De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MATEXPO 2015 – SEMINARIE FEBEM Programma: »09u30: Onthaal met koffie »10u00: Hemelwater lozen: Welke voorzorgen, normen, technieken? -Diane Huybrechts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MATEXPO 2015 – SEMINARIE FEBEM Programma: »09u30: Onthaal met koffie »10u00: Hemelwater lozen: Welke voorzorgen, normen, technieken? -Diane Huybrechts."— Transcript van de presentatie:

1 MATEXPO 2015 – SEMINARIE FEBEM Programma: »09u30: Onthaal met koffie »10u00: Hemelwater lozen: Welke voorzorgen, normen, technieken? -Diane Huybrechts (VITO) »10u30: Nieuw normenkader VLAREMA-VLAREBO: Wat te verwachten? -Kris Broos (VITO) »11u00: Reinigen of sorteren van asbesthoudende grond/stenen? -Sven De Mulder (OVAM) »11u30: DEBAT: Sorteerzeefzand, veegzand,…: Reinigen i.p.v. behandelen? -Herman Backaert (Bioterra) -Margot Van den Berghe (Ivo Van den Bosch Containerdienst) -Luc Debaene (OVAM) -Moderator: Werner Annaert (FEBEM) »12u00: Broodjeslunch Huidige en toekomstige uitdagingen voor recyclers van bouw- en sloopafval Gelieve uw mobiele telefoon in de stille modus te zetten. Er wordt geen pauze voorzien.

2 DIANE HUYBRECHTS FEBEM/FEGE SEMINARIE MATEXPO 2015 HEMELWATER LOZEN: WELKE VOORZORGEN, NORMEN, TECHNIEKEN ?

3 INHOUD »Wettelijk kader (VLAREM) »Definities »Lozingsvoorwaarden »Verontreiniging van hemelwater bij afvalopslag »Bronnen »Meetgegevens »Maatregelen - BBT »Preventie van verontreiniging »Zuiveren van verontreinigd hemelwater »Aanbevelingen BBT-studie Bron: BBT-studie ‘Beste Beschikbare Technieken voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector’ (2009-2015) 3

4 WETTELIJK KADER (VLAREM)

5 »Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater … »Afvalwater: verontreinigd water waarvan men zich ontdoet, zich moet ontdoen of de intentie heeft zich van te ontdoen, met uitzondering van hemelwater dat NIET in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen DEFINITIES 5 Niet verontreinigd hemelwater ≠ afvalwater Verontreinigd hemelwater = (bedrijfs)afvalwater dakwater in principe als niet verontreinigd beschouwd

6 WETTELIJK KADER (VLAREM) Niet verontreinigd hemelwater 1.opvang voor hergebruik; 2.infiltratie op eigen terrein; 3.buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; 4.lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. LOZINGSVOORWAARDEN – VLAREM II, afdeling 4.2.1. 6 Verontreinigd hemelwater = bedrijfsafvalwater »lozingsnormen van toepassing »afvalwaterheffing zo veel mogelijk gescheiden houden ! mengsel wordt integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater

7 WETTELIJK KADER (VLAREM) »(meestal) geen sectorale normen »algemene lozingsvoorwaarden VLAREM »lozingsnormen afdeling 4.2.2., oa (bij lozing op oppervlaktewater) »BZV: 25 mg/l »ZS: 60 mg/l »… »verbod op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in concentraties > indelingscriterium (IC) vermeld in bijlage 2.3.1 van VLAREM II, oa »Cu: 50 µg/l »Zn: 200 µg/l »Pb: 50 µg/l »Ni: 30 µg/l »… »PAK’s: individuele normen tussen 0,002 en 4 µg/l »bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning LOZINGSNORMEN VOOR VERONTREINIGD HEMELWATER 7

8 VERONTREINIGING VAN HEMELWATER BIJ AFVALOPSLAG

9 Stofdeeltjes met verontreinigingen (metalen, PAK’s) Droge depositie Natte depositie Stofdeeltjes met verontreinigingen op de grond Verontreiniging afstromend hemelwater Stofemissies -Eigen activiteiten -Omgeving VERONTREINIGING VAN HEMELWATER BIJ BUITENOPSLAG VAN AFVALSTOFFEN »Morsen of lekken, bv »olie »lege, ongereinigde verpakkingen »Uitloging, bv »non-ferro (Zn, Cu, Pb) »zouten »Depositie »Droog »Nat BRONNEN 9

