De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstel van nieuw Bodemdecreet opmerkingen VVSG (Hoorzitting Vlaams Parlement 29 juni 2006) Steven Verbanck Stafmedewerker Leefmilieu VVSG tel. 02-2115612.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstel van nieuw Bodemdecreet opmerkingen VVSG (Hoorzitting Vlaams Parlement 29 juni 2006) Steven Verbanck Stafmedewerker Leefmilieu VVSG tel. 02-2115612."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstel van nieuw Bodemdecreet opmerkingen VVSG (Hoorzitting Vlaams Parlement 29 juni 2006) Steven Verbanck Stafmedewerker Leefmilieu VVSG tel. 02-2115612 mailto:steven.verbanck@vvsg.be

2 De VVSG verenigt alle gemeenten en OCMW’s en vele intercommunales en politiezones Standpunt : directiecomité 26 juni gebaseerd op eerder standpunt (12 sept. 2005) over saneringsplicht openbaar domein

3 Info-uitwisseling gemeente – OVAM bodemattest naar gemeente: –niet meer: bij elke wijziging –alleen nog: bij opname in grondeninformatieregister –> OK voor gemeenten maar graag ook nog: nieuwe info over milieukwaliteit (bv. nieuwe onderzoeksresultaten) voortgang bodemsanering up-to-date houden kadastrale info

4 Info-uitwisseling gemeente – OVAM AMENDEMENTEN art. 5, § 2: " Bij de opname van een grond in het grondeninformatieregister en bij de wijziging van de informatie over de milieukwaliteit of over de voortgang van een bodemsanering, levert de OVAM ambtshalve een bodemattest af …" art. 7, § 2: " De Vlaamse regering stelt, in overleg met de gemeenten, vast welke gegevens op welke manier worden uitgewisseld tussen de gemeentelijke inventaris en het grondeninformatieregister."

5 Vlarebo-lijst = kolom in Vlarem-lijst inventaris risico-gronden afleiden uit milieuvergunningen-databank Vlarebo-lijst mag niet meer zijn dan selectie uit meest actuele Vlarem-lijst beste manier om dit te garanderen: Vlarebo-code in extra kolom in Vlarem-lijst

6 Vlarebo-lijst = kolom in Vlarem-lijst AMENDEMENT art. 6: " De Vlaamse regering vermeldt welke inrichtingen risico-inrichtingen zijn in de lijst bedoeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. “

7 Saneringsplicht Voorstel verstrengt voorwaarden “onschuldig bezit”: geen “onschuldig bezit” mogelijk als verontreiniging ontstond nadat je eigenaar werd (was totnogtoe interpretatietwist) bv. verontreiniging op gemeenteweg : gemeente altijd saneringsplichtig

8 Wie is hier saneringsplichtig?

9 Saneringsplicht “onschuldig bezit” pleiten mag niet volledig uitgesloten zijn bij verontreiniging nadat je eigenaar werd redenen om eigenaar saneringsplichtig te maken, gaan niet op bij “eigendom” van publiek toegankelijk openbaar domein

10 Saneringsplicht AMENDEMENTEN art. 12, § 2 en art. 23, § 2: telkens 2° schrappen: "de bodemverontreiniging is tot stand gekomen voor het tijdstip waarop hij eigenaar van de grond werd.” art. 11, art. 22 en art. 80: telkens aanvullen: "De overheid als eigenaar of beheerder van publiek toegankelijk openbaar domein, wordt voor de toepassing van dit artikel niet geacht de eigenaar of gebruiker van die gronden te zijn."

11 Waterbodemsanering gelijkaardige / strengere regeling als voor "droge" bodems = geen oplossing (stelt de zaak alleen scherper) saneringsplicht automatisme of beslissing Vlaamse regering? (art. 130) Zullen de waterbeheerders betrokken worden bij de beslissing waar er (prioritair) moet gesaneerd worden?

12 VMM, Rapport Waterbodemkwaliteit 2003 http://www.vmm.be

13 Waterbodemsanering Saneringsplicht mag geen automatisme zijn Saneringsnoodzaak bekijken –in overleg met de waterbeheerders –ruimen (hydraulisch) en saneren (ecologisch) tegelijk bekijken (op bekken- en deelbekkenniveau) –in het licht van de globale prioriteiten van de overheden in het waterbeleid. bv. eerst wegwerken van lozingspunten (aanleg van rioleringen)

14 Optreden bij schadegevallen gemeente bevoegd behalve voor gemeentelijke gronden - waarom? absurde toestand: –gemeente bevoegd op autosnelweg –OVAM bevoegd op gemeenteweg –gemeente niet bevoegd tegen eigen huurders eindevaluatie: door saneringsplichtige

15 Optreden bij schadegevallen AMENDEMENTEN art. 75: “De bevoegde overheid … is: a) de OVAM als het schadegeval gebeurt op: 1° een grond waarop een inrichting gevestigd is die … ingedeeld wordt in klasse 1; 2° een grond waarop een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering wordt uitgevoerd. b) de betrokken overheid als het schadegeval gebeurt op haar openbaar domein c) in alle andere gevallen de burgemeester van de gemeente waar het schadegeval gebeurt.

16 Optreden bij schadegevallen AMENDEMENTEN art. 78: " Na de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 76, § 2, laat de persoon bedoeld in artikel 80 … een evaluatierapport opstellen waarin de resultaten van deze maatregelen worden opgenomen." art. 80: " De verplichting om … de maatregelen tot behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen onverwijld uit te voeren, en om het evaluatierapport bedoeld in artikel 78 te laten opstellen, rust op de volgende persoon: …"

17 Alvast bedankt om hiermee rekening te houden. http://www.vvsg.be/nl/omgeving/bodem.shtml


Download ppt "Voorstel van nieuw Bodemdecreet opmerkingen VVSG (Hoorzitting Vlaams Parlement 29 juni 2006) Steven Verbanck Stafmedewerker Leefmilieu VVSG tel. 02-2115612."

Verwante presentaties


Ads door Google