De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ???

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ???"— Transcript van de presentatie:

1 Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ???
Stefanie van Nes (Schoolinfo) & Mike Jolink (project Stimulering LOB van de VO-raad) 6 november 2014

2 Inhoud infoshop Mike: belang LOB & doorstroomcijfers
Stefanie: toelichting Vensters VO & praktijkvoorbeelden

3 Waarom? Vragen uit de pilot
Inzicht in doorstroom & succes in het vervolgonderwijs Hoe vergaat het mijn leerlingen in het vervolgonderwijs? De feiten Zicht op doorstroom & lange termijn succes: betere aansluiting Gedeelde verantwoordelijkheid vo – vervolgonderwijs (juiste match) Beleid rond LOB LOB-maatregelen om knelpunten aan te pakken Inzicht in effect van LOB beleid (investering in LOB-activiteiten en professionalisering)

4 Resultaat: handreiking & trainingen doorstroomcijfers
Opbouw handreiking Wie worden betrokken? Welke vragen heb ik? Waar en hoe kom ik aan deze cijfers? Wat vertellen deze cijfers? Hoe kunnen de cijfers worden benut om LOB verder te verstevigen?

5 Belang van goede LOB

6 LOB: het effect op studiesucces
Combinatie van LOB-activiteiten! Zelfreflectie tot toetsing van kwaliteiten aan werkcontexten (loopbaancompetenties) Begin vroeg! Begin al in de brugklas met LOB Individuele gesprekken door de jaren heen Betrek ouders Nodig gastsprekers uit Organiseer eindgesprek (leerling licht keuze toe) Nadruk op vervolgactie om zelfstandig te oriënteren

7 LOB inzichten: elementen voor succes
Visie op LOB verbonden aan schoolvisie (lijn en rode draad) Werken aan loopbaancompetenties (proces) Van informatie naar processtappen (reflectie, kwaliteiten, etc) Van kiezen van een opleiding naar aandacht voor de loopbaan LOB is overal (ook in vakken) Samenwerking met de buitenwereld (vo en vervolgonderwijs, bedrijfsleven)

8 LOB inzichten: randvoorwaarden
Management/ directie moet betrokken zijn Aanwezigheid van faciliteiten, tijd (taakuren) en voldoende implementatie ruimte (lange adem) Mindset LOB (intern en extern) (Externe) ondersteuning en begeleiding van VO-school Continu verbeterproces (informatie)

9 Voorbeeld vanuit schoolperspectief

10 Waarom wordt LOB belangrijker?

11 LOB: hoog op de agenda Stimulering LOB 2009 – 2014: Kwaliteitsslag LOB
Anno 2014: LOB als middel voor vernieuwing LOB binnen vernieuwing vmbo: in de kern Wet kwaliteit in verscheidenheid HO: matching (SKC) Werkagenda vmbo-mbo: versterking LOB om switch en uitval te voorkomen (doorlopende leerlijn) Sociaal leenstelsel: noodzaak aandacht voor loopbaanbegeleiding en studiesucces Onderdeel van kwaliteitsbevordering Onderwijsinspectie Het gesprek over LOB in onderwijs op gang brengen. De scholen ondersteunen om met LOB aan de slag te gaan. en daarmee de kwaliteit van LOB te verbeteren. NU: merken we dat er een grotere groep scholen aan de slag wil met LOB, direct verbonden aan allerlei vernieuwingsiniatieven

12 Sectorakkoord VO (1) Meer aandacht voor brede vorming
Aandacht voor persoonlijke vorming (dynamische omgeving) Leerlingen goed toe te rusten en begeleiden richting een kansrijke vervolgstap middels samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijfsleven VO voegt meer tot dan alleen cijfers: Plus-document Feiten & cijfers: studiesucces in het vervolgonderwijs/ doorstroomsucces (inspectiekader)

13 Sectorakkoord VO (2) Verbinding met de omgeving versterken
Toekomstbestendig onderwijs vraagt om samenwerking (VO-VO en VO – vervolg) Meer ruimte voor bovensectorale samenwerking Scharnierpunt VO: voorbereiding, overdracht en instroom. Zicht op prestaties: doorstroommonitor en meting tevredenheid oud-leerlingen over voorbereiding op het vervolgonderwijs Verantwoording richting omgeving: wat voeg je toe? Verbetering eigen beleid

14 SchoolVenster en ManagementVenster
Vensters VO SchoolVenster en ManagementVenster

15 SCHOOLVENSTER SCHOLENOPDEKAART.NL MANAGEMENTVENSTER SCHOOLKOMPAS.NL
mijn.vensters.nl scholen DATA TOELICHTINGEN DOCUMENTEN DUO derden

16 SchoolVenster doel: horizontale verantwoording
openbaar: op de website van de school of scholenopdekaart.nl doelgroep: externe belanghebbenden van de school

17 ManagementVenster doel: extra informatie voor sturing en beleid
gesloten: alleen toegankelijk met account doelgroep: van bestuurder tot docent en decaan

18 project doorstroommonitor
achtergrond en uitgangspunten

19 achtergrond project SION: Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs
stroomlijning informatievoorziening onderwijsketen PO Raad, VO-raad, MBO raad, AOC raad, HBO-raad en VSNU informatiebehoefte scholen: studiesucces van oud-leerlingen aanscherping adviezen (PO) verbetering LOB beleid (VO)

20 doorstroommomenten

21 uitgangspunten doorstroommonitor
gebruik 1Cijferbestanden DUO doorstroomrapportages zijn volledig gebaseerd op inschrijvingen; een inschrijving start en eindigt altijd op 1 oktober er vindt doorstroming plaats als een inschrijving in een eerste onderwijssector eindigt en een volgende start in een tweede onderwijssector

22 uitgangspunten doorstroommonitor
een deelnemer kan maar 1 keer worden meegeteld in een rapport (hoofdinschrijving) resultaat: één doorstroommoment per deelnemer per schooljaar

23 ontsluiting in Vensters VO
overgang VO  vervolgonderwijs (VLG)

24 SchoolVenster

25 meer informatie

26 extra (optionele) informatie

27 ManagementVenster

28 Nabespreking

29 Vragen Wie werkt er al met doorstroomcijfers?
Welke vragen heb je (nu gekregen)? Hoe ga je dit aanpakken? Waar heb je nog meer behoefte aan? Heb je tips voor anderen?

30 Contactgegevens & informatie
Mike Jolink: Stefanie van Nes: Websites: en


Download ppt "Doorstroomcijfers beschikbaar en dan ???"

Verwante presentaties


Ads door Google