De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 31 mei 2015 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 31 mei 2015 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 31 mei 2015 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst!
Voorganger: Ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling: Cors Visser Organist: Wim Brunsveld

3 Welkom Gezang 323: 1, 2 Stil gebed, votum en groet Evangelisch lied 343: 1, 2 Verootmoedigingsgebed Evangelisch lied 343: 3, 4 Tien Woorden Psalm 25: 2

4 Gebed Schriftlezing 1: Exodus 3:1-6 Psalm 33: 7, 8 Schriftlezing 2: Romeinen 8:12-17 Gezang 258: 1-4 Kinderen gaan naar bijbelklas Verkondiging Evangelisch Lied 376: 1,2

5 Dankzegging en gebeden
Kinderen komen terug uit bijbelklas Collectes Gezang 416:1-4 (Liedboek 2013) Zegen Gezongen Amen

6 Welkom en mededelingen

7 laat ons diep in 't stof aanbidden. laat nu alles zwijgen
Gezang 323: 1, 2 1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in 't stof aanbidden. laat nu alles zwijgen alles in ons voor Hem neigen. Wie de stem heft tot Hem sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

8 die in 't licht daarboven dag en nacht de engelen loven.
Gezang 323: 1, 2 2. God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven dag en nacht de engelen loven. Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere al de hoge hemelsferen. Laat o Heer, U ter eer, ons lied ook U prijzen, lof en dank bewijzen.

9 Stil gebed Votum en groet

10 die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Evangelisch lied 343: 1, 2 1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.

11 die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Evangelisch lied 343: 1, 2 2. Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

12 Gebed van verootmoediging
Stil gebed Votum en groet

13 verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
Evang. Lied 343: 3, 4 3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

14 ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Evang. Lied 343: 3, 4 4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

15 Tien Woorden Stil gebed Votum en groet

16 door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen
Psalm 25: 2 2. HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten

17 Gebed bij de opening van de Schriften
Stil gebed Votum en groet

18 Eerste Schriflezing: Exodus 3: 1-6
Schriftlezing We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Eerste Schriflezing: Exodus 3: 1-6 Schriftlezer: Margriet de Hoop

19 Exodus 3: 1-6 1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.

20 Exodus 3: 1-6 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.

21 Exodus 3: 1-6 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

22 7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht.
Psalm 33: 7, 8 7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de HERE laven wie ontbering lijdt.

23 8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
Psalm 33: 7, 8 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

24 7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht.
Psalm 33: 7, 8 7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven / wil de HERE laven wie ontbering lijdt. Psalm 33: 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

25 Tweede Schriflezing: Romeinen 8: 12-17
Schriftlezing We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Tweede Schriflezing: Romeinen 8: 12-17 Schriftlezer: Margriet de Hoop

26 Romeinen 8: 12-17 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn,

27 Romeinen 8: 12-17 en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

28 1. Halleluja, lof zij de Heer! Aanbidt de Vader, geeft Hem eer,
Gezang 258: 1-4 1. Halleluja, lof zij de Heer! Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, de Schepper aller dingen! De roem van zijn barmhartigheid, zijn wijsheid, macht en majesteit moet al het schepsel zingen.

29 2. Halleluja, lof zij de Zoon, gedaald van 's hemels hoge troon
Gezang 258: 1-4 2. Halleluja, lof zij de Zoon, gedaald van 's hemels hoge troon tot heil van stervelingen! Hem, die voor onze zonden stierf, ons 't leven door zijn dood verwierf, moet al het schepsel zingen.

30 3. Halleluja, de Geest zij eer! Als in zijn tempel daalt Hij neer
Gezang 258: 1-4 3. Halleluja, de Geest zij eer! Als in zijn tempel daalt Hij neer in 't hart van stervelingen! Hem, die ons troost en leert en leidt, en voor de hemel toebereidt, moet al het schepsel zingen.

31 4. Halleluja, lof zij de Heer! Gelijk door englen word' U eer
Gezang 258: 1-4 4. Halleluja, lof zij de Heer! Gelijk door englen word' U eer gebracht door stervelingen! Heer, driemaal heilig, wees geëerd; U, die het gans heelal regeert, moet al het schepsel zingen.

32 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over: Het leven van de eerste gemeente (naar Handelingen 2: 41-47)

33 Verkondiging Preek

34 Evangelische Liedbundel 376: 1,2
1. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen,

35 Evangelische Liedbundel 376: 1,2
2. Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d' uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

36 Dankzegging en voorbeden

37 De kinderen komen terug
uit de bijbelklas.

38 We staan onze gaven af voor: 1. Dit Koningskind 2. Kerk
Collectes We staan onze gaven af voor: 1. Dit Koningskind 2. Kerk

39 ondersteunt christenen met een beperking
(h)erkenning SOCIALE VERSTANDELIJKE LICHAMELIJKE ZINTUIGELIJKE beperking ondersteunt christenen met een beperking lotgenotencontact  voorlichting & toerusting  persoonlijk advies

40 Gezang 416: 1-4 (Liedboek 2013)

41 1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
Gezang 416: 1-4 (Liedboek 2013) 1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen Ga met God en Hij zal met je zijn.

42 2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
Gezang 416: 1-4 (Liedboek 2013) 2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

43 3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
Gezang 416: 1-4 (Liedboek 2013) 3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

44 4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
Gezang 416: 1-4 (Liedboek 2013) 4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

45 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

46 Vanmiddag begint de dienst om 17:00 uur
Voorganger: ds. J. Groenleer (Leiden)

47


Download ppt "Zondag 31 mei 2015 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google