De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Velonconferentie Lectoraat Passend Onderwijs: kwalitatief goed onderwijs voor iedereen! Annemieke Mol Lous Marja van Oudheusden Koen de Jonge Janine Haenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Velonconferentie Lectoraat Passend Onderwijs: kwalitatief goed onderwijs voor iedereen! Annemieke Mol Lous Marja van Oudheusden Koen de Jonge Janine Haenen."— Transcript van de presentatie:

1 Velonconferentie Lectoraat Passend Onderwijs: kwalitatief goed onderwijs voor iedereen! Annemieke Mol Lous Marja van Oudheusden Koen de Jonge Janine Haenen

2 Inhoud 1.Inleiding 2.Prestentaties: -Hoe maak ik onderwijs passend voor iedere leerling? -Competentiebeleving van basisschoolleerlingen in relatie tot leraar- leerling interacties in de klas -De voorbereiding van aankomende leerkrachten op passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

3 Medisch model Sociaal modelTalent model Centraal begrip: defectbehoeftetalent Doelstelling:compensatieemancipatiepersoonlijke groei Begeleiding door: specialistenregulier + specialist regulier wordt specialist Aard van de begeleiding: behandelenregulerenstimuleren Sociaal proces:segregatieintegratieinclusie Organisatieseparaatgekoppeldgeïntegreerd Begeleidings- vorm: expertteamzorgteamsuccesteam Positie professional: product afleveren proces begeleiden groei uitlokken Participatie:mogen meedoen zijn onderdeel van leveren wezenlijke bijdrage

4

5 Response to intervention

6 Hoe maak ik onderwijs passend voor iedere leerling? Onderzoek naar good practices en behoeften van leerkrachten Marja van Oudheusden Docent orthopedagogiek Thomas More Hogeschool, Rotterdam Trajectbegeleider in SWV Passend Onderwijs Kindkracht Thomas More Hogeschool | Stationssingel 80 | 3033 HJ Rotterdam | +31 (0)10 - 4657066 | info@thomasmorehs.nl | www.thomasmorehs.nl

7 Passend Onderwijs?

8 Hoofdvraag Wanneer lukt het de leerkracht om onderwijs passend te maken voor iedere leerling?

9 Methoden Enquêtes Diepte-interviews

10 Enquête 58 respondenten 11 (adjunct-) directeuren 15 intern begeleiders 24 leerkrachten 8 specialisten/extern begeleiders

11 Diepte-interview 5 respondenten 1 Intern Begeleider 1 Preventief Ambulant Begeleider 3 leerkrachten

12 Resultaten 16% geheel in staat 78% enigszins in staat 3% neutraal/geen antwoord 3% geheel niet in staat

13 Middelen: Observaties 100% Toetsresultaten97% Gesprekken met ouders93% Gesprekken met kinderen 90% Externe begeleiding, collega’s, literatuur en onderzoeksgegevens47%

14 Succes Enkelvoudige problematiek bv leerproblemen Inpasbaar in klassenmanagement Goede samenwerking met ouders Gepast materiaal

15

16 Niet succesvol Problematiek: - (zware) gedragsproblemen - meervoudige problematiek/co-morbiditeit - lichamelijke beperkingen - ontwikkelingsstoornissen Klassenmanagement: - Tijdgebrek - Onvoldoende informatie Samenwerking: - Onvoldoende vertrouwen tussen ouders en leerkracht - Onvoldoende steun van de directie Materialen- Geen geschikt materiaal - Gebouw onvoldoende aangepast

17 Ondersteuning Intern Begeleider91% School/leerlingbegeleider60% Speciale materialen 59% Onderwijsassistent28% Remedial teacher 26% Aangepaste schoolinrichting31%

18 Shining examples

19 Succesfactoren Ga in gesprek mét kinderen Laat kinderen zelf aangeven wat ze nodig hebben Focus op wat goed gaat Sluit aan bij onderwijsbehoeften ipv het programma willen volgen

20 Aanbevelingen

21 Velonconferentie Competentiebeleving van basisschoolleerlingen in relatie tot leraar-leerling interacties in de klas Koen de Jonge, Marije van den Steenhoven & Annemieke Mol Lous Lectoraat Passend Onderwijs Hogeschool Leiden 06-52781694 jonge.de.k@hsleiden.nljonge.de.k@hsleiden.nl

