De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag MR SCHOOLJAAR 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag MR SCHOOLJAAR 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag MR SCHOOLJAAR

2 Wat wilt u lezen? Algemeen Samenstelling MR Bijeenkomsten MR
Relatie MR met Directie GMR Transparantie van Beleid ONS Website Jaarplan ONS Behandelde Onderwerpen Formatie Hekpraat

3 Inleiding Inleiding Voor u ligt het jaarverslag schooljaar van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Oranje Nassau School (ONS). Het betreft de locaties ROMA, WAMO en DIVA. Alle drie de locaties waren geheel het schooljaar actief. Plaats en functie De ONS is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van de ONS De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan en/of die de MR wil bespreken. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad (OR) heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het instemmings- of adviesrecht) m.b.t. tot bepaalde zaken. De directie moet dan ook over deze zaken eerst instemming of advies vragen aan de MR alvorens zij een definitief besluit neemt. Bevoegdheden MR Algemene bevoegdheden: het informatie-, initiatief,- overleg-, en het besprekingsrecht. Bijzondere bevoegdheden: het advies- en het instemmingsrecht

4 Samenstelling MR Samenstelling Oudergeleding Teamgeleding
De MR van de O.N.S. bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van de leerkrachten (teamgeleding). In was de samenstelling als volgt: Oudergeleding Teamgeleding Hans van Roon (vz.) Jolanda Otte Rachel van Wijngaarden Erna van der Wal Wil Bakker Marijke Westmaas Dini Regtien Jozien Vermet Naam WAMO ROMA ROMA DIVA Locatie ROMA WAMO DIVA DIVA Zomer 2014 Zomer 2016 Zomer 2016 Zomer 2016 Zomer 2015 Januari 2018 Zomer 2014 Zomer 2017 Aftreden Aan- en aftreden Een lid blijft in principe 4 jaar zitten. In januari en in juli zijn er 2 nieuwe leden vanuit het team aangetreden. Ook was er in juni een vacature voor de oudergeleding. Dit is via de maandinfo en een brief aan alle ouders kenbaar gemaakt. Meerdere ouders waren bereid zitting te nemen. Na verkiezingen is in de zomer een nieuw lid aan de MR toegevoegd.

5 Bijeenkomsten MR MR vergaderingen
De MR heeft 9 keer vergaderd in het schooljaar In 3 van de 9 vergaderingen is de directie aangeschoven. MR-directie contact De voorzitter van de MR en de directeur bespreken de vergaderingen regelmatig voor. Overige zaken waar nodig zijn ad hoc bilateraal besproken. MR-OR-Directie Overleg met de directie, MR en OR heeft 2 maal plaatsgevonden. Voorzitterschap ligt bij de voorzitter van de MR. Het plannen van de vergadering bij de penningmeester van de OR van WAMO. De begroting van de OR is in dit overleg geagendeerd en akkoord bevonden. MR-OR Er is geen specifiek overleg geweest met de penningmeesters van de OR. De begrotingen per OR zijn per mail verstuurd en ter informatie in een MR vergadering geagendeerd.

6 Relatie MR met directie
6 Relatie MR en directie De relatie van de MR met de directie is goed en serieus te noemen. Overleg vindt op een open en eerlijke wijze plaats. Door ieders rol en verantwoordelijkheid helder met elkaar te delen en daar naar te handelen hebben we een aantal belangrijke vraagstukken op een goede manier kunnen behandelen. In 9 vergaderingen heeft de MR een veelheid aan onderwerpen behandeld. Normaal gesproken wordt er 6 keer per jaar vergaderd. Dit jaar hebben extra vergaderingen plaatsgevonden om uitgebreid aandacht te kunnen besteden aan de nieuwe organisatiestructuur en de formatie van combi- en samengestelde groepen. Andere onderwerpen waaraan veel aandacht is besteed zijn bijv. de zorgplicht van de school voor passend onderwijs en klimaatbeheersing Brede School.

7 GMR Wat is de GMR? De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende MR waar de MR-en van alle scholen die onderdeel zijn van de Stichting Primair Onderwijs Betuwe (CPOB) vertegenwoordigd zijn. Zij kijken naar het belang van alle scholen, alle leerkrachten en alle kinderen. Afbakening met MR De GMR heeft eigen rechten. De zaken die voor alle scholen relevant zijn worden in principe door de GMR behandeld. De MR behandelt zaken die alleen voor de school zelf relevant zijn. Deelname aan GMR Wil Bakker was afgevaardigde van de ONS in de GMR van het C.P.O.B.B. Het jaarverslag van de GMR wordt gepubliceerd op de website van het C.P.O.B.B.

