De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken."— Transcript van de presentatie:

1 1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken financiële rekeningen

2 2 Inhoudsopgave Welkom 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: 2.A Inleiding 2.B 7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 2

3 3 Inhoudsopgave 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: 2.A Inleiding 2.B 7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 3

4 4 1. Wat is BBC? Waarom? Inspiratie New Public Management Gemeentedecreet (2005), Provinciedecreet (2005) en OCMW decreet (2008) Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's (2010) Geen/nauwelijks koppeling beleid-financiën Verschillend systeem gemeenten-OCMW

5 5 Essentie De strategische en de financiële cyclus haken in op elkaar Vanuit één geïntegreerd systeem de beleidsvoering én de financiële vertaling en gevolgen ervan Plannen (meerjarenplan) Budgetteren (budget – kredietbewaking) Registreren (boekhouding) Rapporteren en evalueren (jaarrekening) Sterk gericht op input, output en effecten en op het meten hiervan Reeks regels over meerjarenplanning, budget, boekhouding en de jaarrekening

6 6 In welke financiële regels voorziet het BBC-besluit? Nieuwe regels rond: Budget- en boekingssleutel Indeling budgetten Exploitatie – investeringen – andere Verbintenis- en transactiekredieten Kredietbewaking Financieel evenwicht Aantal boekhoudtechnische wijzigingen

7 7 BBC ……. 7

8 8 Inhoudsopgave 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: 2.A Inleiding 2.B 7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 8

9 9 2.A Inleiding: drie soorten budget Exploitatiebudget UitgavenOntvangsten Aankopen van grondstoffen, bezoldigingen, werkingssubsidies, financiële kosten van leningen,… Verkopen uit de werking, fiscale ontvangsten, gemeentefonds, financiële opbrengsten,… Investeringsbudget UitgavenOntvangsten Verwerven van belangen in EVA’s, investeringen in wegen, investeringssubsidies, … Verkoop van een gebouw, ontvangen investeringssubsidies, … Andere UitgavenOntvangsten Kapitaalsaflossingen van leningen, toegestane lening, … Op te nemen leningen, schenkingen zonder specifiek doel, … Enkele voorbeelden: Andere = liquiditeitenbudget Budgetteren op kasstromen 9

10 10 Concreet BBC-regelgeving: Ontvangsten en uitgaven zo veel als mogelijk koppelen aan de juiste activiteit of project Aantal stromen kunnen niet gekoppeld worden: algemene financiering Gemeentelijke bijdrage Gemeentefonds Opname van leningen … 10

11 11 Twee soorten kredieten bij investeringen Transactiekrediet het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar Verbinteniskrediet het totaal van de transactiekredieten van een rubriek van een investeringsenveloppe Gevolg Belang van het transactiemoment voor inzet financiële middelen 11 Verbinteniskrediet Transactiekrediet Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Bouw nieuw WZC 3.500 500 2.000 1.000

12 12 Vb: In 2014 zal een opdracht gegund worden voor de bouw van een WZC. De projectleider/FM voorziet 12 Planning2014201520162017 Bouwrijp maken terrein500 Ruwbouw2.000 Afwerking1.000 BO 2014VB2014201520162017 Project ‘bouw van een WZC’3.5005002.0001.000

13 13 Vb: In 2014 werd de opdracht gegund, maar de werken verlopen minder snel dan gepland. 13 Eind 2015VB2014201520162017 BUDGET3.5005002.0001.000 VASTGELEGD5002.0001.000 AANGEREKEND300 Begin 2016Resterend VB 2014201520162017 BUDGET3.2002.2001.000 VASTGELEGD2.2001.000 AANGEREKEND

14 14 Gemeentelijke bijdrage NU: ingewikkelde berekening als tussenkomst in het kastekort TOEKOMST: Subsidie van de stad Zowel voor exploitatie als investeringen Evenwichtsvoorwaarden!