10 VERONTREINIGING VAN HEMELWATER BIJ BUITENOPSLAG VAN AFVALSTOFFEN MEETGEGEVENS 57 parameters, diverse bedrijven 10 Metalen, bv Pb (µg/l)

11 VERONTREINIGING VAN HEMELWATER BIJ BUITENOPSLAG VAN AFVALSTOFFEN MEETGEGEVENS 57 parameters, diverse bedrijven 11 PAK’s, bv Benzo(a)pyreen (µg/l)

12 VERONTREINIGING VAN HEMELWATER BIJ BUITENOPSLAG VAN AFVALSTOFFEN »Metalen, PAK’s »merendeel van de verontreiniging gebonden aan stofdeeltjes »opgeloste fractie beperkt »PAK’s »concentraties >>> IC »algemene problematiek in industriegebied, niet specifiek gebonden aan afvalopslag »belangrijke bijdrage depositie (eigen activiteiten of omgeving) »Moeilijk precieze bronnen te identificeren ANALYSE MEETDATA 12

13 MAATREGELEN - BBT

14 »Acceptatiebeleid »Overdekte opslag van bepaalde fracties »waaruit voor het milieu schadelijke stoffen (oa olie) kunnen lekken »waaruit voor het milieu schadelijke stoffen kunnen uitlogen (non-ferro) »Regelmatig vegen van het opslagterrein, schoonmaken van riolering en goten »Beperking van stofemissies »Cfr. VLAREM maatregelen Afdeling 4,4,7 ‘Beheersing van niet-geleide stofemissies’ PREVENTIE 14

15 MAATREGELEN - BBT »Slibvang / olie-waterafscheider »Technisch en economisch haalbaar geacht voor alle bedrijven (BBT) »Regelmatig onderhoud/reiniging belangrijk »Verdergaande zuivering »Buffer + bv zandfilter, fysicochemische zuivering, biologische zuivering »Economisch haalbaar voor grote bedrijven (BBT) »Niet voor kleine en middelgrote bedrijven (geen BBT) »Beperking ZS ZUIVEREN VAN VERONTREINIGD HEMELWATER 15

16 AANBEVELINGEN BBT-STUDIE

17 »Algemeen »Verplichting tot slibvang/olie-waterafscheider »Regelmatig vegen van bedrijfsterrein »Overdekte opslag van bepaalde fracties »Kleine bedrijven »Zoveel mogelijk lozing op RIO »Dan geen verdere zuivering nodig »Indien geen lozing op RIO mogelijk: vergunning op maat nodig »Grote bedrijven »Wel verdere zuivering nodig, focus op goede verwijdering ZS »Voorstel lozingsnormen (sectoraal of via vergunning) »Overgangstermijnen aangewezen AANGEPASTE VERGUNNINGSVOORWAARDEN VOOR VERONTREINIGD HEMELWATER IN VLAREM 17

18 AANBEVELINGEN BBT-STUDIE »Statuut BBT-studie »Advies VITO – BBT en mogelijke beleidsopties »Niet rechtstreeks bindend voor overheid of bedrijven »Vertaalslag nodig naar vergunningsvoorwaarden »Natraject (initiatief LNE-AMV) »Beleidskeuze: Hoe BBT-studie vertalen naar vergunningsvoorwaarden ? »Algemene voorwaarden ? »Sectorale voorwaarden ? »Bijzondere voorwaarden ? VERVOLG 18

