De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 28 september2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 28 september2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 28 september2014 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst
Voorganger: student C. van Zwol Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen
Gezang 328: 1-3 Stil gebed Votum en groet Psalm 133: 1-3 Gebed Schriftlezing: Johannes 17:1-26 (NBV) Gezang 313: 1, 3, 6, 7

4 Preek Gezang 308: 1-4 Gebeden Collectes Geloofsbelijdenis (gesproken) Psalm 33: 8 Zegen Gezongen amen

5 Welkom en mededelingen

6 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort
Gezang 328: 1- 3 Zingende Gezegend 185 1. Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

7 2. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Gezang 328: 1- 3 Zingende Gezegend 185 2. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

8 3. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
Gezang 328: 1- 3 Zingende Gezegend 185 3. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

9 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

10 hoe lieflijk is 't dat zonen
Psalm 133: 1-3 1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt. 2

11 2. Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt,
Psalm 133: 1-3 2. Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.

12 Hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont Hij zelf,
Psalm 133: 1-3 3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

13 Gebed Gebed

14 We lezen Johannes 17: 1-26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Schriftlezing We lezen Johannes 17: 1-26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

15 Johannes 17: 1-26 1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

16 Johannes 17: 1-26 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. 6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard,

17 Johannes 17: 1-26 7 en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10 – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij

18 Johannes 17: 1-26 – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan,

19 Johannes 17: 1-26 opdat de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.

20 Johannes 17: 1-26 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn,

21 Johannes 17: 1-26 opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben.

22 Johannes 17: 1-26 Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

23 1. Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd,
Gezang 313: 1, 3, 6, 7 1. Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd, opdat al wat leeft de dag in uw kerk aanschouwen mag. Erbarm U, Heer.

24 3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, die geen mens ooit helen kan.
Gezang 313: 1, 3, 6, 7 3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, die geen mens ooit helen kan. Breng, o Herder, in Gods naam uw verstrooide kudde saam. Erbarm U, Heer.

25 6. Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donk're tijd,
Gezang 313: 1, 3, 6, 7 6. Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donk're tijd, opdat wij nu en voortaan trouw U ter beschikking staan. Erbarm U, Heer.

26 7. Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht;
Gezang 313: 1, 3, 6, 7 7. Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht; heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. Erbarm U, Heer.

27 Verkondiging naar: Johannes 17: 20-23 Preek

28 Johannes 17: 20-23 20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

29 1. In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord,
Gezang 308: 1-4 1. In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord, één broederschap rust in zijn troost, één wereld in zijn woord. 

30 2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt.
Gezang 309: 1-4 2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samenbindt.

31 3. Broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie ge ook zijt
Gezang 309: 1-4 3. Broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie ge ook zijt wie onze Vader dient als kind, is Christus toegewijd.

32 4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.
Gezang 309: 1-4 4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost. Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

33 Gebeden Gebeden

34 We staan onze gaven af voor: Onderlingen bijstand en advies Kerk
Collecte We staan onze gaven af voor: Onderlingen bijstand en advies Kerk

35 Geloofsbelijdenis Gebeden

36 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

37 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

38 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

39 8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
Psalm 33:8 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

41 Wel thuis en een goede week gewenst.
Diensten D.V. zondag 5 oktober 10:00 ds. A.G. Boogaard (Rotterdam) 17:00 ds. A.G. Boogaard (Rotterdam)


Download ppt "Zondag 28 september2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google