22 Inhoud 1.Inleiding 2.Onderzoeksvragen 3.Methode 4.Conclusie 5.Discussie

23 Wat we weten… Cruciaal voor passend onderwijs: kwaliteit van de leerkracht en de relatie van de leerkracht met de leerlingen (Marzano, 2013; Doumen et al. 2008). Leerlingen met zelfvertrouwen presteren beter. Ook gedragsmoeilijke leerlingen met veilige leraar-leerling relaties presteren beter (Hamre & Pianta, 2001; Doumen et al, 2008; Spilt & Koomen, 2010; Verschueren & Koomen, 2009). Doel van onderzoek: Inzicht krijgen in of en hoe het handelen van de leerkracht bijdraagt aan een groter zelfvertrouwen van leerlingen.

24 Onderzoeksvraag: Wat is de relatie tussen de competentie beleving van kinderen en de leerkracht-leerling relatie in de klas?

25 Methode: Participanten 7 basisscholen (regio Apeldoorn) 108 jongens & 138 meisjes Leeftijd: tussen 8 en 12 jaar

26 Methode: Instrumenten CBSK: Competentie belevingsschaal voor kinderen (Veerman, Straathof, Treffers, Van den Bergh & Ten Brink, 1997) 36 items bestaande uit zes subschalen: Schoolvaardigheden Sociale acceptatie Sportieve vaardigheden Fysieke verschijning Gedragshouding Eigenwaarde Nederlandse versie van ‘Self Perception Profile for Children’ (SPPC) (Harter, 1985).

27 Voorbeeld CBSK maar Ruwe scores aan de hand van normtabellen omgezet naar normscores Sommige kinderen vinden, dat ze er goed zijn in hun schoolwerk Andere kinderen maken zich soms zorgen over of ze hun schoolwerk wel goed doen Helema al waar voor mij Een beetje waar voor mij

28 Methode: Instrumenten (2) CLASS: Classroom Assesment Scoring System (Pianta et al., 2006) Gevalideerd en internationaal veel gebruikt observatiesysteem gericht op leraar-leerling interacties Verschillende varianten, dit onderzoek: CLASS-K3 Gericht op: 1.Emotionele ondersteuning 2.Klassenorganisatie 3.Educatieve ondersteuning Elke groep 4 x 20 minuten geobserveerd Voor betere betrouwbaarheid: Observatoren hebben tweedaagse training gevolgd bij gecertificeerde medewerkers Teachstone Centrale vraag: Scoren leerlingen die hoog scoren op de CBSK ook hoog op de CLASS?

29 Methode: Instrumenten CLASS Dimensies: Emotionele ondersteuning: Positieve sfeer Negatieve sfeer Sensitiviteit Rekening houden met perspectief van het kind Klassenorganisatie: Gedragsregulering Productiviteit Instructie Kwaliteit instructie: Begripsontwikkeling Kwaliteit feedback Stimuleren taalontwikkeling

30 Resultaten: CBSK Tabel 1: Overzicht scores op Competentie Beleving Schaal voor Kinderen (CBSK; Veerman et al., 1997) School 1 2 3 4 5 6 7 Schalen: Schoolse vaardigheden48.842.0*52.462.950.364.8*50.9 Sociale acceptatie58.844.7*68.2*56.366.2*65.7*48.6 Sportieve vaardigheden58.355.851.154.856.767.6*53.2 Fysieke verschijning48.041.4*47.347.753.866.0*57.2 Gedragshouding52.045.1*71.5*57.155.375.4*42.9* Gevoel van eigenwaarde 58.6 50.0*56.461.262.369.8*49.6* * p<.05

31 Resulaten: Class (2) Tabel 3: Scores op de CLASS vergeleken met de gemiddelden per samenwerkingsverband van laag (A) en hoog(B) scorende scholen qua competentie beleving van de leerlingen. School 2School 6Gemiddelden (laag op CBSK)(hoog op CBSK)SWV Emotionele ondersteuning positieve sfeer6.256.64*5.92 negatieve sfeer6.006.006.76 sensitiviteit5.005.635.48 rekening met 3.41*5.92*4.40 kind perspectief Klassenorganisatie gedragsregulering5.635.945.74 productiviteit6.135.726.09 instructie aanpakken5.88*6.03*4.92 Kwaliteit instructie begripsontwikkeling2.47*5.14*3.04 kwaliteit feedback5.08*4.283.60 stimuleren taal-4.484.323.51 ontwikkeling

