De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 decentralisaties in Leeuwarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 decentralisaties in Leeuwarden"— Transcript van de presentatie:

1 3 decentralisaties in Leeuwarden
Stappen richting 2015

2 Waar gaat het om? Adequate ondersteuning bieden aan burgers die dat nodig hebben: hoe? Ambitie: doen wat nodig is om iemand verantwoordelijkheid te laten nemen over zijn eigen leven Enorme bezuinigingsopgave, zoekrichtingen: Organisatiekosten (coördinatie kosten, transactiekosten, efficiency) Effectiviteit (eigen kracht netwerk, andere producten, arrangementen) Dichtbij organiseren en in samenhang (Inrichting sociale wijkteams) Van € 125 naar +/- € 100 miljoen in 2015 na korting; gemeentebudget 350 miljoen Organiseren van nieuwe ketens tussen vraag burger en de oplossing Samenhang creëren tussen zorg, welzijn, preventie, werken en wonen

3 Welke stappen? Leeuwarder model nader uitwerken
Doorontwikkelen wijkteams Financiën en politieke keuzes Keuze aanbieders aanvullende ondersteuning Communicatie vervolg

4 Leeuwarder model Ondersteuning dichtbij:
Wijk- en buurtgericht, ook stedelijk, soms regionaal Voor wie kwetsbaar is, is er altijd ondersteuning Drie sporen: Zelf- en samenredzaamheid Basisondersteuning Aanvullende ondersteuning In spoor 1: ‘Zelf- en samenredzaamheid’ wordt de ondersteuning vormge-geven door: het scheppen van basisvoorzieningen waar iedere inwoner gebruik van maakt of kan maken en die voor iedere inwoner toegankelijk zijn, zoals sport- en cultuurvoorzieningen het versterken van (wijk)netwerken en burgerinitiatieven het stimuleren van collectieve buurtvoorzieningen mantelzorgers en vrijwilligers optimaal toe te rusten voor hun taken; d) In spoor 2: ‘Sociale basisondersteuning’ worden de volgende zorg en onder-steuningsfuncties ondergebracht, zoals: ambulante (woon)begeleiding (een beperkt deel valt onder de aanvullen-de zorg, zie onder e.) cliëntondersteuning (maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, ouderenadvies, ondersteuning van mensen met een beperking) informatievoorziening budgetbegeleiding Blad 2 sociale activering lichte dagbesteding individuele verstrekkingen; e) In spoor 3: ‘Aanvullende ondersteuning’ wordt begeleiding, zorg en onder-steuning georganiseerd die voldoet aan de volgende criteria: meervoudige zware (complexe) chronische problematiek enkelvoudige complexe problematiek, bv. zintuiglijk beperkten dakloosheid veiligheidsproblematiek handhaving en dwang woningaanpassing schuldregeling, bewindvoering en budgetbeheer

5 Zelf- en samenredzaamheid
burgerkracht =  loslaten maar niet laten vallen burgerkracht = maatwerk > kan ongelijkheid betekenen burgerkracht = oog voor vrijwilligers en mantelzorgers burgerkracht = nieuwe overheid rol gemeente is ook rol van instellingen burgerkracht = krijgt ruimte binnen de 3D’s en Amaryllis De gemeente gaat niet bedenken hoe het moet, maar wil graag aansluiten bij ontwikkelingen in de stad en de dorpen en geeft daar ruimte voor. - basisondersteuning, Zorgkantoor en wijkverpleegkundigen, huisartsen noemen

6 Organisatie wijkteams
Coöperatie opgericht (mee, wcl, zienn, bjz en miso) Indeling van 8 gebieden Teams van sociaal werkers (profiel) Dit jaar toewerken naar 80 sociaal werkers Verwachting sociaal werkers

7 Doorontwikkeling wijkteams

8 Taken wijkteams Sociaal werkers = sociale huisarts
Generalist burger, specialist team Toegang tot ondersteuning (vroeg) signaleren; eropaf Inzetten op participatie en eigen kracht 1 plan maken per gezin Regie voeren Ondersteunen Aanvullende ondersteuning ‘invliegen’

9 Wat doen wijkteams niet?
Behandeling voor psychiatrie, trauma, verslaving Begeleiding in woonvoorzieningen Schuldenregeling, bewindvoering, budgetregeling en inkomstenverstrekking Gespecialiseerde toeleiding naar betaald werk Begeleiding/behandeling bij dakloosheid Begeleiding van zorgmijders die niet via een generalistische benadering te bereiken zijn Gedwongen aanpak met inzet van justitiële juridische instrumenten op het gebied van handhaving en veiligheid; Dagelijkse ambulante begeleiding (aantal uren per dag) Huishoudelijke hulp, lijfgebonden zorg en medische zorg Hulpverlening bij crisissituaties waarbij veiligheid van persoon of omgeving in het geding is;

10 Doorontwikkeling wijkteams
Fasering taken 3 decentralisaties ( ) Afspraken met partners/specialisten Burgers (initiatieven) Vrijwilligers Signalering Mandaat Deskundigheidsbevordering

11 Uitwerken politieke keuzes en financiën
Onderzoeken eigen bijdrage naar draagkracht Uitwerken huishoudelijke hulp in categorieën licht-middel-zwaar Mantelzorgwaardering: activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers Zorg voor Jeugd uitwerken in drie sporen: 1. gewoon opvoeden – versterken positief opvoedklimaat 2. basisondersteuning – begeleiding en steun waar nodig 3. aanvullende ondersteuning – speciale inzet waar het moet Verregaande regionalisering en samenwerking tussen gemeenten voor bemiddeling naar werk

12 Aanbesteding en vervolg aanbieders
Financieel kader Rijk samen met uitkomsten marktverkenning naar politiek voor zomerreces Aanbod met betrekking tot het overgangsrecht juni 2014 Openen openbare inschrijving juni 2014 Sluiten openbare inschrijving Medio juli 2014 Beoordeling door de gemeente (incl. gesprekken) Augustus 2014 Gunning en sluiten contracten September 2014 Implementatie van de nieuwe werkwijze 1 oktober 2014

13 Communicatie richting 2015
Doelgroepen: ouderen, jongeren, huidige cliënten, betrokken burgers, wijkinitiatieven, politiek, instellingen, eigen organisatie Middelen: Huis-aan-huis, artikelen, bijeenkomsten in wijken, cliëntbijeenkomsten, online via website, folders, etc. Aansluiten bij wat er al is aan manieren om mensen te bereiken, maar ook een duidelijke publiekscampagne Communicatie via 14058, en fysiek via balie en wijkteams Actief betrekken burgers en wijkinitiatieven bij invoering 3 decentralisaties: plek voor initiatieven creëren Meer over koersdocument via


Download ppt "3 decentralisaties in Leeuwarden"

Verwante presentaties


Ads door Google