De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN"— Transcript van de presentatie:

1 SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN

2 organigram

3 CGG DE PONT Hanswijkstraat 48 2800 Mechelen

4 CGG DE PONT Hanswijkstraat 47 Mechelen

5 CGG De Pont Lange Ridderstraat 20 Volwassenenteam Mechelen

6 CGG DE PONT Colonel Silvertopstraat 10 2850 Boom

7 CGG DE PONT Lispersteenweg 17 2500 Lier

8 CGG DE PONT Oude Godstraat 40 2220 Heist-op-den-Berg

9 Psychiatrische zorgverlening
INTRAMURAAL: PC - PAAZ TRANSMURAAL: PVT - BW - BZW - Nachtcentra - Dagcentra - Activiteitencentra EXTRAMURAAL: Polikliniek – Privé - CGG

10 Zorgniveau Zelfzorg Mantelzorg Extramuraal Transmuraal Intramuraal

11 ZORGVRAAG prevalentie zorgbehoefte zorgvraag zorggebruik

12 CGG = erkende verzorgingsvoorziening die op multidisciplinaire wijze ambulante geestelijke gezondheidszorg verleent in een extramuraal kader aan personen wiens geestelijke gezondheid verstoord is;

13 CGG Erkend door Vlaamse Overheid Tweedelijn Multidisciplinair
Extramuraal (ambulant) Zorgaanbod: kinderen en jeugdigen, volwassenen, ouderen Ernstige psychische problemen (nu of later) Regio

14 Erkenning Vlaams Decreet
Arbeidsvoorwaarden Kwaliteitseisen Doelstellingen Beleidsplan Inspectie Vorming …..

15 ZORGLIJNEN 0de lijn: eigen initiatief
1ste lijn: makkelijk toegankelijk 2de lijn: specialismen 3de lijn: residentieel

16 MULTIDISCIPLINAIR Psychiatrische functie Psychologische functie
Maatschappelijke functie Administratieve functie Aanvullende functie: criminologen, logopedisten, psychologisch assistenten, … Zelfstandige psychologen Anderen: vrijwilligers, stagiairs

17 ZORGAANBOD Diagnostiek en indicatiestelling
Ambulante behandeling en begeleiding Behandeling (cure) Begeleiding (care) Dienstverlening Behandeling: andere settings Ondersteuning Preventie

18 PSYCHOTHERAPIE Psychoanalyse – psychodynamische Th.
Cognitieve gedragstherapie Systeem- en familietherapie Cliëntgerichte therapie

19 GROEPSAANBOD NABESTAANDEN DGT HERVALPREVENTIEGROEP
PRAATGROEP DEMENTIE RUPELSTREEK ….

20 PREVENTIE Drugpreventie Zelfmoordpreventie
Peter Aertsen, psycholoog (Boom) Zelfmoordpreventie Vicky Van Dooren, sociologe (Mechelen) Jo Tambuyzer, psycholoog (Mechelen)

21

22 HISTORIEK CGG DE PONT Dispensaria voor geesteshygiëne KB 1975: CGG
Fusie 2000: 84 naar 21 CGG – Regio Mechelen ( ) Mechelen - Lier - Duffel CGG – De Pont ( ) Mechelen - Lier - Boom - Heist o/d Berg

23 INSTROOMDIAGRAM Kinderen en jeugdigen (0j – 18j)
PrOS: leerlingen scholen Mechelen Volwassenen (18j – 60j) Forensisch: verwijzing justitie Ouderen (60j - ..)

24 Instroom kinder- en jongerendienst
aanmelding CGG? . Doorverwij-zing O.G. CGG?

25 O.G.-overleg Crisis? 5 à 10 gesprekken Therapie wachtlijst Positief? Afronding

26 Denkkader We werken vanuit een multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch kader: psychodiagnostisch (intelligentie en beleving, aandacht en geheugen,…) logopedisch psychiatrisch psychotherapeutisch psychosociaal

27 Doelgroep: kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische problemen:
gedragsproblemen ontwikkelingsstoornissen (hechting, autisme, ADHD, ...) angststoornissen posttraumatische stressstoornis leerstoornissen stemmingsstoornissen (depressie) psychosomatische klachten psychotische problemen spraak-, taal- en stemstoornissen mishandeling, misbruik, verwaarlozing

