De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online intervisie E-learning Made Easy ©2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online intervisie E-learning Made Easy ©2015."— Transcript van de presentatie:

1 Online intervisie E-learning Made Easy ©2015

2 Welkom Huishoudelijke mededelingen Vragen en thema’s ter bespreking
Programma

3 Veranderingen in wetgeving
Zijn deze wijzigingen duidelijk? De AWBZ bestaat dus niet meer en dus ook het CIZ speelt geen rol meer. Van belang is dat de wijkverpleegkundige een wijziging in haar rol heeft. Zij mag de indicatie bepalen en het CIZ stelt alleen nog de indicatie van voor de langdurige zorg, intramuraal. Wel vragen ontvangen van andere deelnemers over de begeleiding en het onderscheid daarin. Vanuit pv of vp kun je natuurlijk ook begeleiding bieden. Denk bijvoorbeeld aan advies, informatie, voorlichting, omgaan met ziekte. Dat is een andere vorm van begeleiding dan de begeleiding die hier wordt bedoeld. De begeleiding van psychosociale, pedagogische, psychische of psychiatrische problematiek wordt gespecialiseerde thuisbegeleiding genoemd. Er zijn verschillende termen voor. Hoe heet dat bij jullie. Dergelijke vormen van begeleiding valt onder de WMO>

4 Positieve gezondheid Eigen regie behouden en versterken staat in relatie tot Positieve Gezondheid. Zijn hier vragen over. Nader toelichten

5 Eigen regie Eigen regie is heel erg van belang. Dat is het uitgangspunt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn leven en zijn hulpvraag. De wijkverpleegkundige indiceert alleen de verzorging en verpleging die de cliënt nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Wel kan je de cliënt ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp door hem naar de juiste professional of instantie te verwijzen.

6 Zorgleefplan Werken jullie met het zorgleefplan? Bevalt dat?
Je gebruikt de verschillende domeinen uiteraard bij de Anamnese fase om te checken waar de wensen en behoeften van de cliënt ligt. Wanneer gebruik je de domeinen ook? Wat zijn mogelijke vragen om te onderzoeken of er hulpvragen zijn? Kun je voorbeelden noemen?

7 Vragen ter ondersteuning
Om te onderzoeken of er in de levensdomeinen wensen en behoeften zijn, kun je de volgende vragen stellen: Hoe gaat het met……? Zijn er nog bijzondere of plotselinge veranderingen in …..? Welke ondersteuning heeft u nodig? Wilt u hierbij ondersteuning krijgen?

8 Verpleegkundig proces
Het verpleegkundig proces is jullie allemaal bekend. Is er een specfieke fase waar iemand een vraag over heeft? Het verpleegkundig proces en klinisch redeneren zijn aan elkaar gerelateerd. Kan iemand toelichten waarom?

9 Verpleegkundige diagnose
Stap 2: diagnose In de tweede fase stel je de diagnose op basis van de informatie die je hebt verzameld in de anamnesefase. Dit is de definitie van verpleegkundige diagnose “een verpleegkundige diagnose beschrijft actuele of potentiële gezondheidsproblemen, waarvoor de verpleegkundige hulp en bijstand kan en mag verlenen” Voor het stellen van de indicatie is stap 2 de diagnose fase de basis. Nogmaals de definite

10 PES structuur In de diagnosefase wordt de informatie geordend en leg je verbanden tussen de gegevens. Dit leg je vast in het zorgplan. Deze ordening en de relatie tussen de informatie wordt weergegeven in de PES-structuur. De PES-structuur is de basis van de verpleegkundige diagnose. PES-structuur: Probleem: Waar heeft de cliënt het meeste last van, wat ervaart hij als het grootste probleem? Etiologie: Wat is hiervan de oorzaak, of wat zijn beïnvloedende factoren? 3. Signalen en symptomen: Wat is het gevolg ofwel, wat zijn kenmerken of verschijnselen, waaraan kun je het zien, merken, horen, ruiken, voelen? Wie heeft hier vragen over? Kan iemand een praktijkvoorbeeld noemen?

11 Situatie Meneer Gerrits heeft ernstige COPD en is kortademig en heeft last van benauwdheid. Meneer is zeer vermoeid. Meneer gebruikt pufmedicatie. Meneer wil hulp bij de lichamelijke verzorging want alles is voor hem te veel.

