De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. G.C. den Hertog Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. G.C. den Hertog Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. G.C. den Hertog Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld

2 Psalm 113 Psalm 99 Psalm 25 Gezang 329 Gezang 395 Psalm 56 Lezen: 1 Samuel 3

3 De zon komt op, Maakt de morgen wakker; Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt En wat mij mag overkomen, Laat mij nog zingen als de avond valt. Sing in – Opwekking 733

4 Refrein Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Sing in – Opwekking 733

5 Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Sing in – Opwekking 733

6 Refrein Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Sing in – Opwekking 733

7 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Sing in – Opwekking 733

8 Refrein Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Sing in – Opwekking 733

9 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. Sing in – Opwekking 733

10 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Sing in – Opwekking 717

11 Refrein God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Sing in – Opwekking 717

12 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. Sing in – Opwekking 717

13 Refrein God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Sing in – Opwekking 717

14 Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Sing in – opwekking 717

15 God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Sing in – Opwekking 717

16 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast. En zegt: Dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld zie van Mij, als je Mij gaat volgen. Sing in – Opwekking 705

17 Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. Sing in – Opwekking 705

18 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil En gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: Dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld zie van Mij, als je Mij gaat volgen. Sing in – Opwekking 705

19 Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. Sing in – Opwekking 705

20 1. Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die ’t niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ‘k zien. Sing in – Opwekking 428

21 2. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook, als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat. Sing in – Opwekkin 428

22 3. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Sing in – Opwekkin 428

23 4. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid, dat ik genade vond. Dan prijs ik Hem in eeuwigheid, dat ik genade vond. Sing in – Opwekkin 428

24 Welkom en mededelingen

25 1 Prijst, halleluja, prijst den H EER, gij 's H EREN knechten, immermeer moet 's H EREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z' in 't Westen nederdaalt, zij 's H EREN grote naam geprezen. Psalm 113: 1, 2, 3

26 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de H EER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren. Psalm 113: 1, 2, 3

27 3 Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk. Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. Hij zegent die onvruchtbaar scheen, met bloei van kindren om haar heen. Prijst Hem, den H EER, met lofgezangen. Psalm 113: 1, 2, 3

28 Votum en groet

29 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. Psalm 99: 1, 3, 5, 8

30 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt: Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. Psalm 99: 1, 3, 5, 8

31 5 Mozes trad in 't licht voor zijn aangezicht met Aäron saam, - priesters in Gods naam. Ook verhief tot Hem Samuël zijn stem. Waar Hij werd aanbeden schonk de H EER zijn vrede. Psalm 99: 1, 3, 5, 8

32 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de H ERE. Psalm 99: 1, 3, 5, 8

33 Gods gebod

34 2 H ERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten. Psalm 25: 2, 4, 10

35 4 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor, brengt, aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht gemoed in het effen recht des H EREN : wie Hem needrig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren. Psalm 25: 2, 4, 10

36 10 Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid. Hoopvol is het mij te moede, U verwacht ik t' allen tijd. Here God van Israël, red uw volk in tegenspoeden! Toon uw goddelijk bestel, dat uw hand ons toch behoede! Psalm 25: 2, 4, 10

37 Gebed

38 We lezen uit de Bijbel 1 Samuel 3

39 3 1 En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was schaars in die dagen; er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. 2 Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag – zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien –

40 1 Samuel 3 3 en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de HEERE, waar de ark van God was, 4 dat de HEERE Samuel riep. En hij zei: Zie, hier ben ik.

41 1 Samuel 3 5 Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen.

42 1 Samuel 3 6 Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; ga terug en ga weer liggen.

43 1 Samuel 3 7 Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard. 8 Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.

44 1 Samuel 3 9 Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen.

45 1 Samuel 3 10 Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert. 11 De HEERE zei tegen Samuel: Zie, Ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten.

46 1 Samuel 3 12 Op die dag zal Ik over Eli alles gestand doen wat Ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde.

47 1 Samuel 3 13 Want Ik heb hem bekendgemaakt dat Ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft; want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken.

48 1 Samuel 3 14 En daarom heb Ik het huis van Eli gezworen: De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer!

49 1 Samuel 3 15 Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen; toen deed hij de deuren van het huis van de HEERE open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen.

50 1 Samuel 3 16 Toen riep Eli Samuel en zei: Mijn zoon Samuel! Hij zei: Zie, hier ben ik. 17 En hij zei: Wat is het woord dat Hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen.

51 1 Samuel 3 God mag zó en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die Hij tot je gesproken heeft! 18 Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei: Hij is de HEERE; laat Hij doen wat goed is in Zijn ogen.

52 1 Samuel 3 19 En Samuel werd groot. De HEERE was met hem en liet niet een van al Zijn woorden onvervuld.++ 20 En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE.

53 1 Samuel 3 21 En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het woord van de HEERE.

54 Gezang 329: 1, 2, 3 1.Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort.

55 Gezang 329: 1, 2, 3 2.Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen; spreek Heer, uw gemeente hoort.

56 Gezang 329: 1, 2, 3 3.Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heil'ge stede van uw vrede. Spreek Heer, uw gemeente hoort.

57 Preek

58 Gezang 395: 1, 2, 3, 4 1 O Heer, verberg U niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U. Gij weet het, ik ben bang voor U, ontwijk U en verlang naar U. O ga niet aan mijn hart voorbij.

59 Gezang 395: 1, 2, 3, 4 2 En wees niet toornig over mij, wanneer ik U geen liefde bied. Ik noem U, maar ik ken U niet, ik buig mij, maar ik ben het niet en mijn gebed is tegen mij.

60 Gezang 395: 1, 2, 3, 4 3 Spreek zelf in mij het rechte woord. Zo vaak ik woorden voor U vond, heb ik mij in mijn woord vermomd. Nu wacht ik tot Gij zelve komt en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

61 Gezang 395: 1, 2, 3, 4 4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap, dat U niet zoekt en U niet vindt. Geef mij, als een die Gij bemint, geef, dat ik als uw eigen kind uw stem mag horen in mijn slaap.

62 Dankgebed

63

64 Collecte voor 1)Diaconie 2)Kerk

65 Psalm 56: 4 4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God, U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, laat mij nu voor de redding van de dood lofoffers U betalen. …

66 Psalm 56: 4 … Geprezen zijt Gij, H EER, die telkenmale de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, dat ik mag wandelen en ademhalen in 't licht dat leven doet!

67 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger:Ds. G.C. den Hertog Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google