15 15 Inhoudsopgave 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: 2a. Inleiding 2b.7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 15

16 16 2.B 7 conceptuele stappen 16

17 17 Stap 1: uittekenen strategie College: Strategische en Financiële krijtlijnen FEBRUARI 2013 College: Strategische en Financiële krijtlijnen FEBRUARI 2013 Inter- departementale workshops POD’s OD’s MAART 2013 Inter- departementale workshops POD’s OD’s MAART 2013 Departementale workshops OD’s=> activiteiten en projecten APRIL - MEI 2013 Departementale workshops OD’s=> activiteiten en projecten APRIL - MEI 2013 FINANCIËLE VERTALING per (P)OD maken PERSONEELSBEHOEFTEPLAN per (P)OD maken FINANCIËLE VERTALING per (P)OD maken PERSONEELSBEHOEFTEPLAN per (P)OD maken College: Vastklikken budgettaire enveloppe per (P)OD MEI 2013 College: Vastklikken budgettaire enveloppe per (P)OD MEI 2013 Aanpassen MJP ifv financiële keuzes Finale validering MJP Aanpassen MJP ifv financiële keuzes Finale validering MJP 17

18 18 Stap 1: uittekenen strategie Strategische workshop CBS (incl. Voorzitter OCMW) Vertaalslag bestuursakkoord naar strategische ambities door CBS Eindresultaat Missie Hoofdstrategische doelstellingen Strategische doelstelling Aanzet formulering (P)OD Workshops (inter)Departementaal Bepalen activiteiten Bepalen projecten 18

19 19

20 20 Stap 2: berekenen financiële ruimte Financiële workshop CBS (25-26 februari) Beslissingen rond algemene financiering Beslissing rond high-level verdeling van de middelen : gemeentelijke bijdrage OCMW, nog niet definitief gekend Specifieke procedure voor opmaak MJP 2014 – 2019 Ombouwen startpositie naar budgetplaatsen/activiteiten Exploitatie Huidige reguliere werking Impact extra budgetten Impact op exploitatie (+ en -) van legislatuuroverschrijdende projecten Investeringen Legislatuuroverschrijdende projecten 20

21 21 Stap 2: berekenen financiële ruimte Op het einde van Stap 2: Koppeling van ontvangsten en uitgaven aan activiteiten / projecten Pot algemene financiering gekend Algemene afspraken rond verdeling van middelen 21

22 22 Stap 3: koppeling strategie aan financiële ruimte € 22

23 23 Stap 4: financiële doelstellingenplan HR-luik in Gent2020 Norm ≠ euro = VTE Koppelen personeel aan activiteiten of projecten HR-luik in Cevips begroting: voor personeelsbeheer Verdeling budgettaire enveloppe Budgethouders Taak dienst Budgettering Ondersteuning Centrale opmaak mjpl en budget (met HR en FM) 23

24 24 Stap 5: herberekenen financiële ruimte High level controle obv vorige ronde door Dienst Budgettering Overlopen afspraken in voortraject Integratie van nieuwe input HR Juistere verdeling van personeelskosten aan activiteiten/projecten Herberekening BEA’s voor Stad Gent Normaal gezien geen wijzigingen meer aan GB Berekening financieel evenwicht Excel-tool FMJP 24

25 25 Stap 6: bespreking vertaling en herberekening Wat is niet de bedoeling? Volledige hertekening van de strategie Nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdrage Wat kan wel? Bijschaven/verfijnen van strategie en financiële middelen Wie? MT Budgettering In overleg met Voorzitter 25

26 26 Stap 7: goedkeuring Goedkeuring in OCMW-Raad Bespreking in commissies Goedkeuring in gemeenteraad 26

27 27 Wat betekent dit voor jou? Strategische workshops Gent2020: bepalen activiteiten / projecten personeel vastklikken aan activiteiten (ipv aan HR => in Gent2020) subsidiecodes Eind mei / begin juni fiches Voor investeringen Voor exploitatie bv éénmalig flyers opmaken en verzenden 27

28 28 Filosofie budgetopmaak: blijft zelfde input van de budgethouders verwacht ! budgettering: begeleidt en maakt budget en meerjarenplan op Vormingen ! 28

29 29 Inhoudsopgave 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: - Inleiding - 7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 29

30 30 3. De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Heden: Budget in volgende vorm: Vb Rapportering: Officiële documenten: meerjarenplan en budget Interne rapporten 30 Budgetsleutel ProjectKostenplaatsKostensoort of rekening Jaar 6051100 Bureaumateriaal 1070500 Talent AlgemeenJaar

31 31 Huidige budgetsleutel Vanaf budgetopmaak 2014: 31 Project Kostenplaats Jaar Kostensoort of rekening Subsidiecode Kostenplaats: Activiteit of Project Jaar Kostensoort of rekening

