De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudelijke en procesmatige keuzes declaratieprocessen Eerste werksessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudelijke en procesmatige keuzes declaratieprocessen Eerste werksessie."— Transcript van de presentatie:

1 Inhoudelijke en procesmatige keuzes declaratieprocessen Eerste werksessie

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Relevante keuzes Op basis van de keuzes over de mate van regionale samenwerking en de gekozen organisatievorm kunnen de inhoudelijke en procesmatige keuzes op de gebieden toegang, inkoop en administratie verder uitgediept worden Organisatievorm ToegangInkoop Administratie (beschikking)

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Relevante inhoudelijke keuzes in de toegang Als de organisatie van de toegang is ondergebracht buiten de gemeente heeft de gemeente vaak beperkte inhoudelijke kennis en daarmee minder mogelijkheden tot sturing. Dit vraag een andere insteek van de bedrijfsmatige processen en uitwisseling van gegevens Hoe werkt de gemeente vanuit de toegang samen met de aanbieders en het lokale veld? Komen plan van aanpak en behandelplan altijd samen en hoe vindt informatie-uitwisseling en afstemming plaats? Toegang via de huisarts/medisch specialist loopt vaak buiten de gemeente om. Hier kunnen specifieke afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld dat huisartsen gemeenten altijd een bericht sturen als zij een jeugdige verwijzen naar een aanbieder De mate waarin gemeenten professionals handelingsruimte geven komt terug in de wijze waarop gemeenten omgaan met beschikkingen. Dat kan een grote impact hebben op de administratieve processen. Zie de FAQ over beschikkingen

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Contractafspraken: In de contractfase maken gemeenten afspraken over de omvang van de te verlenen zorg maar ook over de wijze waarop de instellingen hiervoor bekostigd worden. In lokale verordeningen leggen gemeenten vast onder welke condities aanbieders zorg mogen leveren en hoe hierover afgestemd wordt: Bevoorschotting : Mate waarin organisaties bevoorschot worden. Deze declaratieprocessen behoeven vaak minder inhoudelijke controle op cliëntniveau en meer inzet op contractmonitoring. Er zijn verschillende redenen om al dan niet te bevoorschotten (grootte van de instelling, mate van residentiële zorg, huidige financieringsstroom) die hierin afgewogen dienen te worden Monitoring: Op welke wijze monitoren gemeente en aanbieders de uitputting van budgetten en geleverde zorg? Welke informatie wordt hiervoor uitgewisseld? Hoe wordt de nacalculatie vormgegeven? Contractmanagement & communicatie: Met welke frequentie vindt er contractoverleg plaats? En met welke organisaties wordt overleg gevoerd? Relevante inhoudelijke keuzes in de inkoop

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uit te werken procesmatige keuzes in de administratieve processen Consequenties regionale samenwerking; op welke punten vindt interactie regionaal en lokaal niveau plaats? Welke informatie wordt uitgewisseld tussen lokaal en regionaal niveau? Wat zijn de belangrijkste consequenties van de landelijke afspraken? Consequenties van het beschikkingenbeleid Waar ligt de verantwoordelijkheid voor aansluiting SVB en CAK? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het woonplaatsbeginsel? Indien relevant; werk uit wat de consequenties zijn van het werken met een verplichtingenstelsel. Dat betekent een dichte ‘loop’ van opdracht en factuur met liefst een uniek nummer (eventueel BSN & productcode).

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eerste werksessie procesmatige vertaling Doel Doorvertaling maken van beleid naar procesvereisten Uitwerken benodigde proceskeuzes Procesbeschrijving maken op hoofdlijnen (focus op toegang en inkoop) Agenda (4 uur) Terugkoppeling regionale sessie en overzicht beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van regionale samenwerking Uitwerken inkoop- en toegangsprocessen op hoofdlijnen Bepalen benodigde procesinhoudelijke keuzes In kaart brengen risico’s en afhankelijkheden Uitwerken huiswerk en vervolgstappen binnen de gemeente Deelnemers Inkoop, ICT, toegang, controller / administratie, beleid Huiswerk vooraf Uitwerking procesmatige keuzes Inkoop & Toegang (lokaal & regionaal) Breng de verwachte aantallen facturen / declaraties / betalingen in beeld

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Huiswerk 1 e werksessie Inventarisatielijst Inkoop Productstroom financiering Voorwaarden / kenmerken Inkoop in 2015Inventarisatie kentallen inkoop (# = aantal) 1. voormalig Prov. Jeugdzorg Is er sprake van bevoorschotting? Hoe vaak? Sprake van onderscheid tussen grote en kleine aanbieders? Hoe vaak wordt om verantwoording gevraagd? Is dat op clientniveau? Hoe vaak vindt sturingsoverleg plaats? Is er sprake van nacalculatie? Hoe worden landelijke en bovenregionale zorg verrekend? # aanbieders met bevoorschotting en dus declareren # aanbieders die factureren # cliënten # betalingen # facturen / declaraties 2. voormalig AWBZ Jeugd 2a ZiN Is er sprake van bevoorschotting? Hoe vaak? Sprake van onderscheid tussen grote en kleine aanbieders? Hoe vaak vindt sturingsoverleg plaats? Is er sprake van nacalculatie? Hoe worden landelijke en bovenregionale zorg verrekend? # aanbieders met bevoorschotting en dus declareren # aanbieders die factureren # cliënten # betalingen # facturen / declaraties 2b PGB Om hoeveel cliënten gaat het hier? Wie gaat de intake doen? Wat voor beleid voert de gemeente op PGB (stimuleren  aanbieden) # cliënten # facturen 3. voormalig Zvw Jeugd Is er sprake van bevoorschotting? Hoe vaak? Sprake van onderscheid tussen grote en kleine aanbieders? Hoe vaak wordt om verantwoording gevraagd? Is dat op clientniveau? Hoe vaak vindt sturingsoverleg plaats? Is er sprake van nacalculatie? Zijn er afspraken over de berekeningswijze van onder handen werk? Hoe worden landelijke en bovenregionale zorg verrekend? # aanbieders met bevoorschotting en dus declareren # aanbieders die factureren # cliënten # betalingen # facturen / declaraties

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Huiswerk 1 e werksessie Inventarisatielijst Toegang Hoe ziet de toegang er op hoofdlijnen uit? Functioneel Ontwerp Toegang Jeugd Georganiseerd in een centraal loket of in gebiedsgerichte teams? Waar is eventuele ondersteuning georganiseerd? Is er sprake van veel of weinig handelingsruimte voor de professional? Wat betekent dat voor de beschikking? Wie zijn er bevoegd om hulp in te schakelen? Professionals zelf of is er een aparte instantie(s)? Hoe is de toegang tot de RvdK georganiseerd? Verschilt de organisatie van de toegang in de regio? Hoe is de samenwerking met de huisarts vormgegeven? Wil de gemeente alles beschikken of alleen beschikken bij een bezwaarprocedure? Schets het werkproces van de toegang op hoofdlijnen Welke ICT systemen worden er in regio gebruikt? Waar komt de aansluiting met CORV?


Download ppt "Inhoudelijke en procesmatige keuzes declaratieprocessen Eerste werksessie."

Verwante presentaties


Ads door Google