De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 WEEK 2 W.H. Korthouwer 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 WEEK 2 W.H. Korthouwer 1."— Transcript van de presentatie:

1 MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 WEEK 2 W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl 1

2 1 E PIJLER SOCIAAL MINIMUM Sociaal minimum als percentage van het wettelijk minimum loon: Volledig gezin:100% Eenouder gezin: 90% Alleenstaande: 70% 2 1 e pijler Volksverzekeringen: AOW, ANW Sociale verzekeringen: TW, IOAW, IOAZ, WWB Partner indien sprake van gemeenschappelijk huishouden

3 KENMERKEN AOW Sociale minimumvoorziening oudedag Uitkeringen worden betaald via AOW premies Uitkering gebaseerd op netto minimumloon Opbouw 2% p/jr gedurende 50 jaar Ieder jaar in buitenland 2% minder AOW Alleenstaande 70% Samenwonenden 100% AOW leeftijd vanaf 1 jan. 2013 stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar Vanaf 2024 gekoppeld aan de levensverwachting

4 HOEVEEL AOW KRIJG IK LATER? Bedragen van de meeste volksverzekeringen zoals de AOW zijn gekoppeld aan het nettominimumloon. Samenwonenden ontvangen samen 100%, ieder 50% Alleenstaanden met een minderjarig kind 90% Alleenstaanden 70% AOW Bruto p/mAOW Netto p/m Samenwonenden 100%1.4941.315 Alleenstaanden 70%759718 Alleenstaande ouder 90% 1.3871.269 http://www.st-ab.nl/normaow.htm http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/

5 2 E PIJLER AANVULLEND PENSIOEN 2 e pijler Pensioen: OP, NP, AOP Werknemersverzekeringen: ZW, WAO, WIA, WW Overige regelingen: Spaarloon, Levensloop (vervallen) 5

6 3 E PIJLER INDIVIDUEEL/PRIVÉ GEREGELD 3 e pijler Met inkomen Lijfrente renteverzekeringenbanksparenMet vermogenSparen 6

7 PENSIOEN EN LIJFRENTE; ZELFDE DOEL Pensioen is uitgesteld loon voor de oudedag Lijfrente is uitgesteld inkomen voor de oudedag Premies zijn aftrekbaar en uitkeringen zijn belast Tarieven zijn afhankelijk van sterfte, rente en kosten

8 PENSIOENKAPITAAL IN % VAN BBP INTERNATIONAAL 8

9 ARBEIDSVOORWAARDEN Pensioen is wettelijk niet verplicht, wanneer werkgever echter pensioen toezegt moet hij zich houden aan alle wettelijke regels. Werknemer kan een afstandsverklaring tekenen voor pensioen, in de praktijk vaak echter niet geheel juridisch waterdicht. Arbeidsvoorwaarden zijn bijzondere overeenkomsten en pensioen is hierin een belangrijk, bijna primaire, arbeidsvoorwaarde. Art. 7:613 BW; werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen de arbeidsovereenkomst waaronder de pensioentoezegging(en) wijzigen. In de praktijk alleen in situaties van dreigend faillissement of zeer zware financiële omstandigheden. Art. 19 PW, schakelbepaling art. 7:613BW; eenzijdige wijzigingsmogelijkheid werkgever om zonder toestemming werknemer pensioen te kunnen wijzigen. Alleen bij zwaarwichtig belang waarvoor de belangen van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid hiervoor moeten wijken. 9

10 PENSIOENOVEREENKOMST Uitvoerder, maatschappij WerknemerWerkgever Werkgevers- Pensioen via Pensioenwet Arbeidsovereenkomst Uitvoerings- overeenkomst Pensioen- reglement en startbrief

