De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN www.cggdepont.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN www.cggdepont.be."— Transcript van de presentatie:

1 SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN www.cggdepont.be

2 organigram

3 CGG DE PONT Hanswijkstraat 48 2800 Mechelen

4 CGG DE PONT Hanswijkstraat 47 Mechelen

5 CGG De Pont Lange Ridderstraat 20 Volwassenenteam Mechelen

6 CGG DE PONT Colonel Silvertopstraat 10 2850 Boom

7 CGG DE PONT Lispersteenweg 17 2500 Lier

8 CGG DE PONT Oude Godstraat 40 2220 Heist-op-den-Berg

9 Psychiatrische zorgverlening INTRAMURAAL: PC - PAAZ TRANSMURAAL: PVT - BW - BZW - Nachtcentra - Dagcentra - Activiteitencentra EXTRAMURAAL: Polikliniek – Privé - CGG

10 Zorgniveau Zelfzorg Mantelzorg Extramuraal Transmuraal Intramuraal

11 ZORGVRAAG prevalentie zorgbehoefte zorgvraag zorggebruik

12 CGG = erkende verzorgingsvoorziening die op multidisciplinaire wijze ambulante geestelijke gezondheidszorg verleent in een extramuraal kader aan personen wiens geestelijke gezondheid verstoord is;

13 CGG Erkend door Vlaamse Overheid Tweedelijn Multidisciplinair Extramuraal (ambulant) Zorgaanbod: kinderen en jeugdigen, volwassenen, ouderen Ernstige psychische problemen (nu of later) Regio

14 Erkenning Vlaams Decreet Arbeidsvoorwaarden Kwaliteitseisen Doelstellingen Beleidsplan Inspectie Vorming …..

15 ZORGLIJNEN 0de lijn: eigen initiatief 1ste lijn: makkelijk toegankelijk 2de lijn: specialismen 3de lijn: residentieel

16 MULTIDISCIPLINAIR Psychiatrische functie Psychologische functie Maatschappelijke functie Administratieve functie Aanvullende functie: criminologen, logopedisten, psychologisch assistenten, … Zelfstandige psychologen Anderen: vrijwilligers, stagiairs

17 ZORGAANBOD Diagnostiek en indicatiestelling Ambulante behandeling en begeleiding 1.Behandeling (cure) 2.Begeleiding (care) Dienstverlening 1.Behandeling: andere settings 2.Ondersteuning 3.Preventie

18 PSYCHOTHERAPIE Psychoanalyse – psychodynamische Th. Cognitieve gedragstherapie Systeem- en familietherapie Cliëntgerichte therapie

19 GROEPSAANBOD NABESTAANDEN DGT HERVALPREVENTIEGROEP PRAATGROEP DEMENTIE RUPELSTREEK ….

20 PREVENTIE Drugpreventie –Peter Aertsen, psycholoog (Boom) Zelfmoordpreventie –Vicky Van Dooren, sociologe (Mechelen) –Jo Tambuyzer, psycholoog (Mechelen)

21

22 HISTORIEK CGG DE PONT Dispensaria voor geesteshygiëne KB 1975: CGG Fusie 2000: 84 naar 21 CGG – Regio Mechelen (01.10.2000) Mechelen - Lier - Duffel CGG – De Pont (19.05.2006) Mechelen - Lier - Boom - Heist o/d Berg

23 INSTROOMDIAGRAM Kinderen en jeugdigen (0j – 18j) PrOS: leerlingen scholen Mechelen Volwassenen (18j – 60j) Forensisch: verwijzing justitie Ouderen (60j -..)

24 Instroom kinder- en jongerendienst. aanmelding CGG? O.G. CGG? Doorverwij- zing

25 O.G.-overleg Crisis? 5 à 10 gesprekken Positief? Afronding Therapie wachtlijst

26 We werken vanuit een multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch kader: psychodiagnostisch (intelligentie en beleving, aandacht en geheugen,…) logopedisch psychiatrisch psychotherapeutisch psychosociaal Denkkader

