De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie verbetertraject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie verbetertraject"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie verbetertraject
Samenvatting van al het werk tot heden. Alles is na te lezen in het stuk dat voor je ligt. Gaat te ver om alles te behandelen. Oktober 2014

2 Beginsituatie School aan Zet Inspectiebezoek Opbrengsten 1.2*
Leerstofaanbod 2.1*/2.4* Afstemming 6.1/6.2/6.3/6.4 Begeleiding 7.2 Zorg 8.2/8.3*/8.4 Kwaliteitszorg 9.2/9.3/9.4/9.5 Voorwaarden voor kwaliteitszorg 10.1/10.2/10.3 * normindicatoren School aan zet leerlijn woordenschat aandacht behoeft; aanpakplan is voor groep 8, dat er planmatiger gewerkt moet worden met de leeropbrengst gegevens; dat er geen consequente aanpak is voor stillezen in de groepen; dat het kwaliteitszorgsysteem beter kan. Opbrengsten 1.2 De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Leerstofaanbod 2.1 De school betrekt alle kerndoelen bij de te bereiken doelen 2.4 De school biedt leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. Afstemming 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden, instructie en verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen Begeleiding 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voorgang in ontwikkeling van de leerlingen. Zorg 8.3 De school voert de zorg planmatig uit. Kwaliteitszorg 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. Voorwaarden voor kwaliteitszorg 10.1 De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan.

3 Nadere analyse (check)
Populatiekenmerken Analyse opbrengsten t/m M ‘13-’14 (Rek. TL, BL, Spelling) SWOT leesonderwijs en woordenschat (kwalitatief) Leertijd, aanbod, instructie, oefeningen, klassenmanagement, eigenaarschap en motivatie populatiekenmerken Met het team is een sterkte-zwakte analyse gemaakt, geconcludeerd: De school heeft een populatie kinderen waarbij taalzwakte in de achtergronden van de kinderen een grote rol speelt. Relatief veel kinderen, die onze school bezoeken, hebben een grote behoefte aan een uitgebreid taalaanbod. De actieve en passieve woordenschat is een aspect waar veel achterstand bestaat. Maar ook in compenserende zin streeft de school er naar om de meer technische kant van de taal veel tijd en aandacht te geven. Eindconclusie Naast veel tegenvallende prestaties is in deze analyse vooral opvallend dat voor alle vakgebieden geldt dat in de middenbouw steeds verlies aan leerrendement is. Vakoverstijgend dient de school te interveniëren op het principe van versnellen en automatiseren. Leerlingen hebben over het algemeen moeite met het gebruiken (toepassen) van hun basisvaardigheden dan wel een tekort aan basisvaardigheden. Zorgsignalen (vakgebieden en perioden in de leerlijn) Op alle basale vakgebieden zijn er zorgsignalen. Dat maakt dat de school er goed aan doet zich in eerste instantie te richten op het vakgebied lezen. Lezen hebben leerlingen nodig voor alle vakgebieden en informatieverwerking. Sterkte zwakte analyse (kwalitatief) leesonderwijs en woordenschat (Hieronder staan alleen de aandachtspunten genoemd) Leertijd Op het gebied van technisch lezen hebben de kinderen te weinig gelegenheid tot in oefening in de fase van voortgezet technisch lezen. Leerkrachten zijn te sterk gericht op de methode en ontwerpen zelf te weinig methode-onafhankelijke leer- en oefenmomenten. Aanbod Het ontbreekt de school aan een duidelijke doorgaande lijn op het vakgebied begrijpend lezen. Methoden (Tekstverwerken en Nieuwsbegrip) en materialen worden door elkaar gebruikt zonder van elkaar te weten wat de gezamenlijke uitgangspunten zijn. Instructie Voor begrijpend lezen maken de leerkrachten onvoldoende expliciet keuzes in hun didactische strategie. Zij zijn zich onvoldoende bewust van belangrijke fasen in en vormen van instructie. Zij passen dit dus ook niet toe, of in ieder geval niet vanuit een gezamenlijk uitgangspunt . De belangrijkste vorm betreft het modellen (fase voordoen). Oefeningen en werkvormen Voor woordenschat geldt dat leerlingen vooral oefeningen aanbieden, waarbij kinderen de definities van woorden leren. De fase van consolideren (oefeningen waarbij kinderen de woorden moeten gebruiken) van woorden komt daardoor nauwelijks aan bod. Woorden worden niet of te weinig in schema’s verwerkt. Er is te weinig transfer naar/van andere vakgebieden. Organisatie en klassenmanagement Het werken met instructiegroepen komt moeilijk uit de verf, omdat leerkrachten geen vast instructiemodel (IGDI) hanteren waarbij de mogelijkheid tot afschillen bestaat. Eigenaarschap en motivatie Transparantie in prestaties met kinderen delen wordt niet gedaan

