De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Offerte voor Payrolling door HappyNurse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Offerte voor Payrolling door HappyNurse"— Transcript van de presentatie:

1 Offerte voor Payrolling door HappyNurse

2 Payrolling ontzorgt en biedt maximale flexibiliteit voor uw organisatie

3 Samenvatting Wens Zorginstellingen Onze dienstverlening Uw voordelen
Reduceren van het aantal verschillende uitzendbureaus (en de bijbehorende hoeveelheid facturen) Hogere mate van flexibiliteit dan eigen CAO kan bieden aan medewerkers en uw organisatie Verbeteren controle op inzet van flexibele medewerkers Verminderen van administratieve lasten Zekerheid over juiste toepassing van wet- en regelgeving Verbeteren kwaliteit personele dossiers Professionele salarisverwerking voor zelf geworven medewerkers HappyNurse treedt op als juridisch werkgever Langdurige flexibiliteit door meer opvolgende flexibele contracten volgens de CAO voor uitzendkrachten Professionele organisatie: ABU Lidmaatschap NEN gecertificeerd ID-controle efficiënte, correcte, tijdige salarisbetaling Contracteren en afhandelen administratie rondom ingehuurde ZZP’ers Ziekterisico voor en ziektebegeleiding door HappyNurse HappyNurse draagt het leeglooprisico vanaf fase B: indien de medewerker minder uren werkt dan volgens de arbeidsovereenkomst, draagt HappyNurse daarvoor het risico en betaalt de medewerker het salaris door Maximale flexibiliteit Focus op zorgverlening – geen tot minimale tijdsbesteding aan personele taken Aantrekkelijk tarief en alleen kosten voor gewerkte productieve uren Urenregistratie in eigen beheer Verbetering van uw cashflow Minimale (personeels)administratie Tijd- en (overhead)kostenbesparing op: afdrachten aan UWV aangiften loonbelasting en afdrachten aan de fiscus Communicatie en samenwerking met de arbodienst salarisadministratie salarisvoorschotten ontslagvergoedingen enzovoort Professionele arbeidscontracten Zekerheid van juiste toepassing wet- en regelgeving Waarborging WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) Zekerheid van juiste contractering van ZZP’ers Geen administratieve lasten omtrent ZZP’ers Toepassing van uw eigen CAO voor medewerkers op de payroll van HappyNurse

4 Onze dienstverlening Onze service Flexibele medewerkers
Arbeidsvoorwaarden De administratieve handelingen rondom flexibele medewerkers zijn vaak zeer arbeids- en kosten-intensief. De dienstverlening van HappyNurse stelt u in staat het juridische werkgeverschap inclusief alle noodzakelijke controles op wet- en regelgeving en de gehele administratieve afhandeling van uw (flexibele) medewerkers over te dragen. Als meest ervaren en inhoudsdeskundige partner voor zorginstellingen op het gebied van flexibele medewerkers en payrolling, weten wij waar de behoeften van opdrachtgevers liggen. Payrolling hoeft zich niet te beperken tot tijdelijke en/of kleine contracten. De mogelijkheid bestaat om uw volledige medewerkersbestand, inclusief arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, over te laten nemen door HappyNurse. U krijgt maximale flexibiliteit en mitigeert de risico’s verbonden aan eigen medewerkers. Daarnaast laat HappyNurse u profiteren van de schaalvoordelen van ons shared service center waarin wij vergaande automatisering en gespecialiseerde kennis toepassen bij het verlonen van medewerkers. Zo kunt u voordelen realiseren in uw personele kosten. Bovendien verbetert uw cashflow doordat HappyNurse de salarissen bevoorschot. HappyNurse is juridisch werkgever van (flexibele) medewerkers en zorgt derhalve op een professionele en efficiënte manier voor: het aangaan van juiste arbeidsovereenkomsten het aanhouden van correcte dossiers met een geldig legitimatiebewijs, een getekende arbeidsovereenkomst en loonbelastingverklaring het periodiek correct verlonen het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven het correct en tijdig uitbetalen van salarissen het correct en tijdig afdragen van loonbelasting en sociale premies het correct uitvoeren van de wettelijk verplichte pensioenregeling het correct en tijdig verwerken van mutaties het bijhouden en toepassen van actuele wijzigingen in CAO en wet- en regelgeving het adviseren en beantwoorden van vragen van medewerkers over loonstroken, loonbelastingverklaring enzovoorts zorgvuldig verzuimmanagement, verzuimbegeleiding en uitbetaling ziektegeld periodieke managementinformatie over personele kosten en ontwikkelingen Bij HappyNurse krijgen de medewerkers vrijwel dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers op uw eigen payroll. Alle voorwaarden zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Loon De medewerkers worden door u zelf ingeschaald in de juiste FWG-schaal en HappyNurse past zogenoemde inlenersbeloning toe. Pensioen Voor medewerkers ouder dan 21 jaar en die tenminste 26 weken voor een uitzendbureau hebben gewerkt geldt een pensioenvoorziening. Vakantiedagen Elke medewerker verwerft per fulltime gewerkte maand twee vakantiedagen (24 dagen per jaar) of het evenredige deel daarvan bij parttime werken. Feestdagen Indien ten gevolge van een (erkende) feestdag niet gewerkt kan worden, wordt het loon doorbetaald. Indien op die dagen wel gewerkt wordt, worden dezelfde regels toegepast als in de vigerende CAO van de instelling. Uitkering tijdens ziekte Gedurende de arbeidsovereenkomst ontvangt de werknemer 91% van het loon tijdens het 1e ziektejaar. Na uitdiensttreding geldt 70% van het dagloon.

