De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

# Informatiesessie logopedie november2014. # Programma 1. Administratief proces 2. Inhoud van een aanvraag 2.1 Verplichte elementen 2.2 Bevoegde voorschrijvers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "# Informatiesessie logopedie november2014. # Programma 1. Administratief proces 2. Inhoud van een aanvraag 2.1 Verplichte elementen 2.2 Bevoegde voorschrijvers."— Transcript van de presentatie:

1 # Informatiesessie logopedie november2014

2 # Programma 1. Administratief proces 2. Inhoud van een aanvraag 2.1 Verplichte elementen 2.2 Bevoegde voorschrijvers 2.3 Testen 2.4 Aandachtspunten 3. Cumuls en exclusiecriteria 4. Het getuigschrift 5. CM Diensten en Voordelen 6. Informatiebronnen 7. Vragen

3 # 1. Administratief proces Chronologie: 1. Geneesheer-specialist: voorschrift logopedisch bilan 2. Logopedist: logopedisch onderzoek (= bilan) 3. Geneesheer-specialist: voorschrift logopedische behandeling op basis van bilan 4. Aanvraag goedkeuring adviserend geneesheer

4 # 1. Administratief proces

5 # Ontvangstdatum aanvraag AG = referentie Aanvraag ondertekend aanvraagformulier het geneeskundig voorschrift. Als…dan… de AG het aanvraagformulier en het voorschrift ontvangt op verschillende data geldt de datum van het laatst ontvangen document als ontvangstdatum de aanvraag wordt ingediend met een verkeerde voorschrijver wordt de ontvangstdatum slechts bepaald na ontvangst van het juiste voorschrift bepaalde gegevens ontbreken op het medisch voorschrift wordt de ontbrekende info opgevraagd, dit beïnvloedt de ontvangstdatum niet

6 # 1. Administratief proces Alle prestaties die uitgevoerd worden 60 dagen vóór de ontvangstdatum worden niet terugbetaald (splitsing bilans) Indien meerdere bilanafnames: datum 1 ste zitting = bilandatum Indien AG de 1 ste aanvraag te laat ontvangt, heeft de patiënt toch nog recht op een maximale behandelingsperiode van 2 jaar vanaf het begin van de terugbetaalde behandeling

7 # 1. Administratief proces Voorbeeld 1 ste aanvraag: Aanvraag (OK)Aanvraag (NOK) Voorschrift bilan02/06/2013 Uitvoering bilan06/06/2013 Voorschrift behandeling10/06/2013 Uitvoering eerste zitting15/06/2013 Ontvangst aanvraag bij AG 30/06/201321/08/2013 Regel van 60 dagen30/06 – 60 dagen = 02/05 21/08 – 60 dagen = 21/06 AkkoordVan 15/06/2013 tot 14/06/2014 Van 22/06/2013 tot 21/06/2014

8 # 2. Inhoud van een aanvraag 2.1 Verplichte elementen 2.2 Bevoegde voorschrijvers 2.3 Testen 2.4 Aandachtspunten

9 # 2. Inhoud van de 1 ste aanvraag: 2.1 verplichte elementen 4 verplichte elementen voor alle 1ste aanvragen en verlengingen: Aanvraagformulier tegemoetkoming in de kostenAanvraagformulier  Identificatie van de logopedist en de rechthebbende  Getekend (en gedateerd) door het lid  Begindatum van de behandeling Voorschrift voor het bilan  Handtekening en identificatie voorschrijver (erkende specialist!)  Datum voorschrift  Diagnose

10 # 2. Inhoud van de 1 ste aanvraag: 2.1 verplichte elementen Een kopie van het logopedisch bilan  Origineel gehandtekend  Schriftelijk verslag van de onderzoeken en proeven  Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de stoornissen met besluit en behandelingsvoorstel  Kwaliteitscriteria nomenclatuur (cf. website CM)website CM  Type onderwijs Het voorschrift voor de logopedische behandeling  Identificatie en handtekening van de erkende voorschrijver  Het aantal individuele behandelingszittingen van 30 minuten  Exacte duur van de gevraagde periode  Datum voorschrift  Specifieke elementen bij bepaalde stoornissen (vb. B2-B3 aard/omvang stoornis)

