De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstart eerste Integraalplannen Edwin De Ceukelaire

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstart eerste Integraalplannen Edwin De Ceukelaire"— Transcript van de presentatie:

1 Opstart eerste Integraalplannen Edwin De Ceukelaire
Coördinator team Integraalplannen

2 Stand van zaken Team Aanwerving van nieuwe personeelsleden via SGR5
3 projectleiders 1 ingenieur FMIS Behoeften en verwachtingen Begrippen en definities Processen Overlegmomenten in 2013: stuurgroep integraalplannen, presentaties op CvD, opleidingen omgevingsanalyse Brede Open School en vergaderingen met de pedagogisch adviseur i.v.m. de opmaak van een visie Operationele start: 1 januari 2014 6 scholengroepen: 8, 9, 14, 15, 26 en 28

3 In de startblokken Opleiding voor de medewerkers team integraalplannen in januari 2014 In combinatie met een bezoek aan de 6 betrokken scholengroepen 2 dagen per scholengroep Normen en wetgeving, gebruik FMIS, conditiemeting, onderwijs, DBFM, reguliere projectwerking, instrument voor duurzame scholenbouw, bijzonder decreet, GO!2020, … Piloot invoeren van documenten in het FMIS Scholengroep 9 Volgorde andere integraalplannen is nog met de medewerkers te bespreken

4 Een generiek stappenplan

5 Wie doet wat? De eerste maanden na de opstart van de integraalplannen

6 De projectleider Elke projectleider is verantwoordelijk voor 2 integraalplannen/jaar De projectleider is de contactpersoon van de scholengroep en bezoekt alle scholen De projectleider heeft bij het bezoek bijzondere aandacht voor de gebruikswaarde, omgeving, toekomstige mogelijkheden, … De projectleider heeft per school een gesprek met de directie op basis van de vaststellingen i.v.m. de ruimtelijke analyse (toestand gebouwen, context, …) De projectleider bespreekt met de schooldirectie de infrastructurele aandachtspunten zoals deze in de schooldoorlichting en de opvolgingsdocumenten werden opgenomen De projectleider neemt foto’s van alle gebouwen De projectleider onderzoekt het ruimtelijk kader (bestemmingsplannen, masterplannen, …) De projectleider bezorgt de laatste versie van de domeinplannen (database Infra) in pdf aan de scholengroepen De projectleider past het domeinplan aan, na de vaststellingen en de opmerkingen van de schooldirectie en de schooldirectie Berekening fysische norm per instelling/domein De projectleider maakt het verslag op van de stuurgroepen

7 De ingenieur De ingenieur organiseert voorafgaandelijk aan het bezoek een informatie-/opleidingssessie voor de infrastructuurverantwoordelijke van de scholengroep m.b.t. de kwaliteitsnormen van de verdiepingsplannen/evacuatieplannen (DWG-bestand, polygonen, correcte lagen, …) De ingenieur bezoekt (indien mogelijk) samen met de infrastructuurverantwoordelijke van de scholengroep een aantal scholen (maximaal 10 per scholengroep) De conditiemeting zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met de bezoeken van de projectleider De belangrijkste opdracht van de ingenieur is om de conditiestaat van de gebouwen in kaart te brengen De conditiemeting in het kader van de integraalplannen heeft vooral betrekking op de bouwschil (muren, ramen, daken, …), tellerkasten en de CV-ketel De ingenieur geeft samen met MCS een tweede opleiding zodat de infrastructuurverantwoordelijke (indien gewenst) de resterende conditiemetingen kan uitvoeren Er is technische apparatuur voor het uitvoeren van metingen (warmtebeeldcamera, vochtigheidsmeter, CO², …)

8 De infrastructuurverantwoordelijke en/of schooldirectie
De infrastructuurverantwoordelijke en/of directie bezorgt voorafgaandelijk aan het bezoek door het team integraalplannen de verdiepings- of evacuatieplannen met een aanduiding van de bestemming van de verschillende lokalen Een digitale versie in DWG/VECTORWORKS van alle evacuatieplannen Een afdruk met geschreven opmerkingen en lokaalaanduiding De infrastructuurverantwoordelijke en/of directie bezorgt voorafgaandelijk aan het bezoek door het team integraalplannen de domeinplannen met een aanduiding van de gebouwen en eventuele wijzigingen Een digitale versie in DWG/VECTORWORKS van de domeinplannen Een afdruk met geschreven opmerkingen en bestemming van de gebouwen De infrastructuurverantwoordelijke en/of directie worden door het team integraalplannen bij deze activiteiten ondersteund door een opleiding door de ingenieur De infrastructuurverantwoordelijk van de scholengroep zorgt voor het in kaart brengen van het energieverbruik per school (gas, elektriciteit, stookolie, … )

