De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening Langdurige Zorg Effecten op de Informatievoorziening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening Langdurige Zorg Effecten op de Informatievoorziening."— Transcript van de presentatie:

1 Herziening Langdurige Zorg Effecten op de Informatievoorziening

2 Leidraad Inleiding Zvw Wlz WMO en Jeugdwet VECOZO en Inlichtingen Bureau

3 Inleiding Overhevelingen uit de AWBZ Nieuwe informatiestromen – gemeenten – zorgverzekeraars – zorgkantoren

4 Overzicht

5 Zvw Wijkverpleging Declareren –Segment 1 - productiemonitor –Segment 2 – AW319 –Zintuiglijk Gehandicapten – AW319 LGGZ –GZ321 AW-Entry voor de Zvw

6 Wlz Van AZR naar iWlz XML als primaire taal Modulair Pakket Thuis Declareren Subsidieregelingen –ADL - Eerstelijns Verblijf - Extramurale behandeling Overgangsrecht GGZ-B

7 Wmo en Jeugdwet Gemeentelijk berichtenverkeer voor Wmo en Jeugdwet Donderdag 9 oktober 2014

8 Agenda (1/2) Wmo en Jeugdwet:  Taken overheveling per 1/1/2015 naar gemeenten  Belang gemeenten en aanbieders van zorg  Welke berichten?  Hoge eisen t.a.v. privacy en beveiliging

9 Agenda (2/2) VECOZO en Inlichtingenbureau  Wie is de opdrachtgever?  Bewerkersovereenkomsten IB/RINIS en VECOZO  AGB-code en aanvullende erkenningen  Varianten in aansluiting op berichtenverkeer  Actuele stand van zaken  Pilot gemeenten en servicebureau’s  Vervolg ontwikkelingen

10 Wmo en Jeugdwet Nu: Wmo 2007: in uitvoering bij gemeenten AWBZ : in uitvoering Rijk Jeugdwet: deels Rijk, deels Provincie Vanaf 1/1/2015 Wmo 2007 en 2015: uitvoering bij 394 gemeenten Jeugdwet: uitvoering bij 394 gemeenten; vaak regionaal uitgevoerd op verzoek Rijk en Provincie geleidelijke overgang – borgen dienstverlening jeugdigen)

11 Taken gemeente; minder middelen… Gemeenten per 1-1- 2015 verantwoordelijk voor:  Uitvoering van nieuwe Wmo en de Jeugdwet.  Gemeente bepaalt of burgers ondersteuning krijgen bij:  Hulp bij het huishouden  Vervoer  Persoonlijke verzorging  Maatwerkarrangementen  Kortdurend verblijf  Woonvoorzieningen  Opvang  Hulpmiddelen  Etc…

12 Doelstelling wetten en gemeenten  Eén gezin, één plan, één regisseur  Stroomlijnen dienstverlening  Zelfredzame burger; zelf verantwoordelijk….Tenzij  Sociaal netwerk/vangnet  Kwaliteit van zorg  Snelle en adequete levering van noodzakelijke zorg  Administratieve lastenverlichting  Zorg dichtbij de burger; gemeente kent haar burgers  Zorg op maat  Beheersbaarheid totale zorgkosten

13 Wat verlangt dit?  Kennis en informatie bij gemeenten  Keteninformatisering  Beveiligingsmaatregelen  Voldoen aan privacywetgeving  Digitale samenwerking tussen gemeenten en aanbieders van zorg (E-herkenning – STORK 3)  Benoemen IB en VECOZO als gegevensknooppunten voor gegevensoverdracht

14 VECOZO, RINIS en IB knooppunten in de keten van gemeenten en zorgsector

15 Wat is hiervoor geregeld? (1/2)  Bouw van berichten Wmo 301, 302, 303 en 304 met aanvullende notificaties  Bouw berichten Jw 301, 302, 303, 304, 321 en 322  Bewerkersovereenkomsten met VNG voor de uitwisseling van gegevens  E-herkenning – STORK 3 als basisvoorwaarden  Aanvullende erkenning voor AGB-code Wmo en Jw  Eventueel nieuwe AGB-code voor Wmo en Jw