11 # 2. Inhoud van de 1 ste aanvraag: 2.1 verplichte elementen + Aanvullende documenten vereist in de nomenclatuur in functie van de stoornissen  IQ (B2 en F)  Begindatum behandeling = ten vroegste vanaf afname test  Afgenomen in goede omstandigheden  Hertesting binnen 2 jaar is niet geldig  WISC IV is ook aanvaard  Audiogram (B2, D en F)  Mag afgenomen worden door CLB-arts of paramedicus CLB  Onderzoek opvragen als het niet gebeurd is, door een niet-arts  Fluoroscopisch onderzoek (E)

12 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.2 bevoegde voorschrijvers Verschillend in functie van de stoornis (bv. B6,5 orthodontie) Verschillend voor een eerste aanvraag en een verlengingsaanvraag Volledige lijst:  Per stoornis: fiches (website CM)website CM  In het algemeen: op website van het RIZIV (tabel en uitzonderingen)tabel en uitzonderingen

13 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.3 testen – limitatieve lijsten Worden opgesteld door platform test in het RIZIV (beroepsverenigingen, ziekenfondsen en RIZIV) Gemeenschappelijk/testen gelden voor centra ambulante revalidatie en nomenclatuur Limitatief : enkel de tests die op de lijst staan geven recht op terugbetaling in verplichte ziekteverzekering Jaarlijkse update en publicatie op website van het RIZIV (pagina limitatieve lijsten)pagina limitatieve lijsten

14 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.3 testen– limitatieve lijsten Testbatterijen - Lijst A  Testbatterij = geheel van tests of subtests. Elke subtest heeft een eigen normering.  Wanneer (sub)tests uit eenzelfde testbatterij komen, minimum twee (sub)tests af te nemen.  Wanneer subtests uit een testbatterij in combinatie met een andere test is er geen minimum aan (sub)tests vereist. Tests waarvan de afnametijd zeer kort is - Lijst B  De test waarvan de afnametijd zeer kort is.  Als men een test neemt uit lijst B, dient men deze aan te vullen met een andere test van de limitatieve lijst (A of C). Deze aanvullende test mag niet voorkomen op lijst B. Andere Tests - Lijst C  Deze tests dienen in hun geheel te worden afgenomen.

15 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.3 testen– limitatieve lijsten Stottertests - Lijst D  Worden gebruikt om de aanwezigheid van stotteren aan te tonen.  De afname van een test uit categorie D is in alle gevallen verplicht. Stottertests - Lijst E  Worden gebruikt voor het meten van secundaire reacties en attitudes.  De afname van een test uit categorie E is vanaf de leeftijd van 10 jaar verplicht. Taaltests - Lijst F  Hoewel deze tests bijdragen tot het opstellen van een kwaliteitsvol bilan komen zij niet in aanmerking voor de nomenclatuur logopedie.  De tests op deze lijst zijn voorbehouden voor de Centra voor Ambulante Revalidatie (C.A.R) Taaltests en tests voor dysfasie Tests voor stemstoornissen

16 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.3 testen – combinatie van testen Combinatie Recht op tegemoetkoming Eén subtest van een testbatterij uit lijst A NEEN Meerdere subtests van dezelfde testbatterij uit lijst A JA Eén subtest uit een testbatterij van lijst A + één subtest uit een andere testbatterij van lijst A JA Eén subtest van een testbatterij uit lijst A + één test uit lijst C JA Eén test uit lijst B NEEN Verschillende tests uit lijst B NEEN Eén test uit lijst B + één subtest van een testbatterij uit lijst A JA Eén test uit lijst B + één test uit lijst C (volledig afnemen) JA Eén test uit lijst C (volledig afnemen) JA

17 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.3 testen – combinatie van testen Combinatie Recht op tegemoetkoming Verschillende tests uit lijst C JA Eén test uit lijst D bij een kind jonger dan 10 jaar JA Eén test uit lijst D bij een kind ouder dan 10 jaar NEEN Eén test uit lijst E NEEN Eén test uit lijst D + één test uit lijst E JA Test(en) uit lijst F (revalidatie) NEEN

18 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten Chronologie dient gerespecteerd te worden. Voorschrift moet conform zijn en gerespecteerd worden Kwaliteitscriteria: minimaal (website RIZIV)website RIZIV  Duidelijke vermelding van de plaats waar het bilan uitgevoerd werd  Datum waarop het (de) bilan(s) uitgevoerd werd(en)  Type van test die gebruikt werd (correcte naam, auteur en publicatiedatum)  Stoornis benoemd volgens de in de nomenclatuur gebruikte terminologie

