De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dwaande met je bedrijf Gemeentelijke regelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dwaande met je bedrijf Gemeentelijke regelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Dwaande met je bedrijf Gemeentelijke regelgeving

2 Rechter buigt zich over sportschool Julia in Harkema Rechter dwingt gemeente tot handhavend optreden internetfietsenhandel Franeker Rechter oordeelt: van aan huis verbonden beroep geen sprake als ook 3e ter plaatse beroepsmatige activiteiten verricht Rechter legt zelf dwangsom op: vegetarisch eetfestijn Riis in strijd met bestemmingsplan Raad van State plaats Piet op de zwarte lijst ?

3 Gemeentelijke regelgeving Verschilt per gemeente; Verschilt per locatie; Hangt af van uw plannen; Lastig om vanavond uitspraak te doen over haalbaarheid van uw plannen.

4 Voorbeeld bedrijfsactviteit Niet op woonerfWel op bedrijventerrein

5 Voorbeeld “Horeca” Niet op woonerfWel in stadscentrum

6 Gemeentelijke regels Bestemmingsplan; Vergunningen: – Bouwen; – Planologisch gebruik; – Milieu; – Drank- en horeca; – APV. informatie en aanvragen ? Contact

7 Wat is een bestemmingsplan bevat regels voor het gebruik van de grond (de bestemmingsomschrijving); bevat regels voor het bebouwen van de grond (de bouwregels); wordt door de raad vastgesteld; Voorbereiding 1 jr, geldt periode van 10 jr; Digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl

8 Vraag ? Wie begint zijn bedrijf vanuit huis/ woonbestemming ? Wie start er op een bedrijven- terrein of bedrijfsbestemming ?

9 Voorbeeld Ik begin een bedrijf in het maken van lampen van sloophout; Ik kan en wil mij niet direct op een bedrijventerrein vestigen en begin thuis; Sloophout komt in containers vd Gali ë n. Ik produceer in de schuur op mijn perceel en voor de verkoop heb ik een website en ik verkoop ook aan huis.

10 Planverbeelding

11 Voorbeeld regels 1. Bestemmingsomschrijving De voor wonen – B3 op de kaart aangewezen gronden zijn bestemd voor : a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van het wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis (bijlage); 2.Gebruiksregels Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend: -Het gebruik van gronden en bouwwerken t.b.v. detailhandel; -Het gebruik van gronden en bouwwerken t.b.v. beroeps- of bedrijfsactviteit aan huis zodanig dat het vloeroppervlak meer bedraagt dan 30% van de aanwezige bebouwing of 50 m2; Bijlage: Medisch beroep, stoffeerderij, kantoorfunctie, reparatiebedrijfje, adviesbureau, zakelijke dienstverlening.

12 Conclusie De productie van lampen levert een probleem op met de bestemming; De verkoop op het perceel zelf levert een probleem op met de bestemming: productieverbonden detailhandel ? Ik zal mijn plannen moeten aanpassen of de gemeente moeten vragen het beleid te wijzigen.

13 Uw bedrijf moet voldoen aan de bestemming; Regels verschillen per gemeente/per perceel; Informatie over bestemmingsplan kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke websites; Onderzoek naar planologische mogelijkheden maakt onderdeel uit van uw bedrijfsplan

14 Internetwinkel en bestemmingsplan Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Meestal is detailhandel in een woonomgeving verboden, dus ook een webwinkel ?

15 Jurisprudentie webwinkel Gaat om ruimtelijke uitstraling: – niet fysiek open voor klant (ook niet beperkt); – geen showroom (website is showroom); – goederen niet op locatie webwinkel laten bezorgen – goederen niet op locatie webwinkel laten afhalen; – goederen via internet laten betalen;

16 Horeca Horeca = het bedrijfsmatig verstrekken van etenswaren en dranken om ter plaatse te nuttigen en/of bedrijfsmatig verstrekken van logies. Horeca is bijna altijd een zelfstandige bestemming, uitzondering kan bijvoorbeeld de theetuin of b ê d en brochje zijn: zie regels bestemmingsplan gemeente

17 Omgevingsvergunning Animatiefilmpje omgevingsloket

18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verbeterde dienstverlening: makkelijker, sneller en goedkoper door: – 1 digitale vergunningaanvraag; – omgevingsloket; – 1 bevoegd gezag; – 1 procedure voor vergunning / rechtsbescherming – 1 handhaver – deregulering

19 Wat zijn o.a. omgevingsvergunningen bouwen (vroegere bouwvergunning) gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met bestemmingsplan (vroegere Wro vrijstellingen); brandveilig gebruik (vroegere gebruiksvergunning) het hebben van een inrichting; veranderen van een monument; Maken van een inrit.

