De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29-01-2015 Samen krachtig tegen BRMO Hoe pakken we dat aan? Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29-01-2015 Samen krachtig tegen BRMO Hoe pakken we dat aan? Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 29-01-2015 Samen krachtig tegen BRMO Hoe pakken we dat aan? Welkom

2 29-01-2015 Bron: Visie document GGD NL: rol GGD én in aanpak van BRMO Trend: we worden gemiddeld steeds ouder in NL..  Toename zorgzwaarte in instellingen  Verschuiving naar extramurale zorg  Stijging antibiotica gebruik  Stijging in zhs opnames en heropnames Meer verspreiding BRMO ziekenhuis, verpleeghuis, algemene bevolking..

3 29-01-2015 Nethmap Maran 2013

4 29-01-2015 Medisch Contact juni 2013

5 Programma voor de pauze  18.25 uur - Opening Verenso Randstad Zuid en GGD Rotterdam-Rijnmond Reindert van Dijk en Aimée Tjon-A-Tsien  18.30 uur - Bijzonder Resistente Micro Organismen 9BRMO) wat is het probleem? Dr. Fer Vlaspolder, arts microbioloog, hoofd afdeling infectiepreventie Maasstad Ziekenhuis  19.00 uur - BRMO (en MRSA), hoe pak je het aan in het verpleeghuis of zorginstelling? Drs. Cornella Visser-Mol, specialist ouderengeneeskunde Aafje thuiszorg huizen zorghotels  19.30 uur – Welke maatregelen treft men om BRMO-verspreiding in de instelling te voorkomen? Mari van der Most, deskundige infectiepreventie Maasstad Ziekenhuis, adviseur/lid infectiepreventie commissies Laurens en Careyn  20.00 uur - PAUZE

6 Even een Rebus: puzzelt U mee?

7 Warming up: De familie BRMO en de familie Flodder: Zoek de overeenkomsten

8 Filmpje

9 Overeenkomsten familie BRMO en familie Flodder  Hoe heeft het zover kunnen komen?  (Poging tot) isolatie is belangrijk onderdeel van benaderingsplan  Ze krijgen toch vaak genoeg de ruimte!  Calamiteiten liggen op de loer!  Welke verleidingen kunnen ons parten spelen?  Welke aspecten kent een breed benaderingsplan? Wie doet wat?  Samen krachtig? Soms goed bedoelde pogingen zichtbaar..  U bent alert neem ik aan!

10 Samen krachtig tegen BRMO Hoe pakken we dat aan?

11 29 januari 2015 Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem? Dr. Fer Vlaspolder, arts microbioloog, Hoofd infectiepreventie Maasstad Ziekenhuis

12 29 januari 2015 BRMO (en MRSA), hoe pak je het aan in het verpleeghuis of zorginstelling? Drs. Cornella Visser-Mol, specialist ouderengeneeskunde Aafje thuiszorg huizen zorghotels

13 Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015 Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal

14 (potentiële) belangenverstrengelinggeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijvengeen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … geen Disclosure belangen spreker

15 Inhoud BRMO-beleid –Ziekenhuis versus verpleeghuis/thuis –Entree BRMO in VWK *) –Regelgeving als handvat Praktische uitvoering BRMO-beleid Welke maatregelen zijn/blijven belangrijk? *) Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen

16 BRMO beleid in ziekenhuis

17 21-3-2015 BRMO beleid buiten ziekenhuis Thuis of in verzorgingshuis is het anders, dan ben je i.p. niet ziek

18 21-3-2015 Hygiëne in ouderenzorg is belangrijk! Minder weerstand dan bevolking - Leeftijd - Gewicht, roken - Onderliggend lijden Risicofactoren - Veel cliëntgebonden handelingen 18

19 Entree BRMO in VWK Overplaatsing vanuit ziekenhuis – Bekend met BRMO > overdracht (?) – Onverwachte bevinding Overplaatsing vanuit andere zorginstelling – Bekend met BRMO > overdracht(?) – Onverwachte bevinding Opname na verblijf in buitenlandse zorginstelling – Inventarisatie bij opname > intakegesprek > inventarisatie (?) Onverwachte bevinding – Routine kweek

20 21-3-2015 Richtlijnen en regelgeving Handvatten voor infectiepreventie(beleid)

21 Gezien het eigen karakter van verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen is er voor gekozen om per BRMO infectiepreventiemaatregelen te beschrijven in plaats van de term isolatiemaatregelen te gebruiken die gebruikelijk is in de ziekenhuizen. Daarnaast is het voor deze setting, op dit moment, niet mogelijk om naar isolatierichtlijnen te verwijzen. (Wip BRMO-VWK §4, blz.14) Infectiepreventiemaatregelen De hieronder beschreven infectiepreventiemaatregelen zijn (deels) aanvullend op de Algemene voorzorgsmaatregelen (zie §1.12)

22 21-3-2015

23

24 Epidemiologische verheffing Van een epidemiologische verheffing of uitbraak is sprake als bij twee of meer cliënten met dezelfde BRMO een epidemiologische link*) aanwezig is *) Kamergenoot, afdelingsgenoot, dezelfde behandeling, dezelfde medewerker, in dezelfde periode in hetzelfde ziekenhuis behandeld, ……………….