19 DANK VOOR UW AANDACHT VRAGEN ?

20 MATEXPO 2015 – SEMINARIE FEBEM Programma: »09u30: Onthaal met koffie »10u00: Hemelwater lozen: Welke voorzorgen, normen, technieken? -Diane Huybrechts (VITO) »10u30: Nieuw normenkader VLAREMA-VLAREBO: Wat te verwachten? -Kris Broos (VITO) »11u00: Reinigen of sorteren van asbesthoudende grond/stenen? -Sven De Mulder (OVAM) »11u30: DEBAT: Sorteerzeefzand, veegzand,…: Reinigen i.p.v. behandelen? -Herman Backaert (Bioterra) -Margot Van den Berghe (Ivo Van den Bosch Containerdienst) -Luc Debaene (OVAM) -Moderator: Werner Annaert (FEBEM) »12u00: Broodjeslunch Huidige en toekomstige uitdagingen voor recyclers van bouw- en sloopafval Gelieve uw mobiele telefoon in de stille modus te zetten. Er wordt geen pauze voorzien.

21 NIEUW NORMENKADER VLAREMA-VLAREBO WAT TE VERWACHTEN? KRIS BROOS MATEXPO 2015

22 OVERZICHT »Wat is het “gemeenschappelijk” normenkader VLAREMA-VLAREBO? »Waarom een nieuw normenkader? »Hoe is het tot stand gekomen? »Wat is de onderbouwing? »Hoe zit het met de haalbaarheid? »Huidige status? »Knelpunten en mogelijke oplossingen? »De toekomst… Soms vraagt het mens zich af…

23 DOELSTELLING »Toepassing minerale reststoffen vormt RAAKVLAK tussen »Bodembescherming (VLAREBO) »Duurzaam materialenbeleid (VLAREMA) »Uniforme aanpak en consistente regelgeving voor verschillende types minerale reststoffen »RISICO-GEBASEERDE aanpak (en dus ook risico-gebaseerde normen) »Rekening houdende met de HAALBAARHEID »voor anorganische en organische verontreinigingen 23

24 BELANGRIJKSTE AANPASSINGEN »BIJKOMENDE parameters: »6 bijkomende metalen: Ba, Sb, Se, Mo, Co, Sn, V »4 bijkomende anionen: sulfaat, chloride, bromide, fluoride »6 extra PAKs voor BBG/VVP en bouwstoffen »Afleiding ontwerpnormen is RISICO-GEBASEERD: »Afleiding veilige bodem- en grondwaterconcentraties »Aanpassing van ontwerpnormen op HAALBAARHEID: »Eerste keer in Vlaanderen ook economische impact meenemen »Effectieve versoepelingen »Bijkomende studies In vergelijking met het huidige normenkader 24

25 HISTORIEK »Verschillende VITO studies voor OVAM sinds 2007 »Topics: »Onderbouwing en randvoorwaarden »Afleiding en modellering »Haalbaarheid »Normafleiding »‘ontwerpnormen VLAREMA 4 BIS’ »Negatief advies MINA/SERV (2014) »Onvoldoende draagvlak »Workshop OVAM + actieplan (lopende) http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Afleiding-Onderbouwing-Normenkader- DEF.pdf 25

26 26

27 27

28 HAALBAARHEID 28 % afkeuringen (staalniveau) Huidige normHuidige norm+TWNormvoorstel ANORG (uitloging) NV-bouwstof164921 V-bouwstof93519 BBG/VVP2719 ORG (totaal conc) NV+ V-bouwstof3123 BBG/VVP1,42,5 Vrij gebruik bodem Uitgegraven bodem29 BRS86 (54)87 (55)

29 KRITIEK OP VOORGESTELDE NORMENKADER Is het normenkader wel echt een ‘GEMEENSCHAPPELIJK’ normenkader? 29 »GEMEENSCHAPPELIJK = gemeenschappelijke ONDERBOUWING »Mens en milieu worden op éénzelfde manier beschermd »Dezelfde veilige bodem- en grondwaterconcentraties »Dezelfde toepassingsscenario’s »Hetzelfde transportmodel »Hetzelfde RISICO »GEMEENSCHAPPELIJK ≠ dezelfde uitloogmethoden en normen »Reden: vereenvoudiging bodem omwille van ‘meer homogeniteit’

30 SULFAAT IN BOUW- EN SLOOPAFVAL »Sulfaat afkomstig van: »Gips/plaaster »Cellenbeton »Bakstenen »Voorstel: »STREEFWAARDE voor bv 1-2 jaar »gevolgd door een evaluatie »Wel meten, niet afkeuren »Alle gegevens verzamelen »Positieve invloed TRACIMAT? Vooral bij ZEEFZANDEN wordt een groot aantal overschrijdingen verwacht 30