11 PENSIOENDOCUMENTEN PW verplicht volgende documenten: Startbrief; belangrijkste punten van pensioen voor werknemer Pensioenreglement; uitgebreide informatie voorwaarden pensioen voor de werknemer UPO; lopende deelnemers ontvangen deze jaarlijks, gewezen deelnemers elke vijf jaar Kijk op http://www.academicservice.nl/site/onderwijs/boeken/details/studenten.html?prod=20070523&ty pe=8 voor voorbeelden van bovenstaande documenten. http://www.academicservice.nl/site/onderwijs/boeken/details/studenten.html?prod=20070523&ty pe=8 Voorbeeld UPO van het ABP 11

12 TOEGESTANE PENSIOENUITVOERDERS 1.Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF), bijv. ABP 2.Ondernemingspensioenfondsen (OPF), bijv. Philips 3.Verzekeraars, bijv. ZwitserLeven 4.Premiepensioeninstelling (PPI, bank alleen voor pensioenopbouw), bijv. Brand New Day of ABN 5.Pensioen-bv. voor de directeur grootaandeelhouder (DGA-pensioen) 12

13 PENSIOENSOORTEN  Ouderdomspensioen  Nabestaandenpensioen;  Wezenpensioen;  Arbeidsongeschiktheidspensioen;  Nabestaandenoverbruggingspensioen;  40-deelnemingsjarenpensioen;  Overbruggingspensioen;  Prepensioen;  VUT. 13

14 PENSIOENSYSTEMEN In Nederland bouwt 90% van de werknemers een aanvullend pensioen op bij de werkgever. Welke soorten regelingen zijn er? 1.Uitkeringsovereenkomst; salaris/diensttijdregeling, defined benefit regeling. Eindloon en middelloon. Werkgever zegt een pensioen toe waar de werknemer recht op heeft. 2.Kapitaalovereenkomst; werkgever zegt een kapitaal toe op de pensioendatum waarmee de werknemer zelf een pensioen kan aankopen 3.Premieovereenkomst; werkgever zegt een premie toe die wordt gebruikt voor pensioenregeling. Beschikbare premieregeling. 4.Hybride regelingen; combinaties van bovenstaande 14

15 PENSIOENSYSTEMEN (VERVOLG) 1.Defined benefit regelingen (uitkeringsovereenkomst): A.Eindloonregeling; pensioen gebaseerd op het laatst verdiende inkomen (komt weinig meer voor) B.Middelloonregeling; pensioen gebaseerd over het gemiddeld verdiende inkomen (komt verreweg het meeste voor, 91% van de deelnemers bij pensioenfondsen hebben deze regeling) 2.Defined contribution regeling (kapitaalovereenkomst): Beschikbare premieregeling; de werkgever betaalt maandelijks namens de werknemer een premie aan een verzekeraar of een pensioenfonds die het geld belegt. Deze vorm is sterk in opkomst. 15

16 PENSIOEN UITKERINGSOVEREENKOMST GRAFISCH 16

17 PENSIOEN PREMIEREGELING GRAFISCH 17 Beschikbare premieregeling middels sparen Beschikbare premieregeling middels beleggen.

18 KENMERKEN EINDLOONREGELING Loonsverhogingen kunnen met terugwerkende kracht vanaf indiensttreding worden gebruikt voor pensioenopbouw, ook wel backservice verplichting Keuze uit volledig of gedeeltelijke backservice verplichting Maximaal 1,9% opbouw per jaar, bij 37 dienstjaren wordt maximaal 70% pensioen bereikt Alleen vaste loonbestanddelen en structureel genoten toeslagen mogen worden meegenomen 18

19 KENMERKEN MIDDELLOONREGELING Loonsverhogingen tellen pas mee vanaf het moment dat de werknemer deze ontvangt Keuze uit zuiver middelloonsysteem of geïndexeerd middelloonsysteem Maximaal 2,15% opbouw per jaar wordt in 37 jaar 70% bereikt. Variabele looninkomsten mogen worden meegenomen voor de pensioenopbouw 19

