De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID
Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 IK WIL… je welkom heten bij VDAB

3 Deelnemers RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen
Facilitatoren PWA-coördinatoren., -beambten en -administratie RVA-personeelsleden die op vrijwillige basis kunnen overkomen Hier graag een duidelijker slide met algemene context staatshervorming, timing, welke bevoegdheden concreet overgedragen worden….

4 Doel Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… Hier graag een duidelijker slide met algemene context staatshervorming, timing, welke bevoegdheden concreet overgedragen worden….

5 Agenda Introductie - Johan Viaene, provinciaal directeur AMD
Kennismaking met VDAB - Mickey Vangramberen, Ann Vanhoenacker, Eva Rydams, experten klantenwerking Vlaams-Brabant Stand van zaken 6de staatshervorming - Peggy Van Den Steen, expert klantenwerking centrale diensten Werken binnen VDAB - Nicole Kusters, provinciaal verantwoordelijke HR Hier graag een duidelijker slide met algemene context staatshervorming, timing, welke bevoegdheden concreet overgedragen worden….

6 De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen
VDAB ? Vdab binnen Vlaamse overheid De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen VDAB valt onder Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)

7 Hoe zijn we georganiseerd ?
Organogram provincie Vlaams-Brabant Directie VDAB Vlaams-Brabant

8 Missie en opdracht VDAB bestaat sinds 1989 Dienstenpakket: - arbeidsbemiddeling - competentieontwikkeling - loopbaandienstverlening - faciliteren van de arbeidsmarktwerking (meer en meer als regisseur)

9 Beheersovereenkomst 2011 - 2015
Prioriteiten voor 5 jaar 5 strategische doelstellingen

10 VDAB beleidsraamwerk - Uitdagingen voor de toekomst
https://www.youtube.com/watch?v=tSNFnbqPhfY

11 Werkzoekenden activeren
Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Mijn Loopbaan: tool waarmee administratie, opvolging, planning gebeurt Basisdienstverlening Maatwerk: individuele hulp Inschrijven – Documenten – Attesten – Informatie Eerstelijnshulp Doorverwijzen naar VDAB- of externe diensten

12 Werkzoekenden activeren
VDAB heeft extra aandacht voor Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidsbeperking Gespecialiseerde screening = doelgroepwerking

13 Werkzoekenden activeren
Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Aansluitend op een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/ doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching

14 Loopbaandienstverlening
Voor werkende burgers Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel: - Aanbod van loopbaancheques - Mandaattoekenning aan loopbaancentra, die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques - Late openingsuren van werkwinkels

15 Werkgeverswerking Dienstverlening: - Vacatures registreren en bekendmaken - Vacature-matching - Informatie over tewerkstellingsmaatregelen - Werkgevers coachen bij de invulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden

16 Events

17 Organisatie Werkwinkels: - Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid - Onder regisseursschap van VDAB en gemeente - Vooral samenwerking tussen lokale actoren Opleidingscentra - Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures - Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland

18 Overzicht Werkwinkels & Competentiecentra

19 Competenties VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties. Arbeidsmarktgericht - wendbaar - toekomstgericht - Maatwerk - Intensieve begeleiding tijdens de opleiding - Opleidingsvormen: Groepsleren - Open leren - Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren

20 Partnerschappen Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen
niet heeft: - VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt - Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … - VDAB-taken uitbesteden aan partners

21 De 6de staatshervorming …
Is een beslissing genomen door de vorige regering die nu uitgevoerd moet worden Behelst de overdracht van een aantal bevoegdheden van het federaal niveau naar de Gewesten Omvat mbt “ons” werkterrein werk/activering de overdracht van - activering en sanctionering - doelgroepenbeleid - loopbaan- en competentiebeleid - maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) - economische migratie - sociale economie Toelichting verschillende domeinen: zie programmastructuur DC niet vergeten toelichten, de verschillende onderdelen van de 6 luiken opnemen en toelichten

22 De 6de staatshervorming… enkele data
1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel Overgangsperiode: de federale wetgeving/regelgeving blijft van kracht, uitgevoerd door de federale overheid in opdracht van de gewesten, al dan niet door personeel dat al onder de bevoegdheid van de gewesten valt

23 De 6de staatshervorming…waar staan we?
Wat staat vast? Data zoals hiervoor vermeld De over te dragen bevoegdheden Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? Integratie van zowel statutair als contractueel personeel Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) Invulling van de over te dragen maatregelen Keuze van Vlaanderen om geen beslissingen te nemen: geen voorafname op de nieuwe legislatuur Invulling van de over te dragen maatregelen : in eerste instantie worden de maatregelen behouden zoals ze zijn, maar VDAB streeft naar integratie in een omvattend activeringsbeleid