31 GETRAPTE AANPAK Voorstel voor een snellere en goedkopere OPVOLGING Gebruik schudtest ipv kolomtest? 31 Trap 1: Basiskarakterisering Kolomtest/schudtest Trap 2: Conformiteitstesten Schudtest Test duur en intensiteit Element en materiaal specificiteit

32 GETRAPTE AANPAK 32 TRAP 1: Basiskarakterisering »Bv. om de 5 jaar of bij verandering in productieproces »Correlatie afleiden tussen kolomtest en schudtest TRAP 2: Conformiteitstesten »Nieuwe sets normwaarden of toetsingswaarden voor de schudtest die element specifiek zijn

33 GETRAPTE AANPAK Randvoorwaarden en voordelen 33 »Voorwaarden »Voldoende grote en representatieve dataset »Gegevens vanuit de sector »Periodieke basiskarakterisering »Basiskarakterisering bij procesverandering »Correlatie moet aantoonbaar zijn »Voordelen voor de sector en de overheid »Uitgebreide testen worden tot een minimum beperkt (basiskarakterisering) »Besparing in tijd en geld voor de sector »Essentie van het normenkader blijft (‘generiek’)

34 ‘GRONDACHTIGE’ STROMEN Verschillende analysemethodes en normen voor grondachtige stromen: bodem, veegvuil, zeefzand? 34 »Onderbouwing is voor alle grondachtige stromen wel dezelfde »Oorsprong bodem in vergelijking met afval »Risico voor milieu -en/of gezondheidsschade »Vb bagger- en ruimingsspecie »van oorsprong bodem (onderwaterbodem) »Praktische bezwaren voor kolomtest (beperkte percolatie) »Correlatie tussen schud- en kolomtesten

35 ANALYSEMETHODEN »Momenteel diffusiemethode »Lange looptijd »Ingewikkelde berekeningen »Enkel impact eerste leven »Vaak ook nog bijkomend een kolomtest op gebroken materiaal voor impact 2 e leven »Voorgestelde alternatief »Afschaffen diffusieproef »Vervangen door kolomtest op gebroken materiaal (2 e leven) »Discussie over korrelgrootte »Betere bescherming kwaliteit B&SA Voorstel tot nieuwe aanpak voor VORMGEGEVEN bouwstof? 35

36 CONCLUSIE Het GEMEENSCHAPPELIJK NORMENKADER is: 36 »Wel degelijk gemeenschappelijk in onderbouwing »Generiek (geen verschillende sets van normen voor verschillende materialen en verschillende toepassingen) »Uitgebreider (naar parameters) ivm het huidige normenkader maar wel afgestemd op regelgeving stortplaatsen en wetgeving in het buitenland »Risicogebaseerd en dus beschermend voor mens en leefmilieu »Afgestemd op haalbaarheid waar kan »Bijna onveranderd naar staalafkeuring voor organische parameters »Soepeler voor een heel aantal knelparameters »uitloging Cr, Cu bij NV-bouwstoffen »Nieuwe onderbouwing schudtest voor BBG/VVP (VLAREBO) »Nog niet perfect en daarom wordt, in samenwerking met de verschillende sectoren en actoren, nog verder verfijnd…

37 CONTACT EN INFO 37 VITO NV Afval Recyclage Technologieën Unit Duurzaam materialenbeheer Boeretang 200 | 2400 Mol, Belgium Dr. ir. Kris Broos Team leader Tel +32 14 335636 kris.broos@vito.be

38 MATEXPO 2015 – SEMINARIE FEBEM Programma: »09u30: Onthaal met koffie »10u00: Hemelwater lozen: Welke voorzorgen, normen, technieken? -Diane Huybrechts (VITO) »10u30: Nieuw normenkader VLAREMA-VLAREBO: Wat te verwachten? -Kris Broos (VITO) »11u00: Reinigen of sorteren van asbesthoudende grond/stenen? -Sven De Mulder (OVAM) »11u30: DEBAT: Sorteerzeefzand, veegzand,…: Reinigen i.p.v. behandelen? -Herman Backaert (Bioterra) -Margot Van den Berghe (Ivo Van den Bosch Containerdienst) -Luc Debaene (OVAM) -Moderator: Werner Annaert (FEBEM) »12u00: Broodjeslunch Huidige en toekomstige uitdagingen voor recyclers van bouw- en sloopafval Gelieve uw mobiele telefoon in de stille modus te zetten. Er wordt geen pauze voorzien.

