De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. J.L. De Jong

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. J.L. De Jong"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. J.L. De Jong
Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 303 Psalm 63 Psalm 119 Psalm 118 Gezang 451 Psalm 65 Gezang 231 Markus 10: 46-52

3 Toevlucht Demonstratie
Donderdagavond 15 mei op het Stadhuisplein 19:00 verzamelen 19:15 wake 19:30 vreedzaam protest Zie voor meer informatie het mededelingenblad

4 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

5 de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. …
Gezang 303: 1, 2 1 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven.

6 want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.
Gezang 303: 1, 2 Hij is haar Bruidegom, want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

7 2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,
Gezang 303: 1, 2 2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord.

8 één brood is aller spijs.
Gezang 303: 1, 2 Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

9 Votum en groet Welkom en mededelingen

10 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn
Psalm 63: 1, 2 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat.

11 O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land,
Psalm 63: 1, 2 O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, - schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

12 2 Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven,
Psalm 63: 1, 2 2 Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven, wiens gunst mij meer is dan het leven, mijn lippen stamelden uw lof.

13 Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt
Psalm 63: 1, 2 Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. O Heer, ik wil U dank bewijzen.

14 De tien geboden

15 14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
Psalm 119: 14 14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.

16 Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Psalm 119: 14 Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

17 Verootmoediging en leiding van de Heilige Geest
Gebed Verootmoediging en leiding van de Heilige Geest

18 We lezen uit de Bijbel Markus 10: 46-52

19 Markus 10: 46-52 46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.

20 Markus 10: 46-52 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’

21 Markus 10: 46-52 49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.

22 Markus 10: 46-52 51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

23 2 Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan.
Psalm 118: 2, 3 2 Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde en bevrijdde, Hij deed mij in de ruimte staan.

24 De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen.
Psalm 118: 2, 3 De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen. Geen sterveling verschrikt mij meer. De Heer wil mij tot helper wezen: ik zie op al mijn haters neer.

25 3 't Is beter bij den Heer te schuilen dan dat men bouwt op man en
Psalm 118: 2, 3 3 't Is beter bij den Heer te schuilen dan dat men bouwt op man en macht. 't Is beter bij den Heer te schuilen dan dat men hulp van vorsten wacht.

26 Toen ik mij wenden kon noch keren, omsloten door der volken ring,
Psalm 118: 2, 3 Toen ik mij wenden kon noch keren, omsloten door der volken ring, doorbrak ik in de naam des Heren de knellende omsingeling.

27 De kinderen mogen naar de Bijbelklas
Thema: Mordechais beroep op Esther Esther 4:1 – 5:8

28 Worden als een blinde bedelaar
Preek: Worden als een blinde bedelaar

29 2 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn geliefde Zoon
Gezang 451: 2, 3 2 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn geliefde Zoon voor de afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon.

30 Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk de Vader ons gena,
Gezang 451: 2, 3 Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk de Vader ons gena, leed de Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd', o englenstem, mensentong verheerlijkt Hem!

31 3 Dat heet weergalooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij!
Gezang 451: 2, 3 3 Dat heet weergalooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, aan verloornen, ook aan mij.

32 Ja, wanneer mijn onvermogen, en mijn diep bederf mij smart,
Gezang 451: 2, 3 Ja, wanneer mijn onvermogen, en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godlijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

33 Dankgebed en voorbeden

34 Inleiding uit avondmaalsformulier 3

35 1 De Here sprak, aleer Hij voor ons leed:
Schriftberijming 40: 1, 4, 5 1 De Here sprak, aleer Hij voor ons leed: het is Mijn wil, Mijn hartelijk begeren dat Ik met u, die met Mij moogt verkeren de maaltijd houd, Mijn tafel staat gereed.

36 4 Mijn lichaam dat voor u gegeven is, wordt als een brood gebroken en
Schriftberijming 40: 1, 4, 5 4 Mijn lichaam dat voor u gegeven is, wordt als een brood gebroken en gegeten. Het is voor u, gij moogt het dankbaar eten. Doet dat voortaan tot Mijn gedachtenis.

37 5 De Heiland zegt tot ieder die Hem kent:
Schriftberijming 40: 1, 4, 5 5 De Heiland zegt tot ieder die Hem kent: van hand tot hand mag deze wijnkelk rondgaan. Drinkt nu daaruit; gedenkt, gelooft van nu aan: dit is Mijn bloed, het nieuwe testament.

38 Bediening Avondmaal

39 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
Psalm 65: 2 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof.

40 Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed.
Psalm 65: 2 Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

41 Inzameling van de gaven voor
Plaatselijke evangelisatie De avondmaalsgave was voor Stichting Timon

42 3 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken,
Psalm 231: 3, 4 3 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken.

43 Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken!
Psalm 231: 3, 4 Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde bien of om ontferming smeken.

44 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen.
Psalm 231: 3, 4 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen.

45 Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, eng'len, samen.
Psalm 231: 3, 4 Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, eng'len, samen. Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, juicht allen! Amen, amen!

46 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Psalm 43: 4 Extra psalm ivm overlijden van broeder Jan van Veen 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

47 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. J.L. De Jong"

Verwante presentaties


Ads door Google