De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de JCH jullie ook dit jaar weer verrassen met een kleine vuurwerkshow! Blijft u met z’n allen kijken om het nieuwe jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de JCH jullie ook dit jaar weer verrassen met een kleine vuurwerkshow! Blijft u met z’n allen kijken om het nieuwe jaar."— Transcript van de presentatie:

1 JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de JCH jullie ook dit jaar weer verrassen met een kleine vuurwerkshow! Blijft u met z’n allen kijken om het nieuwe jaar met de gemeen- te alvast een beetje in te luiden? Er zal na de dienst enkele minuten worden gewacht met het aansteken van het vuurwerk om mensen die dat willen de gele- genheid te geven naar huis te gaan. Graag willen we een ieder vragen om geen ander vuurwerk tussen de toeschouwers of richting de organisatie te werpen, dit in verband met een ieders veiligheid. Bij voorbaat dank en alvast een gelukkig nieuwjaar, De JCH

2 Liturgisch bloemstuk De twee kransen verbeelden het oude en nieuwe jaar. De ronde vormen verwijzen naar het rad van de tijd. Achteraan de volle krans met blijde en droevige gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarvoor een lege krans, als teken van het nieuwe jaar, waarin al witte bloemen zichtbaar zijn. Symboliseert, wat er ook gebeurd, dat God met ons zal zijn elke nieuwe dag.

3 De nieuwjaarssoos Proost samen met ons op het nieuwe jaar!
Voor iedereen vanaf 12 jaar! Dus jij komt toch ook? Wanneer: 2 januari Waar: in de soos Hoe laat: vanaf uur

4 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. M. van den Bos Pianist: br. M.J. van Breden Beamisten: br. D.D. Rouwhorst br. E.E. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag  uur een naar:

5

6 Thema van de preek Op de drempel

7

8 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

9

10 Psalm 24: 1, 3 1 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

11 Psalm 24: 1, 3 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is ’t geslacht dat naar Hem vraagt, ’t is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

12

13 Lezen Psalm 27 1 Een lied van David. De Heer helpt mij altijd De Heer helpt mij altijd, hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.

14 Lezen Psalm 27 2 Als vijanden mij aanvallen, dan zullen ze struikelen. Als ze mij willen doden, dan vallen ze zelf dood neer. 3 Ik ben niet bang, ook niet als een heel leger mij aanvalt. Ik blijf op de Heer vertrouwen, ook als de strijd begint.

15 Lezen Psalm 27 Ik wil elke dag bij de Heer zijn 4 Ik vraag aan de Heer maar één ding, meer heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is.

16 Lezen Psalm 27 5 Als er gevaar is, verbergt hij mij in zijn tempel. In zijn huis ben ik veilig. 6 Ik zie vijanden om mij heen, maar ik weet dat ik sterker ben dan zij. Vol vreugde zal ik de Heer danken. Ik zal vrolijk voor hem zingen, en offers brengen in de tempel.

17 Lezen Psalm 27 De Heer laat me niet alleen 7 Heer, ik roep naar u! Luister naar mijn gebed. Wees goed voor mij en geef mij antwoord.

18 Lezen Psalm 27 8 Ik weet dat ik u moet zoeken. Dat doe ik, Heer, want ik wil dicht bij u zijn. 9 Verberg u niet voor mij. Wees niet boos, stuur mij niet weg.

19 Lezen Psalm 27 U hebt mij altijd geholpen, jaag me nu niet weg. Laat me niet alleen, God, u bent mijn redder. 10 U blijft vol liefde voor mij zorgen, ook als iedereen mij verlaat, zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten.

20 Lezen Psalm 27 Vertrouw op de Heer 11 Zeg mij wat ik moet doen, Heer! Wijs mij een veilige weg, want mijn tegenstanders zijn dichtbij. 12 Houd ze bij mij vandaan. Ze vertellen leugens over mij en ze dreigen met geweld.

21 Lezen Psalm 27 13 De Heer is goed voor mij, zolang ik leef. Dat weet ik zeker. 14 Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed. Vertrouw op de Heer! Bijbel in Gewone Taal © 2014

22

23 Opwekking 595: 1, 2 1 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment.

24 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

25 Opwekking 595: 1, 2 2 Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, bent als een kind naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af.

26 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

27 Opwekking 595: 1, 2 Brug: En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.

28 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

29 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

30

31 Preek Op de drempel Huwelijk, belijdenis, werk, kerkelijk en gezondheid? Hoe was het? Hoe ging het in het afgelopen jaar?

32 Oudejaarsavond: op de drempel
Preek Oudejaarsavond: op de drempel Achterom- en vooruitkijken met Psalm 27 veilig bij God (verzen 1-3) thuis bij God (verzen 4-6) heel dichtbij God (verzen 7-10) hoopvol onderweg (verzen 11-14)

33 Oudejaarsavond: op de drempel
Preek Oudejaarsavond: op de drempel veilig bij God thuis bij God heel dichtbij God hoopvol onderweg ervaring van de dichter deze ervaring bouwt hij uit: “als u toen zo was, dan ook wanneer…” veilig bij de drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest je vragen hebben

34 Oudejaarsavond: op de drempel
Preek Oudejaarsavond: op de drempel veilig bij God thuis bij God heel dichtbij God hoopvol onderweg leven in Gods nabijheid (voor Gods aangezicht) God ontmoeten leven voor hem (eredienst) je doodsvijanden (term uit de catechismus) kunnen dit enorm onderuithalen

