De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsterrein: Afdeling Beleid 2014-2015 Organisatie IN BEWEGING : DEEL 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsterrein: Afdeling Beleid 2014-2015 Organisatie IN BEWEGING : DEEL 2."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsterrein: Afdeling Beleid 2014-2015 Organisatie IN BEWEGING : DEEL 2

2 Ontwikkeling Van management én medewerkers

3 Management MD-traject MedewerkersLeerdamse Leeromgeving

4 Dynamiek Filmpje whitewater/ St. Covey

5 Lerende organisatie / als uitgangspunt/ niet als norm

6 Filmpje Simon Sinek (‘golden circle’)

7 I. Gedeelde visie MD-traject: Visie/ ambitie/ stip op de horizon kernwaarden onderstroom

8 I. Gedeelde visie De organisatievisie hanteert 6 uitgangspunten Resultaat leveren Van buiten naar binnen werken Benutten maatschappelijk kapitaal Minder kwetsbaar Visie en richting Leiderschap en sturing

9 I. Gedeelde Visie

10 I. Gedeelde visie Kernwaarden Publiek ondernemerschap Eerlijkheid Respect

11 II.Persoonlijk meesterschap Het creëren van je eigen toekomst

12 II.Persoonlijk meesterschap Vakspecialist of generalist, of beiden? (proces)regisseur? Competenties/ (sociale)vaardigheden? Medewerker 2.0/ medewerker 3.0?

13 II. Persoonlijk meesterschap Bron: Organisatievisie Algemene kenmerken medewerkers Omgevingsbewust Bieden en creëren van duidelijkheid Mede door samenwerking, kennis en veerkracht van de samenleving benutten Partijen ondersteunen en met elkaar in contact brengen Proactief/ ondernemerschap Actieve communicatie Afspraken maken en nakomen Betrouwbare partner resultaatgericht

14 II. Persoonlijk meesterschap Bron: Organisatievisie Algemene kenmerken medewerkers Gedigitaliseerd/ procesmatig én inventief Zichtbaar door een krachtige,samenhangende aanpak van maatschappelijke vraagstukken

15 II. Persoonlijk meesterschap Bron: Organisatievisie Afdeling BeleidAlle beleidsterreinen Globale taakomschrijvingProducten Visievorming en strategieontwikkeling (m.n. op de lange termijn) Kadernota’s, visies. Voorbereiden bestuurlijke keuzesCollege- en raadsvoorstellen Het borgen van uitvoeringsbeleid (eigen beleid, beleid hogere overheden, regionaal beleid) Concrete vertaling van alg. beleidskaders naar consequenties en maatregelen Verordeningen, beleidsregels, uitvoeringsbesluiten Het opstarten van beleidsproducten (tot en met de ontwerpfase) Plannen van aanpak, opdrachten, programma’s van eisen. Het voeren van regieFormuleren van projectopdrachten

16 II. Persoonlijk meesterschap Bron:Organisatievisie Afdeling Beleid Specifieke kenmerken medewerkers afdeling Beleid Nadere omschrijving Generalistisch beleidsmedewerkers Breed inzetbaar en kunnen afwegen wanneer specialistische kennis of generalistische kennis (i.g.v. pieken) ingehuurd moet worden ProcesregisseurInzicht in proces, interactieve beleidsontwikkeling, communicatie, netwerken. Aanvulling op visie: De medewerker is niet alleen verantwoordelijk voor een beleidsstuk, maar ook voor de uitvoerbaarheid daarvan en ook daadwerkelijk gebeurt.

17 II. Persoonlijk meesterschap Bron:Organisatievisie Afdeling Beleid Competentiegebiedencompetenties Kwaliteit/ klantgerichtPolitiek/ bestuurlijke sensitiviteit Professioneel functionerenOndernemerschap/ flexibiliteit Mensen en organisatieinlevingsvermogen

18 II. Persoonlijk meesterschap Bron: Internet Kenmerken medewerker 2.0 Op zoek naar zingeving Persoonlijke groei en ontwikkeling centraal Streven naar goed netwerk met prioriteit bij samenwerking Ondernemerschap (max. inzet kennis, netwerk, technische mogelijkheden) Hiërarchie minder belangrijk. Meer aandacht voor leveren bijdrage, expertise en kennis delen Geïnteresseerd in eindresultaat en de weg daar naar toe

19 II. Persoonlijk meesterschap Bron: Internet Kenmerken medewerker 3.0 Verantwoordelijkheid laag in de organisatie Professioneel Intrensieke motivatie ‘leren’

20 II. Persoonlijk meesterschap Bron: Internet/ profile dynamics

21 III. Teamleren Teamleren is een voorwaarde voor excellente dienstverlening van professionals en de duurzaamheid van de organisatie. Het gaat erom verbinding te maken tussen al aanwezige kennis en inzichten bij professionals om individueel beter te presteren en collectief kennis beter vast te houden.

