De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS"— Transcript van de presentatie:

1 GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS
Wijzigingen aangebracht door het KB 24/04/14 – Geheugensteuntje

2 Periodieke gezondheidsbeoordeling
Verplicht voor alle onderworpen werknemers Tijdens de werkuren, Beslissingen genomen tijdens een periode waarin de arbeidsovereenkomst geschorst is (arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval ...) worden niet gevalideerd. Te bezorgen documenten: / Documenten te ontvangen van de preventieadviseur – Arbeidsgeneesheer (PA-AG): Gezondheidsbeoordelingsformulier (GBF) Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art

3 VOORAFGAANDE GEZONDHEIDSBEOORDELING
Verplicht voor alle onderworpen werknemers Voor aanvatting van de activiteiten of bij afwijking vooraleer de arbeidsovereenkomst gesloten wordt, voor zover deze beoordeling de laatste stap is in de aanwervingsprocedure en de arbeidsovereenkomst, onder voorbehoud van de beslissing van de PA-AG, effectief tot stand komt. Te bezorgen documenten: Verzoek om gezondheidstoezicht, ingevuld door de werkgever; In geval van ongeschiktheid: geen beroep mogelijk, maar rechtvaardiging van de beslissing bij de arts aangewezen door de werknemer. Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art. 2; gewijzigd door KB 24/04/2014

4 GEZONDHEIDSBEOORDELING VOORAFGAAND AAN VERANDERING VAN FUNCTIE
Verplicht voor alle onderworpen werknemers Voor de verandering van functie plaatsvindt en voor zover deze verandering effectief gebeurt. Te bezorgen documenten: Verzoek om gezondheidstoezicht, ingevuld door de werkgever; In geval van ongeschiktheid: geen beroep mogelijk, maar rechtvaardiging van de beslissing bij de arts aangewezen door de werknemer. Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art

5 CONSULTATIE VOORAFGAAND AAN WERKHERVATTING
Toegankelijk voor alle werknemers, onderworpen of niet Arbeidsongeschikt zijn, Vindt plaats voor de werkhervatting, Met het oog op een eventuele aanpassing van de werkpost, Op initiatief van de werknemer: verzoek rechtstreeks aan de PA-AG het bezoek moet plaatsvinden binnen de 10 werkdagen, Mits toestemming van de werknemer verwittigt de PA-AG de werkgever en kan hij overleg plegen met de behandelende arts en/of de adviserend geneesheer. Dit bezoek vervangt het onderzoek bij werkhervatting niet! Te bezorgen documenten: Geen verplichting tot 'Verzoek om gezondheidstoezicht'; Medische documenten, verslagen van de behandelende arts of specialist die verband houden met het gezondheidsprobleem. Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF maar enkel rubriek F. Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art. 1-3; gewijzigd door KB 04/07/2004; gewijzigd door KB 27/01/2008; gewijzigd door KB 24/04/2014

6 ONDERZOEK BIJ DE WERKHERVATTING
Verplicht voor alle onderworpen werknemers Verplicht na iedere afwezigheid van minstens vier opeenvolgende weken, Kan op verzoek van de werknemer of wanneer de PA-AG het nodig acht ook plaatsvinden na een afwezigheid van kortere duur, Ten vroegste op de dag van hervatting en ten laatste binnen de 10 werkdagen, Mits toestemming van de werknemer kan de PA-AG overleg plegen met de behandelende arts en/of de adviserend geneesheer, Niet langer gestopt zijn met werken, De PA-AG kan in geen geval nagaan of de afwezigheid van de werknemers om gezondheidsredenen gegrond is. Te bezorgen documenten: Verzoek om gezondheidstoezicht, ingevuld door de werkgever; Medische documenten, verslagen van de behandelende arts of specialist die verband houden met het gezondheidsprobleem. Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art ; gewijzigd door KB 24/04/2014

