaat rondom Sion, telt haar muren, haar torens, die de tijd verduren, geeft op haar paleizen acht, meldt het aan het nageslacht: deze God is onze koning, zie, zo heerlijk is zijn woning. Tot de dood zal Hij ons leiden, eeuwig zal Hij ons verblijden.

9 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

10  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

11  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

12 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

13 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het laatste nageslacht.

14  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

15  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

16 1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. 6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.

17 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn10 – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.

18 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

19  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

20 5 Maar ik zal dankbaar binnentreden het heiligdom aan U gewijd, dank zij Uw goedertierenheid. Ik zal met ootmoed mij bekleden in mijn gebeden.

21 9 Wie bij U schuilt zal zich verblijden en juichend zullen tot U gaan, Wie onder uw bescherming staan. Zij zullen U hun liefde wijden, Uw naam belijden.

22 10 Want Gij, o HERE, blijft ons dragen, Gij zijt rechtvaardigen ten schild. Gij zegent hen getrouw en mild en Gij omgeeft hen al hun dagen met welbehagen.

23  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

24 Vraag 122: Wat is de eerste bede? Antwoord: Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: Geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen 1 en U heiligen, roemen en prijzen in al uw werken 2, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. Geef ons ook dat wij ons hele leven - onze gedachten, woorden en werken - daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt 3.

25  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Lezen:Johannes 17  Ps.5: 5, 9, 10  Tekst:Zondag 47  Lb.48: 2  Preek  Gz.164

26 2 Geheiligd zij uw naam, o Heer, bewaar ons door de rechte leer, en maak ons doen en laten rein, dat wij U niet tot schande zijn. Breng Gij weer thuis te rechter tijd het arme volk, dat wordt misleid.

27 Na de preek: Gz. 164

28

29 Bede om de heiliging van Gods naam, is gebed om – Kennis van Gods naam Christus laat de grootheid van God zien. Kennen is ook meer dan weten van. Gods naam heiligen: of je God mag kennen zoals Hij werkelijk is. – Veiligheid in Gods naam Voorbede van Christus voor zijn leerlingen en degene die hun verkondiging horen en aanvaarden. Heilige Vader bewaar hen door uw naam. Heilig is veilig. – Eenheid in Gods naam Het gebed om de eenheid. Een gebed, geen gebod: dus een geschenk. Dit gebed maakt ons ook klein.

30  Lb. 48: 2  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis  Ps. 108: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

31 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als Onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

32  Lb. 48: 2  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis  Ps. 108: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

33  Lb. 48: 2  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis  Ps. 108: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

34 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

35 2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

36  Lb. 48: 2  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis  Ps. 108: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

37  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e AKD  2 e Rente en aflossing  Gz.147

38  Lb. 48: 2  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis  Ps. 108: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

39 l Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klank bord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

40 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

41 3 Heer, zolang wij 'ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten tel de sterren, Abraham brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

42 4 Heer, blijf bij ons als tevoren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

43  Lb. 48: 2  Preek  Gz.164  Geloofsbelijdenis  Ps. 108: 1, 2  Gebed  Collecte  Gz.147  Zegen

44

45 Tot volgende week zondag Om: 11.00 Om: 11.00 Met Dominee R. Tigelaar Met Dominee R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 16.30 En om: 16.30 Met dominee P. K. Meijer Met dominee P. K. Meijer In het Morgenlicht In het Morgenlicht

46


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Johannes 17 Tekst: Zondag 47."

Verwante presentaties


Ads door Google