De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsregelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsregelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsregelgeving
Hilde Eloot

2 Nieuwe personeelsregelgeving
Schooljaar Nieuwe personeelsregelgeving

3 Inhoud nieuwe regelgeving vanaf 1/9/2014
Omvat bepalingen en maatregelen ingevolge : Uitvoering CAO X OD XXIV Nieuwe en/of gewijzigde besluiten van de Vlaamse regering (BVR)

4 Maatregelen CAO X : ‘verhoging koopkracht’
verhoging eindejaarstoelage : - vanaf eindejaarstoelage 2014 (dus december 2014) uitbetaling salaris december: - zal betaald worden in december (i.p.v. begin januari) - voor het eerst van toepassing in december 2014 [Pro memorie: reeds in voege: - betaling vakantiegeld: vanaf in de maand mei - salarisschaal ‘AND’ voor kleuteronderwijzers: wordt opgetrokken van WS 151 naar WS 143 ( jan. ‘14)]

5 Maatregelen CAO X : ‘werkdrukvermindering’
Meer toezicht en controle vanuit de overheid op de maximum 3% bijzondere pedagogische taken (‘BPT’) (artikel 163bis decreet basisonderwijs) die mogen worden ingericht. Overschrijding van de 3%: is enkel mogelijk mits akkoord lokaal comité. ‘Maatregelen’ zullen voorzien worden voor wie zich niet aan de regels houdt (m.n.: ingeval van overschrijding zonder akkoord) Ingangsdatum: 1/9/2014 Concrete uitvoering: overleg met partners en vakbonden afgesloten; de overheid zal zelf de knopen doorhakken

6 OD XXIV : Preventieve schorsing bij ontslag om dringende redenen
nu nog een ‘mogelijkheid’; vanaf 1/9/2014 ‘verplicht’ ontslag zelf zal ingaan na het verstrijken van de beroepstermijn of, ingeval van beroep, nadat de Kamer van beroep uitspraak heeft gedaan preventieve schorsing zal dus periode dekken tussen uitspraak ontslag en de definitieve afhandeling van het ontslag

7 OD XXIV: nieuwe regeling voor personeelsleden die definitief arbeids-ongeschikt worden verklaard voor hun ambt van benoeming (beslissing Medex) (1) bedoeling om meer personeelsleden te re-integreren (huidige mogelijkheid van TBSOB-stelling met organieke WTW/REA wordt zelden toegepast) nieuw: personeelslid vraagt, zodra ziektedagen uitgeput zijn, overleg met IM en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PA-AG); hieruit volgt een advies van de PA-AG ; advies wordt bezorgd aan Medex als Medex beslist dat betrokkene definitief ongeschikt is voor zijn gewone werkzaamheden maar wel geschikt voor specifieke functies, moet de IM opnieuw een overleg met het personeelslid organiseren (eventueel ook met de PA-AG ) om de beslissing van Medex te concretiseren

8 OD XXIV: Nieuwe regeling voor personeelsleden die definitief arbeids-ongeschikt worden verklaard voor hun ambt van benoeming (beslissing Medex) (2) overleg leidt tot een van volgende conclusies: tewerkstelling in ambt VB na aanpassing FB 2. tewerkstelling in ambt VB na aanpassing draagwijdte VB (leraars!) 3. tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB (proefperiode in een niet-organieke betrekking van het nieuwe ambt ; proefperiode geslaagd: personeelslid wordt benoemd in nieuw ambt; regelgeving nieuw ambt wordt integraal van toepassing 4. geen tewerkstelling mogelijk conclusie wordt schriftelijk vastgelegd als geen tewerkstelling mogelijk is of men komt niet tot een overeenkomst : de uitoefening van het ambt wordt ontzegd beslissingsmacht ligt in handen van de IM

9 OD XXIV: Soortgelijke regeling voor personeelsleden die beroep doen op de procedure tot re-integratie verplicht overleg tussen IM, PA-AG en personeelslid, als het personeelslid er om vraagt PA-AG geeft advies; IM en personeelslid bespreken; conclusie kan zijn: tewerkstelling in ambt VB na aanpassing FB tewerkstelling in ambt VB na aanpassing draagwijdte VB (enkel voor leraars!) tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB (proefperiode in een niet-organieke betrekking van het nieuwe ambt ; proefperiode geslaagd: personeelslid wordt benoemd in nieuw ambt; regelgeving nieuw ambt wordt integraal van toepassing geen tewerkstelling mogelijk