35 Oudejaarsavond: op de drempel
Preek Oudejaarsavond: op de drempel veilig bij God thuis bij God heel dichtbij God hoopvol onderweg laat me niet alleen de dichter klampt zich stevig vast aan God hij kan God loslaten, God kan hem loslaten, vers 9 (licht/schaduw)

36 Oudejaarsavond: op de drempel
Preek Oudejaarsavond: op de drempel veilig bij God thuis bij God heel dichtbij God hoopvol onderweg we zijn onderweg het gebed dat ik onbevreesd mijn weg ga, dat ik uw goedheid mag zien gelukkig komt onze Heer ons tegemoet

37 Oudejaarsavond: op de drempel
Preek Oudejaarsavond: op de drempel

38

39 Psalm 27: 1, 3 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is ’t die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

40 Psalm 27: 1, 3 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen ’s HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

41

42 Oceans

43 You call me out upon the waters, U roept mij ​​naar de wateren,

44 het grote onbekende waar voeten het mogelijk begeven.
The great unknown where feet may fail.  het grote onbekende waar voeten het mogelijk begeven. 

45 En daar vind ik U in alle mysterie,
And there I find You in the mystery, En daar vind ik U in alle mysterie, 

46 houdt mijn geloof het vol
In oceans deep My faith will stand diep in de oceanen houdt mijn geloof het vol

47 And I will call upon Your name Ik zal Uw naam aanroepen

48 And keep my eyes above the waves When oceans rise
En mijn hoofd boven water houden  Als oceanen over mij heen komen

49 My soul will rest in Your embrace
Zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing  

50 For I am Yours, and You are mine
 Want ik ben van U en U bent van mij. 

51 Your grace abounds in deepest waters
Uw genade wemelt in de diepste wateren

52 Your sovereign hand will be my guide
Uw machtige hand zal mijn gids zijn

53 Where feet may fail and fear surrounds me
Waar mijn voeten niet kunnen gaan en angst me omringt

54 You've never failed and You won't start now
Heeft U nooit gefaald en dat doet U nu ook niet

55 And I will call upon Your name Ik zal Uw naam aanroepen

56 And keep my eyes above the waves When oceans rise
En mijn hoofd boven water houden  Als oceanen over mij heen komen

57 My soul will rest in Your embrace
Zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing  

58 For I am Yours, and You are mine
 Want ik ben van U en U bent van mij. 

59

60 Geest bewerk in mij een grenzeloos vertrouwen,
Spirit lead me where my trust is without borders Geest bewerk in mij een grenzeloos vertrouwen,

61 Let me walk upon the waters Wherever You would call me
Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call me Laat me op de wateren lopen Waarheen U mij ook roept

62 Breng me verder dan waar ik ooit zou kunnen staan
Take me deeper than my feet could ever wander Breng me verder dan waar ik ooit zou kunnen staan

63 And my faith will be made stronger In the presence of my Savior
En mijn geloof zal steeds sterker worden In de nabijheid van mijn Verlosser

64 Geest bewerk in mij een grenzeloos vertrouwen,
Spirit lead me where my trust is without borders Geest bewerk in mij een grenzeloos vertrouwen,

65 Let me walk upon the waters Wherever You would call me
Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call me Laat me op de wateren lopen Waarheen U mij ook roept

66 Breng me verder dan waar ik ooit zou kunnen staan
Take me deeper than my feet could ever wander Breng me verder dan waar ik ooit zou kunnen staan

67 And my faith will be made stronger In the presence of my Savior
En mijn geloof zal steeds sterker worden In de nabijheid van mijn Verlosser

68 Geest bewerk in mij een grenzeloos vertrouwen,
Spirit lead me where my trust is without borders Geest bewerk in mij een grenzeloos vertrouwen,

69 Let me walk upon the waters Wherever You would call me
Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever You would call me Laat me op de wateren lopen Waarheen U mij ook roept

70 Breng me verder dan waar ik ooit zou kunnen staan
Take me deeper than my feet could ever wander Breng me verder dan waar ik ooit zou kunnen staan

71 And my faith will be made stronger In the presence of my Savior
En mijn geloof zal steeds sterker worden In de nabijheid van mijn Verlosser

72

73 Ik zal Uw naam aanroepen

74 Mijn hoofd boven water houden

75 mijn ziel zal rusten in Uw omhelzing

76 I am Yours and You are mine Want ik ben van U en U bent van mij. IK HEB U LIEF

77

78 Gebed

79

80 Lied 397: 1-6 Allen: 1 O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis! Mannen: 2 De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer, bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

81 Lied 397: 1-6 Vrouwen: 3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ hebt door uw woord bereid, altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid! Mannen: 4 En duizend jaar gaan als de dag van gistren voor U heen, een schaduw, een gedachte vaag, een nachtwaak, die verdween.

82 Lied 397: 1-6 Vrouwen: 5 De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom; ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom. Allen: 6 O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis!

83

84 Collecte Zending

85

86 Gezang 64: 1-4 1 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u.

87 Gezang 64: 1-4 2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.

88 Gezang 64: 1-4 3 Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest

89 Gezang 64: 1-4 4 Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u.

90

91 Amen A - men, a - men, a - men.

92

93 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de JCH jullie ook dit jaar weer verrassen met een kleine vuurwerkshow! Blijft u met z’n allen kijken om het nieuwe jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google