20 FISCALE REGELS PENSIOEN UITKERINGSREGELING Maximaal 100% pensioen van het laatstverdiende salaris (volgens eindloon). Vanaf 2015 wordt de maatstaf het ‘gemiddeld’ verdiende salaris (middelloon). Versobering van ons pensioenstelsel Maximale fiscale opbouwpercentages p/jr inclusief partnerpensioen 20 Pensioen- leeftijd MiddelloonEindloon 2013652,25%2,00% 2014651,90%1,68% 672,15%1,90% 2015671,875%1,657%

21 WANNEER IS PENSIOEN VERPLICHT? Pensioen is niet algemeen wettelijk verplicht Op grond van CAO’s zijn pensioenregelingen vaak wel verplicht De Wet verplichte beroepspensioenfondsen 2000 (Wet BPF 2000) geldt voor veel werknemers in Nederland Vrije beroepsoefenaren zoals huisartsen zijn vaak op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) wel verplicht aangesloten bij een pensioenfonds Indien de werkgever een pensioenregeling treft voor de werknemer(s), dan moet deze voldoen aan de Pensioenwet (PW). De werknemer dient dan volledig te worden geïnformeerd, waarvan de UPO (Uniform Pensioenoverzicht) een belangrijk document is. 21

22 WERKINGSSFEER VERPLICHT BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS Vanuit onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers komt een cao tot stand waarin pensioenbepalingen worden opgenomen Soort cao bepaalt de mate van vrijheid c.q. mate van afwijking van de cao Wettelijke grondslag voor verplichtstelling is geregeld in de Wet BPF2000 Representativiteitstoets; voldoende representatief voor de werkzame personen in de bedrijfstak Minister van Soc. Zaken en Werkgelegenheid vaardigt een verplichtstellingsbesluit uit die in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Verplichting hangt vaak af van ‘in hoofdzaak’ criterium o.b.v. aantal werknemers die bepaalde werkzaamheden uitvoeren of de omzet gerelateerd aan bepaalde activiteiten van het bedrijf. 22

23 WERKGEVER IS VERANTWOORDELIJK VOOR AFDRACHT PENSIOENPREMIES Nederland telt 415 verschillende pensioenfondsen en zo’n 90 bedrijfstakpensioenfondsen waarvan de vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen (VB) er 70 behartigt. Op http://www.pensioenfederatie.nl/ (VB) staan de meeste bedrijfstakpensioenfondsen.http://www.pensioenfederatie.nl/ Indien een bedrijf onder de verplichte werkingssfeer van een bpf valt en de medewerkers niet eerder zijn aangemeld, dan kunnen de premies met terugwerkende kracht (op executoriale tilel/dwangbevelprocedure) bij de werkgever worden gevorderd. Vrijstellingsgronden o.a. mogelijk bij reeds bestaande eigen pensioenregeling, een eigen cao, bij groepsvorming en bij onvoldoende dekkingsgraad. 23

24 BESCHIKBARE PREMIEREGELING Kenmerken: De hoogte van de premie staat vast en niet de hoogte van het pensioen meestal niet Hoe ouder hoe meer premie fiscaal beschikbaar mag worden gesteld Vier fiscale staffels Vanaf 1 januari 2015 mogen alleen nog netto staffels worden gebruikt (m.a.w. alleen OP als percentage en alle aanvullende zaken als werkelijke premie) 24

25 STAFFELS BESCHIKBARE PREMIE Staffels: 1.Alleen Ouderdomspensioen (OP) 2.OP en uitgesteld Partnerpensioen (PP), dus geen recht op PP bij overlijden vooroverlijden (voor 65jr) van de pensioengerechtigde. De partner heeft dan niets 3.OP en direct ingaand opgebouwd PP, wel recht op het tijdsevenredig opgebouwde PP 4.OP en direct volledig PP, recht op 70% van het op te bouwen OP op einddatum 25


Download ppt "MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 WEEK 2 W.H. Korthouwer 1."

Verwante presentaties


Ads door Google