De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones Link MKN – emissiegrenswaarden; Mengzones.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones Link MKN – emissiegrenswaarden; Mengzones."— Transcript van de presentatie:

1 1 nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones Link MKN – emissiegrenswaarden; Mengzones

2 2 Link MKN – emissiegrenswaarde Reductieprogramma GS: vuistregels voor vergunningsadvisering: Sectorale norm (Sectorale); BBT-gerelateerde emissiegrenswaarden (BBT); Rapportagegrens of Bepalingsgrens in afvalwater (RG / BG); MKN of PNEC oppervlaktewater (MKN / PNEC); X * MKN of X * PNEC oppervlaktewater (X * MKN / PNEC); 1,5 * concentratie in afvalwater (1,5*C).

3 3 Vuistregel vergunningsadvisering 0 RG / BG = absolute ondergrens Als er een officiële meetmethode in WAC is vastgelegd  RG, anders BG; emissiegrenswaarde in de vergunning nooit lager dan de RG / BG, tenzij IndCr lager dan RG  “zolang de RG boven de norm ligt, geldt de RG”

4 4 Vuistregel vergunningsadvisering 0RG / BG Sectorale = absolute bovengrens Emissiegrenswaarde voor GS nooit hoger dan de sectorale voorwaarde voor die stof.

5 5 Vuistregel vergunningsadvisering 0RG / BG BBT Sectorale = dynamische bovengrens Binnen een sector kunnen subsectoren gedefinieerd zijn, die verder kunnen gaan dan andere subsectoren; BBT-studies lopen voor op sectorale voorwaarden  meest recente info gebruiken.

6 6 Vuistregel vergunningsadvisering 0RG / BG IndCr / PNEC BBTSectorale = normale ondergrens Onder het IndCr is een bedrijf niet vergunningsplichtig; Wanneer er geen IndCr is vastgelegd wordt C in AW vergeleken met PNEC; Deze waarde wordt vaak geadviseerd voor meest gevaarlijke stoffen. Voor deze stoffen is verdunning uit den boze  maximaal IndCr vergunnen.

7 7

8 8 Vuistregel vergunningsadvisering 0RG / BGIndCr / PNEC X * IndCr / PNEC BBTSectorale = standaardwaarde X = verdunningsfactor = (Qwaterloop + Qeffluent) / Qeffluent  MENGZONE; Indien niets gekend over verdunning  10-voudige verdunning; Deze waarde wordt vaak geadviseerd voor “gewone” gevaarlijke stoffen. Voor deze stoffen kan verdunning in OW in rekening gebracht worden.

9 9 Vuistregel vergunningsadvisering 0RG / BGIndCr / PNECX * IndCr / PNEC 1,5 * C BBTSectorale = standaardwaarde Bovengrens bij “gewone” gevaarlijke stoffen gehanteerd als 1,5*C < sectorale, BBT-waarden en 10*IndCr; Emissiegrenswaarden afstemmen op realiteit; Te grote pieken vermijden.

10 10 Onderlinge verhouding vuistregels Waarden liggen niet vast t.o.v. elkaar; Met alle waarden rekening houden om tot een advies te komen.

11 11 Mengzones Mengzones – wat en waarom? Juridisch kader Concrete invulling Conclusies

12 12 Mengzones – Wat en waarom? Rechtstreekse lozing in OW Zone met overschrijding MKN = mengzone Doel: Meetpunten ter bepaling van de toestand van een OW- lichaam op de juiste plaats leggen; Beoordelen aanvaardbaarheid mengzone  rechtstreeks gekoppeld vaststellen effluentnormen.

13 13 Mengzones – Juridisch kader Europees Art.4 RL 2008/105/EG: Mengzones kunnen worden toegelaten voor Europees genormeerde stoffen; Beperkingen: Mengzone beperkt tot omgeving lozing; MKN ontvangende waterloop niet in gevaar brengen; Rekening houdend met effecten op drinkwater, biota, sediment, zwemwater,… Mag geen afbreuk doen aan andere wetgeving (bvb. IPPC) Aanpak en methode omschrijven in volgende SGBP; Maatregelen om grootte mengzones te verkleinen.