19 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor a) beroep: In functie van het verder zetten van het beroep Mondelinge taal- en/of spraakstoornissen die een handicap zijn bij het voortzetten:  Van een beroep waardoor hij ofwel aan de sociale zekerheid van de werknemers ofwel aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen wordt (werkzoekenden gelijkgesteld);  Van een omscholing die door het College van geneesheren- directeurs (RIZIV) is toegestaan;  Van een leerovereenkomst die werd erkend overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij de reglementering betreffende de voortdurende vorming van de middenstand;

20 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor a) beroep (vervolg):  Schrappen van alle stemproblemen uit categorie A ----> C2  Enkel nog sprake van mondelinge taal en spraakproblemen  Geen leerproblemen meer mogelijk  Geen analfabetisme meer  Enkel nog mogelijkheid tot ten laste neming van problemen uit categorie B (behalve B3) wanneer deze stoornissen een probleem vormen voor het voortzetten van het beroep  Articulatiestoornissen (enkel- of meervoudig): niet terugbetaalbaar (noch in kader van A1 of B2)

21 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor b1) afasie:  Steeds het gevolg van CVA  Behandeling start binnen de 6 maanden na CVA  Dementie komt niet in aanmerking Voor b6.2) dysartrie:  Verworven spraakstoornis Voor b6.5) orthodontie:  Steeds in het kader van een (interceptieve) orthodontische behandeling  Geen pure articulatie  Spitst zich vooral toe op (myo)functionele problemen; B5 is ruimer

22 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor b3) dyslexie/dysorthografie/dyscalculie: bij kinderen tot ten volle 14 jaar die minstens 6 maanden lager onderwijs hebben genoten, gekenmerkt door:  een achterstand in de prestaties aangetoond door tests op het gebied van lezen en/of schriftelijke expressie en/of rekenen die twee scores geven kleiner of gelijk aan percentiel 16 of kleiner of gelijk aan minstens één standaardafwijking en;  een hardnekkigheid van de stoornissen en/of  problemen op het niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid (=automatiseren) en/of  fonologische problemen (enkel voor dyslexie en dysorthografie) en/of  compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning. Deze kenmerken moeten worden beschreven in het logopedisch bilan. De tests moeten overeenkomstig zijn met het niveau verwacht voor het leerjaar waarin de rechthebbende zit en voorkomen op een door de Commissie voor de overeenkomsten goedgekeurde limitatieve lijst.

23 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor b3) dyslexie/dysorthografie/dyscalculie (vervolg): Kenmerken beschrijven in bilan  Een achterstand in de prestaties aangetoond door tests op gebied van lezen en/of schriftelijke expressie en/of rekenen die twee scores geven kleiner of gelijk aan percentiel 16 of kleiner of gelijk aan minstens één standaardafwijking  Twee scores(testen) vereist die voldoen aan de norm  Combinaties zijn mogelijk: lezen/lezen, lezen/schrijven, schrijven/rekenen,…  Kwaliteitsbepaling rond gebruik van testen blijven van toepassing (geen 2 B- testen)  Een hardnekkigheid van de stoornissen  Geen tijdelijke lees-/schrijf-/rekenmoeilijkheid  Impliceert dat er al stappen moeten zijn ondernomen om het probleem te verhelpen (huiswerkbegeleiding, CLB, zorgtraject op school, …) ->voorafgaande zorg op school of buiten de school moet beschreven worden

24 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor b3) dyslexie/dysorthografie/dyscalculie (vervolg): Kenmerken beschrijven in bilan -> uitval/afwijking niet noodzakelijk  Problemen op niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid (= automatiseren)  Nauwkeurigheid  Snelheid  Combinatie  Fonologische problemen (enkel voor dyslexie en dysorthografie)  Kunnen aangetoond worden via fonologische taaltesten  Geen pc3 noodzakelijk  ≠ bijlage bij bilan  Compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning  Spellend of radend lezen,….  Verminderde motivatie, schoolmoeheid, rapporteringsschalen,…  Opgedreven articulatie, krampachtige houding,…

25 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor b3) dyslexie/dysorthografie/dyscalculie (vervolg): Leeftijdsvoorwaarden  Minstens 6 maanden lager onderwijs hebben genoten (geen akkoorden vóór maart 1 ste leerjaar)  Begin/midden/einde schooljaar  Dubbelaars  Tot ten volle 14 jaar (+ jonger dan 7 jaar)  Testen Limitatieve lijsten (website RIZIV)website RIZIV 2 scores ≤ percentiel 16 OF -1 standaardafwijking (~omzettingstabellen voor testen zonder percentielen!)omzettingstabellen van het niveau van het leerjaar van het kind (uitzondering: middelbare school)  Verlengingen B3  zelfde voorwaarden  ernstscore vervalt

26 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor c2) stemstoornissen: Dysfunctie van de larynx en/of stemplooien op basis van:  Laryngoscopie en stroboscopie, en  Perceptuele gegevens, akoestische en aerodynamische metingen met tests en criteria opgenomen in de door de commissie goedgekeurde lijst van tests voor stemstoornissen en  Metingen van de impact van de stemproblemen op de levenskwaliteit van de patiënt met tests en criteria opgenomen in de goedgekeurde lijst van tests en proeven voor stemstoornissen.

