De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Rechtmatige Zorg KIJKJE IN DE KEUKEN VAN… EEN BELEIDSAMBTENAAR VAN VWS Nienke Zuidema & Jasper Varwijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Rechtmatige Zorg KIJKJE IN DE KEUKEN VAN… EEN BELEIDSAMBTENAAR VAN VWS Nienke Zuidema & Jasper Varwijk."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Rechtmatige Zorg KIJKJE IN DE KEUKEN VAN… EEN BELEIDSAMBTENAAR VAN VWS Nienke Zuidema & Jasper Varwijk

2 Inhoud 1.Aanleiding 2.Proces 3.Integrale aanpak 4.Rol programmadirectie 5.Kijkje in de keuken 6.Dillema’s

3 1. Aanleiding Goede ontwikkelingen  Toegenomen bewustwording: initiatieven “correct declareren”  Toetsen wet- en regelgeving op fraudegevoeligheid  Convenant Taskforce Integriteit Zorgsector  Extra middelen: toezicht en opsporing Gevoel van onbehagen  Incidenten: St. Antonius, malafide pgb-bureau’s  Aanpak relatief ad hoc en versnipperd  Veel initiatieven, maar integraliteit ontbreekt  Motie Otwin van Dijk en Bruins Slot: samenhangend programma aanpak fraude

4 2. Proces programma mei Oprichting programmadirectie Fraudebestrijding in de zorg (FBZ) Toezegging TK: samenhangend programma  Programmaplan Rechtmatige Zorg juni - augustus Inventarisatie lopende initiatieven Analyse: verschijningsvormen, oorzaken, belemmeringen september - februari Consultatie: gesprekken en groepssessies met meer dan 40 stakeholders en betrokkenen februari - maart Bestuurlijke en interdepartementale afstemming 27 maart 2015: programmaplan naar Tweede Kamer jaarlijks Monitoring en bijsturing programma Jaarlijkse voortgangsrapportage: eerstvolgende rapportage najaar 2015

5 3. Integrale aanpak: focus Aanpak onrechtmatigheden:  Fouten: onbedoelde overtredingen  Fraude: opzettelijk en doelbewust, gericht op financieel gewin Domeinen:  Zorgbreed: Zvw, Wlz, Jeugdwet, Wmo Zorg in natura en pgb

6 3. Integrale aanpak : Deelnemers Titel 6 VWS NZaGemeente Patiënt / cliënt zorgaanbieder Zorgverzekeraar / Wlz-uitvoerder OM Inspectie SZW & FIOD ZiNL CIZ IGZ

7 3. Integrale aanpak: thema’s Titel 7 Keten centraal: Ketenbrede samenwerking Preventie Controle Handhaving Aansluiting, stroomlijning, leerlijn Voortborduren op successen, extra inzet waar nodig

8 8 Samenwerking Besluit centraal meldpunt Vraagbaak voor gemeenten bij VNG Kennisportaal rechtmatige zorg

9 9 Verduidelijken en fraudebestendig maken van wet- en regelgeving  fraudetoets Verbeteren bewustwording en AO/IC  werkgroepen snel en correct declareren Weren van potentiële fraudeurs bij toegang tot de zorg  Screening en Wtzi Preventie Fraudetoetsen Aanscherpen Wtzi Bewustzijn correct declareren

10 10 Effectief inrichten van controles en samenwerking  Analyse financiële prikkels verzekeraars Verduidelijken en vergroten controle- mogelijkheden  samenwerking verzekeraars Controle zorgrekeningen en melden vermoedens van fouten of fraude  centraal meldpunt Controle Ontwikkelingen rondom horizontaal toezicht Verduidelijken zorgnota Verkenning ZN naar belemmeringen

11 11 Vergroten capaciteit handhaving  Uitbreiding I-SZW en OM Versterken samenwerking handhavingspartijen  Handhavingsstrategieën Passende inzet van verschillende handhavings- intrumenten  Inzet civiel- en tuchrecht Handhaving Medisch beroepsgeheim Stimuleren inzet tucht- en civielrecht verzekeraars Handhavings- strategieen

12 4. Rol programmadirectie In de sector: Vergroten: agenderen en werken aan bewustzijn Versterken: faciliteren en investeren In de handhavingsketen: Initiëren en stimuleren: bevorderen bestaande en nieuwe initiatieven Faciliteren: creëren randvoorwaarden voor ketensamenwerking Verbinden: bij elkaar brengen en stroomlijnen inzet ketenpartners Binnen VWS: One issue met oog voor andere beleidsdoelen Domeinoverstijgende vraagstukken Afstemmen inzet vanuit verschillende directies Naar de politiek: Verantwoording beleid (inzet en dilemma's) Brug tussen politiek en praktijk Titel 12

13

14 6. Een aantal terugkerende dilemma’s ‘De voorkant’ vs. ‘de achterkant’ Deregulering vs. effectieve controles en fraudebestendige wet- en regelgeving Toegankelijkheid vs.(lange termijn) en keuzevrijheid fraudebestendigheid Privacyvs.Informatie voor controle en handhaving 14


Download ppt "Programma Rechtmatige Zorg KIJKJE IN DE KEUKEN VAN… EEN BELEIDSAMBTENAAR VAN VWS Nienke Zuidema & Jasper Varwijk."

Verwante presentaties


Ads door Google