De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“DAT KLINKT ALS MUZIEK IN JE OREN”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“DAT KLINKT ALS MUZIEK IN JE OREN”"— Transcript van de presentatie:

1 “DAT KLINKT ALS MUZIEK IN JE OREN”
Voorganger: Ds A. de Wit Met medewerking van: Joop de Zwart, Julie, Margret, Renske en Willeke "Het licht zien...!"

2 We luisteren We luisteren naar pinkstercantate: Deel 1 (sinfonia) uit cantate 'Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte' BWV 174. Bij liefhebbers ook wel bekend als deel 1 van het derde Brandenburgse concert..

3 Welkom

4 Gebed

5 Samenzang Gezang 239: 1 Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, daal in de mensenharten neer, zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade, Heer. 2 Uw naam is Trooster. Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort, o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord.

6 Samenzang (vervolg) Gezang 239: 3 Ontsteek een licht in ons verstand en maak tot liefde ons hart bereid, geleid met milde vaste hand ons zwakke vlees in zekerheid. 6 Maak ons geloof zo vol en schoon dat het de Vader leert verstaan en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, o Geest van beiden uitgegaan.

7 Samenzang (vervolg) Gezang 239: 7 Lof zij de Vader, lof de Heer die uit de dood is opgestaan, de Trooster ook zij lof en eer en heerlijkheid van nu voortaan.

8 Bach en Pinksteren Door Joop de Zwart

9 Samenzang Kom tot ons, o heil’ge Geest,
Kom, heil’ge Geest – Tui amoris ignem: Kom tot ons, o heil’ge Geest, In ons ontsteekt Gij ‘t vuur van Uw liefde. Kom tot ons, o heil’ge Geest.

10 Schriftlezing Handelingen 10: (Herziene Statenvertaling) 42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. 45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: 47 Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? 48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.

11 Schriftlezing Johannes 3: 16-21 (Herziene Statenvertaling)
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

12 Overdenking "Het licht zien...!"

13 We luisteren We luisteren naar Also hat Gott die Welt geliebt

14 Bach en Pinksteren Door Joop de Zwart

15 Samenzang Gezang Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heil'ge Geest aan velen heldenmoed. Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.

16 Samenzang Gezang O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden. O heldere fontein, die uit Gods tempel welt, gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.

17 Samenzang Gezang In 't lichaam van de Heer tot leden uitverkoren, zijn wij door uwe kracht als kindren nieuw geboren. Deel dan uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij.

18 Kinderblokje Ook alle kinder-instrumenten mogen nu gebruikt worden.
Natuurlijk mogen de kinderen meezingen maar u en jij bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te zingen.

19 Samenzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer Of je thuis bent, of buiten op straat met de bel van je fiets op de maat Want een vrolijk geluid maakt Hem blij Doe je mee, want ook jij hoort erbij Zing en fluit Roep het uit

20 Samenzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer Of je bruin bent, of sproetig of blond met je hand of je voet of je mond Want een vrolijk geluid maakt je blij Ben je ziek of gezond, kom erbij Ook je stem Is van Hem

21 Samenzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer Of je thuis bent, of buiten op straat maak een vrolijk geluid voor de Heer Met de bel van je fiets op de maat Want een vrolijk geluid maakt Hem blij Dat Hij jubelt met jou en met mij Zing en fluit Roep het uit

22 Samenzang Kindermoment: 't Is feest vandaag… 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan. Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

23 Samenzang Kindermoment: 't Is feest vandaag… Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan. De wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind. 't Is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint!

24 Samenzang Kindermoment: Zing, zing, zingen maakt blij Zing, zing, zingen maakt blij Zingen van Jezus, vrolijk en blij God is zo goed voor jou en voor mij pieker dus niet, wees dankbaar en blij. God heeft je lief en daarom zegt Hij Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

25 Samenzang Kindermoment: 't Is feest vandaag… Zing, zing, zingen maakt blij Zingen van Jezus, vrolijk en blij Ben je alleen en heb je verdriet, lijkt het soms net of niemand je ziet kijk dan omhoog, de hemel is blauw Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?

26 Samenzang Kindermoment: 't Is feest vandaag… Zing, zing, zingen maakt blij Zingen van Jezus, vrolijk en blij Zing maar in huis, op school en op straat en je zult zien hoe goed alles gaat. Wees maar niet bang, want Jezus belooft Ik ben bij jou als jij maar gelooft.

27 Samenzang Kindermoment: 't Is feest vandaag… Zing, zing, zingen maakt blij Zingen van Jezus, vrolijk en blij

28 Gebed

29 Samenzang (staande indien mogelijk)
Psalm 117 Taizé: Laudate omnes gentes Laudate omnes gentes Laudate dominum

30 Fijn dat u en jij er was!


Download ppt "“DAT KLINKT ALS MUZIEK IN JE OREN”"

Verwante presentaties


Ads door Google