24 Alles draait rond integratie
2 Alles draait rond integratie

25 … van de maatregelen… Sanctioneren leggen waar ook de mensgerichte begeleiding ligt, biedt voordelen op vlak van activering Uitbouw van een ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus Kans op bijsturing van de maatregelen (PWA en art 60/61): de maatregelen kunnen in een modern jasje gestoken worden Bundelen en integreren van verschillende en zeer specifieke expertise in één aanbod Voorstel voor aanpassing PWA maatregel : uit de visietekst VVSG-VDAB: toeleiding obv kwalitatieve ipv kwantitatieve factoren Ruimer activeringsbeleid met sterk lokale focus: uit de visietekst VVSG-VDAB: lokale verankering van PWA biedt heel wat voordelen; pwa is niet enkel een activeringsmaatregel maar omwille van de invulling van regionale vragen (regionale vacatures) is hij ook een belangrijk onderdeel van het regionaal maatschappelijk weefsel

26 … van de mensen en middelen…
Alle nieuwe personeelsleden komen in dienst van de VDAB met behoud van hun statuut en worden in het organogram van VDAB ingetekend (en verworvenheden?) Samenwerking: iedereen krijgt een gepaste job op zijn/haar niveau, waarbij de concrete jobinhoud in sommige gevallen wel kan wijzigen Bepaalde activiteiten kunnen eventueel van locatie wijzigen (bundeling van krachten), maar aan werknemers wordt niet gevraagd om naar een andere streek te verhuizen Systemen en processen worden aangepast en uitgerold de komende maanden (planning hiervan zal ten gepaste tijde bekend gemaakt worden) Naargelang de opdracht kan de aansturing ervan vanuit diverse functionaliteiten & regio’s gebeuren

27 DE OVERGANG… We zullen ongetwijfeld nog zweten last krijgen van opvliegers en wisselende stemmingen zo nu en dan moeilijk slapen moe worden en af en toe overmatig transpireren… Maar met de nodig durf om te inspireren, eerlijkheid en respect kunnen we samen een nieuwe wending geven aan activering

28 Wat betekent dit voor jou ?
PWA Gevolgen voor jou als PWA’er die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Jouw jobinhoud zal nog afhangen van wat men beslist over het PWA stelsel Je zal aangepaste werkvoorwaarden krijgen, maar met behoud van verworven rechten Waarom ? sommige voordelen bestaan niet op Vlaams niveau !  Concrete cases worden ten gepaste tijde met jou persoonlijk besproken.

29 Wat betekent dit voor jou ?
facilitator Gevolgen voor jou als facilitator die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in het nieuw op te richten controleluik op provinciaal niveau ofwel in de operationele werking  De drie gesprekken die nu vanuit RVA worden gevoerd, worden vervangen door aanpassingen in het bemiddelingsproces (= sluitend maatpak +). Een groot deel van de facilitatoren zullen bijgevolg mee ingeschakeld worden in deze aangepaste reguliere werking ( actieve en passieve controle worden hierin geïntegreerd).

30 Personeelsaspecten

31 Wie werkt er bij VDAB? Personeelsaantallen

32 Wie werkt er bij VDAB? statuten Statuut Mannen Vrouwen Totaal
Statutair 540 1.770 2.310 Contractueel 235 1.015 1.250 Instructiepersoneel 626 514 1.140 1.401 3.299 4.700

33 Wie werkt er bij VDAB ? niveaus

34 VDAB Vlaams-Brabant statuten

35 CC-instructiepersoneel CC-technisch personeel
VDAB Vlaams-Brabant niveaus Niveau Mannen Vrouwen Totaal A 9 22 31 B 37 245 282 C 8 42 50 D 6 47 53 CC-leiding 7 13 CC-instructiepersoneel 61 55 116 CC-technisch personeel 3 2 5 131 419 550

36 Personeelsaspecten Wat is zeker ? Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden.  Overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen saldo van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen.

37 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Woon- werkverkeer = gratis openbaar vervoer/ fietsvergoeding Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques/ eindejaarspremie en vakantiegeld Personeelsfeest/ attentie kinderen personeelsleden bij Sinterklaas 35 verlofdagen + collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar juli, 2 en 15 november Vormingsverlof Werkdag van 7u36 min  flexibele uurregeling Mogelijkheid van opname 2x anderhalf uur /maand Onbetaald verlof

38 Starten bij VDAB Wat mag je verwachten ? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter/ peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures

39 VRAGEN ? Zie onderstaande websiteS FAQ NIEUWE INTERNETPAGINA  

40 Knoop het aan elkaar! Bedankt


Download ppt "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google