De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 W.H. Korthouwer 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 W.H. Korthouwer 1."— Transcript van de presentatie:

1 MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl 1

2 KENNISMAKING Wilfred Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl 2

3 VERWACHTINGEN / AFSPRAKEN Aanwezigheid (niet alleen fysiek) Mobiele telefoon in de tas of jas Laptop en tablet alleen voor syllabus en les gerelateerde zaken Eten en drinken alleen tijdens de pauze Voorbereiding college 3

4 LESSTOF EN NUTTIGE LINKS Lesstof: 1.Syllabus Pensioen: zie http://www.minorfinancieeladvies.nl/pensioenen.html > downloadshttp://www.minorfinancieeladvies.nl/pensioenen.html 2.Aanvullend materiaal/actualiteiten tijdens de les en in de sheets Nuttige links zie:  http://www.minorfinancieeladvies.nl/pensioenen.html http://www.minorfinancieeladvies.nl/pensioenen.html 4

5 DRIE PIJLER SYSTEEM Vrijwillige inkomensvoorziening, lijfrente Individueel Belangrijkste pijler voor zelfstandigen en ondernemers Werkgever/werknemer pensioen, OP, NP, AOP Arbeidsgebonden Beschikbaar uitkeringspensioen (defined benefit) Beschikbare premiesysteem (defined contribution) Sociale ZekerheidAOW, ANW, WIA Omslagstelsel Alleenstaande € 978 netto p/m Gehuwde € 681 netto p/m

6 ‘PIJLER 4 EN 5’ Pijler 4Sparen Spaartegoeden, beleggingen en overwaarde op de woning Pijler 5Flexibele pensioendatum Eerder stoppen betekent in de nieuwe kabinetsplannen minder AOW. Er is ook minder werknemerspensioen en/of lijfrente nodig. Meer verantwoordelijkheid bij gepensioneerde. 6

7 7

8 OPTIES OUDEDAGSVOORZIENING Naast de basisvoorziening AOW zijn er de volgende opties: Pensioen via de werkgever (collectief, semi-collectief of individueel) Lijfrente privé (individueel) Vrij vermogen opbouwen via sparen en/of beleggen Aflossen op de eigen woningschuld Erfenis

9 GESCHIEDENIS (1)  Duitsland was met Otto van Bismarck in 1889 grondlegger van het eerste wettelijke staatspensioen, pensioenleeftijd 70 jaar  Vanaf 1920 werd 65 jaar als pensioenleeftijd de internationale norm  Eerste wettelijke oudedagsvoorziening in Nederland; invaliditeitswet voor ouderen uit 1913, vanaf 1919 tot 1947 uitgebreid met ouderdomswet.  Van 1947 tot 1957 noodwet ouderdomsvoorziening (noodwet Drees)  Vanaf 1957 AOW van kracht  Oudste ondernemingspensioenfonds; Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij (HSM) uit 1845 9

10 GESCHIEDENIS (2)  Eerste bedrijfstakpensioenfonds; Coöperatie Verzekeringsfonds uit Leeuwarden voor de zuivelindustrie uit 1917  Eerste ambtenarenpensioen stamt uit 1798 alleen bestemd voor oude en zieke mensen (armenzorg). In 1922 oprichting van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). 10

11 HOOGTE EN SOLIDARITEIT PENSIOEN Veel mensen verwachten 70% pensioen v/h laatstverdiende loon te halen; beeld is veel te rooskleurig Vormen van solidariteit 1 e pijler en 2 e pijler pensioenstelsel tussen: 1.Jongere en oudere werknemers 2.Actieven en gepensioneerden 3.Hogere en lagere inkomens 4.Mannen en vrouwen; vrouwen worden gemiddeld ouder 5.Gezonde en minder gezonde mensen 6.Alleenstaanden en samenwoners/gehuwden Solidariteit in het pensioenstelsel al jaren lang een discussie 11