7 ONDERZOEK VOOR MOEDERSCHAPSBESCHERMING
bepaald door de risicoanalyse (werkneemsters tijdens zwangerschap en borstvoeding) Niet arbeidsongeschikt zijn. Afspraak ten vroegste wanneer de werkgever op de hoogte is gebracht van de zwangerschap (zwangere werkneemsters); 1 tot 2 we(e)k(en) voor het einde van het moederschapsverlof (borstvoedende werkneemsters). Te bezorgen documenten: Verzoek om gezondheidstoezicht, ingevuld door de werkgever; Geneeskundig attest van zwangerschap of het geven van borstvoeding; Resultaten van de laatste bloedtest (indien mogelijk) Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art. 44; Wet van 16/03/1971 – Art. 41 tot 43bis

8 Spontane consultatie Toegankelijk voor alle werknemers, onderworpen of niet Naar aanleiding van gezondheidsklachten waarvan gedacht wordt dat ze arbeidsgerelateerd zijn. Op initiatief van de werknemer of de behandelende arts (met akkoord van de werknemer). De afspraak moet plaatsvinden binnen de 10 werkdagen, Indien de werknemer akkoord is, verwittigt de PA-AG de werkgever zodra hij het verzoek ontvangt. Te bezorgen documenten: Geen verplichting tot 'Verzoek om gezondheidstoezicht'; Medische documenten, verslagen van de behandelende arts of specialist die verband houden met het gezondheidsprobleem. Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF indien de PA-AG het nodig acht Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art. 37; gewijzigd door KB 24/04/2014

9 BEOORDELING MET HET OOG OP EEN REÏNTEGRATIEPROCEDURE
Toegankelijk voor alle werknemers, onderworpen of niet Op initiatief van de werknemer: vraag om reïntegratie door middel van een aangetekende brief aan de werkgever, met attest van de behandelend geneesheer, Op basis van een attest van de behandelend geneesheer dat de werknemer definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk uit te voeren. Kan uitgevoerd worden tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Te bezorgen documenten: Verzoek om gezondheidstoezicht na ontvangst van het verzoek van de werknemer; Kopie van het ongeschiktheidsattest van de behandelende arts Medische documenten, verslagen van de behandelende arts of specialist die verband houden met het gezondheidsprobleem. Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art

10 ONDERZOEK OP VRAAG VAN DE WERKGEVER
Toegankelijk voor alle werknemers, onderworpen of niet Op initiatief van de werkgever die de PA-AG verwittigt: Wanneer de werknemer klaagt over ongemakken of tekenen van een aandoening vertoont die kunnen worden toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden. Wanneer hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van een werknemer de risico's verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt. De PA-AG oordeelt onafhankelijk of deze werknemer aan een gezondheidsbeoordeling moet worden onderworpen en of er maatregelen moeten worden genomen met het oog op de aanpassing van zijn arbeidsomstandigheden! Indien de PA-AG het onderzoek nuttig acht, kan de werknemer zich er niet aan onttrekken. Te bezorgen documenten: Schriftelijke vraag van de werkgever; Verzoek om gezondheidstoezicht (indien de PA-AG het nodig acht). Documenten te ontvangen van de PA-AG: GBF of niet (beoordeling door PA-AG na gezondheidstoezicht) Wettelijke referenties: KB 28/05/2003, art. 5; gewijzigd door KB 24/04/2014

11 FUNCTIES DIE GEZONDHEIDSTOEZICHT VEREISEN
VEILIGHEIDSFUNCTIE Een veiligheidsfunctie is een werkpost waar de werknemer die er werkt: de gezondheid of de veiligheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen buitenaf in gevaar kan brengen.

12 FUNCTIES DIE GEZONDHEIDSTOEZICHT VEREISEN
FUNCTIE MET VERHOOGDE WAAKZAAMHEID Elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid de veiligheid en gezondheid van andere werknemers in gevaar kan brengen.

13 FUNCTIES DIE GEZONDHEIDSTOEZICHT VEREISEN
ACTIVITEIT MET WELBEPAALD RISICO Een enkele term, die echter slaat op drie verschillende risicotypes: een gezondheidsrisico (fysische, biologische of chemische agentia) een identificeerbaar risico op een fysieke of mentale werkbelasting (manuele hantering, beeldschermwerk, werk in ploegen en nachtwerk, blootstelling aan belastingen van ergonomische aard, monotoon en repetitief werk) een identificeerbaar risico op psychosociale belasting

14 FUNCTIES DIE GEZONDHEIDSTOEZICHT VEREISEN
VOEDINGSWAREN Vanaf 1 januari 2016 zal het gezondheidstoezicht niet meer toevertrouwd worden aan de PA-AG.