12 Wat is de P? Wat is de E? Wat is de S?

13 P: de heer vraagt om hulp bij lichamelijke verzorging E: Ernstige COPD
S: - Benauwdheid en kortademigheid - Zeer vermoeid - Gebruikt pufmedicatie

14 Wat zou de doelstelling kunnen zijn?

15 Hr is verzorgd, krijgt begeleiding bij de pufmedicatie waardoor hij minder vermoeid is?

16 Wat zijn de mogelijke interventies

17 Wat is de indicatie? Frequentie en duur?

18 Wie wil een praktijksituatie bespreken?

19 Evaluatie WAT? Je evalueert de inhoud van de zorg en de manier waarop deze wordt geboden, het proces en legt je bevindingen vast in het zorgleefplan. is het gewenste doel behaald? zijn de juiste interventies ingezet? zijn deze op de juiste wijze uitgevoerd? En ook is de cliënt tevreden over de zorg? is de cliënt tevreden over de samenwerking?

20 Gedeelde besluitvorming
3 tips zoek naar wat de cliënt echt wil; wat zijn voor hem pijnpunten? Wat zijn voorkeuren? geef informatie en bespreek voor- en nadelen en de consequenties ervan wees alert dat je de cliënt niet overhaalt naar jouw oplossing

21 Gedeelde besluitvorming - methodiek
Deze methodiek kan je in de praktijk ondersteunen bij gedeelde besluitvorming Stap 1 Wat is uw grootste probleem? Waar heeft u het meeste last van? Stap 2 Welke oplossing ziet u voor ogen? Wat zou u kunnen helpen? Stap 3 Wie of wat zou voor u hierin iets kunnen betekenen? Stap 4 Vindt u het goed als ik mijn visie op de situatie geeft?

22 Gedeelde besluitvorming - methodiek
Stap 5 Geef aan wat jij denkt dat als eerste moet worden behandeld, verzorgd, opgelost, of aangepakt. Wat is volgens jou het grootste probleem? Stap 6 Geef de cliënt informatie over de mogelijkheden, de voor- en nadelen, de consequenties van de verschillende keuzes Stap 7 Kom in overeenstemming met elkaar. De indicatie blijft voor jou het uitgangspunt. Meer zorg kun je niet bieden. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Indien hij meer verwacht, kan hij dit zelf organiseren. Wat vind je hier moeilijk aan? Geef een voorbeeld?

23 Effectieve communicatie
De communicatiepatronen voor specifieke rollen kun je ook vertalen naar een grovere indeling: ouderrol kindrol volwassenenrol Het verschil in deze rollen zie je aan het non-verbale gedrag en de toon van de gesproken worden. ‘Het is de toon die de muziek maakt’

24 Effectieve communicatie
ouderrol De ouderrol staat voor autoritair en in meer of mindere mate voor agressief gedrag. Non-verbaal zie je vaak het vingertje dat dreigend omhoog gaat of tikt op de tafel. Een gezicht dat strak, boos, geïrriteerd en dwingend kijkt. Toon dwingend, eisend en autoritair. De ouderrol wordt in de samenwerking als onprettig ervaren en roept weerstand of ondergeschikt gedrag op. ‘En nu is het afgelopen’ Herken je deze manier van communiceren? Is dit een hulpmiddel in de communicatie met de cliënt? Oefen met elkaar. Misschien weet je wel van elkaar. Zij zit snel in de kindrol of zij neemt snel de ouderrol aan.

25 Effectieve communicatie
2. kindrol De kindrol staat voor ondergeschikt, tegensputterend slachtoffergedrag. Non-verbaal in elkaar gedoken zitten, niet aankijken, naar beneden kijken. Toon timide, treurig, mopperend. De ouderrol kan een kindrol oproepen. Maar zowel voor de ouder- als de kindrol geldt, dat sommige mensen een voorkeur voor dit gedrag hebben. Bewust of onbewust nemen zij deze rol snel aan en dat kan lastig zijn in de samenwerking. Kindgedrag roept oudergedrag op en andersom. Herken je deze manier van communiceren?

26 Effectieve communicatie
volwassenenrol De volwassenenrol staat voor evenwichtig en weloverwogen gedrag, waarbij de ander zich gerespecteerd en serieus genomen voelt, ook al heeft deze persoon een heel andere mening en ziet hij of zij zaken vanuit een geheel ander perspectief. Je streeft naar de dialoog in plaats van discussie. Geen gehakketak maar ‘hoe kijk jij er tegen aan?’ Op dit niveau lopen de emoties nooit hoog op en is eerder een bepaalde zakelijkheid waarneembaar.