32 32 Wettelijk vereiste registratie/rapportering Extra intern gewenste registratie/rapportering Strategisch: beleidsdoelstellingen – actieplannen Organisatorisch: departement – directie – dienst Functioneel: beleidsdomeinen – beleidsvelden Bevoegdheid: voorzitter Organisatorisch: budgettaire entiteitSubsidiecode voor alle subsidies Bevoegdheid: budgethouder Rekening: algemene en budgettaire rekeningen Deelrapport: verwijzing nr Vlaamse subsidie (planlastdecreet) Economische sectorcode: de sector aangegeven worden van de tegenpartij 32

33 33 Activiteiten en projecten zijn centrale dimensies 33 (Project) operationele doelstelling - strategische doelstellingen Beleidsveld - beleidsdomein Dienst – directie - departement – budgettaire entiteit Budgethouder Centrale dimensies financieel systeem Subsidiecode Kostenplaats: Activiteit of Project Jaar Kostensoort of rekening

34 34 Onderscheid tussen : BMAR (budgettair MAR): budgetteren AMAR (algemeen MAR): boeken BMAR = AMAR voor OCMW Opm: sommige AMAR hebben geen BMAR bv afschrijvingen 34 Subsidiecode Kostenplaats: Activiteit of Project Jaar Kostensoort of rekening

35 35 Vervanging voor huidige subsidieprojecten! Bestaat uit een code en een omschrijving Bv. VWF VWW Verwarmingsfonds Verwarmingstoelage - werking Nu ook verplicht, voor bepaalde Vlaamse subsidies -> decreet planlastvermindering (PLV): vaste codes deelrapport: aanvraag subsidie via extract uit Meerjarenplan verantwoording subsidie (enkel)via extract uit rekening Subsidiecode: in Gent2020 (voor personeelsplanning in VTE) in Cevips (budgetteren en boeken personeelskosten) Subsidiecode Kostenplaats: Activiteit of Project Jaar Kostensoort of rekening

36 36 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Conclusie Huidige budgetsleutel Vanaf begrotingsopmaak 2014: 36 Project Kostenplaats JaarKostensoort of rekening SubsidiecodeKostenplaats: Activiteit of Project Jaar Kostensoort of rekening

37 37 Inhoudsopgave 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: - Inleiding - 7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 37

38 38 Afspraken OCMW Nu PKC: project – kostenplaats – categorie Toekomst “PAC” + investeringsenveloppe 38

39 39 KredietbewakingOCMW Projectproject Activiteitdienst Categorierekeningcategorie van de BMAR Investeringsenveloppe- 1 per project - 1 voor de investeringen onder de activiteiten verzameld per prioritaire beleidsdoelstelling en overig beleid - 1 voor beleidsdomein Algemene financiering 39

40 40 Inhoudsopgave 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: - Inleiding - 7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 40

41 41 5. Overzicht vormingen Vormingsprogramma Voorjaar – i.f.v. budgetteren Najaar – i.f.v. boekhouding Twee soorten financiële vorming ifv budgettering “light” : voor beleid en management - in grotere groepen “full” : voor de financiële medewerkers – kleine(re) groepen, interactief Deelnemers: voor de start: budgethouders en 1 stafmedewerker – voor boekhouding nog op te lijsten

42 42 Programma – budgethouders Sessie 1 (jan) Gent2020: - Begrippenkader, Strategische cascade, opbouw,… Sessie 2 (maart): Intro BBC en NFI (Theorie) - Nieuwe budget- en boekingssleutel (dimensies) - Proces opmaak MJP en budget,… Sessie 3 (mei) Beleidsplanning en –opvolging (praktijk): - Vastklikken activiteiten, onderbouw aan bovenbouw,… Sessie 4 (okt-nov) : SAP Introductie (Praktijk) Sessie 5 (nov) : SAP Winkelwagentje (Praktijk) Sessie 6 (okt) : Subsidiemodule

43 43 Programma – dienst budgettering Sessie 1 BBC en NFI (theorie) op 7 maart VM: - Concept FMJP - Budget- en boekhoudsleutel Sessie 2 SAP introductie (praktijk) op 21 mei NM: - Basis SAP - CPF, Blauwe zaal Sessie 3 SAP op maat (praktijk) op 28 mei VM: - SAP voor budgettering - Onderbergen, Oude Raadzaal 43

44 44 Inhoudsopgave 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: - Inleiding - 7 stappen 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Kredietbewaking 5. Overzicht vormingen 6. Vragen 44


Download ppt "1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken."

Verwante presentaties


Ads door Google