De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 8

2 Missie van de school Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen cognitief iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Samengevat: Met elkaar op weg door : Samen leven, Samen vieren, Samen spelen, Samen Leren

3 Groep vormen Structuur Aandacht Investeren Duidelijkheid Veiligheid

4 Groepsplannen We werken tijdens de lessen in 3 niveaugroepen. De kinderen worden in deze groepen verdeeld op basis van resultaten en onderwijsbehoeften. Met de leerkrachten uit de vorige groepen wordt deze verdeling gemaakt. Dit jaar werken we bij spelling, rekenen, begrijpend lezen en lezen met een groepsplan. Naast de drie niveaugroepen werken we ook in subgroepen.

5 LOVS en toetsen Het leerlingvolgsysteem
De toetsen moeten worden gezien als systeembewaking en niet als een doel op zich. Wij geven daarom een uitslag hiervan op het rapport. Ouders mogen er altijd naar vragen. In groep 8 worden de kinderen in januari voor het laatst getoetst m.b.v. het LOVS.

6 Rekenen Methode nieuwe Pluspunt Lessen die leerkrachtgebonden zijn.
Lessen die zelfstandig gemaakt moeten worden. Toetsmomenten. Pluspunters met verrijkingsstof. Extra boeken voor vraagstukken buiten de methode om.

7 Taal: Methode Taal Actief 15 oefeningen per thema.
Afsluiten thema met een toets Buiten de methode besteden we extra aandacht aan ontleden (huiswerk).

8 Spelling Methode Taal Actief Instapdictee aan het begin van het jaar
4 lessen per thema Signaal- en controledictee Differentiëren met bakkaarten en werkbladen

9 Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen:   We werken met de methode Nieuwsbegrip. Actuele teksten waar met verschillende werkvormen en strategieën in verschillende niveaus wordt gewerkt.

10 Lezen Methode Estafette DMT en AVI Eigen leesboek Klassikaal lezen

11 Aardrijkskunde: Leerkrachtgebonden lessen.
Leerkrachtgebonden lessen. Zelfstandig werk met vragen. Topografiebladen / toetsbladen. Overgang nieuwe methode.

12 Geschiedenis: Leerkrachtgebonden lessen. Zelfstandig werk met vragen.
Maken van samenvattingen. (opbouwend) Toetsbladen.

13 Natuur: Leerkrachtgebonden lessen.
Zelfstandig werk met vragen en opdrachten op antwoordbladen. Maken van samenvatting. Toetsbladen.

14 Spreekbeurten, Werkstukken Groep 8
De kinderen gaan dit jaar twee spreekbeurten voorbereiden. Eén spreekbeurt bereiden ze helemaal alleen voor en de tweede mag samen met één of twee klasgenootjes. Het onderwerp mogen ze zelf kiezen. De kinderen houden een boekbespreking De kinderen maken dit jaar drie werkstukken: Werkstuk 1: Prinsjesdag (schrijven) Werkstuk 2: Sport /Land buiten Europa (computer) Werkstuk 3: De Tweede Wereldoorlog. (computer)

15 Zelfstandig werken Het maken van extra oefenstof. Zelfstandig werken.
Werken achter de computer.      Werken met zelfcorrigerend materiaal. Ontvangen van extra hulp door de leerkracht.

16 Huiswerk Groep 8: Er wordt gewerkt met weekopdrachten
Huiswerk Groep 8: Er wordt gewerkt met weekopdrachten. Deze weekopdrachten worden op vrijdag besproken en opgegeven. Huiswerkdagen zijn de dinsdag t/m de vrijdag. Maandag is huiswerkvrij.           

17 Het huiswerk bestaat uit: - Rekenhuiswerk, - Taalwerk (ontleden, begrijpend lezen, werkwoordoefeningen), leervakken (wisselend: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Engels)          - Per week een tijdsinvestering van 2 à 4 uur; dit zal per kind verschillen.   De opdrachten bestaan uit: - Leerwerk volgens de methodes. - Oefening van minder goed gemaakt klassikaal werk. - Extra oefening van nieuwe stof. - Een paar keer per jaar (4x) wordt er een project gemaakt. - Daarnaast 1x spreekbeurt (solo); 1x in groepje (solo mag) en een boekbespreking. Op school wordt in een groepje een PowerPoint presentatie gemaakt.