12 1 E PIJLER SOCIAAL MINIMUM Sociaal minimum als percentage van het wettelijk minimum loon: Volledig gezin:100% Eenouder gezin: 90% Alleenstaande: 70% 12 1 e pijler Volksverzekeringen: AOW, ANW Sociale verzekeringen: TW, IOAW, IOAZ, WWB Partner indien sprake van gemeenschappelijk huishouden

13 HOEVEEL AOW KRIJG IK LATER? Bedragen van de meeste volksverzekeringen zoals de AOW zijn gekoppeld aan het nettominimumloon. Samenwonenden ontvangen samen 100%, ieder 50% Alleenstaanden met een minderjarig kind 90% Alleenstaanden 70% AOW Bruto p/mAOW Netto p/m Samenwonenden 100%1.4941.315 Alleenstaanden 70%759718 Alleenstaande ouder 90% 1.3871.269 http://www.st-ab.nl/normaow.htm http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/

14 2 E PIJLER AANVULLEND PENSIOEN 2 e pijler Pensioen: OP, NP, AOP Werknemersverzekeringen: ZW, WAO, WIA, WW Overige regelingen: Spaarloon, Levensloop (vervallen) 14

15 3 E PIJLER INDIVIDUEEL/PRIVÉ GEREGELD 3 e pijler Met inkomen Lijfrente renteverzekeringenbanksparenMet vermogenSparen 15

16 VERVOLG SPAREN 3 E PIJLER, OOK WEL 4 E PIJLER SparenSpaarrekening, depositosparenBeleggingsrekeningEigen woning 16

17 VERVOLG 4 E PIJLER Krediet Consumptief, bijv. voor luxe uitgaven Hypotheek, ook wel WOZ krediet voor bijv. een verbouwing 17

18 PENSIOEN EN LIJFRENTE; ZELFDE DOEL Pensioen is uitgesteld loon voor de oudedag Lijfrente is uitgesteld inkomen voor de oudedag Premies zijn aftrekbaar en uitkeringen zijn belast Tarieven zijn afhankelijk van sterfte, rente en kosten

19 NEDERLAND TEN OPZICHTE VAN EUROPA  Veel verschillende pensioenstelsels  Nederland heeft een relatief zeer sterke pijler en een relatief sober staatspensioen (AOW)  In andere landen – met name Zuid Europese – landen is de eerste pijler juist dominant, probleem dus bij vergrijzing. Oplossing vaak door flexibele pensioendatum, eerder met pensioen betekent dan minder uitkering.  Éen uniform pensioenstelsel in Europa nog ver weg; verschillen zijn nog te groot. 19

20 PENSIOENKAPITAAL IN % VAN BBP INTERNATIONAAL 20

21 ARBEIDSVOORWAARDEN Pensioen is wettelijk niet verplicht, wanneer werkgever echter pensioen toezegt moet hij zich houden aan alle wettelijke regels. Werknemer kan een afstandsverklaring tekenen voor pensioen, in de praktijk vaak echter niet geheel juridisch waterdicht. Arbeidsvoorwaarden zijn bijzondere overeenkomsten en pensioen is hierin een belangrijk, bijna primaire, arbeidsvoorwaarde. Art. 7:613 BW; werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen de arbeidsovereenkomst waaronder de pensioentoezegging(en) wijzigen. In de praktijk alleen in situaties van dreigend faillissement of zeer zware financiële omstandigheden. Art. 19 PW, schakelbepaling art. 7:613BW; eenzijdige wijzigingsmogelijkheid werkgever om zonder toestemming werknemer pensioen te kunnen wijzigen. Alleen bij zwaarwichtig belang waarvoor de belangen van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid hiervoor moeten wijken. 21