32 Emotionele ondersteuning School 2School 6Gemiddelden (laag op CBSK)(hoog op CBSK)SWV Emotionele ondersteuning 1.positieve sfeer6.256.64*5.92 2.negatieve sfeer6.006.006.76 3.sensitiviteit5.005.635.48 4.rekening met 3.41*5.92*4.40 kind perspectief

33 Klassenorganisatie School 2School 6Gemiddelden (laag op CBSK)(hoog op CBSK)SWV Klassenorganisatie 1.gedragsregulering5.635.945.74 2.productiviteit6.135.726.09 3.instructie aanpakken5.88*6.03*4.92

34 Kwaliteit instructie School 2School 6Gemiddelden (laag op CBSK)(hoog op CBSK)SWV Kwaliteit instructie 1.begripsontwikkeling2.47*5.14*3.04 2.kwaliteit feedback5.08*4.283.60 3.stimuleren taal4.484.323.51 ontwikkeling

35 Resultaten: Class (3) Regressieanalyse: inderdaad relatie tussen competentie beleving bij leerlingen en leraar-leerling interactie. Hoe hoger klassen scoren op kwaliteit van leraar-leerling interacties, hoe hoger de competentie beleving van leerlingen. Geen opvallende verschillen gevonden tussen de scholen als het gaat om de aantallen in de verwijzing

36 Conclusies 1. Leerlingen die zichzelf als competenter zien komen vaker van scholen die hoog scoren op: Positieve sfeer Goede klassenorganisatie Kwaliteit van instructie 2. Hoog en laag scorende scholen onderscheiden zich op gebied van: Rekening houden met het kind perspectief Meer aandacht besteden aan begripsontwikkeling 3. Gevoel van sociale acceptatie en gevoel over hoe hun gedrag wordt beoordeeld bepaalt de uitzonderlijk lage scores van leerlingen.

37 Discussie Gevonden relatie tussen veilige leraar-leerling relatie en een hogere mate van competentie beleving van leerlingen sluit aan bij eerder onderzoek (Hamre & Pianta, 2001; Verschuren & Koomen, 2009) Leraren die werk maken van positieve sfeer, goede klassenorganisatie, het perspectief van het kind en begripsontwikkeling hebben leerlingen die zichzelf als meer competent beschouwen. Dit sluit aan bij eerder onderzoek van het Lectoraat (Haenen, 2013; Oudheusden & Mol Lous, 2013; Olbers, 2012). Veel leraren geven ook aan dat ze hier meer tijd en ruimte voor willen, zoals ook uit eerder onderzoek bleek (Smeets et al., 2013; Oudheusden & Mol Lous, 2013)

38 Aanbevelingen voor lerarenopleidingen Besteed aandacht aan het voeren van gesprekken met leerlingen en train deze vaardigheid in de praktijk, ook waar het gaat om oplossingen te zoeken voor (probleem) gedrag. Collegiale consultatie en gesprekken met ouders zijn belangrijke vaardigheden om in de directe omgeving van de school te zoeken naar oplossingen voor passend onderwijs. Zorg er voor dat studenten in staat zijn leerlingen zelf verantwoordelijk te maken, hoge verwachtingen te uiten en de leerlingen positief te benaderen Maak studenten bewust van het feit dat competentiebeleving van leerlingen sterk bepalend is voor hun prestaties op school en dat hun leerkrachtgedrag daarin een belangrijke rol speelt.

39 Vragen en/of informatie? Meer informatie over het onderzoek Kijk op de website: http://www.hsleiden.nl/lectoraten/passend-onderwijs/http://www.hsleiden.nl/lectoraten/passend-onderwijs/ Neem contact met me op: Koen de Jonge Onderzoeker Lectoraat Passend Onderwijs 06-52781694 of jonge.de.k@hsleiden.nljonge.de.k@hsleiden.nl Marije van den Steenhoven Onderzoeker Lectoraat Passend Onderwijs steenhoven.vd.m@hsleiden.nl Annemieke Mol Lous Lector Lectoraat Passend Onderwijs Mol.lous.a@hsleiden.nl 071-5188332

40 De voorbereiding van aankomende leerkrachten op passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs Janine Haenen (haenen.j@hsleiden.nl)haenen.j@hsleiden.nl Lectoraat Passend Onderwijs Cluster Educatie Hogeschool Leiden

41 Startstellingen 1.Hoogbegaafde kinderen zijn sociaal-emotioneel zwakker dan klasgenoten. 2.Hoogbegaafde kinderen kunnen goed leren.