14 14 Mengzones – Juridisch kader Vlaams Art. 52 bis van DIW  mogelijkheid voor gebruik mengzones voorzien (ook voor andere gevaarlijke stoffen); Reductieprogramma GS: krijtlijnen vaststellen effluentnormen BBT steeds minimumkader; Uitgangspunt sanering aan de bron, progressieve vermindering en halen MKN; Ontbreken concrete debietsinfo: 10*MKN; Debietsgegevens beschikbaar: x*MKN, indien geen “meest gevaarlijke” én behoud goede kwaliteit.

15 15 Mengzones – Concrete invulling Europees Gebruik niet ingeburgerd; Vooral NL en UK waren trekkers; Meeste andere landen: eenvoudige verdunningsregels of vuistregels; Uniformiteit verhogen  Europese Guidance - getrapt systeem.

16 16 Mengzones – Concrete invulling Europees Trap 0: stoffen in afvalwater boven MKN; Trap 1: initiële screening obv debieten; Trap 2: vereenvoudigde mengzone met software; Trap 3: gedetailleerde berekening mengzone; Trap 4: onderzoeksstudie.

17 17 Mengzones – Concrete invulling Vlaams Ervaring opdoen met software en concept mengzones; beschrijving van de aanpak in de SGBP (2015); ervaring opdoen in concrete dossiers; Genereren benodigde gegevens, zowel van bedrijven als overheid  momenteel vaak onvoldoende.

18 18 Mengzones – Concrete invulling Vlaams Trap 0: stoffen in afvalwater boven MKN; Trap 0 bis: stof PBT-eigenschappen? Trap 1: initiële screening obv debieten; Trap 2: vereenvoudigde mengzone met software; Trap 3: gedetailleerde berekening mengzone; Trap 4: onderzoeksstudie.

19 19 Mengzones – Trap 0 en 0 bis Trap 0: Welke gevaarlijke stoffen in het AW? Welke boven MKN / PNEC? Basis = milieuvergunningsaanvraag  Potentieel aanwezige GS boven MKN / PNEC – naar Trap 1 Trap 0 bis: Welke meest gevaarlijke stoffen in het AW?  Geen mengzone toegepast

20 20 Mengzones – Trap 1 Trap 1: Triviale lozingen bepalen obv verdunning; Bij zeer grote verdunning en relatief lage concentraties in effluent  aangevraagde lozingsconcentraties aanvaardbaar; Gelijkaardig aan beoordelingskader MER  Relevante potentieel aanwezige GS – naar trap 2 Benodigde gegevens: Q10waterloop, Qeffluent, effluentconcentraties GS  Problemen met beschikbaarheid debieten in kleinere systemen

21 21 Mengzones – Trap 2 Trap 2: Duidelijk aanvaardbare en duidelijk onaanvaardbare mengzones bepalen o.b.v. beperkende criteria grootte mengzone (lengte en breedte); Excel-sheet.  Relevante aanwezige GS met aanvaardbare en onaanvaardbare impact Extra benodigde gegevens: Dimensies lozingspijp (diameter en diepte) Dimensies ontvangende OW (breedte en diepte bij laagwater) Dimensies waterlichaam (lengte en breedte) Stroomopwaartse concentraties  Problemen met beschikbaarheid

22 22 Mengzones – Trap 3 en 4 Trap 3 en 4: Enkel bij twijfel over aanvaardbaarheid; Onder impuls van het bedrijf in nauwe samenwerking met VMM; Zeer groot inzicht in de plaatselijke situatie en de eigenschappen van de geloosde stoffen vereist!

23 23 Mengzones – Conclusies Hulpmiddel voor bepaling aanvaardbaarheid lozing; Europese afstemming en software goede zaak; Weinig ervaring bij overheid; Vaak onvoldoende gegevens; Samenwerking vereist.


Download ppt "1 nieuwe MKN voor oppervlaktewater en het gebruik van mengzones Link MKN – emissiegrenswaarden; Mengzones."

Verwante presentaties


Ads door Google