De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond
van groep 4A

2 Even voorstellen… Juf Claire

3 Algemene zaken Schoolbreed

4 Bereikbaarheid Per telefoon: 010-4717036 Vanaf 15.15uur:
Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven. Per mail Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail. Als er twee leerkrachten voor de klas staan, beide adressen mailen.

5 Verlof aanvragen (Formulier is te downloaden op de site)
TSO (Kom Kids) Verlof aanvragen (Formulier is te downloaden op de site) Schoolmaatschappelijk werk (Marianne Barends)

6 Medezeggenschapsraad
Deelnemende ouders: Dennis Jong – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Nathalie van Deventer Eduard Peeters Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen Louise Pieterman Stefanie Marrevee - GMR Judith Verduijn Wat doet de MR? Meepraten en -denken over schoolbeleid. Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de MR bereiken? DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over het beleid of om gewoon mee te denken.

7 Ouderraad (O.R.) Deelnemende ouders: De Ouderraad (O.R.):
Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Marcel van Rijn - penningmeester Corine Hendriks Desiree Sneeks Alain Meijer Elles Bernoster Mugeila Sprokkereef- Broekman De Ouderraad (O.R.): bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de OR bereiken? DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over activiteiten of om gewoon mee te denken.

8 Algemene zaken groep 4

9 De vaste rij vluchtplan

10 Verjaardag vieren!! De kinderen mogen trakteren in de klas en aan de juffen en meesters op de bovenverdieping.

11 Het dagrooster

12 Schoolvakken * Trefwoord * Taal * Spelling * Woordenschat * Technisch lezen (AVI/DMT) * Rekenen * Begrijpend lezen *Schrijven * Natuur *Verkeer *Dans/drama *Gym *De vreedzame school

13 Groepsplannen Voor de vakken taal (alleen kleuters), rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, werkwoordspelling (alleen groep 8) Waarom groepsplannen? Om het onderwijs goed af te stemmen op alle leerlingen en om de doorgaande lijn te waarborgen. Wat staat er in een groepsplan? Leerdoelen, indeling leerlingen in instructiegroepen, onderwijsbehoeften (wat hebben de leerlingen nodig om de leerdoelen te bereiken), organisatie, (tussen)evaluatie Twee groepsplannen per vak per jaar

14 Groepsplannen instructiegroepen
De groep wordt voor verdeeld in 3 instructiegroepen op basis van onderwijsbehoeften en leerontwikkeling (CITO en methode). Basisgroep, blauwe route: basisinstructie, daarna zelf aan het werk Verrijkingsgroep, de rode route: korte instructie, daarna zelf aan het werk, verrijking en/of verdieping Intensieve groep, groene route: basisinstructie, verlengde instructie, begeleide in oefening, daarna zelf aan slag, extra oefening Alle groepen krijgen feedback van de leerkracht. Voor elk vak een andere indeling, uw kind kan voor bijv. rekenen in de groene route ingedeeld zijn en voor technisch lezen in de rode route.

15 Lezen Methode Estafette DMT en AVI Eigen leesboek Klassikaal lezen

16 Estafette Lezen/AVI/DMT
Aanpak 1, 2 en 3

17 Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen:   We werken met de methode Nieuwsbegrip. Actuele teksten waar met verschillende werkvormen en strategieën in verschillende niveaus wordt gewerkt. Voor groep 4 zal dit pas het tweelde half jaar van het schooljaar starten. Het eerste half jaar zullen we eerste extra aandacht besteden aan het technisch lezen.

18 Spelling Methode Taal Actief Instapdictee aan het begin van het jaar
4 lessen per thema Signaal- en controledictee Differentiëren met bakkaarten en werkbladen en circuits

19 Taal: Methode Taal Actief 14 oefeningen per thema.
Afsluiten thema met een toets Na de toets zijn er lessen voor herhaling en/of verrijking.

20 Rekenen Methode Pluspunt Lessen die leerkrachtgebonden zijn.
Lessen die zelfstandig gemaakt moeten worden. Toetsmomenten. Pluspunters met verrijkingsstof.

21

22

23 Muziek, drama en dans Uit de methode ‘Moet je doen’
Tot februari elke donderdag dans. Vanaf februari elke donderdag drama.

24 Verkeer, natuur Verkeer: Stap Vooruit Natuur: Wijzer door de Natuur

25 Gymnastiek Maandag ochtend 10:15-11
Gymnastiek Maandag ochtend 10: uur in Sveaholm door meester John

26 De Vreedzame School Agenda Binnenkomer
Informatie over De Vreedzame School Wat is De Vreedzame School ? Wat tot nu toe gedaan ? Resultaten en ervaringen Toekomstplannen/ dit schooljaar Naar ouders : Nieuwsbrief Ouderavond (zie kalender) Afsluiter

27 De Vreedzame School De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen constructief conflicten op te lossen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap open te staan voor verschillen tussen mensen

28 De Vreedzame School De Vreedzame School streeft er naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin: Kinderen zich veilig voelen Kinderen zich gehoord en gezien voelen Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat Leerkrachten en leerlingen prettig werken Eigen kracht van kinderen benut wordt

29 De Vreedzame School Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Elke week twee lessen (Alleen Blok 1) Training leerkrachten Toepassing van les in dagelijkse gang van zaken Kinderen meer taken en verantwoordelijkheden

30 De Vreedzame School Lessen Blok 1: We horen bij elkaar
Blok 2: We lossen conflicten zelf op Blok 3: We hebben oor voor elkaar Blok 4: We hebben hart voor elkaar Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij Blok 6: We zijn allemaal anders

31 Zelfstandig werk

32 Uitstapjes Lentekriebels En Stedelijk museum “Hoe toepasselijk”
Pelgrimstocht i.v.m. 125 jarig bestaan van de Jacobskerk Lentekriebels En Stedelijk museum “Hoe toepasselijk”

33 Klassenouders Francis – Moeder van Lieke Kimberley – Moeder van Janna

34 Ruimte om vragen te stellen…

35 Bedankt voor uw komst en uw aandacht!
juf Claire


Download ppt "Welkom op de informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google