De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OD XXV basisonderwijs. Vestigingsplaatsen Bewoonbaarheid Programmatie en rationalisatie in het gewoon basisonderwijs Zie omzendbrief BaO/97/10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OD XXV basisonderwijs. Vestigingsplaatsen Bewoonbaarheid Programmatie en rationalisatie in het gewoon basisonderwijs Zie omzendbrief BaO/97/10."— Transcript van de presentatie:

1 OD XXV basisonderwijs

2 Vestigingsplaatsen Bewoonbaarheid Programmatie en rationalisatie in het gewoon basisonderwijs Zie omzendbrief BaO/97/10

3 Vestigingsplaatsen - bewoonbaarheid Los van de regelgeving programmatie en herstructurering, door OD XXV een meldingsprocedure ingevoerd inzake vereisten van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne Specifiek voor de erkenning van nieuwe VP Melden (digitaal) aan Agodi uiterlijk op de dag van ingebruikname => aangeven dat de VP voldoet aan de voorwaarden betreffende hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid => indien VP werd opgericht p/a vroegere school en er is een doorlichtingsverslag, advies van inspectie opnemen in melding

4 Nieuwe procedure om leerlingen tijdelijk onder te brengen in een ander gebouw vroeger: Om reden van uitzonderlijke en tijdelijke aard kon de Minister toelating geven om de leerlingen tijdelijk onder te brengen in een ander gebouw/vestigingsplaats ; de toelating werd bij de inspectie aangevraagd Nu : de procedure wordt vervangen door de hiervoor vermelde melding aan de bevoegde dienst (AgOdi)

5 Volledig aanbod ook in het kleuteronderwijs Erkenning, financiering en subsidiëring van scholen Zie omzendbrief BaO/97/3

6 Volledig aanbod 2 principes ongewijzigd : Elk schoolbestuur beslist of het alleen kleuteronderwijs, alleen lager onderwijs of beide organiseert. Vanaf 1 september 2003 moeten nieuwe scholen zowel kleuter- als lager onderwijs organiseren Vanaf het 6 de bestaansjaar moet het lager onderwijs volledig georganiseerd zijn NIEUW: nieuwe scholen moeten vanaf het derde bestaansjaar van het kleuteronderwijs, een volledig aanbod kleuteronderwijs organiseren Nu reeds bestaande kleuterafdelingen moeten vanaf het schooljaar 2016-2017 ook volledig georganiseerd worden

7 Overdracht leerlingengegevens Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering Zie omzendbrief BaO/2014/05

8 Bij schoolverandering -Inschrijving met verslag Verplichting voor oude school verslag over te maken aan nieuwe school Ook C.L.B. (oude school) zendt verslag / gemotiveerd verslag naar C.L.B. (nieuwe school) en ouders kunnen zich daar niet tegen verzetten Ouders dienen bij een vraag tot inschrijving het verslag aan de school over te maken! - daaruit volgt verbintenis van de school tot het organiseren van overleg met de ouders, de klassenraad en het C.L.B. Doel : nagaan welke aanpassingen er nodig zijn om de lln studievoortgang te laten maken op basis van een individueel curriculum

9 Bij schoolverandering - overdracht leerlingengegevens Vanaf 1 september 2015 verplicht in schoolreglement: De vermelding dat bij schoolverandering de leerling-specifieke gegevens v/d onderwijsloopbaan worden overgedragen naar de nieuwe school! overdracht enkel in het belang van de leerling ! recht van de ouders om zich tegen de overdracht te verzetten, na inzage van de gegevens, voor zover de regelgeving die overdracht niet verplicht stelt! ingevolge regelgeving is overdracht verplichtend : - melding aantal problematische afwezigheden - verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of gemotiveerd verslag

10 Inschrijvingsverslag BuO Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het gewoon basisonderwijs Zie omzendbrief BaO/2012/01

