De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne

2 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Stil gebed, votum en groet Gezang 169:6 Gebed Schriftlezing I: Filippenzen 2: 19 - 30 Schriftlezing II: Filippenzen 4: 2 – 3 Psalm 119: 60

3 Orde van de dienst - 2 Preek Psalm 100 Gezang 381: 3, 4, 5 Voorbeden en dankzegging Lied: “Bede bij de wet”: 1, 3, 4, 8, 12 Collecten Lied: “Voorwaarts,christenstrijders” Zegen

4 Spreuk van de week “Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad” Spreuken 11: 15

5 Welkom en mededelingen

6 Gezang: 169: 1, 2, 3, 4, 5 Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen.

7 Gezang: 169: 1, 2, 3, 4, 5 Maar wij verkozen 't duister meer dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.

8 Gezang: 169: 1, 2, 3, 4, 5 Voor 't leven hebben wij de dood, het lege niets verkozen, voor vrede vreze, steen voor brood, voor 't eeuwig goed de boze. Wij hebben onze ziel verkocht van ademtocht tot ademtocht aan die genadeloze.

9 Gezang: 169: 1, 2, 3, 4, 5 Maar God heeft naar ons omgezien! Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien Hij ons niet achterhaalde, indien niet in de duisternis het licht dat Jezus Christus is gelijk de morgen straalde.

10 Gezang: 169: 1, 2, 3, 4, 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen.

11 Stil gebed, votum en groet

12 Gezang: 169: 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van zijn genadig aangezicht. in Christus is ons leven!

13 Gebed

14 Schriftlezing I: Filippenzen 2: 19 - 30 (NBV)

15 19 In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goeddoen te weten hoe het met u gaat. 20 Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, 21 want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus.

16 22 U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. 23 Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. 24 De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen.

17 25 Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest, en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. 26 Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien en maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. 27 Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd.

18 En niet alleen over hem, ook over mij: hij heeft me nog meer verdriet bespaard. 28 Ik stuur hem nu zo snel mogelijk; dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. 29 Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere; 30 hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan.

19 Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te geven die u niet kon bieden.

20 Schriftlezing II: Filippenzen 4: 2 - 3 (NBV)

21 2 Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. 3 En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.

22 Psalm 119: 60 Zie hoe ik uw vermaningen bemin; wil mij goedgunstig tot het leven leiden. Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin, uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden. Uw woord, o HEER, houdt alle waarheid in, uw heilig woord is recht voor alle tijden.

23 De kinderen gaan naar de bijbelklas, Het onderwerp is: Gods bescherming (Psalm 84)

24 Preek

25

26 Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

27 Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt."

28 Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

29 Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

30

31 Gezang 381: 3, 4, 5 Hij die in iedre levenskring zijn volk oproept tot heiliging, zal tot het offer dat Hij vraagt ons schenken al wat Hem behaagt.

32 Gezang 381: 3, 4, 5 Wij mogen leven door zijn kracht, de taak door Hem ons toegedacht volbrengend als een heerlijk blijk van Christus' komend koninkrijk.

33 Gezang 381: 3, 4, 5 O Heer, die ons uw liefde geeft waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, sta Gij ons bij en help ons dan meer dan ons lied U vragen kan.

34 Voorbeden en dankzegging

35 Bede bij de wet: 1, 3, 4, 8, 12 (melodie Ps. 140) Wij danken U, o God en HERE, dat Gij, die groot en heilig zijt, uw goede wet ons wilde leren, uw wet die tot het leven leidt.

36 Bede bij de wet: 1, 3, 4, 8, 12 (melodie Ps. 140) Wij waren slaven van de zonde: uw Zoon heeft ons daarvan bevrijd, opdat wij nu geen andre goden maar U alleen zijn toegewijd.

37 Bede bij de wet: 1, 3, 4, 8, 12 (melodie Ps. 140) Geef dat we U naar uw Woord vereren: geen beeld van U, door ons bedacht. Zegen ons in uw dienst, o HERE, tot in het verre nageslacht.

38 Bede bij de wet: 1, 3, 4, 8, 12 (melodie Ps. 140) Gij spreekt: "Ik ben uw God, uw Schepper: dus roof geen leven dat Ik gaf!" Leer mij mijn naaste lief te hebben: wie haat, ontkomt niet aan uw straf.

39 Bede bij de wet: 1, 3, 4, 8, 12 (melodie Ps. 140) Help mij mijn zinnen niet te zetten op iets dat van mijn naaste is. Ik vind mijn vreugde in uw wetten: hoe schoon is uw getuigenis!

40 Collecten: 1.Emeritikas 2.Kerk

41

42

43 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Voorwaarts, christenstrijders, volg het rechte spoor ! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor. Wees voor zijn bevelen, wat ook dreigt, nooit doof; toon, hoe bang ’t ook worden kan steeds moed door uw geloof !

44 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Voorwaarts, christenstrijders ! Volgt uws konings spoor ! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

45 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Op dit triomfteken vlucht de satanstroep. Kom op dan, soldaten, let op Jezus’ roep. ’t Fundament van ’t dodenrijk beeft bij lof aan God. Broeders, zusters, prijst zijn naam, luid zingen is gebod.

46 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Voorwaarts, christenstrijders ! Volgt uws konings spoor ! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

47 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Als een machtig leger rukt Gods kerk snel op; broeders, zusters, samen, één banier in top. In het spoor der heiligen één van ziel en geest, eensgezind en met één doel, zo gaan zij, onbevreesd.

48 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Voorwaarts, christenstrijders ! Volgt uws konings spoor ! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

49 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Kronen, tronen, staten, rijzen en vergaan, maar de kerk van Jezus blijft altijd bestaan. Poorten van het dodenrijk zijn haar niet te sterk; Christus heeft het zelf belo-oofd: Ik volbreng mijn werk.

50 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Voorwaarts, christenstrijders ! Volgt uws konings spoor ! Met zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

51 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Kom op, mensen, wees present, voeg je er maar bij, blaas je toon mee in de band, krachtig, vol en blij. Glorie, lof en ere zij Christus die regeert. Eng’len, mensen, alle eeuwen, zij uw Naam geëerd !

52 “Voorwaarts, christenstrijders!”: 1, 2, 3, 4, 5 Voorwaarts, christenstrijders, Volgt uws konings spoor ! Mat zijn heilge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

53 Zegen te beantwoorden met

54 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. Allen hartelijk welkom!


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst! Voorganger is ds. H. de Bruijne."

Verwante presentaties


Ads door Google