15 FUNCTIES DIE GEZONDHEIDSTOEZICHT VEREISEN
BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN WERKNEMERS Voor bepaalde categorieën werknemers is een specifiek gezondheidstoezicht vereist: jongeren, stagiairs, studenten, leerlingen (KB 03/05/1999, gewijzigd door KB 03/05/2003) mindervalide werknemers, zwangere en borstvoeding gevende werkneemsters (KB 03/05/1999) uitzendkrachten (KB 15/12/2010) PWA-werknemers

16 FUNCTIES DIE GEZONDHEIDSTOEZICHT VEREISEN
VOORTGEZET GEZONDHEIDSTOEZICHT Een werknemer die blootgesteld werd aan biologische, fysische of chemische agentia tijdens zijn carrière en waarvoor gezondheidstoezicht voorzien is, heeft het recht om - na het einde van de blootstelling - te blijven genieten van gezondheidstoezicht bestaande uit alle noodzakelijke medische onderzoeken, of hij nu nog deel uitmaakt van de onderneming waar hij werd blootgesteld of niet (bijvoorbeeld: opsporingsonderzoek voor kanker bij ex-houtbewerkers). Indien hij nog deel uitmaakt van de onderneming: de werkgever verzekert het gezondheidstoezicht en de kosten ervan zijn ten zijnen laste. Indien niet, legt de werkgever een verklaring af bij het FBZ. Het Fonds is bevoegd om te beslissen welk gevolg er aan deze verklaring moet gegeven worden.

17 FUNCTIES DIE GEZONDHEIDSTOEZICHT VEREISEN
UITBREIDING VAN HET GEZONDHEIDSTOEZICHT Op initiatief van de PA-AG, de werkgever of de vertegenwoordigers van de werknemers, Op advies van het CPBW, Op basis van de risicoanalyse, kan het gezondheidstoezicht kan uitgebreid worden tot alle werknemers die werken in de onmiddellijke omgeving van de werkpost van een werknemer die onderworpen is.

18 Verantwoordelijkheden van de WERKGEVER
De werkgever mag de werknemers die zich onttrekken aan het medisch onderzoek en de verplichte inentingen niet aan het werk houden. De werkgever kan geen andere onderzoeken laten uitvoeren dan de onderzoeken die door de PA-AG uitgevoerd mogen worden en met geen ander doel dan het staven van de beslissing omtrent de geschiktheid op basis van de risicoanalyse van de werkpost.

19 IN GEVAL VAN ONGESCHIKTHEID
Vooraleer een beslissing te nemen, moet de PA-AG: de nodige bijkomende onderzoeken uitvoeren indien hij daar niet over beschikt, zich informeren over de sociale toestand van de werknemer, een nieuwe risicoanalyse maken en ter plaatse onderzoeken welke aanpassingen aan de werkposten er mogelijk zijn. De werkgever is verplicht om de aanbevelingen van de PA-AG op te volgen en om overplaatsing naar een andere werkpost uit te voeren BEHALVE als dit technisch of objectief of om gegronde redenen niet mogelijk is. Tegen de beslissing van de PA-AG is beroep mogelijk (behalve indien voorafgaande gezondheidsbeoordeling). Zie achterzijde van het GBF.

20 EN TOT SLOT LEXICON 10 werkdagen: alle dagen van de week, inclusief zaterdag, behalve zondagen en feestdagen. Onderworpen werknemers: werknemers onderworpen aan het gezondheidstoezicht omdat ze bij het uitoefenen van hun werk blootgesteld worden aan een risico dat hun gezondheid in gevaar kan brengen en/of omdat ze tot een van de categorieën behoren die bepaald zijn door het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht. PA-AG: Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. FBZ: Fonds voor de beroepsziekten. CPBW: Comité voor preventie en bescherming op het werk.


Download ppt "GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS"

Verwante presentaties


Ads door Google