11 Inschrijvingsverslag BuO Toelatingsvoorwaarden zijn via M-decreet al ingeschreven in decreet BaO (alle fasen zorgcontinuüm doorlopen, sticordi maatregelen zijn onvoldoende of disproportioneel bevonden, onderwijsbehoeften nagegaan cfr. classificatiesysteem opgelegd bij wet) de Regering legt de inhoud vast van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het GON het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording)  Het integratieplan GON wordt afgeschaft

12 Inschrijvingen tgv M decreet (decreet van 21 maart 2014 In 2009 ratificeerde het Vlaams Parlement het VN verdrag van 13 december 2006 Verdrag bevestigt : - het recht op onderwijs van personen met en handicap -inclusief onderwijs moet gewaarborgd worden zonder discriminatie -Gevolg: recht op redelijke aanpassingen naargelang de behoeften van de persoon in kwestie het begrip onvoldoende draagkracht (als weigeringsgrond)

13 Implementatie M – decreet opgenomen omzbrief inschrijvingsrecht BaO/2012/01 Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 verschillende mogelijkheden : 1) Lln met specifieke onderwijsbehoeften, maar zonder verslag 2) Lln met gemotiveerd verslag (Gon – leerling) 3) Lln met verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs Bij 1) en 2) onverkort inschrijvingsrecht Voor 3) inschrijving onder ontbindende voorwaarde

14 Onverkort Inschrijvingsrecht geldt voor Leerlingen zonder verslag Leerlingen zonder verslag maar met specifieke onderwijsbehoeften, die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen mits toepassing van redelijke aanpassingen Leerlingen met een gemotiveerd verslag (Gon – leerlingen)

15 Inschrijving onder ontbindende voorwaarde : eerste afweging Inschrijving in het gewoon basisonderwijs met een verslag voor toegang tot het buitengewoon basisonderwijs inschrijving komt onmiddellijk tot stand na akkoord met PPGO en schoolreglement MAAR ontbindende voorwaarde : schoolbestuur moet afweging maken nopens de redelijkheid van de aanpassingen om DAARTOE organiseert school overleg (ouders, KR, C.L.B.) om redelijkheid van aanpassingen om lln mee, in gemeenschappelijk curriculum te nemen, na te gaan aanpassingen zijn redelijk zijn onredelijk volgt gemeenschappelijk individueel aangepast curriculum

16 Inschrijving onder ontbindende voorwaarde : tweede afweging Vaststelling : Maatregelen om lln gemeenschappelijk curriculum te volgen zijn onredelijk school onderzoekt in overleg (Ouders, KR, CLB) studievoortgang mogelijk in individueel aangepast curriculum mits redelijke aanpassingen Aanpassingen Redelijkonredelijk Definitief ingeschrevengemotiveerde mededeling Gerealiseerde inschrijvingniet -gerealiseerde inschrijving tgv disproportionaliteit ontbinding oorspronkelijke inschrijving bij inschrijving in andere school en uiterlijk 1 maand na gemotiveerde mededeling

17 Wijzigende noden tijdens de onderwijsloopbaan De nood aan aanpassingen wijzigt onderwijsbehoeften van lln veranderen zo dat verslag voor de toegang tot het buitengewoon basisonderwijs nodig is School organiseert overleg met ouders, KR en C.L.B. waarbij die laatste het verslag aflevert. Nadien organiseert school opnieuw overleg om de lln op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum Op basis van dit overleg beslist de school, hetzij om de lln ingeschreven te laten (individueel aangepast curriculum in gewoon BaO) Hetzij, om de inschrijving te ontbinden (ontbinding op gemotiveerde wijze, met geldingskracht einde van het schooljaar).