4 Doelstellingen (plan)
Korte termijn tot Middellange termijn tot School Leerkrachten Management/directie Zorg/IB Korte termijn (tot 1 januari 2014) - de prestaties van de kinderen in de huidige groep 8 ( ) (eindopbrengsten) ligt op of boven het verwachte niveau Middellange termijn (tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015) De gemiddelde prestaties (tussenopbrengsten) technisch lezen en begrijpend lezen verhogen naar in ieder geval het verwachte niveau passend bij de populatie Doelen school - De school beschikt over een doorgaande lijn in onderwijsaanbod begrijpend lezen; - De school beschikt over een doorgaande lijn in onderwijsaanbod woordenschat; - De school beschikt over een doorgaande lijn in vakdidactiek m.b.t. woordenschat; Doelen leerkrachten/groep: - Leerkrachten gebruiken toetsgegevens op cyclische basis om de vorderingen van leerlingen te volgen. - Leerkrachten gebruiken de toetsgegevens en andere gegevens (observaties/gesprekken) om onderwijsbehoeften te formuleren; het gebruik van een groepsoverzicht is geïmplementeerd. - leerkrachten hebben zich vakdidactisch bekwaamd met betrekking tot leesonderwijs en woordenschat. - Leerkrachten hebben zich vakdidactisch bekwaamd met betrekking tot het geven van instructie en klassenmanagement. Doelen management / directie - Het management heeft een structureel en cyclisch systeem voor het analyseren van toetsgegevens op schoolniveau. - Het management heeft een structureel en cyclisch systeem voor het beoordelen van het onderwijsleerproces. Doelen zorg / IB - De zorg van de school is planmatig ingericht en beschreven in het zorgplan. - IB-ers bewaken de leervorderingen (samen met lkr.) in de groepen. - IB-ers zijn in staat om met de leerkrachten professionele ontmoetingen te organiseren waarin de leervorderingen van kinderen worden besproken. - Het proces/leidraad groepsbespreking/groepsplan is herijkt op doelmatigheid ; - De toetskalender en planning groepsbespreking is aangevuld met data waarop de toetsen geanalyseerd worden en door wie.

5 Interventies (Plan/DO)
Voor Na Leerkrachten School Zorg/IB Management/Directie Ingezet voor 1 januari 2014 - De lessen begrijpend lezen intensiveren ten koste van een zaakvak. - Er wordt planmatig met de kinderen van groep 8 (zie bijlage 1) gewerkt om te streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten op de M/E toetsen groep 8. - Er wordt dagelijks om 08:30 gestart met 15 minuten stillezen in alle groepen. Ingezet na 1 januari 2014 Leerkrachten/groep - scholing in datagebruik en toetsanalyse - scholing in Handelingsgericht werken (onderwijsbehoeften, gebruik groepsoverzicht en groepsplan) - scholing in vakdidactiek woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen - groepsbezoeken (ten minste 2 x door externe adviseur, daarnaast nog door IB en collega’s) voor feedback op bovenstaande geleerde - bouwvergaderingen waarin leerkrachten met elkaar leren door samen te werken aan en te reflecteren op de toetsanalyses, het groepsoverzicht en groepsplan BL/woordenschat, leerlijnen voor woordenschat, begrijpend lezen en spelling. school - Door scholing en het gesprek zijn er werkafspraken gemaakt over aanbod en didactiek voor het woordenschatonderwijs en begrijpend lezen. Er is een concept taalbeleidsplan! - Er is meer curriculumtijd ingeroosterd voor woordenschat en leesonderwijs. Zorg/IB - IB-ers hebben consultatiegesprekken met een externe deskundige om de zorgstructuur te herijken - IB-ers zijn geschoold in het diep analyseren van toetsen - IB-ers zijn geschoold in het opbrengstgericht gesprekken voeren met collega teamleden. - Procedure rondom het gebruik van OPP wordt ingevoerd. Management - Het managementteam wordt begeleid door een externe deskundige om vorm te geven aan interventies naast de scholingsbijeenkomsten - Het management is geschoold in toetsanalyse op schoolniveau. - Het management is geschoold in het planmatig en cyclisch uitvoeren van kwaliteitszorg. - Het WMK-PO is geïmplementeerd