25 Beleid bij epidemiologische verheffing Controleer de uitvoering van de algemene voorzorgsmaatregelen en de extra IP maatregelen behorende bij betreffende BRMO Formeer een uitbraakteam Formuleer criteria een uitbraakperiode Bevestig clonale verwantschap

26 21-3-2015 Uitbraakteam De infectiecommissie van de instelling bepaalt wie in het beleidsteam zitten. In ieder geval worden uitgenodigd: specialist ouderengeneeskunde, leidinggevende van de afdeling, vertegenwoordiger van het management (communicatie), arts-microbioloog/GGD-arts, deskundige infectiepreventie, medewerker namens facilitair De expertgroep van de WIP vindt het noodzakelijk een beleidsteam in te stellen bij elke mogelijke transmissie van BRMO, onafhankelijk van het type micro-organisme en/of resistentiemechanisme.

27 Outbreak management in VWK praktijk Uitbraakteam samenstellen Communicatie Uitvoering van de algemene voorzorgsmaatregelen en de extra IP maatregelen behorende bij betreffend micro-organisme –(Ook MRSA, Norovirus en Influenza) Voldoende kweken afnemen Bevestiging d.m.v. typering Wat zijn algemene voorzorgsmaatregelen? Kweken is te duur! Welke BRMO? Een Klebsiella? Strikte isolatie? Moet ik nu een contactonderzoek doen? Wie geeft mij raad?

28 Kennislacune De expertgroep (WIP) heeft geconstateerd dat er een gebrek is aan wetenschappelijk onderbouwde kennis waardoor er geen afweging gemaakt kan worden van de gewenste en ongewenste effecten (kennislacune). (WIP, Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), blz. 21) (la·cu·ne: iets dat ontbreekt; leemte; hiaat; manco)

29 21-3-2015 Kennislacunes van de WIP De expertgroep WIP constateert voor de richtlijn BRMO de volgende kennislacunes: Wat is het risico op verspreiding van BRMO binnen de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen? Hoe lang blijft een BRMO-positieve cliënt gekoloniseerd, gespecificeerd naar micro-organisme? Heeft het gebruik van een cliëntvolgsysteem (en het instellen van aanvullende infectiepreventiemaatregelen bij gelabelde cliënten) een toegevoegde waarde in het voorkómen van verspreiding van BRMO? Hoe toepasbaar en effectief is het voorgestelde beleid in deze setting in het voorkómen van verspreiding van BRMO, ook bij specifieke subgroepen zoals psychogeriatrische cliënten? (WIP, Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), blz. 21)

30 21-3-2015 Waar staan we nu? Het wiel moet opnieuw uitgevonden worden voor BRMO in VWK!

31 21-3-2015 Kwaliteit van zorg Ziekenhuis WIP: streng beleid Patiënt veiligheid Menselijke waardigheid Geen stigma Ziekenhuisverblijf van korte duur VWK WIP: soepeler beleid Cliënt veiligheid Menselijke waardigheid Geen stigma Verblijf permanent

32 21-3-2015 Besmettingsweg BRMO groepbacteriehabitattransmissiewegoverleving GramnegatiefEnterobacteriaceae, meest bekende: - E.coli - Klebsiella spp - Protheae spp - Enterobacter ssp Mens: - darmkanaal - soms keelholte Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Uren tot dagen Acinetobacter spp Mens: - huid - slijmvliezen - feces Fysiek contact met besmette personen en hun omgeving Maanden in een droge omgeving Stenotrophomonas maltophilia Mens: - sputum Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Zolang er een vochtige omgeving is Pseudomonas aeruginosa Mens: - keel - neusslijmvlies - huid - feces (10-20%) Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Zolang er een vochtige omgeving is GrampositiefEnterococcus faecium Mens: - darmkanaal - genitaal gebied Fysiek contact met besmette personen en hun directe omgeving Maanden in droge omgeving

33 Algemene voorzorgsmaatregelen VWK Persoonlijke hygiëne medewerker –Handhygiëne, kleding, …. Persoonlijke hygiëne cliënt Omgaan met excreta Opslag –Goede scheiding tussen schoon en vuil Hygiëne maatregelen –Keuken, verblijfsruimten, sanitaire ruimten, …. Wasgoed en afvalverwerking Voldoende persoonlijke beschermende middelen –Handschoenen, schorten, maskers, ….. B S S I A