39 Reinigen of storten van asbesthoudende grond/stenen? Sven De Mulder OVAM

40 1. Aanleiding - doel 2. Principes 3. Beslissingsboom 4. Existentiële vragen 5. Vervolgtraject Reinigen of storten van asbesthoudende grond/stenen INHOUD

41  Inspelen op problematiek storten van reinigbare stromen grond en puin:  Onduidelijkheden  Regelgevende discrepanties  Noodzaak uniformering  Initiatief FEBEM en OVB in overleg met OVAM: concretisering van reinigbaarheid van grond en puinstromen 1. Aanleiding - doel

42  berekende/gewogen norm = C HA + 10x C NHA (mg/kg ds)  bovengrens totale asbestconcentratie  criteria (her)gebruik bouwstof, bodem, bouwkundig bodem  nulheffing  niet-gewogen norm = gemeten = massa%  grens = gevaarlijke afvalstof 0,1 m% = 1000 mg/g ds  asbesthoudend? = vanaf meer dan 100 mg/kg ds:  100 mg/kg ds = geen asbest aanwezig! =  10 mg/kg ds NHA! 2. Principes

43  reinigbaar?!  bovengrens totale concentratie = 10.000 mg/kg ds  bovengrens vrije asbest C NHA = 200 mg/kg ds (95% rendement!)  randvoorwaarden fysico-chemisch: OS, 63 µm, …  cementatie: vanaf C NHA = 1.000 mg/kg ds indien mogelijk 2. Principes

44 20/09/2015 | 44 4. Beslissingsschema http://www.ovam.be/asbest-en-bodem

45 5. Existentiële vragen  Is het een hoop grond met stenen of stenen met grond?  Wanneer is de hoop een gevaarlijke afvalstof?  Wanneer bevat het een gevaarlijke afvalstof?  Is mijn hoop een grondverzet- of afvalprobleem?  Is er überhaupt nog hoop?

46 20/09/2015 | 46 5. Existentiële vragen

47 6. Vervolgtraject (2015-2016)  Evaluatie werkbaarheid en vereenvoudigbaarheid: jan 2016  Ambtshalve standaardbestekken OVAM  Aanpassing nultarief storten asbesthoudende afvalstoffen (0,1% naar 1%)  Uniformering methodieken monstername en analyse grond vs puin (CMA’s!)  Normenkader grondachtige stromen Vlarebo – grondverzetsregeling (zeef-breek-veegzand, slib, …)  Problematiek reinigen/storten groenafval met asbest

48 Dank voor uw aandacht Zijn er nog vragen? Vlaamse overheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110 2800 Mechelen T: 015 284 284 F: 015 203 275 www.ovam.be info@ovam.be asbest@ovam.be info@ovam.be 48

49 DEBAT: SORTEERZEEFZAND, VEEGZAND,…: REINIGEN I.P.V. BEHANDELEN? Deelnemers: Herman Backaert – Bioterra Margot Van den Berghe – Ivo Van den Bosch Containerdienst Luc Debaene – OVAM Moderator: Werner Annaert - FEBEM

50 EINDE SEMINARIE: OPMERKINGEN, SUGGESTIES OF VRAGEN? Bedankt voor jullie aanwezigheid en aandacht. Er worden u nog broodjes en een drankje aangeboden. Smakelijk en tot ziens.


Download ppt "MATEXPO 2015 – SEMINARIE FEBEM Programma: »09u30: Onthaal met koffie »10u00: Hemelwater lozen: Welke voorzorgen, normen, technieken? -Diane Huybrechts."

Verwante presentaties


Ads door Google