27 Persoonsgebonden budget
PGB Cliënten met een PGB kunnen bij elke zorgaanbieder terecht om zich te laten (her)indiceren. Zorgaanbieder mogen een verzoek hiertoe niet weigeren. De PGB cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het hebben van de juiste (her)indicatieformulieren van de zorgverzekering Op deze formulieren worde de (her)indicatie ingevuld De PGB cliënt zorgt zelf voor verzending van de paieren naar de zorgverzekering

28 Wat als de cliënt een indicatie heeft voor een laag zorgzwaartepakket
De cliënt krijgt een brief van het Zorgkantoor, alvorens de AWBZ indicatie verloopt, met de vraag een keuze te maken: Thuis  blijven wonen met ondersteuning en/of zorg vanuit de Wmo (gemeente) en de Zvw (zorgverzekeraar); Opgenomen  worden in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg; of helemaal geen zorg ontvangen Keuze maken minimaal 8 weken voor die einddatum van de indicatie. Loopt de indicatie tot na 31 december 2015? Dan keuze maken voor 1 november 2015. Tot die tijd wordt de zorg vergoedt door de Wlz. Keuze gaat in per direct als de indicatie in 2015 afloopt. Als de indicatie doorloopt in 2016, dan gaat uw keuze in op 31 december 2015 of eerder.

29 Controle indicatie Productiemonitor:
zowel voor de zorgaanbieders als verzekeraars van belang in verband met het budgetplafond (kosten en zorgplicht) Maandelijkse monitoring: kwalitatief en inhoudelijk Inzichtelijk maken van de inzet van uren en aantallen cliënten Materiële controle

30 MSVT Valt MSVT binnen de aanspraak wijkverpleging?
Ja maar in 2015 nog onder het ziekenhuiskader domein. MSVT wordt door de zorgverzekeraar ingekocht voor de eigen verzekerden. Vanaf 2016 valt MSVT wel onder de aanspraak wijkverpleging

31 Eigen bijdrage Zijn voor 2015 de eigen bijdrage voor V&V en het eigen risico van toepassing? Nee, de eigen bijdrage voor verpleging en verzorging vervalt. Daarnaast is het eigen risico niet van toepassing op verpleging en verzorging

32 Wanneer valt een zorgvraag onder de Wmo en wanneer onder de Zvw?
De verzorging vallend onder de Zvw onderscheidt zich van de persoonlijke verzorging welke overgeheveld wordt naar de Wmo, doordat het in dat laatste geval gaat om ondersteuning die veelal in het verlengde van begeleiding ligt en die geen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop

33 Hoe registreer je de tijd die je kwijt bent met indiceren?
In het algemeen geldt dat: indien je indicatiegesprek leidt tot een indicatie kun je deze tijd onder verpleging declareren indien je indicatiegesprek niet leidt tot een indicatie kun je deze onder een algemeen geldende code declareren (dit is per zorgaanbieder verschillend) Dit geldt ook voor de S1 wijkverpleegkundigen. De tijd die zij deel uitmaken van een sociaal wijkteam wordt onder een speciale code gedeclareerd.

34 Begeleiding Hoe wordt begeleiding geboden door een regulier team geïndiceerd? Begeleiding valt niet onder de zorgverzekeringswet maar is een WMO voorziening. Begeleiding op medische grondslag kun je omzetten naar PV of VP Cliënten krijgen hiervoor vanuit de gemeente een indicatie of worden geherindiceerd. Je kunt de cliënt verwijzen naar het sociaal wijkteam

35 Wanneer is er sprake van een medische grondslag voor zorg?
Als je dit op basis van het intakegesprek, volgens de klinisch redeneren aan de hand van de vier leefdomeinen kunt verantwoorden.

36 Wanneer valt een indicatie voor een dementerende onder de Wlz of Zvw?
Dementerende 80 jarige dame, weduwe, kan niet meer voor zichzelf zorgen, gedesoriënteerd in plaats en tijd, is angstig, heeft 24u per dag toezicht nodig.Start zorg omdat mevr. heeft een een foute deur genomen waardoor zij van de trap is gevallen en zich verwond. (Was de keldertrap) Na ontslag uit ziekenhuis heeft mevr. een terminaalverklaring gekregen. Familie heeft verkozen dit in PGB om te zetten en mevr. thuis te laten verplegen en te verzorgen. De zorg wordt verleend door ZZPers via een faciliterend bureau. Uiteindelijk is mevr niet overleden maar komt het dementeringsproces duidelijk naar voren en is mevr. is inmiddels voor een deel opgeknapt door de persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, juiste medicatie toediening, wondverzorging en (psychogeriatrische) dagstructuur/  begeleiding. Door het voortschrijdend dementeringsproces zal haar nu situatie niet verder verbeteren.