34 21-3-2015 Aanvullende maatregelen BRMO (contact isolatie) BRMO eindesinfectie ja Cliëntgebonden ja Lange mouw Eenduidig beleid (ook antibioticabeleid) Beleid op maat voor CPE en VRE positieve cliënt Overleg specialist OG, huisarts, arts microbioloog en/of deskundige infectiepreventie

35 21-3-2015 BRMO driehoek Arts microbioloog arts / deskundige / adviseur micro-organismen antibiotica antibiotica resistentie Deskundige infectiepreventie Specialist ouderengeneeskunde / huisarts arts / behandelaar /zorgverlener / deskundige infectiepreventie microbiële verspreiding beschermende (isolatie) maatregelen bewaking infectiepreventie scholing / adviseur / bewaker

36 21-3-2015 BRMO beleid Spec.O.G. (Infectiearts), huisarts Deskundige infectiepreventie Arts microbioloog Infectiepreventiebeleid Infectiecommissie Management instelling Bij de cliënt: Algemene voorzorgsmaatregelen Aanvullende maatregelen (Isolatiemaatregelen) BRMO

37 Risicomomenten Voorbeelden waarbij er een risico kan zijn op contact met uitscheidingsproducten: hulp bij wassen/douchen; hulp bij wondverzorging; hulp bij toiletgang; reinigen/desinfecteren van toilet en wasgelegenheid. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer er een risico kan zijn op contact met uitscheidingsproducten.

38 Beëindig bij een BRMO-positieve cliënt de IP-maatregelen indien de uitslagen van de BRMO-kweken negatief zijn, waarbij geldt dat de cliënt tenminste twee negatieve BRMO-kweken heeft, afgenomen met een tussenpoos van tenminste 24 uur. Voor CPE en Enterococcus faecium (VRE) geldt dat de cliënt tenminste twee negatieve BRMO-kweken heeft, afgenomen met een tussenpoos van tenminste 1 jaar.

39 Communicatie rondom BRMO cliënt Doel: Voorkomen van verdere verspreiding van BRMO naar kwetsbare personen die gebruik maken van de (openbare) gezondheidszorg Adequate en tijdige communicatie bij: Eenduidige overdracht patiënten uit ziekenhuis naar VWK Voorkomen van introductie van BRMO in ziekenhuizen –polibezoek –ziekenhuisopname

40 Adviezen naar mantelzorgers en bezoek Infomateriaal verzorgen –BRMO, handhygiëne, risico’s onvoldoende handhygiëne, instructie handhygiëne (bij wasbakken cliëntenkamers) Scholing / presentatie door HKMers

41 21-3-2015 Handhygiëne Verantwoordelijkheden: Medewerkers /mantelzorgers/bezoek volgen de instructies handhygiëne kennen de risico’s van onvoldoende handhygiëne. Werkgever: biedt materialen aan die aan de gestelde normen voldoen. besteedt regelmatig aandacht aan een goede handhygiëne.

42 21-3-2015 Speerpunten IGZ

43 21-3-2015 Toetsingskader Infectiepreventie IGZ (1)

44 21-3-2015 Toetsingskader Infectiepreventie IGZ (2)

45 Samenvatting Conclusie BRMO is bedreiging voor volksgezondheid Infecties met BRMO zijn moeilijk te te behandelen Algemene voorzorgsmaatregelen met duidelijke aanvullende maatregelen op dit moment maximaal haalbare BRMO-beleid in VWK Actie Zorg voor adequaat infectiepreventiebeleid Maak BRMO-beleid bespreekbaar –Infectiecommissie, werkbespreking, overdracht Maak BRMO-beleid eenvoudig –Duidelijk protocol met weinig keuze momenten Duidelijke communicatie –Ziekenhuis ↔ VWK Bij BRMO altijd aanvullende maatregelen Leg focus op handhygiëne en algemene voorzorgsmaatregelen Bij beleid op maat en twijfel: Raadpleeg de BRMO driehoek!

46 Als de basis stevig is, dan zit je goed!

47 29 januari 2015 Pauze

48 29 januari 2015 Programma na de pauze  20.15 uur - Regionaal meldpunt uitbraken Aimée Tjon-A-Tsien, Sandra de Jong en dr.Jeroen Merkx, arts Maatschappij en Gezondheid Careyn  20.45 uur - Paneldiscussie met stellingen Leiding: Winfred Schop, Master of Public Health, teammanager infectieziekten en reizigerszorg GGD Rotterdam-Rijnmond  21.25 uur - Samenvatting en take home messages Reindert van Dijk en Aimée Tjon-A-Tsien  21.30 uur - Sluiting en netwerkborrel


Download ppt "29-01-2015 Samen krachtig tegen BRMO Hoe pakken we dat aan? Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google