De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke regelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke regelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke regelgeving
Dwaande met je bedrijf Gemeentelijke regelgeving 1

2 Rechter buigt zich over sportschool Julia in Harkema
Rechter dwingt gemeente tot handhavend optreden internetfietsenhandel Franeker Rechter oordeelt: van aan huis verbonden beroep geen sprake als ook 3e ter plaatse beroepsmatige activiteiten verricht Rechter legt zelf dwangsom op: vegetarisch eetfestijn Riis in strijd met bestemmingsplan Raad van State plaats Piet op de zwarte lijst ?

3 Gemeentelijke regelgeving
Verschilt per gemeente; Verschilt per locatie; Hangt af van uw plannen; Lastig om vanavond uitspraak te doen over haalbaarheid van uw plannen. 3

4 Voorbeeld bedrijfsactviteit
Niet op woonerf Wel op bedrijventerrein 4

5 Voorbeeld “Horeca” Niet op woonerf Wel in stadscentrum 5

6 Gemeentelijke regels Bestemmingsplan; Vergunningen:
Bouwen; Planologisch gebruik; Milieu; Drank- en horeca; APV. informatie en aanvragen ? Contact 6

7 Wat is een bestemmingsplan
bevat regels voor het gebruik van de grond (de bestemmingsomschrijving); bevat regels voor het bebouwen van de grond (de bouwregels); wordt door de raad vastgesteld; Voorbereiding 1 jr, geldt periode van 10 jr; Digitaal: 7

8 Vraag ? Wie begint zijn bedrijf vanuit huis/ woonbestemming ? Wie start er op een bedrijven- terrein of bedrijfsbestemming ?

9 Voorbeeld Ik begin een bedrijf in het maken van lampen van sloophout;
Ik kan en wil mij niet direct op een bedrijventerrein vestigen en begin thuis; Sloophout komt in containers vd Galiën. Ik produceer in de schuur op mijn perceel en voor de verkoop heb ik een website en ik verkoop ook aan huis. 9

10 Planverbeelding 10

11 Voorbeeld regels 1. Bestemmingsomschrijving
De voor wonen – B3 op de kaart aangewezen gronden zijn bestemd voor : a.  gebouwen en overkappingen ten behoeve van het wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis (bijlage); Gebruiksregels Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend: Het gebruik van gronden en bouwwerken t.b.v. detailhandel; Het gebruik van gronden en bouwwerken t.b.v. beroeps- of bedrijfsactviteit aan huis zodanig dat het vloeroppervlak meer bedraagt dan 30% van de aanwezige bebouwing of 50 m2; Bijlage: Medisch beroep, stoffeerderij, kantoorfunctie, reparatiebedrijfje, adviesbureau, zakelijke dienstverlening. 11

12 Conclusie De productie van lampen levert een probleem op met de bestemming; De verkoop op het perceel zelf levert een probleem op met de bestemming: productieverbonden detailhandel ? Ik zal mijn plannen moeten aanpassen of de gemeente moeten vragen het beleid te wijzigen. 12

13 Uw bedrijf moet voldoen aan de bestemming;
Regels verschillen per gemeente/per perceel; Informatie over bestemmingsplan kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke websites; Onderzoek naar planologische mogelijkheden maakt onderdeel uit van uw bedrijfsplan 13

14 Internetwinkel en bestemmingsplan
Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Meestal is detailhandel in een woonomgeving verboden, dus ook een webwinkel ? 14

15 Jurisprudentie webwinkel
Gaat om ruimtelijke uitstraling: niet fysiek open voor klant (ook niet beperkt); geen showroom (website is showroom); goederen niet op locatie webwinkel laten bezorgen goederen niet op locatie webwinkel laten afhalen; goederen via internet laten betalen; 15

16 Horeca Horeca = het bedrijfsmatig verstrekken van etenswaren en dranken om ter plaatse te nuttigen en/of bedrijfsmatig verstrekken van logies. Horeca is bijna altijd een zelfstandige bestemming, uitzondering kan bijvoorbeeld de theetuin of bêd en brochje zijn: zie regels bestemmingsplan gemeente 16