37 Mijn vraag is waarom Zvw en niet Wlz?
Doordat mevr. een PGB krijgt werd mevr in verband met de nieuwe regels van 2015 eind vorig jaar aangeschreven door zorgkantoor met de volgende vragen: waarom komt de zorgverlener en hoe vaak? waarom is deze zorg nodig en wat gebeurt er indien mevr. deze zorg niet krijgt. Op basis van deze informatie heeft mevr een nieuwe PGB gekregen (met de wettelijk ingestelde vermindering), waarbij de PV en Begeleiding onder de Zvw viel.

38 Wlz = voor personen die permanent toezicht nodig hebben om escalatie of ernstig nadeel te voorkomen. ( fysieke of regieproblemen) zorg met verblijf ( pakket zorg en wonen) zorg zonder verblijf (pakket thuis hotelmatig) PGB Modulair pakket CIZ stelt de indicatie vast. De cliënt kiest welke vorm van ‘intramurale zorg’ is gewenst. Nadeel is eigen bijdrage.

39 Normenkader V&VN Indicatie wordt vastgesteld door middel van klinisch redeneren Verpleegkundige diagnose wordt gesteld op basis van de PES structuur Gaat uit van de definitie van Positieve Gezondheid en het versterken van de eigen regie, zelfredzaamheid en het cliëntsysteem Eigen verantwoordelijkheid wordt versterkt door gedeelde besluitvorming Verslaglegging voldoet aan de richtlijnen van de V&VN Verpleegkundige taken worden uitgevoerd volgens evidence based richtlijnen Samenwerking in sociaal domein en op de hoogte van de sociale kaart Indicatie kan worden gesteld door professionals van niveau 4 en 5

40 P E S Vermoeidheid/beperkte energie benauwdheid in ernstige mate, waardoor beperkte mobiliteit Pijn bij zitten Mw kan door mindere motoriek in de handen/vingers sommige medicatie niet zelf klaar maken Mw heeft weinig eetlust COPD gold 4 Dreigende decubitus stuit Arthrose 24 uur per dag afhankelijk van O2 inclusief thuisbeademing voor de nacht Toenemende benauwdheid bij transfers, beperkt in mobiliteit die de benauwdheid verergeren, zoals bukken langere stukken lopen, lang staan (eten maken Ruwe gevoelige huid bij de stuit Klaarmaken van medicatie die mw niet zelf kan klaarmaken o.a. Vernevelen Mw. valt af

41 Doelstelling Mw. kan ondanks haar beperkingen op een voor haar goede manier thuis blijven wonen en krijgt ondersteuning in haar dagelijkse activiteiten zodat mw. genoeg energie overhoud om de dag verder zelf in te richten. Mw. krijgt de nodige hulp wat betreft preventie en behandeling van de stuit, decubitus wordt voorkomen. Mw. kan met ondersteuning de voor haar nodige medicatie innemen/gebruiken. Mw. heeft inzicht in haar eet/drinkpatroon en valt niet meer af.

42 P E S Benauwdheid Vermoeidheid COPD gold 4 Athrose Onvoldoende inzicht in dagritme* Onvoldoende inzicht in voedingspatroon 24 uur O2, ‘s nachts beademing Toenemende benauwdheid bij activiteit, transfers, Beperkte mobiliteit kan zichzelf niet verzorgen Pijn bij zitten, dreigende decubitus Ruwe gevoelige huid bij de stuit Mw. kan door mindere motoriek in de handen/vingers sommige medicatie niet zelf klaar maken Weinig eetlust, gewichtsverlies

43 interventies Dagelijks hulp bij douchen/wassen en aankleden
Hulp bij het naar bed gaan; omkleden en aansluiten op beademingsapparatuur 2 x daags behandeling/preventie van de dreigende decubitus aan de stuit\dagelijks ondersteuning bij klaarmaken van de medicatie Begeleiding in verband met het omgaan met het ziekteproces* gewicht registreren en met mevrouw aar eetpatroon bespreken Indicatie 7 x 20 minuten VP 7 x 90 minuten PV

44 In de cursus kwam een situatie naar voren van een echtpaar; mw mantelzorger voor dhr. Mw loopt vast heeft geen energie meer voor huishouden en geen tijd voor zichzelf. Jullie indicatie was 1 uur PV want dhr werd 2x per week gedoucht. mi is dit niet voldoende; er blijven nog zo nog 5 dagen voor mw over, zij gaat hier niet van bijkomen ben ik bang. Mijn voorstel zou zijn; voor een periode van 4 weken 5 dagen hulp voor dhr, daarna evaluatie. Is mw wat bijgekomen dan afbouwen naar 3 en daarna 2 keer in de week. Voorwaarde is dat mw nu wel toekomt aan het huishouden, anders los je niks op. Ik ben benieuwd wat anderen hiervan vinden.

