De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Huisartsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Huisartsen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Huisartsen
Hengelo, 3 juni 2015

2 Programma Tijd Activiteit Spreker 17.30-18.00
 Ontvangst met soep en broodjes Openingswoord Bertien Dumas – manager inkoop 1ste lijn Menzis 18.10 – 18.40   Terugblik contracteerronde 2015 Eric Veldboer - regiomanager Menzis Jorg Arends - Regiomanager Oost-Nederland Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)Kring Twente 18.40 – 19.00  Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk en aanvullingen op het inkoopbeleid 2015/2016 Eric Juffermans, productexpert Menzis 19.00 – 19.20 Inkoop wijkverpleging Olivier van Noort – senior zorginkoper wijkverpleging Menzis Ouderenzorg THOON Bart van Tienen, huisarts te Enschede Monique Troost, Adviseur zorg en organisatie THOON 19.35 – 19.50 Ouderenzorg FEA Melanie Mecklenfeld, coöperatiemanager Federatie Eerstelijnzorg Almelo en omstreken (FEA) Dialoog met de zaal Eric Veldboer, regiomanager Menzis 20.10 – 20.15 Afsluiting Bertien Dumas – manager Inkoop 1ste lijn

3 Evaluatie contractering 2015
Functioneren van de digitale contracteringstool Inhoudelijk: veranderingen in systematiek, introductie prestatiebeloning Financiële gevolgen wijzigingen Bereikbaarheid Menzis en overlegmogelijkheden Problemen met volgen en declareren (afwijzingen)

4 Inkoopbeleid huisartsenzorg 2016
Eric Juffermans Renée van Rooijen

5 Inhoud Wijzigingen resultaatsbeloning individuele huisartsen
Praktijkondersteuning 2016 Integrale zorg voor ouderen vanuit de huisartsenpraktijk

6 Resultaatbeloning individuele huisartsen
Wijzigingen 2016 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen Indicator 12a: dosering simvastatine 40 mg vervalt Indicator 26: dosering triptanen vervalt Resultaatbeloning chirurgie, IUD en therapeutische injectie Eventuele wijzigingen afhankelijke aanpassing tarieven door NZA (juli)

7 Praktijkondersteuning 2016-2018
Basis POH-S Ketenzorg DM2, COPD, VRM Integrale ouderenzorg Zorgvernieuwingsprojecten Overgangsregeling Op basis van het tarief indexatie Aanpassing bij deelname nieuwe ketenzorg en/of integrale ouderenzorg Bij deelname aan 3 ketens en ouderenzorg nog 0,14 fte basis POH-S Vanaf 2017 inzet POH-S voor DM2, COPD en VRM via keten-dbc

8 Integrale ouderenzorg 2016
Betere (ervaren) kwaliteit van zorg bij gelijkblijvende zorgkosten per oudere. Ziekenhuis Screening op geriatrische problemen (door ziekenhuizen) Duidelijk omschreven ontslagprocedure en nazorgtraject (door ziekenhuizen en verpleeghuizen) Wijkverpleging Overdracht ziekenhuis à huis: aansluiten op afspraken MSZ Samenwerking met zorgpartners (MSZ/ha/apotheek) en gemeente Huisarts Integrale ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk

9 Integrale zorg voor ouderen
Vanuit de huisartsenpraktijk Doel Verbeterde coördinatie van zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek door stimuleren samenwerken met wijkverpleging, SOG, medisch specialistische zorg en gemeente/welzijn (sociale domein). Bouwstenen Case-finding Case-management Geriatrisch netwerk Medicatiebeoordeling Organisatie en infrastructuur

10 Modules Ouderenzorg Voorbereidingsmodule integrale ouderenzorg
€ / per 75+ Contractant individuele huisarts (aanvraag op geleide van formeel samenwerkingsverband) Integrale ouderenzorg Organisatie en infrastructuur Tarief op basis van begroting Contractant: formeel samenwerkingsverband Verrichting medicatiebeoordeling

11 Financiering Tot en met 2018 Uit het financiële kader huisartsen en multidisciplinaire zorg Extra financiering bovenop het kader HA / MDZ vanuit overheveling zorgkosten medisch specialistische zorg zorgkosten farmacie (medicatiebeoordeling) Hiervoor nodig: per regio inzicht in resultaten integrale ouderenzorg Na 2018 Afhankelijk van resultaat

12 En hoe zit het met..? Wat zijn de exacte bedragen voor de financiering POH-S en POH-O Hoe zit het met de ketenzorg in segment 2 en integrale zorg voor ouderen Is de financiering per 75+ voldoende onderscheidend Financiering van de specialist ouderengeneeskunde