9 De schooldirectie De schooldirectie geeft een korte voorstelling van de school (eventueel PPT, schoolfolder, …) De schooldirectie geeft een rondleiding doorheen alle lokalen en gebouwen De schooldirectie maakt een omgevingsanalyse Brede Open School op De schooldirectie schrijft op zowel het domeinplan als het evacuatieplan eventuele wijzigingen en bestemmingen (kleuterklas, lager onderwijs, refter, …) De schooldirectie geeft toelichting bij de opvolging van de doorlichting

10 De scholengroep Opleiding omgevingsanalyse Brede Open School voor alle schooldirecties De scholengroep voorziet op ‘smartschool’ een gedeelte voor integraalplannen. De leden van het team krijgen toegang tot ‘smartschool’. De algemeen directeur is voorzitter van de stuurgroep De praktische organisatie van de stuurgroepen, werkgroepen, … (vergaderzalen, koffie, …) De scholengroep zal samen met de projectleider de afstemming met andere integraalplannen van aanpalende scholengroepen bewaken De coördinatie bij het aanleveren van de aangepaste domeinplannen en evacuatieplannen De scholengroep verzamelt de volgende gegevens in het kader van de onderwijskundige omgevingsanalyse: instellingsprofielen, doorstroming van SO naar HO of arbeidsmarkt, doorstroming van kinderopvang naar BaO, herkomst leerlingen, mobiliteit, …

11 De pedagogisch adviseur
De pedagogisch adviseur verzamelt per scholengroep de verslagen van de onderwijsinspectie over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne De pedagogisch adviseur verzamelt per scholengroep de doorlichtingsverslagen van de onderwijsinspectie, waaronder de opvolgingsdocumenten De pedagogisch adviseur organiseert opleidingen voor de opmaak van een visie De pedagogisch adviseur geeft samen met de adviseur onderwijs aan schooldirecties een opleiding voor de opmaak van een omgevingsanalyse Brede Open School De pedagogisch adviseur werkt samen met de scholengroep en de schooldirectie aan het uitstippelen van een beleid op korte, middel­lange en lange termijn. De pedagogisch adviseur geeft een inhoudelijke ondersteuning bij het uitschrijven van een visie, missie en strategische doelstellingen

12 De adviseur onderwijs- organisatie
De adviseur onderwijsorganisatie geeft samen met de pedagogisch adviseur aan schooldirecties een opleiding voor de opmaak van een omgevingsanalyse Brede Open School De adviseur onderwijsorganisatie maakt per scholengroep een onderwijskundige omgevingsanalyse op: leerlingencijfers, aanbod, doorstroming, aansluiting onderwijs-arbeid, demografische analyse, belanghebbende analyse, …

13 Aandachtspunten bij de opstart
Definitieve goedkeuringen van de Raden van Bestuur Starten vanuit een sterke visie is een belangrijk uitgangspunt voor de integraalplannen Een integraalplan méér is dan een infrastructurele tool De kwaliteit/nauwkeurigheid van de verdiepings- of evacuatieplannen is cruciaal. Dit is de kapstok waar alle informatie zal worden aangehangen, en op basis waarvan het FMIS-systeem AUTOMATISCH de berekeningen uitvoert. Wanneer de verdiepingsplannen onnauwkeurig zijn, zal automatisch alle afgeleide informatie onnauwkeurig of foutief zijn. Bijzondere aandacht voor een scholengroep overstijgende aanpak (schaalvergroting?) Een integraalplan vraagt ook nazorg: bijsturing, verfijnen, aanpassen, … Onze grootste bekommernis op dit moment bij de opmaak van integraalplannen: De bestaande bouwplannen De kwaliteit van de evacuatieplannen en het digitalisering ervan Het groot verschil tussen scholengroepen i.v.m. de infrastructurele aanpak (opmetingen, energie, …)

14

15


Download ppt "Opstart eerste Integraalplannen Edwin De Ceukelaire"

Verwante presentaties


Ads door Google