45 Vrouw van 66 heeft ALS in ver gevorderd stadium, is volledig verlamd en heeft 24 uur zorg nodig.
Mevr. loopt op onverwachte momenten vol slijm en kan niet alleen blijven ook niet 5 min. Mevr. wil thuis blijven wonen. Partner geeft aan zijn baan op te willen zeggen om het toezicht te kunnen leveren en wil betaald worden uit PGB. Daarnaast wil partner dat er 6 uur verpleging per dag komt om hem te ondersteunen. 2 x per jaar wil partner op vakantie en een verpleegkundige 24 uur per dag aanwezig hebben.

46 P : mevr. Is volledig verlamd, kan geen alarm slaan, is volledig zorgafhankelijk en loopt op onverwachte momenten vol slijm, mevr. Wil thuis wonen E: mevr. Heeft ALS S: Mevr. Heeft altijd iemand om haar heen met de juiste expertise om haar te behandelen. Zorgverleners en mantelzorgers die niet bekwaam zijn voor uitzuigen kunnen worden opgeleid (door ziekenhuis) om de juiste zorg te kunnen verlenen.

47 P E S Volledige afhankelijkheid en niet in staat zelf slijm op te hoesten ALS Dreigende overbelasting mantelzorg 24 uur per dag totale afhankelijkheid Op onverwachte momenten vol slijm, verstikkingsgevaar Geen stafunctie, armen en benen totaal verlamd Kan niet zelfstandig eten en drinken, beperkte slikfunctie Incontinent van urine en feaces Kan niet communiceren, beperkt met spraakcomputer Emotioneel, angstig en onzeker Draaglast en draagkracht van mantelzorg uit balans

48 Doelstelling Mevrouw is tevreden over de manier waarop zij verzorgd wordt, voelt zich veilig met de hulp om haar heen en is hierdoor in staat thuis te blijven wonen.

49 Interventies Mevrouw wordt dagelijks lichamelijk verzorgd met behulp van douchebrancard. Advies en instructie aan professionals om mevrouw uit te zuigen indien nodig Voedingsadviezen Onderzoeken wat het gewenste incontinentiemateriaal is Onderzoeken of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn om mevrouw zo comfortabel mogelijk te maken

50 Indicatie: 24 uur zorg met permanent toezicht van het hoogste segment vv10
Mijn dilemma ; hoe ga je om met de wens tot betaalde mantelzorg ? Mijn visie: blijf kijken naar wat noodzakelijk is en laat de cliënt vrij in hoe in te vullen. Met een vv10 kunnen ze zelf een balans maken hoeveel professionele zorg ze willen inkopen en hoeveel niet professionele zorg.

51

52 P E S Krachtverlies Geheugen CVA (2004) Weinig kracht in ledematen Kan zichzelf niet verzorgen/aankleden\enz. ADL beperkt Dhr behoeft constante stimulering motivatie en sturing bij alles wat hij doet ADL

53 Interventies Zich wassen delen van het lichaam (7 x 10 = 70)
Gedeeltelijk aankleden (7 x 10 = 70) Naar toiletgang, zich reinigen (7 x 15 = 105) Medicijnen aanreiken (7 x 5 = 35) Zorg voor tanden 2 x daags (7 x 10 = 70) Zorg voor haren (7 x 5 = 35) Zorgen voor nagels 1 x per week (5) Aanl. Begeleiden van 1 x per week (30) Totaal 480 = 8 uur

54 P E S Kan zichzelf niet verzorgen/aankleden\enz. doordat hij ADL beperkt is CVA (2004) Krachtverlies; Weinig kracht in ledematen Dhr behoeft constante stimulering motivatie en sturing bij alles wat hij doet ADL Geheugen; heeft korte termijn geheugen problemen

55 Doelstelling De heer is tevreden over de zorg en de begeleiding die hij krijgt bij de persoonlijke verzorging voor datgene wat hij zelf niet kan.


Download ppt "Online intervisie E-learning Made Easy ©2015."

Verwante presentaties


Ads door Google