De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht."— Transcript van de presentatie:

1 Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht op kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Programmabrief 25 april 2013 aan TK

2 Beter en Concreter: 3 sporen op basis van de uitvoeringsagenda Minder regeldruk en administratieve lasten door inzet op 3 sporen Spoor 1 – verbetering kwaliteit van de (rijks)regelgeving Spoor 2 – terugdringen toezichtlasten Spoor 3 – verbetering dienstverlening, slimmer werken

3 Beter en Concreter – Projecten / instrumenten Spoor 1 – Verbetering kwaliteit regelgeving Onderzoek knellende (rijks)regels Van Regels naar Ruimte – onder voorwaarden afwijken van regels Project modelverordeningen Subsidie zonder moeite Lokale effecten toets (LET)

4 Beter en Concreter – Projecten en instrumenten Spoor 2 – vermindering toezichtlasten / efficiënter toezicht Handreiking juridische aspecten van handhaving Pilots in 10 branches Gebruik inspectieview Gebruik Ondernemersdossier

5 Beter en Concreter: Projecten en instrumenten Spoor 3 - Betere dienstverlening / slimmer werkenToptaken-website Prettig contact met de overheid Ondernemerspeiling (KING) Indieningsvereisten sociaal domein Contractbeheer Kenniscentrum Dienstverlening (met KING)

6 Beter en Concreter - Bestuurlijk netwerk Regionale Ambassadeurs Programma uitdragen in de regio en collega’s motiveren Goede voorbeelden ophalen in de regio Oppakken van signalen uit de praktijk Interbestuurlijke Taskforce Signalen en knelpunten in de (rijks)regelgeving agenderen bij de betrokken ministeries

7 Beter en Concreter – communicatie Website - doorlopend Nieuwsbrief – maandelijks Katern Beter en concreter Ambassadeursbrieven Handreikingen en factsheets Slotcongres maart 2015

8 Collegeprogramma’s Zeeland Middelburg burgerservicecode voor dienstverlening digitaliseren en verminderen van administratieve lasten slagvaardigheid in processen en procedures (p. 6)

9 Collegeprogramma’s Zeeland Borsele balans deregulering en rechtsbescherming (p.1) dienstverlening aanpassen aan huidige eisen en wensen; actief meedenken met ondernemers (p.2) regellast voor initiatiefnemers en vrijwilligers van evenementen verminderen (p.7)

10 Collegeprogramma’s Zeeland Hulst uitbouw digitale dienstverlening; minder regels het uitgangspunt; vereenvoudiging en kortere procedures in combinatie met klantvriendelijkheid (p.5) actief leegstandsbeleid, overleg vastgoedeigenaren; service en ondersteuning van ondernemers (p.9) RO: uitnodigingsplanologie; startende bedrijven makkelijker maken; verbouwingen in het buitengebied zonder tijdrovende procedures herijken welstandsbeleid (p.11)

11 Collegeprogramma’s Zeeland Noord-Beveland (raadsprogramma) dienstverlening op peil houden, digitalisering (p.3,4) professionele bedrijfsvoering; minder regeldruk (p.4) economie: gemeente heeft een voortrekkersrol; aandacht voor vestigingsklimaat, structureel overleg met ondernemers; integraliteit van beleid (p.7)

12 Collegeprogramma’s Zeeland Tholen er wordt gericht gewerkt aan verlaging van regeldruk voor burgers en het bedrijfsleven (p.2) gemeente eerste overheid: nieuw in te richten KCC/ programma dienstverlening 2015 (p.2) samen vitaal ondernemen, ondernemersfonds? (p.6) ruimte voor uitbreiding bedrijvigheid in het buitengebied (p.7) aandacht voor stikstofproblematiek, vergroting bouwvlakken, duurzaamheid, landschappelijke inpassing (p.7)

13 Collegeprogramma’s Zeeland Schouwen-Duiveland leggen geen bovenwettelijke milieueisen op (p.8) verbeteren dienstverlening aan ondernemers; vaste contactpersoon en ja-mits principe ondernemersdossier verder uitrollen (p.9) toerisme: inzet op kwaliteit; vereenvoudigen regelgeving voor campings (p.18) deregulering: de komende periode bekijken we alle gemeentelijke regelgeving op overbodige regels (p.21)

14 Collegeprogramma’s Zeeland Sluis speerpunt: samenwerking bedrijfsleven, overheid instellingen en inwoners (p.3) een kwalitatief hoogwaardige digitale infrastructuur is randvoorwaarde voor de ontwikkeling van lokale economie (p.4) inzet: 1 loket voor ondernemers inrichten (p.4) deregulering moet actief vorm krijgen, er liggen nog kansen (p.8) inzet: jaarlijks 2 experimenten om verdergaande deregulering te realiseren (p.8)

15 Collegeprogramma’s Zeeland Veere vereenvoudigen RO-procedures: 1 BP (p.5) efficiënter organiseren van de zorg, minder bureaucratie (p.8) ondernemingsdossier handen en voeten geven (p.10) handhaven ondernemersmanager als bedrijfsleven bijdraagt in de kosten (p.10) kwaliteit altijd verbeteren; meer benutten digitale dienstverlening (p.12)

16 Collegeprogramma’s Zeeland Terneuzen programma ‘Dienstverlening –samen doen’ volgt de landelijke ontwikkelingen op dit gebied (p.4) stimuleren en faciliteren economische ontwikkeling door een goed vestigingsklimaat (p.5) verdere professionalisering van de begeleiding van bedrijven (p.5) herontwikkeling van de binnenstad van Terneuzen wordt ter hand genomen (p.7)

17 Collegeprogramma’s Zeeland Vlissingen hervorming van de zorg; hobbels in de wet- en regelgeving inzake privacyvraagstukken (8) veel leegstand van winkels, kantoren en bedrijventerreinen (p.11) er komt een ondernemersloket (p.11) regels zijn er om burgers te beschermen, maar deregulering blijft een aandachtspunt: schrappen of vereenvoudigen en verstandig met verordeningen omgaan (p.12)

18 Collegeprogramma’s Zeeland Reimerswaal optimalisering (digitale) dienstverlening (p.4) vraagtekens bij kosten voor veiligheid; ‘doorgeschoten’ regelgeving een halt toeroepen (p.5) RO: oproep aan hogere overheden: beperk de beperkingen! (p.7) er zijn goede, laagdrempelige contacten met ondernemers (p.7) verbeteren digitale infrastructuur voor bedrijfsleven (p.8)

19 Collegeprogramma’s Zeeland Goes aandacht voor informatieveiligheid (p.7) ICT benutten voor serviceverlening, nieuwe website, digitaal aanvragen vergunningen (p.7) met ondernemers opstellen plan van aanpak voor promotie van de binnenstad (dreiging leegstand), project ‘het nieuwe winkelen’: gemeente is stimulerend en faciliterend (p.13) economische kansennotitie - opgesteld met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven - een thema is regelgeving (p.13)


Download ppt "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Kader Grondslag in bestuurlijke afspraken Uitvoeringsagenda Rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) – gericht."

Verwante presentaties


Ads door Google