6 Behaalde resultaten (check)
Kwantitatief (juli 2014) Kwalitatief (oktober 2014) Kwalitatief: Tussenopbrengsten en eindopbrengsten zijn voldoende, echter wel broos!!! We zijn er dus nog niet, de opbrengsten laten een grillig verloop zien! Behaalde resultaten kwalitatief (oktober 2014) Het directe instructiemodel (DIM) is geëvalueerd en verspreid onder alle teamleden. Met het team zijn afspraken gemaakt over woordenschat en begrijpend lezen. Deze worden in het nieuwe schoolplan opgenomen. Er wordt door het gehele team gewerkt met uniforme groepsplannen. Er wordt door het gehele team gewerkt met uniforme groepsoverzichten om de onderwijsbehoeften van de kinderen vast te leggen. De toetsresultaten “Cito M” zijn geanalyseerd en er zijn streefdoelen (GVS) gesteld per vakgebied per groep, deze zijn doorgesproken met iedere groepsleerkracht.   De namen van de kinderen met een OPP zijn vanaf groep 4 bekend en er is een start gemaakt met het vullen van de OPP.    De toetskalender is aangepast nadat er besloten is, om de entreetoets niet meer af te nemen omwille van effectieve leertijd. Er is een Interventie plan voor groep 8 geschreven om de eindopbrengsten te verhogen op korte termijn en de resultaten op de Cito “M” toetsen zijn boven de ondergrens en besproken met het bestuur. Fouten analyses van de toetsen “Cito M” toetsen, o.a. spelling, zijn gemaakt en in verband gebracht met de aangeboden lesstof uit de methode Taalactief. De lesstof wordt nu eerder aangeboden. Er zijn studiedagen voor lezen en woordenschat verzorgd. Er zijn twee ouderavonden geweest in het teken van leesonderwijs en de voortgang van het verbetertraject inspectie. De afwezige ouders zijn via de nieuwsbrief en via de site geïnformeerd over de voortgang. Het kwaliteitszorgsysteem WMK PO is aangeschaft en er is volloop geëxperimenteerd. Inmiddels is de opbrengstenkatern voor het eerst gevuld, zie bijlage 1 en er zijn diverse quick scans uitgezet, oa. “Het directe instructiemodel”. Alle input zal gebruikt worden voor het jaarplan Daarnaast is er een start gemaakt voor het nieuw te schrijven schoolplan. Hiervoor gebruiken we het laatste product van Cees Bos Het kwaliteitsbeleid Melodie is herschreven en de systematiek is gepresenteerd aan team op en de ouders zijn via de nieuwsbrief geïnformeerd. Het herschreven beleid is gepubliceerd op de schoolsite. Meerder overleggen zijn er gevoerd met het bestuur over de voortgang van het verbetertraject. Enkele leerkrachten hebben geïntensiveerde begeleiding gekregen De schoolleider heeft coaching gekregen om het verbetertraject effectief te laten verlopen. Met beide internbegeleiders zijn schriftelijke afspraken gemaakt om tot verbeteringen van de zorgstructuur te komen. De klassenmappen zijn gestroomlijnd, de volgende stukken zijn toegevoegd: Afspraken WS en; De kwaliteitskaart ‘De viertakt” en; De uitgave van de PO raad “Meer en beter woorden leren” Er is een eerste concept taalbeleidsplan geschreven, waar de leerlijnen WS, BL en werkafspraken zijn opgenomen.

7 Oordeel TKO Inspecteur?
Voorzichtigheid geboden, het rapport moet nog geschreven worden! Maar dit is wat ik opgemaakt heb uit het nagesprek. We zijn op de goede weg en het basisarrangement is haalbaar in maart 2015.

8 Focus (plan) Planmatigheid zorg (HGW) OPP Toetsresultaten omhoog m.n. TL Taalwerkgroep Taalschool


Download ppt "Evaluatie verbetertraject"

Verwante presentaties


Ads door Google