42 “Als ik minister van onderwijs was…”

43 Aanleiding onderzoek Start onderzoek in 2009 Vraag oudervereniging hoogbegaafden (Pharos) Groeiende aandacht voor meer- een hoogbegaafde leerlingen Belang dat (aankomende) leerkrachten inspelen op onderwijsbehoeften om uitval en onderpresteren te voorkomen Wel speciale onderwijsarrangementen hoogbegaafden, weinig bekend over effectiviteit

44 Onderzoeksvragen Hoofdvraag Op welke manier kunnen (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen? Deelvragen 1.Welke kennis en vaardigheden hebben (aankomende) leerkrachten nodig om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen? 2.Welke onderwijsorganisatie komt het beste tegemoet aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen?

45 Methode van onderzoek 344 Respondenten -75,9% ouders en 24,1% leerkrachten -80% van de kinderen zit in regulier basisonderwijs -89% van de leerkrachten werkt in regulier onderwijs Instrument -Open interviews met 14 ouders en 21 leerkrachten -Vragenlijst met open en gesloten vragen -Onderwerpen: 1. Kennis en vaardigheden (deelvraag 1) 2. Onderwijsorganisatie (deelvraag 2)

46 Conclusie (1) (H)erkennen en signaleren Theoretische modellen (‘Multifactorenmodel’ van Heller (2000, in Drent en van Gerven, 2012) Verschijningsvormen (Profielen van Betts en Niehart, 1988; 2010)

47 Profielen van Betts en Niehart (1988; 2010) ProfielKindDocent Succesvolle leerling - Hoge cijfers - Past zich aan - Perfectionistisch - Coachen om autonoom te handelen - Leren leren Uitdagende leerling - Creatief - Hoge cijfers - Kan tactloos/sarcastisch zijn - Uitdagen met verrijking - Bewust van kwaliteiten - Coachen van SE Onderduiker - Veel sociale contacten - Prima cijfers - Kan meer presteren - Accepteren - Bewust van kwaliteiten - Verdieping geven Drop-out - Gefrustreerd over onderwijs - Kan laag zelfbeeld hebben -Bewust van kwaliteiten - Coach op zelfbeeld - Leren leren + gedrags- /leerproblee m - Leren gaat niet zoals verwacht - Kan laag zelfbeeld hebben - Succes laten ervaren - Extra begeleiding Autonome leerling - Werkt effectief - Intrinsiek gemotiveerd - Succeservaringen - Erkennen - Uitdagen met verrijking

48 Conclusie (2) Aanpassen van de leerstof Compacten en verrijken Leerlijnen en combineren van methodes Hogere orde denkvragen en creatief denken (Bloom, 1956)

49 Wat is de overeenkomst tussen…

50 Conclusie (3) Begeleiding in leren leren Ontwikkelen van ‘growth mindset’ (Dweck, 2006) Metacognitieve vaardigheden en leerstrategieën Coachingsvaardigheden voor goede leergesprekken en effectieve feedback op leerproces op een oplossingsgerichte manier

51 We leren studenten echt te kijken naar het kind

52 Conclusie (4) Samenwerken met ouders Ouders als expert en als partner van de leerkracht

53 Discussie en aanbevelingen Vervolgonderzoek Leerlingen als respondenten Gericht op leren leren en oplossingsgericht werken Aanbevelingen lerarenopleiding Aandacht voor kenmerken en behoeften Werken met leerlijnen en geschikt lesmateriaal Het (oplossingsgericht) coachen in leerproces Ouders als expert en partner ….elk kind moet tot z’n recht komen in de klas!

54 Tot slot…..


Download ppt "Velonconferentie Lectoraat Passend Onderwijs: kwalitatief goed onderwijs voor iedereen! Annemieke Mol Lous Marja van Oudheusden Koen de Jonge Janine Haenen."

Verwante presentaties


Ads door Google