17 Animatiefilmpje omgevingsloket
Omgevingsvergunning Animatiefilmpje omgevingsloket 17

18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verbeterde dienstverlening: makkelijker, sneller en goedkoper door: 1 digitale vergunningaanvraag; omgevingsloket; 1 bevoegd gezag; 1 procedure voor vergunning / rechtsbescherming 1 handhaver deregulering 18

19 Wat zijn o.a. omgevingsvergunningen
bouwen (vroegere bouwvergunning) gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met bestemmingsplan (vroegere Wro vrijstellingen); brandveilig gebruik (vroegere gebruiksvergunning) het hebben van een inrichting; veranderen van een monument; Maken van een inrit. 19

20 Aanvrager bepaalt Voor een project kan 1 vergunning worden aangevraagd; Aanvrager kan er ook voor kiezen om per activiteit een vergunning aan te vragen; Digitale aanvraag is nog niet verplicht maar biedt wel voordeel: minder indieningskosten; mogelijkheid van vooroverleg. 20

21 Omgevingsloket

22 Bouwen en gebruiken Het is verboden om zonder vergunning
een bouwwerk te bouwen; Gronden en bouwwerken in strijd met het bp te gebruiken. In bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht staan de uitzonderingen op de vergunningplicht; U kunt zelf via de vergunningencheck in Olo controlen; Wetgeving is lastig en beoordeling hangt soms mede af van bestemmingsomschrijving: vraag uw gemeente om een oordeel ! Bij strijd met bestemmingsplan moet vergunning worden geweigerd tenzij ….. 22

23 Smeermiddel van de Wabo
De omgevingsvergunning met toepassing van een afwijkingsregel kan worden verleend: Afwijkingsregels: In bestemmingsplan zijn opgenomen (8wk); In bijlage 2, artikel 4 Bor (8 wk); Uitgebreide afwijkingsprocedure (26 wk). 23

24 Artikel 4 Bor Biedt o.a. de mogelijkheid tot functiewijziging van bestaande bouwwerken en bijbehorend terrein in de bebouwde kom in combinatie met inpandige verbouwwerkzaamheden; Afwijking is geen plicht maar bevoegdheid; Vraag naar afwijkingsbeleid gemeente 24

25 Tijden zijn veranderd Vroeger: alle voorzieningen in dorpskern of stadskern; Vrije beroepen (dokter, notaris) in woonbuurt; Later: bedrijvigheid naar bedrijventerrein; Nu: gemeente is blij met starters; Meestal ook weer ruimte voor starters in woonomgeving

26 Milieuregels Wet milieubeheer / Wabo: vergunningen voor de “grote jongens”: Type c inrichtingen aangewezen in Bor /IPPC Activiteitenbesluit: meldingsplicht voor type b inrichtingen; Geen meldingsplicht voor type A inrichtingen: wel gelden algemene regels Activiteitenbesluit.

27 Voorbeeld algemene regels
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft. Neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%

28 Maatwerk ? Vindt de gemeente dat regels Activiteitenbesluit niet goed aansluiten in de praktijk dan kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld: gebeurt echter alleen in specifieke gevallen.

29 Hoe dien ik een melding in ?
Gebruik hiervoor de Activiteiten Internet Module: AIM Je kunt met deze module ook nagaan of een melding moet worden gedaan

30 Hoe dien ik een melding in ?
Gebruik hiervoor de Activiteiten Internet Module: AIM Je kunt met deze module ook nagaan of een melding moet worden gedaan

31 Drank- en horecawetgeving
Verkopen en schenken van alcohol; Eisen aan de ruimte; Eisen aan de persoon die de vergunning krijgt.

32 APV Alles wat gebeurt in de openbare ruimte; bv. straatmuzikant;
Horeca-exploitatievergunning (bv. Sluitingstijden) Reclamevergunningen > 0,5 m2 en niet hoger of breder dan 1 m.

33 Contact gemeente Balie / frontoffice; Bedrijvencontactfunctionaris;
Durf te vragen; Gemeente denkt met u mee.


Download ppt "Gemeentelijke regelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google