De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KB’s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB – 16/10/2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "KB’s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB – 16/10/2014"— Transcript van de presentatie:

1 www.bestuurszaken.be KB’s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB – 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be gdpb@bz.vlaanderen.be

2 KB van 24 april 2014 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk voor wat betreft de tarifering KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 2

3 Doelstelling Welzijnsbeleid van de ondernemingen laten aansluiten bij de arbeidsrealiteit anno 2014 –Preventieve aanpak van beroepsrisico burn-out –Re-integratie van langdurig zieken –Aanpak ziekteverzuim Verruimen rol externe preventiediensten –Soepelheid en maatwerk 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 3

4 Wat betekent dit concreet? Financiering van externe diensten Hervorming gezondheidstoezicht Nieuw takenpakket voor externe diensten 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 4

5 Overzicht nieuwe wetgeving KB tot wijziging van het KB van 27/3/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk voor wat betreft de tarifering KB tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. Wijzigingen in KB’s uit de codex: –KB Gezondheidstoezicht –KB Beeldschermwerk –KB Biologische agentia –KB Beleid –KB Interne diensten PBW 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 5

6 Wijzigingen met onmiddellijke ingang KB tot wijziging van KB Externe Diensten PBW 1998 voor wat betreft de tarifering KB wijziging diverse bepalingen inzake welzijn op het werk –KB Gezondheidstoezicht –KB Beeldschermwerk –KB Biologische agentia –KB Beleid –KB Interne diensten PBW 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 6

7 KB Gezondheidstoezicht Algemene doelstellingen De toegang tot de AG voor werknemers versoepelen en uitbreiden Het initiatief gaat uit van zowel de werknemer, de werkgever, de behandelende arts als de arbeidsgeneesheer Versterking van de rol van de AG tijdens ziekte en bij hervatting na ziekte/ongeval Het stimuleren van overleg met behandelend én adviserend geneesheer Prioriteit voor ‘speciale onderzoeken’: uitgevoerd binnen 10 dagen 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 7

8 KB Gezondheidstoezicht – art 5 (onmiddellijk) WG verwittigt de arbeidsgeneesheer wanneer een werknemer tekenen van een aandoening vertoont die kunnen worden toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden; wanneer hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico's verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beoordeelt dan onafhankelijk of deze werknemer aan een gezondheidsbeoordeling moet worden onderworpen en of maatregelen kunnen worden genomen met het oog op de aanpassing van de arbeidsomstandigheden (Art 5 §2). 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 8

9 KB Gezondheidstoezicht – art 27, 28 (onmiddellijk) Voorafgaande gezondheidsbeoordeling Uitvoering voor de functie of taak effectief wordt aangevat Een klinisch onderzoek van de algemene gezondheidstoestand en biometrische onderzoeken kunnen nog, maar voortaan indien de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer dit noodzakelijk acht 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 9

10 KB Gezondheidstoezicht – art 35 (onmiddellijk) Onderzoek bij werkhervatting na minstens vier opeenvolgende weken afwezigheid wegens om het even welke ziekte, aandoening of ongeval of wegens bevalling (voor WN met veiligheidsfunctie, functie verhoogde waakzaamheid of activiteit met welbepaald risico) mits toestemming van de werknemer kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer overleg plegen met de behandelende arts en/of de adviserend geneesheer. 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 10

11 KB Gezondheidstoezicht – art 35 (onmiddellijk) Onderzoek bij werkhervatting Kan ook na een afwezigheid van kortere duur wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het nodig oordeelt of op verzoek van de werknemer Uitvoering: dag van werkhervatting/ten laatste op de tiende werkdag 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 11

12 KB Gezondheidstoezicht – art 37 (onmiddellijk) Spontane raadpleging de werknemer kan rechtstreeks (of met zijn akkoord de behandelende arts), een spontane raadpleging vragen aan de arbeidsgeneesheer. De werkgever wordt door de arbeidsgeneesheer verwittigd als de werknemer hiermee akkoord is → IDEWE: lijst met telefoonnummers en adressen regionale kantoren IDEWE de gezondheidsbeoordeling wordt binnen de 10 werkdagen uitgevoerd (vanaf de ontvangst van de aanvraag) 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 12

13 KB Beleid – art 27 (onmiddellijk) Ter beschikking stellen van info Werkgever moet info ter beschikking stellen van de werknemers : –De opdrachten en taken tussen interne/externe preventiedienst en de PA’s –WG informeert op een gemakkelijk toegankelijke plaats de namen en contactgegevens van Preventieadviseur-arbeidsveiligheid Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Preventieadviseur psychosociale aspecten Vertrouwenspersoon EDPB IDEWE: PORTAAL ter beschikking met contactgegevens in 2015. Papier/intranet voor alle locaties 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 13

14 Vanaf 1 januari 2016 KB tot wijziging van KB Externe diensten PBW 1998 voor wat betreft de tarifering KB wijziging diverse bepalingen inzake welzijn op het werk –KB Gezondheidstoezicht –KB Beeldschermwerk –KB Biologische agentia –KB Beleid –KB Interne diensten PBW 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 14