22 RELEVANTE WETGEVING (1)  Burgerlijk Wetboek  Pensioenwet; vereisten pensioenregeling, driehoeksverhouding tussen WG en WN en Uitvoerder, rechten en plichten partijen, taken pensioenuitvoerder, behoud aanspraak, beschikken over pensioen  Besluit uitvoering PW, regeling PW en Wet BPR; procedure-en rekenregels bij waardeoverdracht  Civiel-juridisch BW; informatieverplichting werkgever, rechten bij fusie, gelijke behandeling in het arbeidsrecht, goed werkgeverschap en werknemerschap  Wet Gelijke Behandeling; (in)direct onderscheid, gelijke behandeling bij leeftijd, geslacht, deeltijd, burgelijke staat, e.d.  Commissie gelijke behandeling ingesteld op grond van AWGB 22

23 RELEVANTE WETGEVING (2) Sociale zekerheid; AOW, ANW, WIA, WW, ZW..…. Pensioenjuridisch; PW, PSW, BPF2000, BW, WvPS, Wet cao… Toezicht; WFT… Gelijke behandeling; AWGB… Europees; verdragen, verordeningen, richtlijnen…. Fiscaal; LB1964, IB2001, VPB, AWR… 23

24 RELEVANTE WETGEVING (3) Fiscaal:  LB1964; ‘omkeerregel’, fiscale grenzen, fiscale definitie pensioen, eisen pensioen, wie kunnen als verzekeraar optreden? (bevoegde uitvoerders), sancties  UBLB; nadere bepalingen pensioengevende diensttijd en loonbestanddelen  IB2001 en VpB; bepalingen bij eigen beheer  Wet op de Medische Keuringen; uitzonderingen op keuringsverbod  Wet Bpf 2000; bepalingen verplichtstelling  Wet op de Ondernemingsraden; instemmingsrecht OR  Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 24

25 PENSIOENOVEREENKOMST Uitvoerder, maatschappij WerknemerWerkgever Werkgevers- Pensioen via Pensioenwet Arbeidsovereenkomst Uitvoerings- overeenkomst Pensioen- reglement en startbrief

26 PENSIOENWET  Werkgevers die een pensioen toezeggen moeten een pensioenregeling treffen die voldoet aan de PW (voorheen PSW)  Vanaf 2007 PW van kracht; meer transparantie, meer zekerheid en duidelijkere afspraken voor pensioenuitvoerders. Juridische driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Belangrijke gevolgen/vernieuwingen PW:  Informatieplicht werkgever m.b.t. aanbod pensioenregeling nieuwe werknemer, verplichte startbrief en evt. wijzigingen v.d. regeling  Werknemers kunnen vanaf 21 i.p.v. 25 toetreden  Iedere deelnemer ontvangt ieder jaar verplicht een UPO, gewezen deelnemers minstens eens per vijf jaar. 26

27 VERVOLG PW  Verplichte uitvoeringsovereenkomst met alle afspraken tussen werkgever en pensioenuitvoerder  Melden betalingsachterstand aan deelnemers vanuit pensioenuitvoerder i.p.v. vanuit de werkgever.  Wachttijd maximaal 2 maanden  Pensioentoezegging heet nu pensioenovereenkomst  Karakter pensioenovereenkomst; werkgever moet verplicht aangeven wat voor pensioenregeling er is getroffen  Pensioenreglement; de pensioenuitvoerder moet de werknemer verplicht alle regels/voorwaarden van de regeling verstrekken  Nationaal pensioenregister; www.mijnpensioenoverzicht.nlwww.mijnpensioenoverzicht.nl  Pensioenuitvoerder nieuw begrip in wetgeving 27

28 TOEGESTANE PENSIOENUITVOERDERS 1.Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF), bijv. ABP 2.Ondernemingspensioenfondsen (OPF), bijv. Philips 3.Verzekeraars, bijv. ZwitserLeven 4.Premiepensioeninstelling (PPI, bank alleen voor pensioenopbouw), bijv. Brand New Day of ABN 5.Pensioen-bv. voor de directeur grootaandeelhouder (DGA-pensioen) 28


Download ppt "MINOR FINANCIEEL ADVIES EN ONDERSTEUNING PENSIOEN 2014-2015 SEMESTER 2 W.H. Korthouwer 1."

Verwante presentaties


Ads door Google