5 Operationeel proces Online In 6 stappen De samenwerking HappyNurse
ID Checker Bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten wordt door HappyNurse door middel van een automatische koppeling met ID-Checker de identiteit van de medewerker en zijn of haar identiteitsbewijs gevalideerd. Online uren opvoeren en accorderen Zodra de medewerker heeft gewerkt kan hij of zij of uzelf de gewerkte uren opvoeren en accorderen via ons online urenportaal. Inhuren en uitbetalen ZZP’ers Indien u ZZP’ers inzet, zorgt HappyNurse voor controle en contract met de ZZP’er waarbij voldaan wordt aan alle vereisten. Wij passen zogenoemde reversed billing toe: HappyNurse stuurt de ZZP’er een creditnota voor de door u opgevoerde en goedgekeurde uren (dit ontlast ook de ZZP’er). Wij betalen 30 dagen na de factuurdatum de ZZP’er uit. Management Informatie Periodiek leveren wij management informatie waardoor u volledige inzage heeft in de inzet, kosten en ontwikkelingen in uw (flexibele) medewerkersbestand. De operationele samenwerking van invoer tot en met de facturatie tussen uw instelling en HappyNurse verloopt in hoofdlijnen als volgt: U levert van de medewerker die u wilt inzetten aan HappyNurse de benodigde informatie ten behoeve van het aangaan van een arbeidsovereenkomst én het aanleggen van een dossier HappyNurse toetst het originele identiteitsbewijs op juistheid en verstrekt een arbeidsovereenkomst en legt het dossier van de medewerker aan HappyNurse bevestigt de opdracht aan uw instelling Uw instelling levert wekelijks via ons urenportaal de gewerkte uren aan HappyNurse verloont de medewerker wekelijks Uw instelling ontvangt wekelijks per een factuur van de verloonde uren Ziekmelden Als de medewerker ziek is, meldt deze dat zowel bij uw instelling als bij HappyNurse. HappyNurse start de verzuimbegeleiding en uitkering conform ziektewet. Uiteraard zorgt HappyNurse voor adequate vervanging. Uw instelling Uw medewerker HappyNurse Werkgever Planning Arbeid Arbeids- overeen- komst Salaris Payroll overeenkomst Factuur

6 Samenwerking Uw instelling Uw medewerker HappyNurse Werkgever Planning
Arbeid Arbeids- overeen- komst Salaris Payroll overeenkomst Factuur

7 Lonen, tarieven en voorwaarden
Arbeidsvoorwaarden Tarieffactoren Voorbeelden Loon Voor de medewerkers geldt de zogenoemde inlenersbeloning: zij krijgen hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden zoals bij uw instelling van toepassing zijn conform de vigerende CAO. Pensioen Alle medewerkers van HappyNurse zijn voor hun pensioen aangesloten bij pensioenfonds STIPP. Reserveringen Medewerkers van HappyNurse hebben recht op 24 doorbetaalde vakantiedagen per volledig gewerkt jaar conform CAO voor uitzendkrachten. Tevens hebben zij recht op 8% vakantiegeld. Bij gewerkte feestdagen gelden dezelfde regels als voor uw eigen medewerkers. De medewerkers hebben recht op scholing, waarvoor collectief wordt gereserveerd. Vaste factoren HappyNurse hanteert de volgende tarieffactoren voor payrolling van uw (flexibele) medewerkers. Deze tarieffactoren zijn inclusief alle reserveringen en werkgeverslasten, sociale lasten en worden vermenigvuldigd met het bruto uurloon en in geval van ORT met het bruto uurloon inclusief de onregelmatigheidstoeslag. Deze tarieffactoren dekken niet eventuele reiskosten en andere toeslagen en vergoedingen die u met de medewerkers wenst overeen te komen. Uitzendkracht werkt dagdienst De medewerker is 23 jaar en heeft een bruto uurloon van € 10,00 (fictief) Het tarief wordt dan: € 10 x 1,78 = € 17,80 per uur exclusief 21% BTW. Een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd werkt op een zondag: De medewerker heeft een bruto uurloon van € 10,00 (fictief). De ORT op een zondag is 160% Het tarief wordt dan: € 10 x 1,78 = € 17,80 + € 10 x 60% x 1,40 = € 8,40 Het tarief wordt dan € 26,20 per uur exclusief 21% BTW Tarief-factoren Uitzend-contract Contract (on) bepaalde tijd Reguliere uren 1,78 1,82 ORT uren 1,40 1,45