16 Wat is hiervoor geregeld? (2/2)  Snelle verwerking aanvragen door Vektis en VECOZO  Vanaf 17 december voor contactpersonen gebruikersbeheer via VECOZO  Tijdige uitlevering software bij gemeenten en aanbieders van zorg  Downloaden verwijsindex bij Zorginstituut Nederland  Inrichting hiervan in samenwerking gemeenten en aanbieders van zorg

17 Werkwijze projecten: Agile Scrum

18 Actuele stand van zaken?  Softwareleveranciers gereed; groene vinkje?*  Testen software door VECOZO en gemeenten  Technische aansluiting knooppunten VECOZO-RINIS-IB  Deeltesten uitgevoerd:  software zorgaanbieders  upload functie Inlichtingenbureau  verwijsindex  Verzenden en ontvangen van berichten tussen VECOZO-RINIS-IB succesvol uitgevoerd Zie www.instandaarden.nl

19 Actuele stand van zaken?  Pilot gemeenten:  Wmo: Zaanstad, Eindhoven, Best, Rotterdam en Bergen op Zoom  Jeugdwet: Eindhoven, Best en Rotterdam  Servicebureau’s rechtstreeks aansluiten op VECOZO  Testen gestart…..samen met onze ketenpartners  Beoogde datum “live”: 1 januari 2015

20 Wat staat gepland voor 2015?  Wens om alle gemeenten en aanbieders van berichtenverkeer te faciliteren  Begeleiding gemeenten; zij staan voor majeure operatie!  Extra functionaliteit berichten aanvang zorg en mutatie zorg incl. bijbehorende retourberichten  XML….  Twee uitlevermomenten: voor – en najaarsrelease  Controle op toekenning AGB-code Wmo en/of Jeugdwet

21 Hoe mooi gaan we het samen maken voor Wmo en Jeugdwet? (1/3) *Bron: VECOZO augustus 2014

22 Hoe mooi kan het worden? (2/3) *Bron: VECOZO augustus 2014  Aangesloten zorgpraktijken en instellingen: 35.918*  Gebruikers met geldig certificaat: 98.361* Zorgsoort31-08-14 6Ziekenhuizen8307 30Instelling voor verstandelijk gehandicapten1314 32GGD's (instellingen)226 35Instellingen voor visueel gehandicapten29 41Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg3459 42Verzorgingstehuizen2267 43Beheerstichtingen verzorgingshuizen181 45Verpleeginrichtingen somatische zieken216 46Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten249 47Gecombineerde verpleeginrichtingen3431 60Instellingen voor dagverpleging voor ouderen208 61Beheerstichtingen dagverblijven119 65Gezinsvervangende tehuizen634 66Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigeninstellingen1066 72Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)629 73AWBZ gecombineerd1295 75Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging3449 76Leveranciers hulpmiddelen3258 79RIAGG's211 85Taxivervoerders395 Aantal geldige certificaten per zorgsoort

23 Hoe mooi kan het worden? Welk aandeel neemt de Wmo en Jeugdwet hierin? (3/3) *Bron: VECOZO augustus 2014

24 Kleine greep uit de diensten van VECOZO  Controle op Verzekeringsrecht  Elektronisch Declaratieportaal  AZR-berichtenverkeer  Notitieverkeer  Certificatenbeheer  Wijzigen van AGB-gegevens  Machtigingenportaal  Zorginkoopportaal Vanaf 2015 ook Berichtenverkeer Gemeenten  Wmo-berichtenverkeer  Jeugdwet-berichtenverkeer  Trekkingsrecht

25 Vragen? Donderdag 9 oktober 2014

26 Contactgegevens


Download ppt "Herziening Langdurige Zorg Effecten op de Informatievoorziening."

Verwante presentaties


Ads door Google