18 Regelgevend kader : redelijkheid van aanpassingen VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Decreet gelijke kansenbeleid verankert recht op redelijke aanpassingen Het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap = discriminatie Discriminatie = het weigeren van maatregelen/aanpassingen die een handicap neutraliseren, als die aanpassingen geen onevenredige belasting betekenen Toetsingscriteria: doeltreffendheid van de maatregel beperkende invloed van de onaangepaste omgeving geneutraliseerd Evenwaardige participatie mogelijk en zelfstandig en veilig participeren

19 redelijkheid van aanpassingen steeds in praktijk en per individuele situatie afgewogen Binnen een redelijke termijn beslissen Afweging disproportionaliteit volgens criteria Protocol van 19 juli 2007 Redelijkheid van de aanpassing afwegen adhv: - Financiële impact van de aanpassing - Organisatorische impact van de aanpassing - De te verwachten frequentie en de duur van de aanpassing mate waarin lln door aanpassing werkelijk kan participeren impact op veiligheid en gebruik door anderen Aanpassingen die onevenredig zware belasting met zich mee brengen moeten niet worden aangeboden!

20 Oprichting Vlaamse Bemiddelingscommissie Bemiddelt op vraag van school, CLB of ouders aangaande: het (al dan niet) uitreiken van verslag voor de toegang tot het buitengewoon onderwijs de inhoud van het verslag Bemiddelingsverzoek slechts mogelijk: - nadat interne bemiddelings en/of klachtenprocedures van de school of het CLB zijn doorlopen bij bemiddelingsverzoek op vraag van de ouders: - na het doorlopen van de uitbreidingsfase zorg

21 Anderstalige Nieuwkomers Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers Zie omzendbrief BaO/2006/03

22 Nieuwigheden AN Anderstalige Nieuwkomers krijgen taalbad : Taalbad Nederlands intensieve taalondersteuning Nederlands het aantal lestijden van het vervolgjaar, wordt bepaald door het aantal lestijden die in het onthaaljaar worden ingericht met OKAN – lestijden (lestijden basisomkadering of capaciteitslestijden die worden ingezet om een onthaaljaar geheel of gedeeltelijk in te richten, genereren evenwel geen OKAN lestijden voor het vervolgjaar !)

23 GON - ASS Geïntegreerd onderwijs Zie omzendbrief GD/2003/05

24 GON - ASS Begeleiding van leerlingen met ASS over de netten heen: Bijkomende lestijden en uren blijven ook in 2015-2016 beschikbaar  Blijven inspelen op zorgvragen ASS in gewoon onderwijs

25 Programmatie T9: normen -Geen programmatienormen want het gaat over het oprichten van een bijkomend type = herstructurering -Lln.ratio = 14 lln. BuBaO in T9 (1 februari resp. 1 oktober) -Bij het niet behalen van de lln.ratio = > één genadejaar => er zijn dus geen herattesteringen nodig

26 Programmatie T9 : telling 1 okt of 1 febr. ? bij gewone oprichting T9 in de reeds bestaande structuur => tellen op 1 februari bij wijziging in de structuur van de school vb. oprichting niveau kleuters, oprichten van een bijkomende/nieuwe vestigingsplaats… => tellen op 1 oktober Telling is voor het geheel van de school (school, (semi)internaat)

27 Nieuwe regelgeving personeel: 1 september 2015

28

29 Mogelijkheid omzetting lestijden kleuteronderwijzer in uren kinderverzorger: wordt verlengd Bij schaarste aan personeelsleden met een VE of VO voor ‘kleuteronderwijzer’: mogelijkheid tot omzetten van lestijden ‘kleuteronderwijzer’ naar uren ‘kinderverzorger’ Maatregel liep normaliter eind van dit schooljaar af Verlenging wordt ingeschreven voor 2015-2016 ATO-2 uren; maar komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en benoeming

30 TADD-bepalingen: technische aanpassing Voorwaarden TADD: tweeledig : anciënniteit én diploma - op 30 juni: beschikken over 720 dagen AA waarvan 600 effectief (gespreid over tenminste drie schooljaren) - op 31 augustus: beschikken over het VE of VO-bekwaamheidsbewijs voor het betrokken ambt Aanpassing: - op 30 juni: beschikken over 720 dagen AA waarvan 600 effectief (gespreid over tenminste drie schooljaren) - op 1 september: beschikken over het VE of VO-bekwaamheidsbewijs voor het betrokken ambt Reden: wijzigingen door overheid aan het stelsel van de bekwaamheidsbewijzen gaan traditioneel in op 1/9 Tekstaanpassing met veel gevolgen? Zeker niet in BAO ! Enkel wanneer diploma van rubriek AND naar rubriek VO zou verschuiven (is uitzonderlijk!)