27 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor c2) stemstoornissen (vervolg): Voorwaarden om een akkoord te krijgen: 1.Kwaliteitscriteria: volgende onderzoeken moeten altijd uitgevoerd worden:  Laryngoscopie en stroboscopie uitgevoerd door een NKO-arts. De resultaten hiervan dienen deel uit te maken van de aanvraag;  Een auditief-perceptuele beoordeling van de stem door middel van de GRBAS- schalen;  Een psycho-akoestische meting van het stemgeluid : f0 of DSI of AVQI ;  Een meting van de impact op de levenskwaliteit (cf. component (c) in de nomenclatuur): Voice Handicap Index (VHI) voor patiënten vanaf 13 jaar of Pediatrische Voice Handicap Index (P-VHI) voor patiënten vanaf 5 tot en met 12 jaar

28 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor c2) stemstoornissen (vervolg): Voorwaarden om een akkoord te krijgen: 2. Ernstcriteria:  Minstens één van de objectieve metingen (f0, DSI of AVQI) dient een afwijking te vertonen:  Fundamentele frequentie (f0): wie buiten de normen (in functie van geslacht en leeftijd) valt, beantwoordt aan een afwijkend criterium (cf. tabellen)  Dysphonia Severity Index (DSI): resultaat < 1.6  Acoustic Voice Quality Index (AVQI): resultaat ≥ 2.95 EN  Een ander onderzoek moet ook een afwijkend criterium aantonen:  Laryngoscopie en stroboscopie  Auditief-perceptuele beoordeling (GRBAS G ≥1 en/of R ≥1n en/of B≥1, en/of A≥1 en/of S≥1)  VHI ≥ 20 of de P-VHI ≥15

29 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor c2) stemstoornissen (vervolg):  80 zittingen tijdens een ononderbroken periode van 2 jaar  Eénmalig akkoord 2 jaar tenzij na een chirurgische ingreep

30 # 2. Inhoud van de aanvraag: 2.4 aandachtspunten per stoornis Voor d) gehoorsproblemen:  Minimum verlies van 40 dB HL  Revalidatieprogramma (1 e aanvraag voorschrift arts verbonden aan revalidatiecentrum) Voor e) dysfagie:  Objectief onderzoek: VFES of FEES  Geen RX-slik  Kinderen jonger dan 3 jaar => via ziekenfonds naar Logo-mut Voor f) dysfasie:  Vanaf 5 jaar  Mag niet als er al een akkoord in B3 is geweest  Taaltests uit de limitatieve lijst, domeinen, fonologie, woordenschat, semantiek, morfologie en syntaxis  Recent audiogram  Erkende IQ-test (performale IQ met A-label)  Verlenging door geneesheer-specialist

31 # 3. Cumulregels en exclusiecriteria Voor een logopedische behandeling is er geen tegemoetkoming door de verplichte ziekteverzekering indien de rechthebbende:  bijzonder onderwijs volgt maw ingeschreven zijn in een instelling BO (voor stoornissen B2, B3 en F)  behandeld en/of gehuisvest wordt in een door de gemeenschappen/gewesten erkende en gesubsidieerde instelling, waar de functie van logopedist begrepen is in de erkenningsnormen; (bv. MPI)  ter verpleging is opgenomen in een dienst die is erkend onder de kenletter G, T, A, Sp of K;  verblijft in een PVT, ROB of RVT;  wordt gerevalideerd in een inrichting die met het Riziv een overeenkomst heeft gesloten die de behandeling door een logopedist dekt (deze uitsluiting geldt niet voor rechthebbenden met stoornissen omschreven in §2, b), 6.3 en §2, d).