22 III. Teamleren 4 fasen Gefragmenteerd lerenIeder teamlid heeft eigen definitief en een eigen mate van betrokkenheid (bundeling van individuen) Gedeeld lerenEen aantal teamleden wisselt ervaringen en kennis uit. Een team begint te ontstaan Synergetisch lerenHet team deelt een collectief denkkader waardoor sprake is van een team Continue lerenTeam blijft denkkader aanscherpen en vernieuwen

23 III. Teamleren Bron: Internet/ profile dynamics

24 III. Teamleren Bron: Internet

25 IV. Mentale modellen

26

27 Hoe verder?

28 Bepalen van ‘sense of urgency’.

29 Vragen Vraag 1: Wordt de Organisatievisie inderdaad als een ‘gedeelde’ visie beleefd? Wat moet er (nog) gebeuren om de Organisatievisie inderdaad een ‘gedeelde visie’ te laten zijn?

30 Vragen Vraag 2: Wat voor type medewerkers heeft de gemeente in de toekomst nodig? (generalisten, specialisten, regisseurs, etc). Vraag 3: Hoe ziet de ‘ideale’ samenstelling van de afd. Beleid eruit?

31 Vragen Stelling: Ontschotting van beleidsvelden en afdelingen, van buiten naar binnen, klant centraal etc. verlangt een flexibele inzet van medewerkers. Daardoor komt er steeds meer aandacht voor procesmatig denken, politieke sensitiviteit, gesprekstechnieken, zelfreflectie en omgaan met conflicten!! Vraag 4 Eens of oneens met de stelling? Graag beargumenteren.

32 Vragen Stelling: Ongeacht de grootte van de gemeente, is er steeds meer behoefte aan generalisten en regisseurs en minder aan vakspecialisten. Immers de inhoud wordt grotendeels door de samenleving ingevuld. Vraag 5 Is deze stelling herkenbaar en wat voor type opleidingen horen daarbij? (te denken aan ‘beleid, bestuur, proces’, ‘situationeel beleidsadviseur’, ‘regisseren van beleid’, ‘politieke antenne’, ‘Urban management ’,’project- en procesmanagement’ ‘onderhandelen’, ‘samenwerken’, presenteren’, ‘communiceren’, ‘bedrijfskunde’, etc.) Indien oneens met de stelling, graag beargumenteren waarom?

33 Vragen Stelling Vakinhoudelijke cursussen vinden steeds meer plaats in korte periodes van een aantal dagen en vaak ook in losse modules. Vraag 6 Eens of oneens met de stelling en graag beargumenteren?

34 Vragen Stelling Zowel de generalistische als de specialistische kennis huren we van buiten in. Met dien verstande dat: * de generalistische kennis bij voorkeur concernbreed wordt gevolgd * op dit vlak ook wordt bekeken welke kennis de organisatie zelf in huis heeft. Vraag 7 Eens of oneens met deze stelling en graag beargumenten?

35 Vragen Vraag 8 Welke vormen van kennisoverdracht worden onderscheiden en waar ligt de voorkeur? (te denken aan ‘individueel-collectief’, ‘inzet eigen kennis en kunde’, ‘train de trainer’. ‘e-learning’, ‘intervisie’, ‘coaching’, ‘jobrotation’, etc. )

36 Vragen Vraag 9 In welke fase van ‘teamleren’ beweegt zich de afdeling Beleid en wat zijn instrumenten om de volgende fase te bereiken? ( te denken aan drijfveren, intervisie, collectieve training, presentaties, casestudies, themabijeenkomsten, scrumsessies etc.)

37 Vragen Vraag 10 Waarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de ‘drijfveren’ en wat doen we om daarvan een goed beeld te hebben?

38 Vervolg Nu vooral informatie ophalen en delen. In groepjes uit elkaar om ‘gevoel’ te krijgen bij de stellingen en de vragen. Aanvullingen zijn welkom!! Groepjes gaan aan de slag om vragen te beantwoorden. Nieuwe bijeenkomst om vragen en antwoorden met elkaar door te nemen.


Download ppt "Beleidsterrein: Afdeling Beleid 2014-2015 Organisatie IN BEWEGING : DEEL 2."

Verwante presentaties


Ads door Google