31 Bekwaamheidsbewijzen BAO-BUBAO Jaarlijks terugkerende update naar 1/9 toe, dus ook dit jaar Geen wezenlijke ingrepen in gehanteerde principes Volgens de traditie: - toevoeging van nieuwe diploma’s /diplomabenamingen - toevoeging van ontbrekende diploma’s Voor het nieuwe ambt van “psycholoog” in een internaat met permanente openstelling (= IPO) worden bekwaamheidsbewijzen vastgelegd (VE/VO/AND)

32 Internaten met permanente openstelling (IPO) Tot 31/8/2015 bestaan er 4 ‘opvangcentra’ ( OC’s Neder-over- Heembeek / Lommel/ Oostende (De Haan)/ Koksijde) Vanaf 1/9/2015 : 8 IPO’s (4 bijkomende: Gavere/Kortrijk/ Sint-Niklaas/’s Gravenwezel) Personeelsleden (titularissen) worden ‘herplaatst’ door herplaatsingscommissie Specifieke ambten van de opvangcentra worden specifieke ambten in de IPO’s Herplaatsingsbeweging : staat los van bestaande reaffectatieregeling.

33 Procedure vacantverklaring en vaste benoeming in wervingsambten

34 Procedure vacantverklaring en vaste benoeming - wervingsambten 2015: ongezien ingrijpen van de overheid in lopende procedure!  Nieuwe ingangsdata benoeming: 1/7 en 1/10  ‘besparingsmaatregel’ : vast benoemden zijn goedkoper dan tijdelijken (werkgeversbijdragen) Vanaf volgend jaar  Twee benoemingsdata blijven: 1/7 en 1/10  Vacantverklaring op basis van de toestand van 1 maart; publicatie voor 1 april

35 VB op 1/7/2015 Vacantverklaring is gebeurd op basis van toestand van 15 april 2015 Toewijzing op 1 juli Nieuwe benoemingsdatum van 1 juli heeft invloed op de decretale benoemingsvoorwaarden (art 36) Noodzakelijke aanpassing van artikel 36 §1, 3° : in de sgm TADD- aangesteld zijn ‘op 31 december’ voorafgaand aan de benoemingsdatum wordt in de sgm TADD-aangesteld zijn ‘op 30 juni’ voorafgaand aan de benoemingsdatum TADD-aanstelling: in een betrekking van het ambt waarin men benoeming vraagt! Opgelet: zijn vrijgesteld van de TADD-voorwaarde : wie verlof TAO geniet en wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld is !!

36 VB op 1/10/2015 Resterende betrekkingen uit de lijst vacant verklaarde betrekkingen (= betrekkingen niet ingenomen op 1 juli) Benoeming op 1/10 enkel mogelijk als de betrekking op 1/10 nog bestaat en nog vacant is Geen nieuwe kandidaturen meer in september: iedereen moe(s)t nu kandideren Benoemingsvoorwaarde voor benoeming op 1 oktober 2015: TADD-aangesteld zijn (in het ambt in de sgm) op 30 september (of vrijgesteld zijn van de voorwaarde) Wie nu pas voor 15 juni zijn TADD-aanvraag kan indienen, is pas TADD-gerechtigd op 1 september en kan dus ten vroegste benoemd worden op 1 oktober !!