15 KB Externe dienst De werknemer heeft inzagerecht in zijn gezondheidsdossier binnen de 5 dagen na de aanvraag Elektronische inventaris, on line van alle prestaties (datumprestatie, naam PA en zijn deskundigheid, de prestatie, verwijzing naar het kwaliteitshandboek, de eisen opgelegd door specifieke methodes, de adviezen en besluiten, de kostprijs (preventie-eenheden) voor werkgever, TWW en CPBW IDEWE : via PORTAAL 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 15

16 KB Diverse bepalingen (vanaf 1/1/2016) Periodieke gezondheidsbeoordeling blijft verplicht –maar discussie nog aan de gang over periodiciteit 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 16

17 KB Diverse bepalingen (vanaf 1/1/2016) Opheffing gezondheidstoezicht voor voedingswaren –Voorzien van oa opleiding over de richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne –Uitvoeren van een RA minimaal om de 5-jaar op het niveau van groep werkposten of functies en het individu WG: Resultaten RA aan Comité PBW voorleggen binnen 2 maanden na analyse 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 17

18 KB Diverse bepalingen (vanaf 1/1/2016) Opheffing gezondheidstoezicht voor beeldschermwerk WG voert een risicoanalyse uit ten minste om de 5 jaren –Elke groep beeldschermwerkposten –Op niveau van het individu 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 18

19 KB Diverse bepalingen (vanaf 1/1/2016) WG neemt passende maatregelen op grond van de RA. De RA kan aangevuld worden met een bevraging onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsgeneesheer van de werknemers inzake gezondheidsproblemen gerelateerd aan werken met beeldscherm. De collectieve resultaten worden door de AG overgemaakt aan de WG en voorgelegd aan het CPBW. Indien uit de bevraging blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn worden de betrokken werknemers door de AG onderworpen aan een gepaste gezondheidsbeoordeling. 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 19

20 KB Diverse bepalingen (vanaf 1/1/2016) De WG stelt, na advies van de AG en CPBW, de maatregelen vast die nodig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren waardoor de belasting van het werken met beeldscherm wordt verlicht (rustpauze, andere activiteit). 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 20

21 KB Diverse bepalingen (vanaf 1/1/2016) Voorstel IDEWE vanaf 2016: Nieuwe werkwijze voor medisch onderzoek van beeldschermwerkers –Brussel: medisch onderzoek door 2 verpleegkundigen met de AG stand by voor een gesprek op verzoek van betrokkenen of de verpleegkundige –Andere locaties : onderzoek door verpleegkundige en zo nodig later een afspraak met AG ( ≈ aanbesteding). 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 21

22 KB Externe diensten Financiering Tarief per werknemer in plaats van onderworpenheid –In functie van hoofdactiviteit van de werkgever ( = gegevens KBO-databank) –In functie van de grootte van de onderneming Vanaf 6 werknemers en standaardtarief: 87 euro/werknemer Vanaf 6 werknemers en verlaagd tarief: 52 euro/werknemer Tarieven zijn opnieuw in onderhandeling! 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 22

23 Forfaitaire bijdrage Standaard tarief Verlaagd tarief ≥ 6 werknemers87 € / WN52 € / WN ≤ 5 werknemers (micro onderneming) 55 € / WN + 77,53€/M.O. 35 € / WN + 77,53€/M.O. 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 23

24 Wat zit vervat binnen forfait ? A, B, C+ (wel P.A.niv I of II) Forfait omgezet in preventie-eenheden C- ( geen P.A.niv I of II) en D Alle medische onderzoeken 10 uren onderzoek Ernstig Arbeidsongeval Psychosociale interventies (tot bekendmaking identiteit) 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 24

25 Preventie-eenheden voor A,B,C+ bedrijf Alle prestaties worden omgezet in preventie-eenheden ( 1 eenheid = 150 €) Prioritair voor verplichte opdrachten in het kader van: gezondheidstoezicht Voorafgaande gezondheidsbeoordelingen Periodieke onderzoeken Spontane raadplegingen Onderzoek bij werkhervatting Onderzoeken in het kader van moederschapsbescherming 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 25

26 Preventie-eenheden voor A,B,C+ bedrijf Opdrachten van de PA psychosociale aspecten (behalve indien de werkgever beschikt over een PA psychosociale aspecten) Saldo van preventie-eenheden on line te consulteren –IDEWE via portaal Zijn overdraagbaar naar volgend jaar Indien uitgeput  bijkomende facturatie 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 26

27 Dienstverlening preventiediensten 2015: –Huidige dienstverlening GDPB + Nieuwe agentschappen + staatshervorming –Samenwerkingsovereenkomsten met externe dienst lopen verder –Nieuwe overeenkomst afsluiten met externe preventiedienst 16/10/2014 Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 27

28 Hartelijk bedankt voor uw aandacht! Nog vragen? Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel: 02 553 01 22 gdpb@bz.vlaanderen.be http://www.bestuurszaken.be/welzijn-op-het-werk Wijzigingen diverse bepalingen - Tarifering EDPB (KB 23/05/2014) 2816/10/2014


Download ppt "KB’s 24 april 2014 Gezondheidstoezicht GDPB – 16/10/2014"

Verwante presentaties


Ads door Google