32 # 3. Cumulregels en exclusiecriteria Een tegemoetkoming is eveneens uitgesloten voor de logopedische behandeling van:  stoornissen ten gevolge van psychiatrische aandoeningen of emotionele toestanden, relatieproblemen, een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek (bv. wegens ziekte), het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een veeltalige opvoeding;  enkelvoudige stoornissen zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, kappacisme, broddelen, bradylalie;  stemstoornissen zoals acute functionele afonie of dysfonie, fonastenie, stemwisselingsstoornissen;  stoornissen voorzien onder §2, b), 2° en §2, f) die volgen op een logopedische behandeling van dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie.

33 # 3. Cumulregels en exclusiecriteria Cumul met CAR: - cumul is verboden (tijdens het bilan en de revalidatie) - uitzonderingen : B 6.3 (chronische spraakstoornissen), D (gehoorstoornissen) Cumul met 950-951 centra  Centra 950 : cumul mogelijk  Centra 951 : cumul verboden Cumul met andere revalidatiecentra  Cumul is mogelijk als de logopedische behandeling niet gedekt is door de overeenkomst (referentie-centra, …)  Cumul is verboden als de logopedische behandeling deel van de revalidatie in het centrum uitmaakt

34 # 4. Getuigschrift voor verstrekte hulp Ziekenfondsklever (verantwoordelijkheid patiënt) Naam en voornaam Nomenclatuurnummer(s) en data van de verstrekkingen Dit deel van het getuigschrift moet zo volledig mogelijk ingevuld worden 3 opties: -Ja -Neen -Bedrag

35 # 5. CM Diensten en Voordelen Voorwaarden CM regio Mechelen – Turnhout  Tegemoetkoming voor kinderen tem 18 jaar  Maximum 100 beurten (3 x 30 en 1 x 10), waarvan max 5 voor het onderzoeksbilan  Stoornissen  taalontwikkelingsstoornis (receptieve en/of expressieve taalontwikkelingsstoornis)  verworven stemstoornis (functioneel)  leerstoornis (dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie)  spraakstoornis (dyslalie, vertraagde spraakontwikkeling, binnensmonds spreken)  resonantiestoornis (nasaliteit)  Geen tegemoetkoming vanuit VP voor dezelfde stoornis  Samenwerkingsovereenkomst afsluiten

36 # 5. CM Diensten en Voordelen Geen tegemoetkoming wanneer …  Reeds tegemoetkoming vanuit VP voor dezelfde stoornis.  Overschrijding van 100 beurten.  De rechthebbende buitengewoon onderwijs volgt. Uitzondering: er wordt voor rechthebbenden buitengewoon onderwijs wel een tegemoetkoming toegestaan, mits gemotiveerde aanvraag, voor behandelingen die gevolgd worden tijdens schoolvakanties van meer dan één maand.  De rechthebbende behandeld en/of gehuisvest is in een door de gemeenschappen / gewesten erkende en gesubsidieerde instelling en waar de functie ‘logopedist’ begrepen is in de erkenningsnormen.  De rechthebbende ter verpleging is opgenomen in een dienst die is erkend onder één van de kenletters A, Sp of K.  De rechthebbende gerevalideerd wordt in een inrichting die met het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten die met name de behandeling door een logopedist dekt.

37 # 5. CM Diensten en Voordelen Aanvraagprocedure  1 e aanvraag: aanvraagformulier, voorschrift geneesheer- specialist en bilan met verslag.  Verlenging: aanvraagformulier, voorschrift huisarts en evolutiebilan. -> start vanaf datum opmaak doktersattest. -> 3 reeksen van 30 beurten + 1 reeks van 10 beurten. -> stopt vanaf moment dat lid 19 jaar is!  Laattijdigheidsprincipe: 60 dagen regel (VP) Tegemoetkoming  10 (gewoon verzekerden) of 15 euro (verhoogde tegemoetkoming),  Individuele behandelingen van minstens 30 minuten.  Op getuigschrift vermelden ‘CM diensten en voordelen’

38 # 6. Informatiebronnen CM website B2B: http://www.cm.be/logopedisten http://www.cm.be/logopedisten CM website Diensten en Voordelen: http://www.cm.be/mechelen-turnhout/regio/diensten-en- voordelen/logopedie_zorgverleners/index.jsp http://www.cm.be/mechelen-turnhout/regio/diensten-en- voordelen/logopedie_zorgverleners/index.jsp RIZIV website: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/logopedisten/ Paginas/default.aspx http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/logopedisten/ Paginas/default.aspx

39 # 6. Vragen


Download ppt "# Informatiesessie logopedie november2014. # Programma 1. Administratief proces 2. Inhoud van een aanvraag 2.1 Verplichte elementen 2.2 Bevoegde voorschrijvers."

Verwante presentaties


Ads door Google