13 Ouderenzorg THOON 3 juni 2015 Bart van Tienen en Monique Troost

14 Ouderenzorg en THOON Klankbordgroep ouderenzorg
Inzet kaderhuisarts ouderengeneeskunde Pilot DBC ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ huisartsen Contrast Hengelo en Boermans Losser ‘ Een brug slaan’ met gemeenten en thuiszorg Thema’s: cm dementie, transmurale zorgbrug, palliatieve zorg. Experimenteren met een ketenondersteunend systeem (KOS-O) Aanbod voorbereidingsmodule en TEO implementatietraject Inrichten geriatrisch deskundigennetwerk Vanaf 2016: module ouderenzorg

15 Voorbereidingsmodule Stand van zaken
Registratie opzetten gestructureerde ouderenzorg TEO M&I afgerond vóór 2015 Lopende M&I module 2015 Totaal aantal ha afgerond of lopend Nog niet gestart 41 ha 44 ha 85 ha (45%) 105 (55%) Verwachte start vanaf juli 2015 2015 2016 Totaal tot januari 2017 Nog niet gestart januari 2017 23 ha 22 ha 45 ha (24%) 60 ha (31%)

16 Toename aantal ouderen
Achtergrond module Ha regiefunctie samen met de POH. Samenwerken met wv, so en gemeente. Samenwerking met het ziekenhuis. Toename aantal ouderen Stelselwijziging Toenemende druk 1e lijn Zorgvraag neemt toe Multimorbiditeit Complexiteit Care en voorzieningen Versterken 1e lijn

17 Opzet module Looptijd 1 jaar, huisarts heeft de regie, THOON ondersteunt. Opzetten van gestructureerde, geïntegreerde zorg aan kwetsbare ouderen. Zorginhoudelijk Inventariseren doelgroep Signaleren, diagnostiek, behandeling, zorg en coördinatie. Inzet POH Sociale kaart en vormgeven van MDO-O Vormgeven geriatrisch regionaal deskundigennetwerk (THOON) Registratiesysteem: HIS (KIS) Organisatie

18 TEO implementatietraject
U wilt starten TEO implementatietraject Aanvraag THOON Kwaliteitsmedewerker ouderenzorg maakt een afspraak bij u in de praktijk Procedure bespreken, rol THOON Begroting praktijk en maken van afspraken (startdatum) Start per kwartaal m.i.v. juli 2015 Betaling via THOON in twee termijnen: na casefindingsfase en na het afronden

19 En daarna? Aanbod THOON 2016 Regionaal deskundigennetwerk Geriatrisch netwerk rond de praktijk (verbinden van domeinen) Deskundigheidsbevordering Inzet kaderarts, kwaliteitsmedewerker (keteninformatiesysteem als basis) Monitoring resultaten Ondersteuning bij inzet POH-O Afspraken over de financiering van structureel ingebedde en uitgebouwde resultaten in de praktijk.

20 M&I-module: Voorbereiding Zorg voor Kwetsbare Ouderen
Doel Opzetten van gestructureerde zorg voor de groep kwetsbare ouderen, te starten met de groep >75 jaar en vervolgens de groep jaar Looptijd 1 april 2013 tot 1 april 2015 Deelnemende praktijken 4 huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Eudokia te Enschede. Walstock en Hilderink,Schenau en de Veij,Jeeninga,Broekman(van Tienen) Overige ketenzorg DM,COPD,GGZ en JGGZ (Eureka project) Samenwerking met klankbordgroep van THOON

21 Aantal kwetsbare ouderen Nederland
In 2010 is 15% van de bevolking 65+ 15-20% van hen is kwetsbaar Per normpraktijk ongeveer 65 patiënten

22 Wanneer kwetsbaar Casefinding Twee of meer chronische aandoeningen
Polyfarmacie (> 5 verschillende medicijnen) Woonachtig in achterstandswijk Alleenstaand Lage SES

23 Wanneer kwetsbaar Minstens 2 van de volgende criteria:
Te laag of te hoog lichaamsgewicht Verminderde longfunctie Lichamelijk inactief Cognitieve problemen Slechtziend en/of slechthorend Incontinentie Depressieve klachten Eenzaamheid Ervaren van weinig regie over eigen leven

24 Screening ouderen Eudokia
Screening van het HIS Kwetsbare ouderen screenen middels GFI Indien GFI score hoger dan 4 dan visite en afnemen van de TRAZAG Indien duidelijk kwetsbaarheid dan in overleg met huisarts opstellen van zorgbehandelplan Zo nodig MDO beleggen

25 PERSSILAA Samenwerking tussen RRD en UT
Project met als doel screening, monitoring en preventie van kwetsbaarheid onder ouderen Na screening drie uitkomsten Robuust Pre-frail Frail Eerste twee verantwoordelijkheid van gemeente Kwetsbare ouderen verantwoordelijkheid van huisarts

26 Financiering POH-ers bekostigd middels de POH-s module
Extra kosten gedekt door ‘M&I ouderenzorg’ Tijdsinvestering huisartsen Tijdsinvestering praktijk manager Huur ruimte, aanschaf computers Consultering Specialist Ouderengeneeskunde