20 Aanvrager bepaalt Voor een project kan 1 vergunning worden aangevraagd; Aanvrager kan er ook voor kiezen om per activiteit een vergunning aan te vragen; Digitale aanvraag is nog niet verplicht maar biedt wel voordeel: – minder indieningskosten; – mogelijkheid van vooroverleg.

21 Omgevingsloket

22 Bouwen en gebruiken Het is verboden om zonder vergunning – een bouwwerk te bouwen; – Gronden en bouwwerken in strijd met het bp te gebruiken. In bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht staan de uitzonderingen op de vergunningplicht; U kunt zelf via de vergunningencheck in Olo controlen; Wetgeving is lastig en beoordeling hangt soms mede af van bestemmingsomschrijving: vraag uw gemeente om een oordeel ! Bij strijd met bestemmingsplan moet vergunning worden geweigerd tenzij …..

23 Smeermiddel van de Wabo De omgevingsvergunning met toepassing van een afwijkingsregel kan worden verleend: Afwijkingsregels: – In bestemmingsplan zijn opgenomen (8wk); – In bijlage 2, artikel 4 Bor (8 wk); – Uitgebreide afwijkingsprocedure (26 wk).

24 Artikel 4 Bor Biedt o.a. de mogelijkheid tot functiewijziging van bestaande bouwwerken en bijbehorend terrein in de bebouwde kom in combinatie met inpandige verbouwwerkzaamheden; Afwijking is geen plicht maar bevoegdheid; Vraag naar afwijkingsbeleid gemeente

25 Tijden zijn veranderd Vroeger: alle voorzieningen in dorpskern of stadskern; Vrije beroepen (dokter, notaris) in woonbuurt; Later: bedrijvigheid naar bedrijventerrein; Nu: gemeente is blij met starters; Meestal ook weer ruimte voor starters in woonomgeving

26 Milieuregels Wet milieubeheer / Wabo: vergunningen voor de “grote jongens”: Type c inrichtingen aangewezen in Bor /IPPC Activiteitenbesluit: meldingsplicht voor type b inrichtingen; Geen meldingsplicht voor type A inrichtingen: wel gelden algemene regels Activiteitenbesluit.

27 Voorbeeld algemene regels Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft. Neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%

28 Maatwerk ? Vindt de gemeente dat regels Activiteitenbesluit niet goed aansluiten in de praktijk dan kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld: gebeurt echter alleen in specifieke gevallen.

29 Hoe dien ik een melding in ? Gebruik hiervoor de Activiteiten Internet Module: AIM Je kunt met deze module ook nagaan of een melding moet worden gedaan Www.aim.vrom.nl

30 Hoe dien ik een melding in ? Gebruik hiervoor de Activiteiten Internet Module: AIM Je kunt met deze module ook nagaan of een melding moet worden gedaan Www.aim.vrom.nl

31 Drank- en horecawetgeving Verkopen en schenken van alcohol; Eisen aan de ruimte; Eisen aan de persoon die de vergunning krijgt.

32 APV Alles wat gebeurt in de openbare ruimte; bv. straatmuzikant; Horeca-exploitatievergunning (bv. Sluitingstijden) Reclamevergunningen > 0,5 m2 en niet hoger of breder dan 1 m.

33 Contact gemeente Balie / frontoffice; Bedrijvencontactfunctionaris; Durf te vragen; Gemeente denkt met u mee. www.ruimtelijkeplannen.nl; www.ruimtelijkeplannen.nl www.omgevingsloket.nl; www.omgevingsloket.nl www.aim.vrom.nl


Download ppt "Dwaande met je bedrijf Gemeentelijke regelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google