27  gedragsproblemen  ontwikkelingsstoornissen (hechting, autisme, ADHD,...)  angststoornissen  posttraumatische stressstoornis  leerstoornissen  stemmingsstoornissen (depressie)  psychosomatische klachten  psychotische problemen  spraak-, taal- en stemstoornissen  mishandeling, misbruik, verwaarlozing Doelgroep: kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische problemen:

28 En hun ouders…

29 Aanmelding Onthaalgesprek Intake Begeleiding Samenwerking Werking

30  Mogelijke verwijzers: ◦ Huisartsen ◦ Centra voor LeerlingenBegeleiding ◦ Diagnostische centra ◦ Eigen initiatief ◦...  Bij voorkeur telefonische aanmelding door de ouders  Binnen de 14 dagen eerste afspraak aangeboden: onthaalgesprek (OG)  Enkel ouders op OG indien kind <16j Aanmelding

31  Uitleg werking kinderteam: gezinsgericht, multidisciplinair, engagement ouders,…  Probleemverkenning  Inschatting ernst van de situatie  Overeenkomst cliëntbijdrage (afhankelijk van netto maandinkomen, tussen 1-15€)  Eventuele doorverwijzing indien een andere instantie meer geschikt is. Doel Onthaalgesprek (OG)

32  Doorlopen wachttijd  Na doorlopen wachttijd: opstart intake  Intake: verkennende gesprekken met ouders, ouders en kind en/of kind alleen. (+/- 5 gesprekken), ongeacht voorgaande hulpverlening  Teambespreking -> teambeslissing -> begeleidingsvoorstel  Start begeleiding Verloop na onthaalgesprek (OG)

33 individiduele therapie (o.a. speltherapie) gezinstherapie oudertraining psycho-educatie ouderbegeleiding medicamenteuze behandeling logopedie (ingebed in begeleiding) huisbezoek Begeleidingsvormen

34 van beide ouders een engagement verwacht. een individuele kindbegeleiding wordt steeds gekoppeld aan een ouderbegeleiding. Begeleidingsvormen

35 Samenwerking met externe hulpverleners: –School –CLB –Huisarts –CAW –Comité Bijzondere Jeugdzorg –… Samenwerking

36 Instroom PrOS Aanmelding school CLB klassenraad Onderwijsonder- steuning

37 Intake-cel PrOS Intake Start begeleiding

38 Instroom regulier VT Tussentijdse evaluatie Bijsturen handelingsplanAfronden Hulpverlening KortLangDiverse modellen Indicatiestelling IntakeDiagnostiekHandelingsplan Aanmelding Tel. screeningCriteria Verwijzi ng Toetsing team Versneld indien voorrang

39 De doelgroep bestaat uit personen tussen 18 en 60 jaar met: - depressie - psychosomatische klachten - angst - antisociaal gedrag - verslavingsproblemen - verwerkingsproblemen - psychotische problemen - relationele problemen - persoonlijkheidsstoornissen

40 We bieden: - psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie, persoonlijkheid,neuropsychologisch,… - psychotherapie: individuele-, partner-, gezinstherapie - Psychosociale begeleiding: ondersteuning, nazorg, adviesgesprekken - psychiatrisch consult: medicamenteuze behandeling, raadpleging, - logopedische behandeling

41 INSTROOM CRITERIA 2de lijnsvoorziening: verwijzing, ambulant Multidisciplinaire aanpak: complexe problemen Ernstig psychisch probleem of dreiging Regio Aandacht voor financieel minder begoeden (sociaal zwakkeren) Geen behandeling elders Vorige behandeling afgerond Laatste maand van opname Niet: ernstige drugproblematiek Geen tegenindicatie: ernstige agressie, gebrek aan motivatie, andere doelstellingen, … prioriteiten

42 Criteria CAW Psychiatrische problematiek Persoonlijkheidsstoornissen Verslavingsproblematiek Ernstige depressie Chronische problemen, hulpverleningsverleden Zware trauma’s, blijven beïnvloeden Diagnostische vraag

43 Indicaties Contact: weinig of geen, bizar, grenzeloos, ‘gaten in verhaal’ Verhaal: afstandelijk, ontbreken emoties, overspoelen door emoties, visie op eigen aandeel, weerstand of bespreekbaarheid Medicatiegebruik: wat, hoeveel, duur, Opname in PZ, PAAZ, … Sociaal netwerk, vorming van relaties Problemen eerder chronisch, algemeen, Hoeveel levensdomeinen