37 Toewijzingen Geen wijzigingen in de bestaande regels (nieuwe affectatie- mutatie- vaste benoeming) Voorrang op uitbreiding vaste benoeming: voorrangsregel binnen de kandidaten VB ‘Verplichte’ benoemingen (= geen mogelijkheid tot (gemotiveerde) afwijzing) : - enige kandidaat die voldoet aan de decretale voorwaarden en in de betrekking staat - uitbreiding van vaste benoeming

38 VB volgens art. 40 ter DRP (55+’ers en REA/WTW) Nieuwe benoemingsdata gelden ook voor VB via “art. 40ter” van het DRP (55+’ers (nog niet of onvolledig benoemd) en REA/WTW’s) De categorie “55+’ers” moet nu sinds 1 oktober (2014) voorafgaand aan hun benoeming in dienst zijn in de instelling waar ze artikel 40ter vragen (voorheen was dit ‘sinds 1 februari voorafgaand’)

39 Praktisch Mededeling van de vaste benoeming via een RL-1 : zo snel mogelijk (binnen de 3 maanden na de ingangsdatum (om uitwerking te hebben ten aanzien van de overheid!) Aandachtspunt bij administratieve verwerking: uittreksel strafregister - model 2:  niet ouder dan 1 jaar  bij een eerste vaste benoeming of bij een benoeming in een nieuw ambt Vraag van AgODi om zo snel mogelijk te bezorgen.

40 Reaffectatie/ Wedertewerkstelling

41 Algemeen: TBSOB vanaf 1 september 2015 Voor instellingen die behoren tot een scholengemeenschap (SGM): de verplichtingen worden vanaf 1/9/2015 beperkt tot het niveau van de SGM! Wie niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kan worden binnen de SGM: wordt ‘bovenop’ (= buiten kader) toegewezen De reaffectatiecommissies van de SGR en de Vlaamse zijn dus niet aan de orde, tenzij personeelslid zelf vragende partij is voor een organieke rea of wtw Tewerkstelling ‘bovenop’ = tewerkstelling in een niet-organieke betrekking: - in hetzelfde ambt (= ambt van boventalligheid)(verplicht op te nemen door het personeelslid) - eventueel in een ander ambt (kan door personeelslid geweigerd worden) - indien niet hetzelfde ambt of ander ambt: administratieve ondersteuning (verplicht ) Dergelijke tewerkstelling wordt beschouwd als een reaffectatie, maar als er ergens een organieke vacature komt, moeten de reaffectatieverplichtingen uiteraard worden nagekomen (binnen de sgm) !!

42 Specifiek: TBSOB in het BUO vanaf 1 september 2015 Meer kans op boventalligheid: - door benoemingsronde van 1 juli - én door gevolgen M-decreet (uitstroom lln naar gewoon BAO) Bij daling leerlingenaantal in bepaald niveau en bij daling urenpakket (paramedisch personeel,..) : criteria bepalen waar de TBSOB wordt gelegd (criteria gelden voor 3 jaar!) Verplichte WTW van BUBAO naar gewoon BAO ! NB: omgekeerde beweging kan wel geweigerd worden door personeelslid!

43 Aanpassing timing werkzaamheden TBSOB in BAO door nieuwe benoemingsdatum Gevolg van de verschuiving van benoemingsdatum op de reaffectatieregelgeving! Vaststellen “hetzelfde ambt” gebeurt voortaan op 31/8 i.p.v. op 30/6 (de nieuw benoemden op 1 juli kunnen immers ook al boventallig worden op 1/9!) De gegevens van de personeelsleden die TBSOB worden op 1/9 moeten voortaan in de periode ‘na 1 juli en voor 15 augustus’ worden meegedeeld aan de reaffectatiecommissie van de sgm (voorheen: voor 15 juni).