8 Transparantie van beleid
8 Transparantie van beleid De MR streeft volledige transparantie na. Het informeren van alle betrokkenen en met name de ouders wordt door de MR als zeer belangrijk geacht. De MR ziet de website van de ONS als goed instrument om beleidsstukken bij ouders onder de aandacht te brengen. Enerzijds om transparant te zijn in ONS doen en laten. Anderzijds op een goede wijze ONS te profileren. De MR maakt zich sterk beleidsdocumenten, procedures en protocollen op een transparante manier te delen met de ouders. Jaarverslag MR schooljaar

9 ONS Website 9 Website De MR heeft een aparte plek op de website.
Zie De MR heeft besloten de volgende zaken op de website te plaatsen. MR samenstelling MR doelstelling MR agenda en verkorte notulen van vergaderingen MR jaarverslag MR jaarplan Jaarverslag MR schooljaar

10 Jaarplan ONS JAARPLAN ONS
Elk jaar stelt de directie van de ONS een jaarplan op. Hierin worden de beleidsvoornemens uit het meerjarig schoolplan uitgewerkt in concrete activiteiten voor het komende schooljaar. De MR heeft volgens een vaste procedure (inclusief tijdlijn), gewaarborgd dat het jaarplan inhoudelijk gedragen wordt door het team van leerkrachten voordat het schooljaar begint en het document ter instemming wordt voorgelegd aan de MR. De MR ziet er met name op toe dat de doelen en activiteiten in het jaarplan realistisch, concreet en toetsbaar zijn geformuleerd. De resultaten van het voorgaande schoolplan zijn besproken en geëvalueerd. De uitkomsten zijn meegenomen als input voor het jaarplan van Instemming Het jaarplan is uitvoerig met de directie besproken, waarna de MR heeft ingestemd met het plan.

11 Behandelde onderwerpen
Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de school, leerkrachten en kinderen. We besteden elk jaar aandacht aan de manier waarop de betrokkenheid vergroot kan worden (informatie-avond, hulpouderplanning, maandinfo, etc.) Inspectiebezoek De inspectie heeft een bezoek gebracht aan de school. Het inspectierapport is behandeld in de MR. Klimaatbeheersing Brede School Zowel de temperatuur als het zuurstofgehalte bleken niet in orde te zijn in de Brede School. Eind 2013 zijn aanpassingen gedaan. De MR van de ONS heeft overleg met de MR-en van de andere scholen en SKPC over de situatie en acties die ondernomen kunnen worden ter evaluatie. Ook is er overleg met de directies. In 2014 is contact opgenomen met de gemeente en is voorgesteld opnieuw een meting uit te voeren, omdat de MR signalen krijgt van ouders dat de situatie nog niet goed is. School-OndersteuningsProfiel (SOP) Ontwikkelingen worden gevolgd.

12 Formatie Formatie De formatie is de samenstelling van het aantal groepen op school en welke leerkrachten deze groepen gaan lesgeven. Het grootste gedeelte van het onderwijsbudget gaat op aan personele lasten. Dit wordt ook wel het formatieve deel van het budget genoemd. De formatie wordt op dit budget afgestemd, waarbij ook rekening gehouden wordt met het aantal kinderen en de mogelijkheid van de te vormen (combi)groepen. We hebben (gebruikmakend van ons initiatiefrecht) het MT gevraagd om in het najaar van 2014 een beleidsplan op te presenteren met een lange termijn visie op formatie, groepsindeling, verdeling over de 3 locaties en de te verwachten krimp in het aantal leerlingen: op grond waarvan worden er dan keuzes gemaakt, wat zijn de uitgangspunten? Goed verwachtingenmanagement en transparantie naar ouders zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Rol MR De teamgeleding van de MR heeft het recht van instemming (goedkeuring) op de vorming van het aantal groepen, verdeeld over de drie locaties van de ONS. De oudergeleding heeft een adviserende rol. Instemming De MR heeft ingestemd met het Bestuursformatieplan.

13 Hekpraat 13 Hekpraat Hekpraat is een officieel agendapunt op de MR vergadering Hekpraat betreft die onderwerpen die op het schoolplein of in de wandelgangen worden besproken (zowel positieve als negatieve berichten), maar die niet officieel bij de directie, leerkrachten of MR-leden worden aangegeven. Tijdens de MR vergadering wordt besproken of er naar aanleiding van deze hekpraat berichten actie ondernomen moet worden. Het is niet de bedoeling dat de vragen, opmerkingen en/of zorgen alleen met andere ouders bij het hek gedeeld worden. Neem contact op met leerkracht, directie en/of de MR en maak je zorgen, opmerkingen e.d. bespreekbaar !


Download ppt "Jaarverslag MR SCHOOLJAAR 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google