44 Forensische werking Fase 1 Aanmelding via administratieve intake Duidelijk omschreven uitsluitingscriteria Fase 2 Intakeprocedure Afhankelijk van problematiek: intake door 2 HV; mogelijkheid tot huisbezoek Duidelijk omschreven uitsluitingscriteria Fase 3 Diverse behandelmodules In nauwe samenwerking met verschillende diensten van CAW en stad

45 Forensische werking Problematiekgebonden (en niet statuutgebonden) Agressie Binnen en buiten gevangenis Primair groepsaanbod IFG Binnen en buiten gevangenis Primair groepsaanbod Seksueel geweld Binnen en buiten gevangenis Groeps- en individueel aanbod

46 Met/zonder huisbezoek 2 á 5 gesprekken 1 á 2 hulpverleners Groep Individueel Groep Individueel Groep Individueel

47 Forensische werking Niet geselecteerd voor intakeprocedure indien niet ambulant haalbaar, psychopathie, volledige ontkenning van de feiten, acute psychiatrische problematiek, high risk Niet geselecteerd voor behandeling indien : niet instaat nuchter op gesprek te komen, niet gelukt om tot gezamenlijke werkpunten te komen aansluitend op de voorwaarden, teveel afwezig op gemaakte afspraken.

48 Instroom ouderenteam Aanmelding Intake Teamoverleg Organ. Basis? Testing

49 Psychotherapie Org. basis Teamoverleg Behandelplan

50 Ouderen > 60 jaar: - psychiatrische stoornissen en psychische problemen (depressie, angst, verwerkingsproblemen, relationele problemen, psychosomatische klachten, verslavingsproblemen, enz.). - cognitieve en aanverwante problematiek zoals b.v. dementie en acute verwardheid.

51 We bieden: - diagnostisch (persoonlijkheid, geheugen en aandacht, neuropsychologisch,...) - op behandelingsadvies gerichte interventie van de psychiater - ambulante consultatie of consultatie binnen de eigen zorgomgeving, op vraag van de behandelende arts - individuele gesprekken (ondersteunend of therapeutisch) - familiegesprek - ondersteuning en advies aan intermediairen (in functie van een bepaalde cliënt)

52 JAARVERSLAG 2010 Aantal cliënten per doelgroep en geslacht Top 5 diagnoses jongerenwerking Top 5 diagnoses volwassenenwerking Top 3 diagnoses ouderenwerking

53 Cliëntenaantal

54 Cliëntenaantal per vestiging

55 Kinder- en jeugdteam% 1.Relationele problemen13.5 2.Aandachtstekortstoornis en gedragstoornissen 10.6 3.Depressieve stoornissen5.3 4.Angststoornissen4.9 5.Communicatiestoornis4.8

56 Volwassenenteam% 1.Depressieve stoornissen21.9 2.Aan alcohol gebonden stoornissen7.3 3.Angststoornissen7.2 4.Aanpassingsstoornis5.8 5.Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 5.2

57 Ouderenteam% 1Depressieve stoornissen52.4 2Dementie16.4 3Aanpassingsstoornissen8.4

58 Kinder- en jongerenteam % 1CLB28,6 2Eigen initiatief11,5 3School9,1 Volwassenenteam % 1Eigen initiatief 22,2 2Geneesheer 20,9 3Justitiehuis 8,5 Verwijzers

59 Ouderenteam % 1Woonzorgcentra 37,5 2Eigen initiatief 14,8 3Geneesheer 10,7

60 AS-2 stoornissen As-2% Kinder- en jeugdteam Zwakzinnigheid3.8 Volwassenen- team Persoonlijkheidsst.35.2 OuderenteamPersoonlijkheidsst.20.6

61 Personeelsleden

62 Activiteiten

63 Themagerichte werking Baby- en peuterwerking Triple P: Positive Parenting Progtram voor ouders van kinderen en jongeren DGT: Dialectische gedragstherapie voor volwassenen Forensische werking

64 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "SAMEN ERNSTIGE PSYCHISCHE PROBLEMEN AANPAKKEN www.cggdepont.be."

Verwante presentaties


Ads door Google