28 En hun ouders…

29 Werking Aanmelding Onthaalgesprek Intake Begeleiding Samenwerking

30 Aanmelding Mogelijke verwijzers:
Huisartsen Centra voor LeerlingenBegeleiding Diagnostische centra Eigen initiatief ... Bij voorkeur telefonische aanmelding door de ouders Binnen de 14 dagen eerste afspraak aangeboden: onthaalgesprek (OG) Enkel ouders op OG indien kind <16j

31 Doel Onthaalgesprek (OG)
Uitleg werking kinderteam: gezinsgericht, multidisciplinair, engagement ouders,… Probleemverkenning Inschatting ernst van de situatie Overeenkomst cliëntbijdrage (afhankelijk van netto maandinkomen, tussen 1-15€) Eventuele doorverwijzing indien een andere instantie meer geschikt is.

32 Verloop na onthaalgesprek (OG)
Doorlopen wachttijd Na doorlopen wachttijd: opstart intake Intake: verkennende gesprekken met ouders, ouders en kind en/of kind alleen. (+/- 5 gesprekken), ongeacht voorgaande hulpverlening Teambespreking -> teambeslissing -> begeleidingsvoorstel Start begeleiding

33 Begeleidingsvormen individiduele therapie (o.a. speltherapie)
gezinstherapie oudertraining psycho-educatie ouderbegeleiding medicamenteuze behandeling logopedie (ingebed in begeleiding) huisbezoek

34 Begeleidingsvormen van beide ouders een engagement verwacht.
een individuele kindbegeleiding wordt steeds gekoppeld aan een ouderbegeleiding.

35 Samenwerking Samenwerking met externe hulpverleners: School CLB
Huisarts CAW Comité Bijzondere Jeugdzorg

36 Instroom PrOS Aanmelding school CLB klassenraad Onderwijsonder-
steuning

37 Intake-cel PrOS Intake Start begeleiding

38 Instroom regulier VT Versneld indien voorrang Toetsing team Verwijzing
Aanmelding Tel. screening Criteria Indicatiestelling Intake Diagnostiek Handelingsplan Hulpverlening Kort Lang Diverse modellen Tussentijdse evaluatie Bijsturen handelingsplan Afronden Verwijzing Versneld indien voorrang

39 De doelgroep bestaat uit personen tussen 18 en 60 jaar met:
depressie                                                                                 psychosomatische klachten angst           antisociaal gedrag                      verslavingsproblemen verwerkingsproblemen                                                         psychotische problemen relationele problemen                                                           persoonlijkheidsstoornissen

40 We bieden: psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie, persoonlijkheid,neuropsychologisch,…                   - psychotherapie: individuele-,  partner-, gezinstherapie    - Psychosociale begeleiding: ondersteuning, nazorg, adviesgesprekken   psychiatrisch consult: medicamenteuze behandeling, raadpleging, - logopedische behandeling

41 INSTROOM CRITERIA 2de lijnsvoorziening: verwijzing, ambulant
Multidisciplinaire aanpak: complexe problemen Ernstig psychisch probleem of dreiging Regio Aandacht voor financieel minder begoeden (sociaal zwakkeren) Geen behandeling elders Vorige behandeling afgerond Laatste maand van opname Niet: ernstige drugproblematiek Geen tegenindicatie: ernstige agressie, gebrek aan motivatie, andere doelstellingen, … prioriteiten

42 Criteria CAW Psychiatrische problematiek Persoonlijkheidsstoornissen
Verslavingsproblematiek Ernstige depressie Chronische problemen, hulpverleningsverleden Zware trauma’s, blijven beïnvloeden Diagnostische vraag

43 Indicaties Contact: weinig of geen, bizar, grenzeloos, ‘gaten in verhaal’ Verhaal: afstandelijk, ontbreken emoties, overspoelen door emoties, visie op eigen aandeel, weerstand of bespreekbaarheid Medicatiegebruik: wat, hoeveel, duur, Opname in PZ, PAAZ, … Sociaal netwerk, vorming van relaties Problemen eerder chronisch, algemeen, Hoeveel levensdomeinen