18 Naast de hoofdvakken zijn voor ons de inzet bij het maken/leren van het huiswerk en het maken van projecten een belangrijke indicatie m.b.t. het advies voor het voortgezet onderwijs.

19 Groep 8 activiteiten NIO (25 september)
Adviesgesprekken (voorlopig en definitief) Drempelonderzoek (aanmelding oktober) CITO Eindtoets (21,22,23 april)

20 Contacten met u Juli : gesprek Entreetoets
mogelijk aanmelding drempelonderzoek Oktober : indien indicatie drempelonderzoek, oudergesprek Oktober : definitieve aanmelden drempelonderzoek November : oudergesprek voorlopig schooladvies (incl. NIO) Februari/begin maart : definitief schooladvies Na eindtoets : mogelijke oudergesprek indien uitslag hiertoe aanleiding geeft Natuurlijk zijn er ook tussendoor contactmogelijkheden

21 Afspraken voorlopig advies

22 Definitief adviesformulier

23 Er zijn scholen die een minimumscore hanteren om een leerling toe te laten. Indien de score lager uitvalt dan volgt er op de ontvangende school een hertest. In april / mei is er contact met het voortgezet onderwijs. In mei volgt dan de aanname op het voortgezet onderwijs. In juni volgt er dan vaak een kennismaking met de nieuwe klas.

24 Gedurende het schooljaar ontvangt u via ons voldoende informatie m. b
Gedurende het schooljaar ontvangt u via ons voldoende informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs. Wij geven u een schooladvies voor uw zoon of dochter, maar geen advies m.b.t. de school waar uw kind naar toe gaat. Dit is een beslissing die u zelf met uw zoon of dochter neemt. Ga daarom in februari ook op verschillende scholen een kijkje nemen.

25 VWO (GYMNASIUM / ATHENEUM) HAVO VMBO TL (mavo) (THEORETISCHE LEERWEG) VMBO KBL (KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG) VMBO BBL (BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG) PRO (PRAKTIJK ONDERWIJS)

26 LWOO (LEERWEG ONDERSTEUNEND ONDERWIJS) Mogelijk bij alle vormen van voortgezet onderwijs. Komt echter het meest voor bij de lagere vormen. Het betekent kleinere klassen en extra begeleiding. Hiervoor is een test nodig. Vóór 1 oktober aanmelden. (leerachterstand / sociaal emotionele achterstand) Ouders moeten toestemming geven.

27 Oosterhout, Musical en Schoolverlatersdagen
We gaan met groep 8 een weekje naar Oosterhout en op het einde van het schooljaar hebben we de musical en de schoolverlatersdagen.

28 R.vis@devlinder-schiedam.nl, S.zandbergen@devlinder-schiedam.nl
Bereikbaarheid Per telefoon: Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven. Per mail Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail. Als er twee leerkrachten voor de klas staan, beide adressen mailen.

29 Medezeggenschapsraad
Deelnemende ouders: Dennis Jong – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Nathalie van Deventer Eduard Peeters Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen- GMR Louise Pieterman Stefanie Marrevee Judith Verduijn *Pauline van der Zant Wat doet de MR? Meepraten en -denken over schoolbeleid. Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de MR bereiken? DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over het beleid of om gewoon mee te denken.

30 SIKO 125 jaar!!!! Sponsoractie: ‘recordfestijn!’ Voor ‘Make-a-wish.’
De kinderen werven alleen sponsoren in de vrienden- en kennissenkring.

31 Ouderraad (O.R.) Deelnemende ouders: De Ouderraad (O.R.):
Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Corine Hendriks Bianca Boender Carola van Bennekom Desiree Sneeks Alain Meijer Marc Monster Sascha Koudijzer De Ouderraad (O.R.): bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de OR bereiken? DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over activiteiten of om gewoon mee te denken.

32 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google