10 OD XXIV : oude dossiers ‘Medex en re-integratie’
overgangsmaatregelen: wie ooit ‘bovenop’ werd toegevoegd aan een instelling als administratieve ondersteuning (niet organiek): blijft in dit systeem wie tussen 1/8/2012 en 1/9/2014 TBSOB werd gesteld: verplichtingen betreffende REA/WTW zoals van kracht tijdens het schooljaar blijven ongewijzigd van kracht

11 OD XXIV: ‘Tucht’ voor een gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid
RVB waar personeelslid presteert, oefent tuchtmacht uit In regel: tuchtmaatregel enkel gevolgen op opdracht van REA of WTW Ingeval van zwaarste tuchtstraffen (ontslag/afdanking): modaliteiten voor eventuele doorwerking van de straf op de vaste benoeming worden bekeken (voor zover de IM dit wil)

12 OD XXIV: Omvorming van de ‘opvangcentra’
Opgelet! : Uitvoeringsbesluit (BVR): nog op de onderhandelingstafel; modaliteiten dus nog niet volledig uitgeklaard ! ‘Opvangcentra’worden omgevormd naar ‘internaten die in verblijf en begeleiding voorzien tijdens schoolvrije dagen’ (1/9/2015) (minimaal) 8 internaten; 265 plaatsen ‘herplaatsingscommissie’ zal personeelsleden herplaatsen benoemingsstop vanaf 1 januari (behalve twee uitzonderingen (55+-ers ; TADD-ers in vacante betrekkingen)

13 BVR bekwaamheidsbewijzen
Jaarlijkse update van de besluiten BAO en BuBao met enkele nieuwe diploma’s die worden toegevoegd De Banaba-diploma’s (‘bachelor in het onderwijs:buitengewoon onderwijs’ en ‘bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren’ (en al hun voorgangers) blijven nu toch een BPB voor zover ze worden behaald uiterlijk in het academiejaar (regeling wordt identiek gemaakt voor Bao en BuBao; aangesteld zijn is geen voorwaarde meer)

14 BVR TBSOB ( ) Onderhandelingen m.b.t. wijzigingen aan het besluit : nog niet afgerond Voor Bao en BuBao : geen grote wijzigingen in het verschiet (behalve de wijzigingen m.b.t. de Medex en re-integratiedossiers die zullen gelden voor alle niveaus) Wel mogelijk nieuwe bepaling: instelling die uitstapt uit een SGM en niet in een nieuwe SGM stapt, zal zijn boventalligen nog één jaar moeten melden aan de oude SGM.

15 (Nieuw) BVR geldelijke anc. zij-instromers: ???
Ministeriële aankondiging (april 2014) : nieuwe zij-instromers en personeelsleden die minstens vijf jaar niet in het onderwijs zijn aangesteld geweest, zouden vanaf 1 september 2014 bij indiensttreding tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kunnen meenemen Veel ongenoegen bij verschillende partners op de onderhandelingen; geen beslissing genomen Dossier komt deze week en/of volgende week terug op de onderhandelingstafel; resultaat : ???? (Ter info/laatste stavaza: op 17/06 verlieten de vakbonden boos de onderhandelingstafel omwille van dit dossier ; onduidelijk wat er nu gaat gebeuren)

16 BVR mbt ziekteverlof, VVP ziekte, TBS ziekte: nog aangevuld met nieuw verlof
Introductie van nieuw verlof : ‘Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen’ Bedoeld voor VB personeelsleden (minstens 50% benoemd) voor wie geen volledige werkhervatting meer in het vooruitzicht kan worden gesteld Controle-orgaan beslist (motivering door geneesheer-specialist) Nog te presteren: tussen 50 en 75% van een FT Afwezigheid: wordt niet aangerekend als ziekteverlof Duur van eerste periode: tot 31/8 van het volgende schooljaar; nadien verlengbaar per 12 maanden Niet verrichte prestaties: betaald aan 60% Ter info/laatste stavaza : op 17 juni zijn de onderhandelingen over het verlof afgesloten met een akkoord; het nieuwe verlof komt er dus; ingangsdatum : 1 januari 2015

17 Communicatie nieuwigheden
AgODi : via Ronde Van Vlaanderen en via Omzendbrieven in Edulex GO! : - via Op Stapel via ‘Overzicht nieuwe regelgeving’: tweede helft augustus Meer info en toelichting : afdeling OOP, sector Personeel

18 Vragen?


Download ppt "Personeelsregelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google