44 PRE- WAARBORGREGELING M-DECREET

45 Pre-waarborgregeling M-decreet Een “waarborgregeling M-decreet” is voorzien om de gevolgen van de leerlingendaling in het buitengewoon onderwijs te begeleiden 2015-2016 : “pre-waarborgregeling”: herinvesteren van middelen die vrijkomen in het buitengewoon onderwijs De regeling zet middelen van het buitengewoon onderwijs in voor ondersteuning (van personeel!) in het gewoon onderwijs. Opgelet: niet alle verliezen aan omkadering in buitengewoon onderwijs kunnen gecompenseerd worden op niveau van individuele personeelsleden en individuele scholen!! Aanstelling in lestijden ‘onderwijzend personeel’ en uren ‘paramedisch/medisch/sociaal/psychologisch/orthopedagogisch personeel’ Personeel, aangesteld in BUBAO, wordt ingezet in/ter ondersteuning van het gewoon BAO Commissie voor GO!: kan aan de slag na vastlegging algemeen geldende regels door overheid

46 Verloven en afwezigheden

47 Loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (LBO MB) Nieuw vanaf 1/9/2015: indien LBO MB eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen vóór of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en ze start opnieuw gedurende diezelfde vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, wordt de tussenliggende periode voortaan beschouwd als TBSPA! Overheid grijpt in om besparingsredenen (betaalt nu loon voor die vakantieperiodes en wil dat stoppen)

48 Loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (LBO MB) Periodes van dergelijke TBSPA: Geen salaris Bezoldiging zomervakantie wordt verminderd Komen in aanmerking voor de geldelijke anciënniteit Worden niet in aanmerking genomen voor de 60 maanden rechthebbend TBSPA Alternatief: LBO MB doortrekken Periode komt dan in aanmerking voor uitkering RVA

49 Ook nog nieuw vanaf 1 september 2015:

50 Regeling personeelsgevolgen bij overname van een instelling van een sgr door een andere sgr van het GO! Personeelsgevolgen bij de overname door het GO! van een instelling van een inrichtende macht van het gesubsidieerd onderwijs: was al eerder geregeld via artikel 56 van het DRP Regeling voor overname van een GO!-instelling van SGR A van het GO! door een SGR B van het GO! was tot op heden niet formeel geregeld Wordt geregeld via een nieuw artikel (“art 55vicies/8”) dat op 1/9/2015 wordt ingevoegd in het DRP GO! Voorziene rechten: maximale garantie van de rechten van de personeelsleden in de betrokken instelling

51 Extra maatregel in het kader van ‘de overheid zoekt geld’ Personeelsleden uit het onderwijs kunnen gedetacheerd worden via ‘verlof wegens opdracht’ (= detachering waarbij de opdrachtgever de wedde van het gedetacheerde personeelslid terugbetaalt aan de overheid) Overheid heeft wettelijke kapstok voorzien om in de toekomst een administratieve kost aan te rekenen voor de verwerking van die dossiers en om extra deel loonkost terug te vorderen (= deel loonkost zomervakantie in verhouding tot duur detachering) indien detachering geen volledig jaar duurt

52 Situatie van de geco’s van de conventie 80777 GO! heeft al meer dan 20 jaar een geco-conventie waardoor extra krachten in het onderwijs kunnen ingezet worden Voorbeeld: niveau BAO : 1,5 forfaitair per sgr Regeerakkoord: voorziet in een ‘regularisatie’ van de geco’s (verschillende pistes mogelijk) Op dit ogenblik: nog geen duidelijkheid over situatie vanaf 1/9! Verdere communicatie zodra er een overheidsbeslissing is

53 Dank voor uw aandacht ! Vragen?

54 Meer informatie ? Afdeling OOP, sector Personeel: ‐ bart.pauwels@g-o.be (COP) bart.pauwels@g-o.be - an.meeussen@g-o.be an.meeussen@g-o.be - lise.vandecan@g-o.be lise.vandecan@g-o.be - hilde.eloot@g-o.be hilde.eloot@g-o.be


Download ppt "OD XXV basisonderwijs. Vestigingsplaatsen Bewoonbaarheid Programmatie en rationalisatie in het gewoon basisonderwijs Zie omzendbrief BaO/97/10."

Verwante presentaties


Ads door Google