8 Compliance en kwaliteit
ABU lidmaatschap Overige waarborgen Onze zorg voor compliance start met een aantal controles zoals identiteitscontrole en diploma- en certificatenverificatie. Het BSN en het banknummer worden geregistreerd en gecontroleerd. De medewerker wordt gevraagd om referenties en getuigschriften, welke door HappyNurse worden nagetrokken. Wij brengen opvolgend werkgeverschap in kaart. De gegevens van de medewerker en de waarnemingen van de intercedent worden al tijdens het interview verwerkt in ons systeem. Zo kan er geen informatie verloren gaan en beschikt HappyNurse altijd over alle relevante informatie over de medewerker. Voor ZZP’ers wordt de BGL (voorheen: VAR) gecontroleerd op juistheid en geldigheid. De medewerker tekent alvorens hij tewerkgesteld wordt een arbeidsovereenkomst en een Arbo checklist. HappyNurse controleert aan de hand van een checklist of alle benodigde informatie en getekende documenten van de uitzendkracht aanwezig zijn. Desgewenst kan door HappyNurse een aanvullende uitgebreide introductie worden gegeven aan medewerkers, die hen voorbereidt op werken bij uw instelling. HappyNurse hecht veel waarde aan kwaliteit. Wij zijn dan ook aangesloten en vervullen al meer dan 15 jaar een bestuurlijke rol bij de ABU. Daarnaast beschikken wij uiteraard over certificeringen zoals, NEN en en ISO 9001. Als ABU-lid moet HappyNurse voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat HappyNurse staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Nederlandse Franchise Vereniging Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging. Dit is de overkoepelende organisatie voor franchise organisaties met als doel het bevorderen van gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising.   NEN en vrijwaring HappyNurse is aangesloten bij de SNA. Wanneer uw instelling 25% van het factuurbedrag voldoet via onze G-rekening bent u 100% gevrijwaard inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid. WA verzekering HappyNurse is WA-verzekerd voor schade aan- en door medewerkers.

9 Over HappyNurse Kennis, ervaring en betrokkenheid Voorwaarden
HappyNurse is opgericht door Marijke J. Horstink in 2008 als zelfstandig detacheringsbureau voor verpleegkundigen. Zij is bedrijfskundige in de zorg en heeft eerder gewerkt als adviseur in de gezondheidszorg en een aantal jaren als managing director van een dochter van ABN AMRO. Naast detachering van meestal gespecialiseerde verpleegkundigen is HappyNurse ook algemeen verpleegkundigen en verzorgenden uit gaan zenden. In 2011 is HappyNurse de samenwerking met Staffing Associates gestart en is HappyNurse een franchiseorganisatie geworden, met inmiddels 15 vestigingen in Nederland. Staffing Associates is opgericht door Marcel Slaghekke in 2011, nadat hij tweeëntwintig jaar eigenaar en algemeen directeur was van Olympia Uitzendbureau. Hij ontwikkelde en introduceerde als eerste in Nederland het succesvolste franchiseconcept in de uitzendbranche en is al vele jaren actief als bestuurslid van de ABU. HappyNurse onderscheidt zich van andere uitzendbureaus door kennis en ervaring in de sector. Omdat alle franchisenemers zelf uit de zorg afkomstig zijn en vaak als manager hebben gewerkt in de zorg, weten zij als geen ander waar uw instelling behoefte aan heeft. Wij zijn natuurlijk 24/7 bereikbaar. HappyNurse. Beter. Op alle door HappyNurse afgesloten overeenkomsten zijn onze “Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten" van toepassing. HappyNurse is gebonden aan regels zoals vermeld in de: CAO voor Uitzendkrachten CAO van uw instelling ABU gedragsregels ter voorkoming van discriminatie HappyNurse hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien het uitstaande debiteuren saldo boven de af te geven kredietverzekeringslimiet van Atradius of Interpolis uitkomt zullen nadere afspraken worden gemaakt.

10

11


Download ppt "Offerte voor Payrolling door HappyNurse"

Verwante presentaties


Ads door Google