27 Resultaten Eudokia Kwetsbare ouderen goed in beeld
Sociale kaart goed in beeld Zorginstellingen (wijkverpleegkundigen) Alifa Fysiotherapeut/ergotherapeut Afspraken gemaakt met specialist ouderenzorg van Bruggerbosch Afspraken gemaakt met wijkcoach

28 Resultaten Eudokia Totaal aantal 65+ 1797 Kwetsbare ouderen 285 16%
Zorg behandel plan opgesteld 85 MDO belegd 6 Kwetsbare 75+ na GFI 29% Kwetsbare 75+ na TRAZAG 19%

29 Toekomst Voorzichtige eerste conclusies
Kwetsbare ouderen verantwoordelijkheid van huisarts Niet of beginnend kwetsbare ouderen verantwoordelijkheid van gemeente Onder ouderen veel depressies, eenzaamheid, polyfarmacie en valgevaar Kosten door project ouderenzorg lijken te stijgen Meer zorgverleners betrokken bij zorg kwetsbare ouderen Belang van ouderenzorg De aandacht voor de kwetsbaarheid van de ouderen wordt gewaardeerd Winst moeilijk meetbaar op korte termijn Ouderenzorg geen simpele DBC zoals Diabetes Mellitus

30 Bedankt voor uw aandacht

31 Ouderenzorg 3 juni 2015 Melanie Mecklenfeld, coöperatiemanager huisartsen Almelo

32 Federatieve coöperatie Eerstelijnszorg Almelo e.o. U.A. 7x24 uurs zorg
Huisartsen coöperatief Enter U.A. Huisartsen coöperatie Vriezenveen-Westerhaar U.A. Huisartsen coöperatie Tubbergen U.A. Huisartsen coöperatie Den Ham-Vroomshoop U.A. Coöperatie Huisartsen Wierden U.A. Coöperatie Rijssense huisartsen U.A. Huisartsen coöperatie Almelo 1-4 U.A. Huisartsen coöperatie Hellendoorn en Nijverdal U.A. Eerste Huisartsen coöperatie Almelo U.A. FEA (coöperatie) Raad van Commissarissen Bestuur LHV CHPA Door Janke - Uitleg structuur FEA

33 Ouderenzorg 2014 M&I gestart: Samenwerking VVT:
20 deelnemende huisartsen, doorlopend tot okt 2015 Samenwerking VVT: Zorgaccent, Carint Reggeland en Trivium Meulenbelt Zorg Accent op screening, opbouw geriatrisch netwerk

34 Ouderenzorg (2) 2015: voortzetting na M&I, 10 praktijken willen starten Nieuw projectplan 2015, nadruk op: case-finding intensivering samenwerking specialist ouderengeneeskunde taakafstemming met gemeente&welzijn (case-management) structurele polyfarmaceutische screening AdvancedCarePlanning Uitleg nadruk ACP: zorg in levenseinde, KNMG gespreksmodel , goed gedocumenteerd -> zinvol medisch handelen en kwaliteit van leven voor patient

35 Werkgroep Ouderenzorg
Organisatie FEA Menzis Werkgroep Ouderenzorg RvC Coöperaties Bestuur Huisartsenleden HA5 HA 1 HA 3 HA 4 HA 2 deelnemers

36 Waar kan de FEA bij helpen?
FEA faciliteert, huisarts heeft regie en kan aan het werk: Protocol Ouderenzorg Opstarten samenwerking zorgaanbieders Afspraken met zorgverzekeraar Scholingen: opzetten MDO, maken van een zorgplan, valpreventie, ACP Ondersteuning op inhoud: kader huisarts ouderengeneeskunde Leo Marinussen key POH Trudy Weijerink

37 Waar kan de FEA bij helpen? (2)
Afstemming met gemeenten en welzijnsorganisatie Ondersteuning bij ICT: KIS en OZO Toekomst: casusbespreking, visitatie Aansluiting Twente brede afspraken: beschikbaarheid en inzet specialist ouderengeneeskunde en diagnostiek bij dementie

38 Waar kan de FEA bij helpen? (3)
Cruciale rol voor de coöperatiemanagers ! Uitdragen plannen ouderenzorg aan huisartsen Aanvraag van modules voor praktijken Bewaking evaluatiemomenten Implementatie in praktijken bewaken Samenwerking tussen praktijken bevorderen en vinger aan de pols d.m.v. bijeenkomsten per coöperatie

39 Ervaring Lijn 1 & Zorgaccent
Het is leuk om te doen! Ervaring Lijn 1 & Zorgaccent

40 Dialoog met de zaal Huisvesting Voldoende gekwalificeerd personeel
Organisatie en inrichting 1e lijn lokaal Administratieve lastendruk ICT (communicatie binnen de ketens)

41 EINDE


Download ppt "Informatiebijeenkomst Huisartsen"

Verwante presentaties


Ads door Google