44 Forensische werking Fase 1 Aanmelding via administratieve intake
Duidelijk omschreven uitsluitingscriteria Fase 2 Intakeprocedure Afhankelijk van problematiek: intake door 2 HV; mogelijkheid tot huisbezoek Fase 3 Diverse behandelmodules In nauwe samenwerking met verschillende diensten van CAW en stad

45 Forensische werking Problematiekgebonden (en niet statuutgebonden)
Agressie Binnen en buiten gevangenis Primair groepsaanbod IFG Seksueel geweld Groeps- en individueel aanbod

46 Forensische werking: Modules
Oriënterings-module Met/zonder huisbezoek 2 á 5 gesprekken 1 á 2 hulpverleners Behandel-module Seksuele delinquenten Groep Individueel IFG Behandel-module agressie Modules zowel binnen als buiten de gevangenis

47 Forensische werking Niet geselecteerd voor intakeprocedure indien niet ambulant haalbaar, psychopathie, volledige ontkenning van de feiten, acute psychiatrische problematiek, high risk Niet geselecteerd voor behandeling indien : niet instaat nuchter op gesprek te komen, niet gelukt om tot gezamenlijke werkpunten te komen aansluitend op de voorwaarden, teveel afwezig op gemaakte afspraken.

48 Instroom ouderenteam Aanmelding Intake Teamoverleg Organ. Testing
Basis? Testing

49 Org. basis Psychotherapie Teamoverleg Behandelplan

50 Ouderen > 60 jaar: - psychiatrische stoornissen en psychische problemen (depressie, angst, verwerkingsproblemen, relationele problemen, psychosomatische klachten, verslavingsproblemen, enz.). - cognitieve en aanverwante problematiek zoals b.v. dementie en acute verwardheid.

51 We bieden: - diagnostisch (persoonlijkheid, geheugen en aandacht, neuropsychologisch,...) - op behandelingsadvies gerichte interventie van de psychiater - ambulante consultatie of consultatie binnen de eigen zorgomgeving, op vraag van de behandelende arts - individuele gesprekken (ondersteunend of therapeutisch) - familiegesprek - ondersteuning en advies aan intermediairen (in functie van een bepaalde cliënt)

52 JAARVERSLAG 2010 Aantal cliënten per doelgroep en geslacht
Top 5 diagnoses jongerenwerking Top 5 diagnoses volwassenenwerking Top 3 diagnoses ouderenwerking

53 Cliëntenaantal

54 Cliëntenaantal per vestiging

55 Kinder- en jeugdteam % 1. Relationele problemen 13.5 2. Aandachtstekortstoornis en gedragstoornissen 10.6 3. Depressieve stoornissen 5.3 4. Angststoornissen 4.9 5. Communicatiestoornis 4.8

56 Volwassenenteam % 1. Depressieve stoornissen 21.9 2.
Aan alcohol gebonden stoornissen 7.3 3. Angststoornissen 7.2 4. Aanpassingsstoornis 5.8 5. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 5.2

57 Ouderenteam % 1 Depressieve stoornissen 52.4 2 Dementie 16.4 3 Aanpassingsstoornissen 8.4

58 Verwijzers Kinder- en jongerenteam % 1 CLB 28,6 2 Eigen initiatief
11,5 3 School 9,1 Volwassenenteam % 1 Eigen initiatief 22,2 2 Geneesheer 20,9 3 Justitiehuis 8,5

59 Verwijzers Ouderenteam % 1 Woonzorgcentra 37,5 2 Eigen initiatief 14,8
Geneesheer 10,7

60 AS-2 stoornissen As-2 % Kinder- en jeugdteam Zwakzinnigheid 3.8
Volwassenen- team Persoonlijkheidsst. 35.2 Ouderenteam 20.6

61 Personeelsleden

62 Activiteiten

63 Themagerichte werking
Baby- en peuterwerking Triple P: Positive Parenting Progtram voor ouders van kinderen en jongeren DGT: Dialectische gedragstherapie voor volwassenen Forensische werking

64 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN"

Verwante presentaties


Ads door Google