De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Rechtmatige Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Rechtmatige Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Rechtmatige Zorg
KIJKJE IN DE KEUKEN VAN… EEN BELEIDSAMBTENAAR VAN VWS Nienke Zuidema & Jasper Varwijk

2 Inhoud Aanleiding Proces Integrale aanpak Rol programmadirectie
Kijkje in de keuken Dillema’s

3 1. Aanleiding Goede ontwikkelingen Toegenomen bewustwording: initiatieven “correct declareren” Toetsen wet- en regelgeving op fraudegevoeligheid Convenant Taskforce Integriteit Zorgsector Extra middelen: toezicht en opsporing Gevoel van onbehagen Incidenten: St. Antonius, malafide pgb-bureau’s Aanpak relatief ad hoc en versnipperd Veel initiatieven, maar integraliteit ontbreekt Motie Otwin van Dijk en Bruins Slot: samenhangend programma aanpak fraude

4 Oprichting programmadirectie Fraudebestrijding in de zorg (FBZ)
2. Proces programma mei Oprichting programmadirectie Fraudebestrijding in de zorg (FBZ) Toezegging TK: samenhangend programma  Programmaplan Rechtmatige Zorg juni - augustus Inventarisatie lopende initiatieven Analyse: verschijningsvormen, oorzaken, belemmeringen september - februari Consultatie: gesprekken en groepssessies met meer dan 40 stakeholders en betrokkenen februari - maart Bestuurlijke en interdepartementale afstemming 27 maart 2015: programmaplan naar Tweede Kamer jaarlijks Monitoring en bijsturing programma Jaarlijkse voortgangsrapportage: eerstvolgende rapportage najaar 2015

5 3. Integrale aanpak: focus
Aanpak onrechtmatigheden: Fouten: onbedoelde overtredingen Fraude: opzettelijk en doelbewust, gericht op financieel gewin Domeinen: Zorgbreed: Zvw, Wlz, Jeugdwet, Wmo Zorg in natura en pgb

6 3. Integrale aanpak : Deelnemers
Inspectie SZW & FIOD Gemeente NZa OM VWS IGZ Zorgverzekeraar / Wlz-uitvoerder ZiNL Patiënt / cliënt CIZ zorgaanbieder Titel

7 3. Integrale aanpak: thema’s
Keten centraal: Ketenbrede samenwerking Preventie Controle Handhaving Aansluiting, stroomlijning, leerlijn Voortborduren op successen, extra inzet waar nodig Titel

8 Samenwerking Besluit centraal meldpunt
Vraagbaak voor gemeenten bij VNG Kennisportaal rechtmatige zorg

9 Bewustzijn correct declareren
Preventie Verduidelijken en fraudebestendig maken van wet- en regelgeving  fraudetoets Verbeteren bewustwording en AO/IC  werkgroepen snel en correct declareren Weren van potentiële fraudeurs bij toegang tot de zorg  Screening en Wtzi Fraudetoetsen Aanscherpen Wtzi Bewustzijn correct declareren

10 Controle Effectief inrichten van controles en samenwerking
 Analyse financiële prikkels verzekeraars Verduidelijken en vergroten controle-mogelijkheden  samenwerking verzekeraars Controle zorgrekeningen en melden vermoedens van fouten of fraude  centraal meldpunt Ontwikkelingen rondom horizontaal toezicht Verkenning ZN naar belemmeringen Verduidelijken zorgnota

11 Handhaving Vergroten capaciteit handhaving
 Uitbreiding I-SZW en OM Versterken samenwerking handhavingspartijen  Handhavingsstrategieën Passende inzet van verschillende handhavings-intrumenten  Inzet civiel- en tuchrecht Medisch beroepsgeheim Handhavings-strategieen Stimuleren inzet tucht- en civielrecht verzekeraars

12 4. Rol programmadirectie
In de sector: Vergroten: agenderen en werken aan bewustzijn Versterken: faciliteren en investeren In de handhavingsketen: Initiëren en stimuleren: bevorderen bestaande en nieuwe initiatieven Faciliteren: creëren randvoorwaarden voor ketensamenwerking Verbinden: bij elkaar brengen en stroomlijnen inzet ketenpartners Binnen VWS: One issue met oog voor andere beleidsdoelen Domeinoverstijgende vraagstukken Afstemmen inzet vanuit verschillende directies Naar de politiek: Verantwoording beleid (inzet en dilemma's) Brug tussen politiek en praktijk Titel

13

14 6. Een aantal terugkerende dilemma’s
‘De voorkant’ vs. ‘de achterkant’ Deregulering vs. effectieve controles en fraudebestendige wet- en regelgeving Toegankelijkheid vs. (lange termijn) en keuzevrijheid fraudebestendigheid Privacy vs. Informatie voor controle en handhaving


Download ppt "Programma Rechtmatige Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google