De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ??? Stefanie van Nes (Schoolinfo) & Mike Jolink (project Stimulering LOB van de VO-raad) 6 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ??? Stefanie van Nes (Schoolinfo) & Mike Jolink (project Stimulering LOB van de VO-raad) 6 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ??? Stefanie van Nes (Schoolinfo) & Mike Jolink (project Stimulering LOB van de VO-raad) 6 november 2014

2 Inhoud infoshop  Mike: belang LOB & doorstroomcijfers  Stefanie: toelichting Vensters VO & praktijkvoorbeelden

3 Waarom? Vragen uit de pilot Inzicht in doorstroom & succes in het vervolgonderwijs Hoe vergaat het mijn leerlingen in het vervolgonderwijs? De feiten Zicht op doorstroom & lange termijn succes: betere aansluiting Gedeelde verantwoordelijkheid vo – vervolgonderwijs (juiste match) Beleid rond LOB LOB-maatregelen om knelpunten aan te pakken Inzicht in effect van LOB beleid (investering in LOB-activiteiten en professionalisering)

4 Resultaat: handreiking & trainingen doorstroomcijfers Opbouw handreiking - Wie worden betrokken? - Welke vragen heb ik? - Waar en hoe kom ik aan deze cijfers? - Wat vertellen deze cijfers? - Hoe kunnen de cijfers worden benut om LOB verder te verstevigen?

5 Belang van goede LOB

6 LOB: het effect op studiesucces Combinatie van LOB-activiteiten! Zelfreflectie tot toetsing van kwaliteiten aan werkcontexten (loopbaancompetenties) Begin vroeg! Begin al in de brugklas met LOB Individuele gesprekken door de jaren heen Betrek ouders Nodig gastsprekers uit Organiseer eindgesprek (leerling licht keuze toe) Nadruk op vervolgactie om zelfstandig te oriënteren

7 LOB inzichten: elementen voor succes  Visie op LOB verbonden aan schoolvisie (lijn en rode draad)  Werken aan loopbaancompetenties (proces) – Van informatie naar processtappen (reflectie, kwaliteiten, etc) – Van kiezen van een opleiding naar aandacht voor de loopbaan  LOB is overal (ook in vakken)  Samenwerking met de buitenwereld (vo en vervolgonderwijs, bedrijfsleven)

8 LOB inzichten: randvoorwaarden  Management/ directie moet betrokken zijn  Aanwezigheid van faciliteiten, tijd (taakuren) en voldoende implementatie ruimte (lange adem)  Mindset LOB (intern en extern)  (Externe) ondersteuning en begeleiding van VO- school  Continu verbeterproces (informatie)

9 Voorbeeld vanuit schoolperspectief

10 Waarom wordt LOB belangrijker?

11 LOB: hoog op de agenda  Stimulering LOB 2009 – 2014: Kwaliteitsslag LOB  Anno 2014: LOB als middel voor vernieuwing – LOB binnen vernieuwing vmbo: in de kern – Wet kwaliteit in verscheidenheid HO: matching (SKC) – Werkagenda vmbo-mbo: versterking LOB om switch en uitval te voorkomen (doorlopende leerlijn) – Sociaal leenstelsel: noodzaak aandacht voor loopbaanbegeleiding en studiesucces – Onderdeel van kwaliteitsbevordering Onderwijsinspectie

12 Sectorakkoord VO (1) Meer aandacht voor brede vorming  Aandacht voor persoonlijke vorming (dynamische omgeving)  Leerlingen goed toe te rusten en begeleiden richting een kansrijke vervolgstap middels samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijfsleven  VO voegt meer tot dan alleen cijfers: Plus-document  Feiten & cijfers: studiesucces in het vervolgonderwijs/ doorstroomsucces (inspectiekader)

13 Sectorakkoord VO (2) Verbinding met de omgeving versterken  Toekomstbestendig onderwijs vraagt om samenwerking (VO-VO en VO – vervolg)  Meer ruimte voor bovensectorale samenwerking  Scharnierpunt VO: voorbereiding, overdracht en instroom.  Zicht op prestaties: doorstroommonitor en meting tevredenheid oud- leerlingen over voorbereiding op het vervolgonderwijs – Verantwoording richting omgeving: wat voeg je toe? – Verbetering eigen beleid

14 SchoolVenster en ManagementVenster Vensters VO

15 SCHOOLKOMPAS.NL SCHOLENOPDEKAART.NLSCHOOLVENSTER MANAGEMENTVENSTER DATATOELICHTINGENDOCUMENTEN scholen derden DUO mijn.vensters.nl

16 SchoolVenster doel: horizontale verantwoording openbaar: op de website van de school of scholenopdekaart.nl doelgroep: externe belanghebbenden van de school

17 ManagementVenster doel: extra informatie voor sturing en beleid gesloten: alleen toegankelijk met account doelgroep: van bestuurder tot docent en decaan

18 achtergrond en uitgangspunten project doorstroommonitor

19 SION: Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs stroomlijning informatievoorziening onderwijsketen PO Raad, VO-raad, MBO raad, AOC raad, HBO- raad en VSNU informatiebehoefte scholen: studiesucces van oud-leerlingen –aanscherping adviezen (PO) –verbetering LOB beleid (VO) achtergrond project

20 doorstroommomenten

21 gebruik 1Cijferbestanden DUO doorstroomrapportages zijn volledig gebaseerd op inschrijvingen; een inschrijving start en eindigt altijd op 1 oktober er vindt doorstroming plaats als een inschrijving in een eerste onderwijssector eindigt en een volgende start in een tweede onderwijssector uitgangspunten doorstroommonitor

22 een deelnemer kan maar 1 keer worden meegeteld in een rapport (hoofdinschrijving) resultaat: één doorstroommoment per deelnemer per schooljaar uitgangspunten doorstroommonitor

23 overgang VO  vervolgonderwijs (VLG) ontsluiting in Vensters VO

24 SchoolVenster

25 meer informatie

26 extra (optionele) informatie

27 ManagementVenster

28 Nabespreking

29 Vragen  Wie werkt er al met doorstroomcijfers?  Welke vragen heb je (nu gekregen)?  Hoe ga je dit aanpakken?  Waar heb je nog meer behoefte aan?  Heb je tips voor anderen?

30 Contactgegevens & informatie Mike Jolink: mikejolink@vo-raad.nlmikejolink@vo-raad.nl Stefanie van Nes: stefanievannes@schoolinfo.nlstefanievannes@schoolinfo.nl Websites: www.lob-vo.nl en www.venstersvo.nlwww.lob-vo.nl


Download ppt "Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ??? Stefanie van Nes (Schoolinfo) & Mike Jolink (project Stimulering LOB van de VO-raad) 6 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google