De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 10 november 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 10 november 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 10 november 2013 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld

3 Gezang 250: 1 – 5 Psalm 105: 1 en 3 Gezang 449: 1 – 5 Psalm 103: 5 en 9 E.L. 376: 1 en 2 Gezang 293: 1 en 3 Matteüs 6: 19 – 24 Romeinen 8: 14 – 26

4

5 Het is weer tijd voor ‘actie schoenendoos’. Helpt u ook dit jaar mee en denkt u aan de (deur)collecte volgende week?

6 Spreuk van de week: “Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na, een zondaar vergaart bezit voor een rechtvaardige.” (Spreuken 13: 22)

7 Mededeling van overlijden

8 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven. … Psalm 138: 4

9 De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138: 4

10 Welkom en mededelingen

11 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht. Verschijn, Lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots. Gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5

12 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen zo leeg en woest, zo dood, als toen Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. Gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5

13 Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat naar U schreit. Gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5

14 Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord; wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu. Gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5

15 O Heilge Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond, legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt. Gezang 250: 1, 2, 3, 4 en 5

16 Stil gebed Votum en groet

17 Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer. Psalm 105: 1 en 3

18 God, die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind. Psalm 105: 1 en 3

19 Gebed om Gods zegen over de dienst Lezing van de Tien Geboden

20 God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister. Gezang 449: 1, 2, 3, 4 en 5

21 Der sterren pracht is voor Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen; en wij, bevlekt, met schuld bedekt, wat zijn wij in zijn ogen? Gezang 449: 1, 2, 3, 4 en 5

22 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Gezang 449: 1, 2, 3, 4 en 5

23 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde. Gezang 449: 1, 2, 3, 4 en 5

24 God onze Heer, wil tot uw eer ons klein geloof versterken. Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, volgen in goede werken. Gezang 449: 1, 2, 3, 4 en 5

25 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Matteüs 6: 19 – 24 Romeinen 8: 14 – 26

26 Matteüs 6: 19 – 24 Bezorgdheid 19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

27 Matteüs 6: 19 – 24 22 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

28 Matteüs 6: 19 – 24 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

29 Romeinen 8: 14 – 26 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

30 Romeinen 8: 14 – 26 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede- erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

31 Romeinen 8: 14 – 26 De eerstelingen van de Geest 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

32 Romeinen 8: 14 – 26 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

33 Romeinen 8: 14 – 26 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

34 Romeinen 8: 14 – 26 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

35 Psalm 103: 5 en 9 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit d’ aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

36 Psalm 103: 5 en 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

37 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over Elisa die de zoon van de weduwe tot leven wekt. (2 Koningen 4 : 8-37)

38 Preek

39 E.L. 376: 1 en 2 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

40 E.L. 376: 1 en 2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d’ uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

41 Dankzegging en voorbeden

42 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: Emeritikas Kerk

43 Gezang 293: 1 en 3 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

44 Gezang 293: 1 en 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behandlen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

45 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

46 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. In deze dienst gaat dominee J. van der Wal uit Baarn voor.


Download ppt "Zondag 10 november 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. B. Witzier Ouderling:Egge Groenewold Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google